http://journals.pntu.edu.ua/znp/issue/feed ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering 2019-01-21T08:36:05+02:00 Pichugin, S. F. jounals_pntu@gmail.com Open Journal Systems <p>Викладення результатів досліджень із механізації будівельних робіт, проектування й експлуатації будівельних споруд, удосконалення будівельних конструкцій; розглянуті сучасні проблеми механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування.</p> http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1089 АВТОНОМНИЙ АВТОМАТИЗОВАНИЙ НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РОБОТИЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ ШТАМПУВАННЯ 2019-01-21T08:30:06+02:00 B. O. Korobko korobko@pntu.edu.ua D. O. Storozhenko storchem31415S@gmail.com O. G. Dryuchko dog.chemistry@gmail.com N. V. Bunjakìna n.bunyakina@gmail.com V. O. Khanyukov n.bunyakina@gmail.com <p><em>Створено накопичувальний комплекс для автоматизованого завантаження штучними дископодібними заготовками уніфікованих однокривошипних пресів у роботизованих процесах штампування. Запропоновано сучасні варіанти практичної реалізації поставленої задачі технічним, схемним та конструкторським модернізуванням і переоснащенням технологічного обладнання. Підвищення продуктивності й надійності роботи засобу, спрощення й здешевлення його побудови засновано на використанні та комплексному поєднанні можливостей впливу «активних», «пасивних», інформаційних параметрів на формування і корегування&nbsp; операційних виробничих потоків систем забезпечення його функціонування. </em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1090 ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВИСОКОАСИМЕТРИЧНОГО НИЗЬКОАМПЛІТУДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 2019-01-21T08:29:57+02:00 V. I. Artym viartym@gmail.com O. Y. Faflei olera32@ukr.net V. F. Pents vpents@yandex.ua A. M. Kariuk kariuk@ukr.net <p><em>Дослідження об’єкта проводилось за допомогою комплексного методу, що полягає в сумісному використанні фізичного, математичного та комп’ютерного моделювання</em><em>. Для підтвердження адекватності отриманих результатів</em><em> використано експериментальні методи на діючому обладнанні та на лабораторних установках</em><em>. Удосконалено метод приведення асиметричних циклів напружень з середнім напруженням розтягу до симетричних із використанням запропонованих кусково-лінійних рівнянь для оцінки чутливості матеріалу до асиметрії циклів. Це дає змогу проводити розрахунок довговічності елементів трубних колон в умовах дії типового для них високоасиметричного низькоамплітудного навантаження.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1055 НАВАНТАЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ОБЕРТОВИХ АГРЕГАТІВ ПІД ЧАС ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 2019-01-21T08:36:05+02:00 A. O. Kychma akychma@gmail.com R. Ya. Predko predko.rostuslav@gmail.com <p><em>Реалізовано методику для визначення сумарного кута перекосу зубців вінцевої пари з врахуванням похибок виготовлення і взаємного розташування зубчастих коліс відкритої передачі. На основі експериментальних даних визначено можливий діапазон сумарного кута перекосу за різних умов експлуатації великогабаритних обертових агрегатів. Розроблено алгоритм і методику розрахунку навантаження конструктивних елементів тривало експлуатованих обертових агрегатів під час перехідних і стаціонарних режимів роботи електромеханічного приводного механізму з урахуванням нерівномірності кута повороту вінцевого колеса. Запропоновано практичні рекомендації з удосконалення конструкції відкритої зубчастої передачі і системи регулювання кінематичних параметрів приводу великогабаритних обертових агрегатів.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1056 ФОРМУВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ПОВЕРХОНЬ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ СУПЕРПОЗИЦІЙ ЗАДАНИХ СІТЧАСТИХ КАРКАСІВ 2019-01-21T08:29:47+02:00 O. V. Vorontsov uaag.poltava2012@gmail.com L. O. Tulupova lar2dar@gmail.com I. V. Vorontsova Ira061061@gmail.com <p><em>Розглянуто спосіб дискретного геометричного моделювання кривих поверхонь на основі суперпозицій двох дискретних каркасів, сформованих статико-геометричним методом, та на основі суперпозицій вузлових точок однієї кривої поверхні, сформованої також статико-геометричним методом. З’ясовано, що запропонований спосіб дозволяє моделювати врівноважені дискретні структури, сформовані на заданих контурних вузлах, а також ті, що проходять через задані вузлові точки без складання і розв’язання систем рівнянь.</em></p> 2018-07-25T18:49:25+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1058 ОПОРНА КОНСТРУКЦІЯ ПІД ТРАВЕРСУ КАР’ЄРНОГО ЕКСКАВАТОРА 2019-01-21T08:35:51+02:00 O. V. Orysenko oleksandr.orysenko@gmail.com O. G. Fenko fenko.aleksey@gmail.com М. L. Zotsenko zotcenco@hotmail.com Yu. L. Vynnykov vynnykov@ukr.net М. O. Kharchenko kharchenkom@ukr.net <p><em>Установлено, що при ремонті кар’єрних екскаваторів використання домкратів для виважування поворотної платформи для моделей Bucyrus RH340 і Terex RH200 неможливе через їх конструктивні особливості. Тому ремонт запропоновано виконувати на розробленій авторами опорній конструкції. Установлення екскаватора на опорну конструкцію виконано його робочим обладнанням. Запропоновано спосіб фіксації екскаватора на опорній конструкції, що запобігає його зміщенню від впливу сейсмічних навантажень при вибухових роботах. </em><em>Дослідження напружено-деформованого стану опорної конструкції проведено з використанням комплексу скінченноелементного аналізу.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1059 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН СПОСОБОМ ВУЛКАНІЗАЦІЇ 2019-01-21T08:35:39+02:00 O. V. Orysenko orisenko.oleksandr@rambler.ru A. I. Kryvorot anatoliikryvorot@gmail.com V. V. Ilchenko pntubud@gmail.com H. А. Filipova anatoliikryvorot@gmail.com <p><em>Обґрунтовано доцільність проведення місцевого ремонту автомобільної шини способом вулканізації при механічних ушкодженнях каркаса. Установлено, що аналі</em><em>­тичні та експериментальні дані з визначення необхідної температури нагрівального елемента мають значну розбіжність. З’ясовано, що на ступінь вулканізації серед усіх факторів найбільший вплив мають температура та тиск на поверхнях зварювання. </em><em><br> За допомогою статистичних методів обробки експериментальних даних отримано математичну залежність температури на поверхні вулканізації від температури нагрівального елемента й тиску на поверхнях зварювання у вигляді полінома другого ступеня. З метою перевірки достовірності результатів досліджень виконано контрольне зварювання автомобільної шини з боковим розривом корду, яке дало позитивні результати.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1060 ІМОВІРНІСНІ ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВАНТАЖЕНЬ МОСТОВИХ КРАНІВ НА КАРКАСИ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ 2019-01-21T08:35:27+02:00 S. F. Pichugin S.F. pichugin_sf@mail.ru Yu. E. Patenko maslova_yuliya@i.ua S. A. Maslova smaslova330@gmail.com <p><em>Побудовано аналітичну модель навантажень чотириколісних мостових кранів. Отримано розрахункові значення математичного сподівання, дисперсії та стандарту для вертикальної й горизонтальної складової кранового навантаження. Числовим прикладом показано, що значення числових характеристик, отриманих аналітично, досить близькі до експериментальних значень навантажень, вони можуть застосовуватися при оцінюванні надійності. Аналітичні числові характеристики використано при розрахунку надійності колон сталевого каркаса ОВБ (одноповерхової виробничої будівлі) з урахуванням фактора часу та стохастичного характеру навантажень й міцності сталі. Досліджено вплив на надійність каркасів вантажопідйомності та режиму роботи мостових кранів, кроку колон, типу вузла з’єднання ригеля з колоною, типу покриття та значень вітрового й снігового навантажень.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1061 АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОНКОСТІННИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК 2019-01-21T08:35:16+02:00 A. V. Makhinko pasargada1981@gmail.com N. О. Makhinko pasargada1985@gmail.com <p><em>Стаття присвячена дослідженню напружено-деформованого стану сталевих оболонок обертання, з різною формою зовнішньої поверхні, звантажених осесиметричним навантаженням. Отримане рішення рівняння напружень і деформацій оболонки при навантаженні, що описується експоненціальним законом та з урахуванням зусиль від перепаду температури. Зокрема, представлені розрахункові формули для визначення прогинів, погонних згинальних моментів та погонних поперечних сил в оболонках з різним примиканням до основи. Приведені основні функції прогинів, а також максимальні значення відповідних параметрів реакції. Виконаний аналіз аспектів, щодо ефективності застосування гофрованої стінки для сталевих циліндричних оболонок. Результати представлені в аналітичному та графічному вигляді. Відповідно до отриманих формул, виконані порівняльні розрахунки оболонок з постійною та змінною товщиною стінки.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1062 НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ГНУЧКИХ СТИСНУТИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, АРМОВАНИХ СТАЛЕВИМИ ЛИСТАМИ 2019-01-21T08:35:05+02:00 L. I. Storozhenko s_murza@ukr.net S. O. Murza s_murza@ukr.net О. І. Yefimenko Lenysia_17.02@ukr.net <p><em>Наведено результати експериментальних досліджень несучої здатності залізобетонних елементів із листовим армуванням. Зображено креслення конструкцій експериментальних зразків. Побудовано графіки залежності несучої здатності випробуваних сталезалізобетонних зразків з листовим армуванням від висоти елемента; графіки залежності несучої здатності випробуваних сталезалізобетонних зразків з листовим армуванням від прикладеного ексцентриситету.</em> <em>Наведено фото, на яких показано характер руйнування дослідних сталебетонних зразків з листовим армуванням залежно від їх висоти. Побудовано загальний графік залежності несучої здатності від висоти елемента та ексцентриситету прикладеного навантаження.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1063 ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ РОЗ’ЄМНИМИ СТИКАМИ 2019-01-21T08:34:53+02:00 P. О. Semko syomka7@gmail.com <p><em>Наведено результати експериментальних випробувань стиснутих трубобетонних елементів із роз’ємними стиками, досліджених на центральний і позацентровий стиск (з ексцентриситетами 0, 0,25 та 0,5 від діаметра зразка) та чисельного моделювання методом скінченних елементів. Виконано порівняння отриманих результатів для аналогічних зразків і їх моделей, для яких за допомогою чисельного моделювання у програмному комплексі Femap досліджено напружено-деформований стан та наведено графічні зображення головних напружень. Для порівняння обрано напруження, що виникають при досягненні текучості сталевої труби оболонки. Середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації отриманих даних коливались у межах 5 </em>– <em>7%, що свідчило про відповідність результатів, це дозволяє у подальших дослідження часткову заміну експериментальних випробувань чисельним моделюванням.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1064 ДОВГОВІЧНІСТЬ ВАЖКИХ БЕТОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОЛОШЛАКІВ КОТЛІВ ІЗ ЦИРКУЛЯЦІЙНИМ КИПЛЯЧИМ ШАРОМ 2019-01-21T08:34:41+02:00 V. O. Bondar vabondar04@gmail.com R. R. Akhmednabiyev vabondar04@gmail.com <p><em>Наведені результати дослідження впливу золошлаків котлів із циркуляційним киплячим шаром на морозостійкість важких бетонів. В дослідженнях було використано портландцемент ПЦ 500Н, пісок з модулем крупності М<sub>кр</sub>&nbsp;=&nbsp;1,05; <br> щебінь гранітний фракції 5-10 мм; золошлаки котлів із циркуляційним киплячим шаром, гіперпластифікатор «Fluid Premia-196». Дослідження проведені з використанням математичного планування експерименту. Доведено, що із заміщенням піску золошлаками морозостійкість дещо знижується, але гіперпластифікатор сприяє компенсації зниження морозостійкості за рахунок зниження В/Ц відношення, як&nbsp; наслідок, утворення&nbsp; супердрібної порової структури бетону. Тонкі пори у структурі бетону компенсують напруження від процесу утворення льоду при низьких температурах навколишнього середовища. Встановлено оптимальна витрата цементу з точки зору морозостійкості, як при повній заміні, так і при частковій заміні піску золошлаки. Визначено також, що оптимальним слід вважати витрати гіперпластифікатора в кількості 1,2 - 1,4% від маси цементу.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1065 ОСНОВИ ТА АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ СКЛАДНИХ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИХ СТАНАХ 2019-01-21T08:34:30+02:00 V. P. Mitrofanov vpm.admcs@mail.ru N. M. Pinchuk N.M. natali-pinchuk@mail.ru <p><em>Загальна теорія міцності залізобетонних елементів (ЗТМЗБЕ) пройшла довгу та всебічну апробацію і показала значні переваги: добру збіжність з експериментами, істотний економічний ефект, єдиний метод розв’язання для різних проблем міцності. Розроблюються прості методи практичного розрахунку за ЗТМЗБЕ, доступні <br> для використання проектувальниками і студентами. Викладаються алгоритми розрахунку двох практично важливих задач: перевірки міцності та підбору необхідної арматури. Розв’язання задач представлено «ручним» методом та з використанням широко відомого та простого у використанні програмного комплексу MS Excel. Наведені результати експериментальної перевірки ЗТМЗБЕ які показали добру збіжність теоретичної міцності з експериментальною</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1066 МОДЕЛІ ОПОРУ ПРОГІННИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЦИКЛІЧНОЇ ЗНАКОПОСТІЙНОЇ ДІЇ ПОПЕРЕЧНИХ СИЛ ВИСОКИХ РІВНІВ 2019-01-21T08:34:19+02:00 V. M. Karpiuk v.karpiuk@ukr.net A. I. Kostiuk pcb.odaba@mail.ru Yu. A. Somina syomina3091@ukr.net <p><em>Досліджено робота залізобетонних прогінних балкових конструкцій з малим, середнім та великим прольотами зрізу в умовах дії циклічних навантажень високих рівнів. Установлено, що розроблення фізичних моделей втомного опору залізобетонних елементів, що згинаються, циклічній дії поперечних сил та методи розрахунку на їх основі є важливими та доцільними через такі особливості вказаного виду навантаження: нелінійність деформування, накопичення пошкоджень у вигляді втомних мікро- і макротріщин, втомне руйнування матеріалів тощо. Визначено ключові вирази знаходження межі витривалості (об’єктивної міцності) бетону, поздовжньої арматури, анкерування поздовжньої арматури, які й складають витривалість усієї конструкції в цілому. Досліджено роль та особливості впливу деформацій віброповзучості на механіку зміни напружено-деформованого стану бетону й арматури дослідних елементів.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1067 ВПЛИВ ВЛАСНИХ НАПРУЖЕНЬ НА МІЦНІСТЬ БЕТОНУ ПРИ РОЗТЯЗІ 2019-01-21T08:34:07+02:00 O. G. Fenko fenko.aleksey@gmail.com I. A. Yurko ilona.yurko@gmail.com L. V. Karabash l.v.karabash@gmail.com P. A. Yurko pa.yurko@gmail.com <p>Спираючись на результати дослідів над крихкими дюралюмінієвими зразками, доведено неминучість впливу на міцність бетону (розчину) напружень, викликаних нерівномірною по поперечному перерізу усадкою (при висушуванні) або набряканням (при зволоженні). Проаналізовано різноманітність результатів дослідів різних авторів із впливу зволоження і висушування бетону (розчину) на міцність при розтязі. Пояснено причини збільшення міцності бетону (розчину) повітряно-сухого зберігання на початку зволоження. Детально проаналізовано вплив тривалості (інтенсивності) зволоження зразка на міцність бетону та обґрунтовано причини отримання протилежних результатів дослідів впливу зволоження (висушування) на міцність бетону.</p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/http%3A%2F%2Fjournals.pntu.edu.ua%2Fznp%2Fworkflow%2Findex%2F1068%2F5 МІЦНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ БЕТОНУ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ ПРИ ЗРІЗІ 2019-01-21T08:33:56+02:00 O. O. Maliovana alenka_malecha@mail.ru <p><em>Викладено методику розрахунку міцності бетонних і залізобетонних елементів, котрі перебувають під дією зрізувальних сил, а також програму експериментів, яка містить дослідження деформованого стану та визначення граничного навантаження зазначених типів елементів. Застосовано методику розрахунку, котра базується на варіаційному методі у теорії пластичності бетону, розробленому в ПолтНТУ. Отримано результати експериментального дослідження зрізаних бетонних клинів, які моделюють роботу стиснутої зони бетону над небезпечною похилою тріщиною, зразків Гвоздєва та залізобетонних шпонок, а також залізобетонних балок на дію поперечної сили. Дослідні зразки було виготовлено з бетону підвищеної міцності для з’ясування можливості застосування запропонованого методу до розрахунку їх міцності. Виконано порівняльний розрахунок теоретичної міцності з дослідною, котрий показав їх достатню близькість. Виявлено характер руйнування досліджуваних балок, який принципово не відрізняється від руйнування згинальних елементів за похилим перерізом із бетонів середньої міцності</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/http%3A%2F%2Fjournals.pntu.edu.ua%2F ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ НА ОСНОВІ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ З ЕКСТРЕМАЛЬНИМ КРИТЕРІЄМ МІЦНОСТІ 2019-01-21T08:33:45+02:00 P. B. Mytrofanov mytrofanov.p@gmail.com <p><em>Наведено результати експериментальних досліджень міцності стиснутих залізобетонних елементів із високоміцних бетонів. Установлено вплив застосування високоміцних бетонів на граничну деформацію найбільш стиснутої грані бетону </em><em>e</em><em><sub>cu</sub> <br> й міцність стиснутих залізобетонних елементів. На основі статистичного аналізу порівняно теоретичні розрахунки міцності стиснутих залізобетонних елементів <br> із високоміцних бетонів у нормальних перерізах з отриманими експериментальними даними на основі розробленої вдосконаленої методики розрахунку міцності залізобетонних елементів із високоміцних бетонів у нормальних перерізах з використанням програмного комплексу «</em><em>CRC-12».</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1070 МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ ПОПЕРЕЧНОЇ КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ ПРИ РОЗТЯГУ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН 2019-01-21T08:33:34+02:00 A. M. Bidakov bidakov@mdk-khnuba.com I. A. Raspopov raspopov@mdk-khnuba.com <p><em>Відомо, що поперечна клеєна деревина (ПКД) є відносно новим матеріалом <br> на основі деревини. На сьогоднішній день відсутня інформація щодо міцності <br> ПКД- панелей при розтягу поперек волокон. Деяка інформація існує та ґрунтується на результатах міцності при простих випробуваннях деяких варіантів монтажних кріплень панелей перекриттів. На практиці розтяг поперек волокон ПКД панелей спостерігається у зігнутих панелях, а також у деяких гвинтових з’єднаннях стінових панелей з панелями перекриттів. Уперше запропоновано новий метод дослідження ПКД, що базується на параметрах, які враховують модель випробувань цільної <br> та клеєної деревини після детального аналізу. Досліджені основні впливові фактори <br> на величину міцності при розтягу поперек волокон, та встановлено необхідні <br> розміри зразків ПКД панелей виходячи з особливостей структури матеріалу. Рекомендації, описані у даній публікації, можуть бути включеними до стандарту </em><em>EN&nbsp;16351 або </em><em>EN 408.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1071 МОНІТОРИНГ ОСІДАНЬ БУДІВЕЛЬ НА ҐРУНТОЦЕМЕНТНИХ ПАЛЯХ 2019-01-21T08:33:23+02:00 М. L. Zotsenko zotcenco@hotmail.com Yu. L. Vynnykov vynnykov@ukr.net V. O. Bondar vabondar04@gmail.com V. G. Novokhatniy vgn43@ukr.net <p><em>Розглянуто нові експериментально-теоретичні розробки авторів з питань бурозмішувального методу виготовлення ґрунтоцементних паль, дослідних натурних виготовлень і випробувань ґрунтоцементних паль, тривалих геодезичних спостережень за осіданнями будівель на ґрунтоцементних палях, які було <br> враховано при складанні сучасних Державних будівельних норм України. <br> З’ясовано, що ґеодезичні спостереження за дев’яти-десятиповерховим житловим будинком на ґрунтоцементних палях довжиною 6&nbsp;м і діаметром 500 мм за умов замоклих лесових основ показали, що осідання всіх його секцій значно менші за допустиму нормами величину.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1072 ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ УЩІЛЬНЕНИХ ЗОН ҐРУНТУ НАВКОЛО КВАДРАТНИХ ПАЛЬ 2019-01-21T08:33:13+02:00 O. V. Malyshev omalyshev@ukr.net <p><em>Доведено доцільність вирішення питання щодо аналітичного визначення розмірів та побудови форми ущільнених зон ґрунту навколо бічної поверхні квадратної палі в нормальному до осі палі напрямку. Проаналізовано різні аналітичні методи визначення радіуса ущільненої зони ґрунту навколо циліндричних елементів, що заглиблюються у ґрунт з урахуванням його початкового стану.</em> <em>Р</em><em>озроблено графоаналітичну методику побудови ущільнених зон ґрунту навколо паль квадратного поперечного перерізу. Ефективність розробленої методики та можливість використання аналітичних виразів для визначення радіуса ущільненої зони ґрунту навколо забивних або вдавлюваних елементів підтверджено шляхом порівняння отриманих рішень з експериментальними даними. З’ясовано, що розроблена методика дозволяє підвищити ефективність та надійність використання паль і пальових фундаментів за рахунок їх раціонального конструювання. </em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1073 ЛАБОРАТОРНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДОВАНТАЖУВАЛЬНИХ СИЛ, ЩО ДІЮТЬ ПО БІЧНІЙ ПОВЕРХНІ ПАЛЬ 2019-01-21T08:33:04+02:00 V. E. Naydenova v.naidenova@ukr.net <p><em>Установлено, що сила негативного тертя, або довантажувальна сила на <br> палю, розвивається за рахунок додаткових деформацій навколо пальового масиву і не може бути більшою від сили опору по бічній поверхні палі в стані спокою, <br> що формується за рахунок власної ваги ґрунтової основи. Наведено результати лабораторних експериментальних досліджень довантажувальних сил тертя, <br> що діють по бічній поверхні модельної палі без урахування вертикального навантаження (умовно у стані спокою), </em><em>та аналіз методик визначення сил негативного (довантажувального) тертя, що діють по бічній поверхні паль, при призначенні їх несучої здатності. </em><em>Виконаними дослідженнями підтверджено теоретичне положення щодо рівності довантажувальних сил тертя і сил опору ґрунту під час дії крутильного моментного навантаження, а не висмикувального навантаження, як запропоновано у сучасних нормах.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1074 ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ МІСТ 2019-01-21T08:32:53+02:00 T. P. Lytvynenko litta2510@gmail.com L. V. Gasenko lin02011@meta.ua G. I. Sharyi sharyi.grigoriy61@gmail.com <p><em>Визначено основні проблеми, пов’язані з організацією руху транспорту і пішоходів у сучасних містах. Розглянуто світовий досвід проектування й реконструкції вулично-дорожньої мережі міст. Виявлені фактори, які визначають сучасні тенденції та особливості&nbsp; проектування і реконструкції вулично-дорожньої мережі населених пунктів України. Розглянуто й обґрунтовано пріоритети вулично-дорожнього руху, що впливають на її формування і розвиток. Сформульовано основні цілі, які мають бути досягнуті при пристосуванні проектів будівництва та реконструкції міських вулиць до зміни пріоритетів, котра відбулась у теорії транспортного планування</em><em>.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1075 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 2019-01-21T08:32:41+02:00 O. I. Filonenko olena.filonenko.pf@gmail.com O. I. Yurin yurinoleg54@gmail.com O. A Kodak kodak.olga@gmail.com <p><em>Розглянуто проблему енергоефективності житлового фонду України. <br> Проведено аналіз стану теплозахисту зовнішньої оболонки основних конструктивних рішень будівель на прикладі м. Полтава. Представлено житловий фонд цегляними, великоблочними та панельними будинками, які збудовані в 50</em><strong>–</strong><em>80 рр. минулого століття. Розраховано дійсні значення опору теплопередачі зовнішніх стін, вікон, покриття та інших огороджувальних конструкцій, які у 3</em><strong>–</strong><em>5 разів менші за мінімально допустимі за сучасними вимогами. Надано рекомендації щодо термомодернізації зовнішніх стін згідно з їх конструктивним рішенням, горищного перекриття та перекриття над неопалюваними підвалами, а також світлопрозорих зовнішніх конструкцій за сучасними нормативними вимогами.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1076 СТАТИЧНІ ЗМІШУВАЧІ В ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ БУРОВИХ УСТАНОВОК 2019-01-21T08:32:30+02:00 V. S. Biletsky ukcdb@i.ua Yu. S. Mishchuk kiri4okjulia@mail.ru Yu. I. Kuznetsova yulia_france@mail.ru <p><em>Досліджено роботу трьох конструкцій статичного змішувача в циркуляційній системі &nbsp;промивальної рідини бурових установок, ураховуючи основні параметри бурового розчину. Виконано моделювання та отримано параметричні поля гідросуміші у робочій зоні труби, а саме в місці установки статичного змішувача і в зоні трубопроводу за ним. Отримано моделі: поля швидкостей, поля завихреності, поля інтенсивності турбулентності, поля масштабу турбулентностей по довжині шляху перемішування. Побудовано графіки зміни досліджуваних параметрів відносно осі труби. Виконано порівняльний аналіз моделей та кривих. Обґрунтовано раціональну конструкцію статичного змішувача для отримання оптимальних технологічних характеристик перемішування бурового розчину.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1077 ТЕХНОЛОГІЯ ВПЛИВУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ВИСОКОПАРАФІНИСТУ НАФТУ У ТРУБОПРОВОДАХ РІЗНОГО ДІАМЕТРУ 2019-01-21T08:32:19+02:00 O. I. Nalyvaiko Nalivayko.60@ukr.net Yu. L. Vynnykov vynnykov@ukr.net L. G. Nalyvaiko Nalivayko.60@ukr.net R. V. Petrash Petrash.R@ukr.net N. V. Ichanska vynnykov@ukr.net V. V. Chyhyriov vynnykov@ukr.net <p><em>Удосконалено технологію впливу дії постійного магнітного поля на високо парафінової нафти з метою запобігання утворення і відкладення парафіну у насосно- компресорних трубах (НКТ) та при транспортуванні нафти нафтопроводами різних діаметрів. Визначино механізм дії спрямованого постійного магнітного поля на високов’язкі парафінисті нафти свердловин Бориславського родовища щляхом проведення лабораторних досліджень їх зразків. Спроектувано, для умов Бориславського родовища, конструкцію антипарафінового магнітного пристрою (МАУ) щодо впливу його магнітної індукції на поклади високов’язкої нафти.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1078 УМОВИ СПУСКУ В ОДИН ПРИЙОМ ПРОМІЖНИХ КОЛОН З ПЕРЕВИЩЕНОЮ ВАГОЮ ПОРІВНЯНО З ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЮ БУРОВИХ УСТАНОВОК 2019-01-21T08:32:10+02:00 V. V. Soloviov helena_2005@ukr.net O. V. Mykhailovska helena_2005@ukr.net I. A. Yermakova innaermakova76@ukr.net <p><em>Розглянуто спосіб спуску проміжних колон, котрий дозволяє подолати обмеження за вантажопідйомностю бурових установок за рахунок перенесення ваги колони, яка спускається на зацементовану колону як на фундамент. Зокрема, розроблено технологію, коли кожна додаткова вага колони при її нарощуванні еквівалентна додатковим силам тертя, які виникають на нарощеній ділянці. З’ясовано, що така технологія спуску не залежить відвантажопідйомності бурової установки, не створює навантажень на основу веж, а також додаткових розтяжних навантажень у колоні при збільшенні її довжини. Доведено, що, якщо така умова виконується, то всі відомі обмеження для спуску проміжних колон будь-якої довжини в один прийом знімаються. Установлено вагу обсадної колони, що спускається, котра розподіляється на раніше встановлену і зацементовану колону.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1079 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГАЗОПАРОВОЇ БУЛЬБАШКИ 2019-01-21T08:32:00+02:00 B. А. Kutnyi kytnuba@rambler.ru А. М. Pavlenko am.pavlenko@i.ua <p><em>Запропоновано математичну модель, яка враховує інерційну та термодинамічну складові осциляції бульбашок, теплообмінні процеси у рідині, теплообмін на границі бульбашки. Проведено дослідження динамічних характеристик газопарових бульбашок різних розмірів. Після виконаних розрахунків побудовано графіки зміни розміру бульбашки, її температури, швидкості руху, тиску парогазового середовища всередині бульбашки&nbsp; в часі. Установлено, що кожний розмір бульбашок має свою частоту осциляцій. Розраховано швидкість фазовоперехідних процесів і встановлено, що вона набуває максимальних значень саме під час осциляцій бульбашки. За термодинамічними характеристиками поверхні контакту рідкої та газоподібної фаз визначено кількість утвореної твердої фази. Результати досліджень можуть застосовуватися для оптимізації різноманітних технологічних процесів, пов’язаних з кипінням, спученням матеріалів, утворенням газових гідратів та кавітацією у рідині.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1080 НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНО- ВИСОКОТЕХНО¬ЛОГІЧНОГО Й ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 2019-01-21T08:31:49+02:00 M. P. Nesterenko mpnesterenko@ukr.net О. V. Redkin redkinov@ukr.net T. M. Nesterenko tatanickolaevna@gmail.com <p><em>Наведено результати досліджень проблем і перспектив розвитку реального сектора економіки та його провідних галузей господарювання – промисловості й будівництва. Встановлено причини відсутності розвитку та неефективного функціонування зазначених сфер господарювання. На цій основі визначено напрями інноваційно-високотехнологічного й організаційного розвитку промислового та будівельного комплексів країни. Запропоновано сучасні механізми реалізації такого стратегічного завдання за рахунок формування й випереджаючого прогресу вітчизняних підприємств. Доведено, що результати досліджень мають сприяти не тільки прогресу реального сектору економіки, промисловості та будівництва, а й зростанню до світових стандартів рівня життя населення України.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1081 НОВІ ФОРМИ І СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ Й УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В СФЕРІ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ 2019-01-21T08:31:37+02:00 O. V. Redkin redkinov@ukr.net R. I. Pahomov pahomov_ri@ukr.net O. E. Zyma zymaae@gmail.com <p><em>Розглянуто наукові основи та практичні рекомендації щодо організації та управління бізнес-процесами і будівельно-інвестиційними проектами в реальному секторі економіки на прикладі розвитку об’єктів і процесів у нафтогазовому комплексі України <br> за рахунок упровадження нових форм та світового досвіду забезпечення сучасного прогресу й конкурентоспроможності складних виробничо-господарських систем. Запропоновано основні процедури та інструменти реалізації таких достатньо нових для України механізмів забезпечення інноваційного та високотехнологічного розвитку зазначених систем, як стратегічний, мультипроектний і проектний менеджмент, інжиніринг та девелопмент.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1082 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННІ БУДІВЕЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПІДЙОМУ ПЕРЕКРИТТІВ 2019-01-21T08:31:18+02:00 E. V. Dyachenko eugeny1210@gmail.com Yu. V. Drizhyruk dyurchik@gmail.com O. E. Zyma zymaae@gmail.com D. М. Lazariev lazariev.pntu@gmail.com <p><em>The article considers works execution organization at reconstruction and renovation of residential and public buildings for embedded systems with usage of slabs lifting method at restrained urban conditions. The paper suggests usage features of the slabs lifting method at building reconstruction conditions. The technology of reconstruction with the usage of slabs lifting method allows to refuse practically the use of lifting cranes and to reduce significantly (up to 50%) the required building area compared with the lifting crane construction methods of embedded structures. It allows to perform the reconstruction without restriction of traffic on adjoining streets and to perform construction in restrained urban conditions.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1083 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДСИЛЕННЯ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 2019-01-21T08:31:02+02:00 O. S. Molodid molodid2005@ukr.net <p><em>Наведено результати дослідження техніко-економічних показників різних методів підсилення монолітної залізобетонної плити перекриття, а саме: підведенням металевих балок з установленням додаткових опор, зовнішнім армуванням розтягнутих зон за технологією «МАПЕІ», приклеюванням металевих пластин і вуглецевого волокна за розробленою технологією. Установлено, що найвищі показники вартості матеріалів, трудомісткості та заробітної плати на виконання робіт має варіант підсилення плити перекриття підведенням металевих конструкцій, а найнижчі – варіанти підсилення плити перекриття за технологією «МАПЕІ» й приклеюванням вуглецевого волокна за розробленою технологією. З’ясовано, що вартість матеріалів на підсилення плити в розробленій технології з приклеюванням сталевих пластин найнижча, але трудомісткість, заробітна плата та тривалість виконання робіт за такою технологією значно вищі за інші досліджувані технології підсилення зовнішнім армуванням.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1084 МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИ ЙМОВІРНІСНОМУ ХАРАКТЕРІ БУДІВНИЦТВА 2019-01-21T08:30:52+02:00 D. V. Altukhova altuhova.daria@gmail.com <p><em>Відомо, що завдання зниження вартості будівельної продукції повинні вирішуватися не шляхом економії на прямих витратах, а за рахунок об’єктивного зниження витрат шляхом раціонально організованого виробництва робіт. Установлено, що будівельне виробництво функціонує в умовах схильного до змін середовища, причому на процес будівництва впливають не тільки заздалегідь ураховані чинники, але й такі, що можуть бути передбачені лише з певною ймовірністю. Наведено залежності з розрахунку тривалості проведення робіт як при використанні комплекту будівельних машин, так і без нього із застосуванням коефіцієнта сенситивності будівельного проекту до чинників мінливого середовища. <br> Запропонована методика розрахунку дозволяє зменшити ризик зриву термінів здавання об’єкта та надає можливість прискорити процес будівництва в конкретних умовах. Виконано оцінювання коефіцієнта сенситивності в різних місцевих умовах залежно від впливу різноманітних чинників: погодні умови; забезпечення матеріальними ресурсами; кількість і кваліфікація робітників.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1085 ЙМОВІРНІСТЬ ЗВ’ЯЗНОСТІ ДВОКІЛЬЦЕВИХ СТРУКТУР ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ З РІЗНОЮ НАДІЙНІСТЮ ДІЛЯНОК 2019-01-21T08:30:42+02:00 V. H. Usenko valery_usenko@ukr.net О. А. Kodak kodak.olga@gmail.com <p><em>Наведено результати дослідження аналітичного опису ймовірності зв’язності структур, що використовуються для моделювання надійності різних складних систем. Побудовано вирази обчислення значення ймовірності зв’язності систем, що мають структурний резерв. Виділено характерні складові формул, систематизовано їх у порядку збільшення складності та кількості елементів. Установлено особливості будови рівнянь, які дозволяють зручно складати вирази ймовірності зв’язності структур у процесі їх конструювання й перетворень. На прикладах показано утворення формул і їх структурних частин різних рівнів складності. Обґрунтовано використання величини співвідношення значення ненадійності елемента структури мереж та його надійності, що скорочує громіздкість точних виразів імовірності зв’язності структур мереж і суттєво підвищує&nbsp; компактність та зручність використання рівнянь. </em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1086 ВПЛИВ ВОЛОГИ НА ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ 2019-01-21T08:30:32+02:00 O. V. Semko al.vl.semko@gmail.com N. M. Mahas mahasnataliia@gmail.com A. R. Mishchenko fishka0527@gmail.com R. R. Mishchenko miromanwolf@gmail.com <p><em>Виконано аналіз найбільш поширених пошкоджень від впливу вологи цегляних, залізобетонних і дерев’яних огороджувальних конструкцій будівель, проаналізовано причини їх виникнення та шляхи запобігання. Виділено найбільш небезпечні впливи від таких видів вологи, як будівельна, ґрунтова, атмосферна, експлуатаційна, гігроскопічна, конденсат. Рекомендовано для забезпечення незамокання елементів будівель достатні розміри карнизних звисів, наявність гідроізоляції стін, продухів, захисного фарбування, гідрофобного просочування, достатньої вентиляції, опалення, своєчасних ремонтів систем водопостачання та водовідведення.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1087 КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ В МІСТАХ 2019-01-21T08:30:24+02:00 N. S. Maksiuta mns7000@yahoo.com Yu. S. Golik mns7000@yahoo.com <p><em>Виконано оцінювання рівня забруднення атмосферного повітря міста Полтави за допомогою статистичних даних інвентаризацій підприємств, стаціонарних постів спостереження та результатів розрахунків програми ЕОЛ-2000. Здійснено оцінювання й кореляцію отриманих результатів новими методами (біоіндикація, індекси забруднення атмосфери) згідно зі стандартами України та світу. Доведено можливість виконання подальшого прогнозування впливу техногенного забруднення атмосфери на навколишнє середовище й здоров’я людей. Запропоновано впровадження географічної інформаційної системи спостереження (ГІС) за забрудненням атмосферного повітря міста Полтави, модель якої може бути використана для моделювання подібних ГІС і для інших міст. Описано процес виникнення острова тепла над містами та його вплив на атмосферну складову. Доведено важливість та ефективність комплексного дослідження стану забруднення атмосферного повітря міст.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1088 ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ БУДІВНИЦТВА ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В БІЛОСТОЦЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ 2019-01-21T08:30:15+02:00 M. P. Nesterenko mpnesterenko@ukr.net О. А. Dubrovskyi al.dubrovscky2012@gmail.com А. S. Kaiurin kayurin111@gmail.com <p><em>Викладено відомості про процес навчання студентів-будівельників у Польщі: які дисципліни вивчалися та які проекти були виконані. Описано структурні підрозділи університету – бібліотека та факультети:</em> <em>архітектурний, будівництва та охорони навколишнього середовища, електричний, інформатики, механіки (мехатроніки), менеджменту, лісничий,&nbsp;кількість студентів і викладачів. Відзначено особливості навчального процесу й склад навчальних дисциплін.&nbsp;Наведено основні принципи викладання, різноманітні методи відображення інформації.&nbsp;Зазначено результати порівняння освітніх процесів в України та Польщі.</em></p> 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##