СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ПРИГОТУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ

  • В. С. Білецький Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • М. В. Ткаченко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анотація

Виконано огляд сучасних конструкцій устаткування для приготування й очищення
бурового розчину, що сприятиме вибору найбільш прийнятного варіанта
комплектуючого обладнання при оснащенні нових та існуючих циркуляційних систем
бурових установок. Описано сучасний стан та можливі напрями вдосконалення
циркуляційних систем. Визначено перспективні напрями: блочне виконання циркуляційної
системи, вибір і оптимізація конструкції змішувача. Розглянуто такі базисні варіанти
змішувачів: 1) гідравлічні змішувачі (запропоновано застосування багатоствольного
сопла, що збільшує число Рейнольдса (Re) в робочій зоні);
2) високоефективні лопатеві мішалки типу «Тurbotron» (запропоновано їх моделювання
за допомогою програмного комплексу SolidWorks Flow Simulation і варіант модернізації);
3) статичні змішувачі (встановлено, що число Re в зоні l = 10 d знаходиться в межах
105–107).
Ключові слова: циркуляційна система, буровий розчин, регенерація, гідравлічний
змішувач, лопатеві мішалки типу «Тurbotron», статичний змішувач.

Дані про автора

М. В. Ткаченко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
студент

Посилання

1. Булатов А. И. Тампонажные материалы и технология цементирования скважин / А. И. Булатов. – М. : Недра, 1991. – 86 с.
2. Булатов А. И. Справочник по промывке скважин / А. И. Булатов, П. П. Макаренко, Ю. М. Проселков. – М. : Недра, 1984. – 317 с.

3. Мильштейн В. М. Крепление скважин в различных условиях бурения / В. М. Мильштейн. – Краснодар: ООО «Просвещение-Юг», 2007. – 130 с.

4. Мильштейн В. М. Цементирование буровых скважин / В. М. Мильштейн. – Краснодар: ООО «Просвещение-Юг», 2003. – 375 с.

5. Мищенко В. И. Приготовление, очистка и дегазация буровых растворов / В. И. Мищенко, А. В. Кортунов. – Краснодар: АртПресс, 2008. – 336 с.

6. Мищенко С. В. Модернизация оборудования и совершенствование технологии приготовления тампонажных растворов: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.13 – машины, агрегаты и процессы / С. В. Мищенко. – Краснодар, 2015. – 22 с.

7. Цегельский В. Г. Двухфазные струйные аппараты / В. Г. Цегельский. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. – 408 с.

8. Baumgarten C. Mixture Formation in Internal Combustion Engines / С. Baumgarten. – Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. – 294 p.

9. Robertson J. O. Surface operations in petroleum production / J. O. Robertson, G. V. Chilingarian, S. Kumar. – New York : Elsevier Science, 1989. – 562 p.

10. Mills D. Handbook of Pneumatic Conveying Engineering / D. Mills, M. G. Jones, V. K. Agarwal. – Marcel Dekker Inc., Basel, 2004. – 676 p.

11. Pneumatic conveying of solids. A theoretical and practical approach / G. E. Klinzing, F. Rizk, R. Marcus, L. S. Leung // Springer Dordrecht. − Heidelberg, London, New York, 2010. – 561 p.

12. Pump Handbook / Edited by I. J. Karassik, J. P. Messina, P. Cooper, C. C. Heald. –
3-rd Edition. – New York : McGRAW-HILL, 2001. – 1768 p.

13. Robertson J. O. Surface operations in petroleum production / J. O. Robertson, G. V. Chilingarian, S. Kumar. – New York : Elsevier Science, 1989. – 562 p.

14. Алямовский А. А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation / А. А. Алямовский. – М. : ДМК Пресс, 2010. – 464 с.

15. Заявка на Патент України № u201601985 МПК(2016.01) B01F 7/04. Лопатева мішалка / В. С. Білецький, Ю. С. Міщук; заявник і патентовласник − Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюк; заявл. 29.02.2016.

16. Білецький В. С. Застосування статичних змішувачів для селективної агрегації тонкодисперсного вугілля / В. С. Білецький, Н. В. Сургова // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2011. – № 2 (30). – С. 56 – 59.

17. Bakker А. Modeling of the Turbulent Flow in HEV Static Mixers / A. Bakker, R. LaRoche [Electronic resource]. – Access mode: http://www.bakker.org/cfmbook/turbhev.pdf.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
Білецький В.С. Сучасні напрями вдосконалення систем приготування та очищення бурових розчинів / В.С. Білецький, М.В. Ткаченко // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 301-310. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/98 (дата звернення: 19.05.2019).