СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ КОЛІЄСТІЙКОСТІ ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЙ

  • Д. О. Павлюк Національний транспортний університет,
  • І. С. Шуляк Національний транспортний університет

Анотація

Розглянуто спосіб оцінювання колієстійкості нежорстких дорожніх одягів, що
полягає в аналізі розмірів і форми лунки, яка утворюється при повторному динамічному
навантаженні поверхні дорожнього покриття сферичним штампом безпосередньо в
польових умовах. За результатами експериментальних досліджень на дослідних ділянках
виявлено залежності форми й глибини лунки від типу асфальтобетону і температури
поверхні покриття. Встановлено, що колієстійкість дорожніх одягів визначається не
тільки глибиною лунки після виконання серії ударів, а й здатністю дорожніх одягів
відновлювати форму поверхні покриття після закінчення випробувань. Порівняно
результати випробувань з фактичним станом ділянок за їх колійністю, що дає змогу
зробити припущення про можливість застосування запропонованого способу для
оцінювання колієстійкості дорожнього покриття та прогнозування можливості її
виникнення в процесі подальшої експлуатації дороги, зокрема при пробному вкладанні
асфальтобетону на стадії влаштування дорожнього одягу.
Ключові слова: нежорсткий дорожній одяг, транспортне навантаження, глибина
лунки, серія ударів, лазерний профілограф.

Посилання

1. Заходи з підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття автомобільних доріг з інтенсивним рухом великовантажних транспортних засобів / А. М. Онищенко, В. Ф. Невінгловський, М. В. Гаркуша, О. С. Різніченко, С. Ю. Аксьонов, О. О. Білан //
Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. – Макіївка : ДонНАБА, 2013. – Вип. 1 (99). – С. 58 − 65.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=
UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=
S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vdnaba_2013_1_12
2. Schäfer F. Asphaltbeanspruchung aus Beschleunigungsvorgängen / F. Schäfer // Dissertation von der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs. − 2009. − 127 s.
3. Brown E. R. A national study of rutting in hot mix asphalt pavements / E. R. Brown, S. A. Cross. − Auburn: Auburn University, National Center for Asphalt Technology, 1992. − 41 p.
4. Обзорная информация об отечественных и зарубежных методах предотвращения колееобразования на асфальтобетонных покрытиях в условиях современных транспортных нагрузок. − М. : Росавтодор, 2005. − 130 с.
5. Проектирование состава асфальтобетона и методы его испытаний. Обзорная информация / Информавтодор. − 2005. − Вып. 6. − 104 с.
6. Aschenbrener T. Comparison of Results Obtained from the French Tester with Pavements of Known Performance / T. Aschenbrener, K. Stuart. − Denver: Colorado Department of Transportation, 1992. − 71 p.
7. Sybilski D. Validation of emperical test for polymer-modified bitumens / D. Sybilski // Eurobitume workshop. − 1999. − № 88. − P. 19 − 22.
8. Prithvi S. K. Evaluation of permanent deformation of asphalt mixtures using Loaded
Wheel Tester / K. S. Prithvi, Jr. L. Allen Cooley. − Auburn: Auburn University, National Center for Asphalt Technology, 2002. − 16 p.
9. Золотарев В. А. Сравнение показателей сдвигоустойчивости при кручении и колее¬образовании / В. А. Золотарев, Д. Сибильски, С. А. Чугуенко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – Х. : ХНАДУ, 2005. – Вып. 29. –
С. 255 − 258.
http://www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/visnik-kharkivskogo-nacionalnogo-avtomobilno-dorozhnogo-universitetu.html
10. Каталог продукции ООО «Спецдортехника». − Саратов: ООО «Спецдортехника», 2015. − 64 с.
11. Випробування асфальтобетону на стійкість до накопичення залишкових деформацій / В. В. Мозговий, О. М. Куцман, Б. Ю. Ольховий, О. С. Кирієнко // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Х. : ХНАДУ, 2008. – Вип. 40. –
С. 73 − 76.
http://www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/visnik-kharkivskogo-nacionalnogo-avtomobilno-dorozhnogo-universitetu.html
12. Экспериментальная оценка устойчивости асфальтобетонного покрытия к образованию колейности / В. В. Мозговой, А. Н. Онищенко, А. В. Прудкий и др. // Каталог-справочник «Дорожная техника – 2010». − 2010. − С. 114 − 128.
13. Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій: СОУ 45.02-00018112-020:2009. – [Чинний від 2009-03-01]. – К. : Укравтодор, 2009. – 14 с.
14. Матуа В. П. Новое лабораторное оборудование и методика проведения испытаний дорожно-строительных материалов / В. П. Матуа, С. А. Мирончук // Наука и техника в дорожной отрасли. − 2012. − № 4. − С. 16 − 18.
15. Каталог продукции компании «InfraTest». − М. : Компания Би Эй Ви, 2015. − 32 с.
16. Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. Part 20: Indentation using cube or cylindrical specimens (CY): EN 12697-20:2012. – [Publication Date 2012-02-26]. – Brussels: European Committee for Standardization, 2012. – 22 p. – (European standard).
17. Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы испытаний: ГОСТ Р54400-2011. – [Введен с 2011-09-14]. – М. : Стандартинформ, 2012. – 14 с. – (Национальный стандарт Российской Федерации).
18. Еремин А. В. Эксплуатационно-прочностные свойства шлаковых асфальто¬бетонных покрытий автомобильных дорог: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.11 /
Андрей Владимирович Еремин. − Воронеж, ВГАСУ, 2000. − 19 с.
19. Волокитин В. П. Определение деформационно-прочностных характеристик асфаль¬тобетонных слоев нежестких дорожных одежд: дис. ... к-та техн. наук: 05.23.11 /
Владимир Павлович Волокитин. − Воронеж, ВГАСУ, 2004. − 195 с.
20. Волокитина О. А. Совершенствование определения расчетных характеристик слоев дорожных одежд методом сферического штампа: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.11 / Ольга Анатольевна Волокитина. − Воронеж, ВГАСУ, 2012. − 18 с.
21. Шуляк І. С. Дослідження поведінки нежорстких дорожніх одягів при взаємодії зі штампом установки динамічного навантаження / І. С. Шуляк, Д. О. Павлюк // Матеріали Всеукр. Інтернет-конф. «Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторового планування територій» (18.03.2015). − Полтава : ПолтНТУ, 2015. − С. 232 − 235.
22. Універсальне дорожнє вимірювальне обладнання «УДВО-НТУ» / Д. О. Павлюк, О. С. Лебедєв, В. В. Павлюк, В. В. Павлюк, Л. Л. Рибіцький та ін. // Автошляховик України. − 2011. − № 1. − С. 40 − 48.
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Ashu/2011_1/zmist.htm
23. Леонович И. И. Диагностика автомобильных дорог: учебно-методическое пособие для студентов специальности «Автомобильные дороги» / И. И. Леонович, С. В. Богданович. − Минск: БНТУ, 2012. − 226 с.
24. Le matériel LPC. −Paris : Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, 1997. − 132 p.
25. Соловчук А. А. Автоматизированные методы измерения глубины колеи и использование их результатов при планировании ремонтных работ / А. А. Соловчук // Наука и техника в дорожной отрасли. − 2000. − № 3. − С. 34 − 35.
26. Жилин С. Н. Современные автоматизированные технические средства диагностики автомобильных дорог. Обзорная информация / С. Н. Жилин, В. И. Ермолаев // Информавтодор. − 2002. − № 5. − 60 с.
27. Sixbey D. G. It makes More than Mirrors to See Your «True Profile» / D. G. Sixbey // Public Roads. − 1998. − Vol. 61, № 5. − P. 36 − 39.
28. Farnell L. Road Measurement Data Acquisition System User's Guide / L. Farnell. − North Mymms, Hatfield (UK), 1996. − 36 p.
29. Field Evaluation of Automated Rutting Measuring Equipment / P. A. Serigos, J. A. Prozzi, B. H. Nam, M. R. Murphy. − Austin: The University of Texas at Austin, Center for Transportation Research, 2012. − 170 p.
30. Hoffman B. R. Verification of Rut Depth Collected with the INO Laser Rut Measurement System (LRMS) / B. R. Hoffman, S. M. Sargand. – Athens: Ohio University, Ohio Research Institute for Transportation and the Environment (ORITE), 2011. − 80 p.
31. Результати наукової та дослідно-конструкторської роботи лабораторії автомобільних доріг та аеродромів Національного транспортного університету / Д. О. Павлюк, В. В. Павлюк, В. В. Павлюк, О. С. Лебедєв, А. П. Іващенко та ін. // Вісник Національного транспортного університету. – К. : НТУ, 2015. – Вип. 1 (31). – С. 401 − 414.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=
UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=
20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vntu
32. Шуляк І. С. Контроль стійкості дорожніх одягів до колієутворення / І. С. Шуляк //
Тези ХІІ Міжнар. конф. «Контроль і управління в складних системах» (14−17.10.2014). – Вінниця : ВНТУ, 2014. – С. 73.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
Павлюк Д.О. Спосіб оцінювання колієстійкості дорожніх конструкцій / Д.О. Павлюк, І.С. Шуляк // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 255-268. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/93 (дата звернення: 22.10.2018).