ПРИГОТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШАРУВАТИХ ОКСИДНИХ РЗЕ-ВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ

Ключові слова: рідкісноземельні елементи, лужні метали, амоній, лужноземельні метали, нітрати, комплексоутворення, водно-сольові системи, властивості

Анотація

Метою проведення цієї роботи було дослідження кооперативних процесів взаємодії між структурними компонентами у ході формування шаруватих катіоновпорядкованих перовскітоподібних оксидних фаз рідкісноземельних і перехідних елементів у підготовчих стадіях з використанням нітратів елементів різної електронної структури і тепловою активацією. Встановлено стадійність таких перетворень і закономірності фазоутворення, з’ясовано фактори впливу та їх визначальність, вивчено низку фізико-хімічних властивостей утворюваних проміжних фаз – координаційних нітратів лантаноїдів.

Посилання

1. Зверева И. А. Механизм образования перовскитоподобного слоистого оксида Na2Nd2Ti3O10 / И. А. Зверева, А. М. Санкович, А. Б. Миссюль и др. // Физика и химия стекла. – 2010. – Т. 36. – № 2. – С. 261 – 269.
Zvereva I. А. Mekhanizm obrazovaniya perovskitopodobnogo sloistogo oksida Na2Nd2Ti3O10 / I. А. Zvereva, А. М. Sankovich, А. B. Missyul et al. // Fizika i khimiya stekla. – 2010. – V. 36. – No. 2. – P. 261 – 269.
2. Родионов И. А. Исследование фотокаталитической активности слоистых оксидов ALnTiO4 (A = Na, Li, H) / И.А. Родионов, О.И. Силюков, И.А. Зверева // Журнал общей химии. – 2012. – № 4. – С. 548 – 555.
Rodionov I. А. Issledovaniye fotokataliticheskoy aktivnosti sloistykh oksidov ALnTiO4 (A – Na, Li, H) / I. А. Rodionov, О. I. Silyukov, I. А. Zvereva // Zhurnal obshchey khimiyi. – 2012. – No. 4. – P. 548 – 555.
3. Тітов Ю. О. Умови ізовалентного заміщення атомів РЗЕ в п’ятишаровій структурі CaLn4Ti5O17 / Ю. О. Тітов, М. С. Слободяник, В. В. Чумак // Укр. хим. журн. – 2006. – Т. 72. – № 7. – С. 3 – 6.
Titov Yu. О. Umovy izovalentnoho zamishchennya atomiv RZE v p’yatysharoviy strukturi CaLn4Ti5O17 / Yu. О. Titov, М. S. Slobodyanyk, V. V. Chumak // Ukr. khim. zhurn. – 2006. – V. 72. – No. 7. – P. 3 – 6.
4. Тітов Ю. О. Особливості механізмів утворення шаруватих скандатів SrLnnScnO3n+1 із систем сумісно закристалізованих нітратів / Ю. О. Тітов, М. С. Слободяник, Я. А. Краєвська та ін. // Укр. хим. журн. – 2010. – Т. 76. - № 5. – С. 11 – 16.
Titov Yu. О. Osoblyvosti mekhanizmiv utvorennya sharuvatykh skandativ SrLnnScnO3n+1 iz system sumisno zakrystalizovanykh nitrativ / Yu. О. Titov, М. S. Slobodyanyk, Ya. A. Krayevska et al. // Ukr. khim. zhurn. – 2010. – V. 76. – No. 5. – P. 11 – 16.
5. Особливості перетворень у РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у підготовчих процесах формування перовскітоподібних оксидних матеріалів / О. Г. Дрючко, Д. О. Стороженко, Н. В. Бунякіна та ін. // Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. – № 22 (1194). – С. 63 – 71.
Osoblyvosti peretvoren u RZE-vmisnykh systemakh nitratnykh prekursoriv u pidhotovchikh protsesakh formuvannya perovskitopodibnykh oksydnykh materialiv / О. G. Dryuchko, D. О. Storozhenko, N. V. Bunyakina et al. // Bulletin of NTU «ХПІ». – 2016. – No. 22 (1194). – P. 63 – 71.
6. Аносов В. Я. Основы физико-химического анализа / В. Я. Аносов, М. И. Озерова, Ю. Я. Фиалков. – М. : Наука, 1976. – 503 с.
Anosov V. Ya. Osnovy fiziko-matematicheskogo analiza / V. Ya. Anosov, М. I. Ozerova, Yu. Ya. Fialkov. – М. : Nauka, 1976. – 503 p.
7. Горощенко Я. Г. Физико-химический анализ гомогенных и гетерогенных систем / Я. Г. Горощенко. – К. : Наукова думка, 1978. – 490 с.
Goroshchenko Ya. G. Fiziko-khimicheskiy analiz gomogennykh i geterogennykh system / Ya. G. Goroshchenko. – K. :Naukova dumka, 1978. – 490 p.
8. Phase Formation in REE-Containing Water-Salt Systems at the Preparatory Stages of the Multicomponent Oxide Functional Materials Formation / D. O. Storozhenko, O. G. Dryuchko, N. V. Bunyakina, I. O. Ivanytska // Innovations in Corrosion and Materials Science. – 2015. – Vol. 5. – No. 2. – P. 80 – 84.
9. Дрючко О. Г. Хімічна взаємодія і фазоутворення у нітратних водно-сольових системах рідкоземельних елементів і літію / О. Г. Дрючко, Д. О. Стороженко, Н. В. Бунякіна та ін. // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 52 (1094). – С. 29 – 35.
Dryuchko О. G. Khimichna vzayemodiya i fazoutvorennya u nitratnykh vodno-soliovykh systemakh ridkozemelnykh elementiv i litiyu / О. G. Dryuchko, D. О. Storozhenko, N. V. Bunyakina et al. // Bulletin of NTU «ХПІ». – 2015. – No. 52 (1094). – P. 29 – 35.
10. Стороженко Д. О. Хімічна взаємодія й фазоутворення у сульфатах, нітратних, хлоридних водно-сольових системах неодиму і лужних металів / Д. О. Стороженко, О. Г. Дрючко, Н. В. Бунякіна та ін. // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 57 (1030). – С. 121 – 126.
Storozhenko D. О. Khimichna vzayemodiya i fazoutvorennya u sulfatakh, nitratnykh, khlorydnykh, vodno-soliovykh systemakh neodymu i luzhnykh metaliv / D. О. Storozhenko, О. G. Dryuchko, N. V. Bunyakina et al. // Bulletin of NTU «ХПІ». – 2013. – No. 57 (1030). – P. 121 – 126.
11. Вигдорчик А. Г. Получение и рентгеноструктурное исследование Rb5[Nd2(NO3)11]∙H2O / А. Г. Вигдорчик, Ю. А. Малиновский, А. Г. Дрючко и др. // Кристаллография. – 1988. –
Т. 33. – Вып. 3. – С. 613 – 617.
Vigdorchik А. G. Polucheniye i rentgenostrukturnoye issledovaniye Rb5[Nd2(NO3)11]∙H2O / А. G. Vigdorchik, Yu. А. Malinovskiy, А. G. Dryuchko et al. // Kristallografiya. – 1988. –
V. 33. – Iss. 3. – P. 613 – 617.
12. Вигдорчик А. Г. Низкотемпературное рентгеноструктурное исследование калий-неодимовых нитратов K3[Nd2(NO3)9] и K2[Nd(NO3)5(H2O)2] / А. Г. Вигдорчик, Ю. А. Малиновский, А. Г. Дрючко и др. // Кристаллография. – 1992. – Т. 37. – Вып. 4. – С. 882 – 888.
Vigdorchik А. G. Nizkotemperaturnoye rentgenostrukturnoye issledovaniye kaliy-neodimovykh nitratov K3[Nd2(NO3)9] i K2[Nd(NO3)5(H2O)2] / А. G. Vigdorchik, Yu. А. Malinovskiy, А. G. Dryuchko et al. // Kristallografiya. – 1992. – V. 37. – Iss. 4. – P. 882 – 888.
13. Anderson M. R. A neutron diffraction study of lanthanum magnesium nitrate / M. R. Anderson, G. T. Jenkin, J. W. White // Acta crystallogr. – 1977. – B. 33. – № 12. – P. 3933 – 3936.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Dryuchko O.G. Приготування багатофункціональних шаруватих оксидних рзе-вмісних матеріалів / O.G. Dryuchko, D.O. Storozhenko, N.V. Bunjakìna, I.O. Ivanytska, V.O. Khanyukov, KytayhoraК.O. // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 301-308. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.858.