МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ЗРАЗКА ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРНО-ВАНТОВОЇ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Ключові слова: сталезалізобетон, плита, модуль пружності, напружено-деформований стан

Анотація

Наведено головні особливості методики експериментального дослідження ефективності конструктивного рішення нових просторових систем. Сформульовано методику дослідження деформативності великогабаритного зразка просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції, яка складається з просторових сталезалізобетонних модулів та гнучкого нижнього пояса. Розроблено методику дослідження напружено-деформованого стану великогабаритного експериментального зразка просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції шляхом випробування його на дію рівномірного навантаження, прикладеного у вузлах з’єднання, а також методику визначення прогинів у вузлах дослідної просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції. Для дослідження напруженого стану просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції застосовано тензометричний і фотограмметричний методи. Наведено схеми розміщення обладнання та пристосувань для вимірювання деформацій і переміщень.

Посилання

1. Вибранець Ю. Міцність і деформативність сталезалізобетонної статично невизначеної комбінованої шпренгельної конструкції / Ю. Вибранець, Ю. Іваник // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2015. – № 16. – С. 88 – 99.
Vibranets Yu. Mitsnist i deformativnist stalezalizobetonnoyi statichno neviznachenoyi kombinovanoyi shprengelnoyi konstruktsiyi / Yu. Vibranets, Yu. Ivanik // Visnik Lvivskogo natsionalnogo agrarnogo universitetu. Seriya: Arhitektura i silskogospodarske budivnitstvo. – 2015. – № 16. – S. 88 – 99.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldau_2015_16_17
2. Дослідження розрахункових характеристик матеріалів пішохідного мосту нового типу / С. М. Краснов, К. С. Краснова, М. А. Борисенко, В. Ю. Роменський // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2013. – Вип. 25. – С. 555 – 563.
Doslidzhennya rozrahunkovih harakteristik materialiv pishohidnogo mostu novogo tipu / S. M. Krasnov, K. S. Krasnova, M. A. Borisenko, V. Yu. Romenskiy // Resursoekonomni materiali, konstruktsiyi, budivli ta sporudi. – 2013. – Vip. 25. – S. 555 – 563.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2013_25_77.
3. Gasii G. M. Comparative characteristics of the spatial grid-cable steel-concrete composite slab / G. M. Gasii / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 260 – 265.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34761
4. Behaviour and Design of Composite Steel and Concrete Building Structures / B. Uy, Z. Tao, D. Lam, L. H. Han. – Boca Raton: CRC Press, 2016. – 400 p.
5. Gasii G. M. Types of steel and concrete composite cable space frames / G. M. Gasii / Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2016. – № 6 (66). – P. 158 – 165.
DOI: 10.15802/stp2016/90514.
6. Johnson R. P. Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings, 3rd Edition / R. P. Johnson. – Blackwell, 2004. – 252 p.
7. Oehlers D. J. Composite Steel and Concrete Structures: Fundamental Behavior / D. J. Oehlers, M. A. Bradford. – Elsevier, 2013. – 588 p.
8. Єрмоленко Д. А. Об’ємний напружено-деформований стан трубобетонних елементів: монографія / Д. А. Єрмоленко. – Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2012. – 316 с.
Ermolenko D. A. Ob’emniy napruzheno-deformovaniy stan trubobetonnih elementiv: monografiya / D. A. Ermolenko. – Poltava: Vidavets Shevchenko R.V., 2012. – 316 s. ISBN 978-966-8798-62-7
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Storozhenko L.I. Методика експериментального дослідження великогабаритного зразка просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції / L.I. Storozhenko, G.M. Hasii // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 270-276. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.854.