МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПІРНИХ СТІН СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ

Ключові слова: методика, експеримент, модель, основа, підпірна стінка

Анотація

Висвітлено питання широкого застосування підпірних стін у будівництві. Встановлено, що існуючі конструкції підпірних стін не розраховано на додаткові зусилля від горизонтального зрушення ґрунту, що призводить до руйнування конструкції. Доведено необхідність розробки нових конструктивних рішень підпірних стін. Розроблено методику проведення експериментальних досліджень контактної взаємодії підпірних стін і деформованої основи. Проведено експерименти на маломасштабних моделях у спеціально сконструйованому лотку. При моделюванні застосовано метод розширеної подібності, в якому витримуються геометричні, механічні та силові аналоги з реальним об’єктом. Як ґрунт основи в моделях використано суглинок порушеної структури. Моделі підпірних стін виготовлено за цифровою 3D-моделлю. Доведено, що ця методика дозволяє проводити модельні експерименти в рівних умовах, що забезпечить отримання достовірних результатів.

Посилання

1. Кривошеєв П. І. Науково-технічні проблеми координації дій щодо захисту будівель, споруд і територій зі складними інженерно-геологічними умовами / П. І. Кривошеєв // Будівництво України. – 2001. – № 6. – С. 16 – 19.
Kryvoshejev P. I. Naukovo-tehnichni problemy koordynacii' dij shhodo zahystu budivel', sporud i terytorij zi skladnymy inzhenerno-geologichnymy umovamy / P. I. Kryvoshejev // Budivnyctvo Ukrainy. – 2001. – № 6. – S. 16 – 19.
ISBN 978-611-00-0048-2
2. Gubrynovicz A. Wychylenia z piony obiektow budow – lanych nа tle nachylen tereny powodowanych wplywami eksploaji gornicze / A. Gubrynovicz // Conferencja naukowo-techniczna «Probleamy budow – nictwa na terenach gorniczych». – Glіvісе, 1978 – Р. 75 – 82.
3. Gucunski N. Seismic analysis of retaining walls, buried structures, embankments, and integral abutments / N. Gucunski, H. Najm, H. Nassif. – Piscataway: Dept. of Civil & Environmental Engineering Center for Advanced Infrastructure & Transportation (CAIT) Rutgers, 2005. – 160 p.
4. Тимченко Р. А. Работа плитных фундаментов-саморегуляторов (ПФС) на неравномерно-деформируемом основании / Р. А. Тимченко, Д. А. Кришко // Современные проблемы строительства. – Донецк, 2010. – № 8. – С. 34 – 38.
Timchenko R. A. Rabota plitnyh fundamentov-samoreguljatorov (PFS) na neravnomerno-deformiruemom osnovanii / R. A. Timchenko, D. A. Krishko // Sovremennye problemy stroitel'stva. – Doneck, 2010. – № 8. – S. 34 – 38.
5. Тимченко Р. А. Работа саморегулирующихся фундаментов при заданных вертикальных деформациях основания / Р. А. Тимченко, Г. Л. Турабелидзе. – Кривой Рог, 1989. – 8 с.
Timchenko R. A. Rabota samoregulirujushhihsja fundamentov pri zadannyh vertikal'nyh deformacijah osnovanija / R. A. Timchenko, G. L. Turabelidze. – Krivoj Rog, 1989. – 8 s.
6. Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике / Л. И. Седов. – М. : Гос. изд-во техн. лит., 1954. – 326 с.
Sedov L. I. Metody podobija i razmernosti v mehanik./ L. I. Sedov. – M. : Gos. Izd-tvo tehn. lit., 1954. – 326 s.
7. Кирпичев М.В. Теория подобия / М.В. Кирпичев . – М.: Изд. AН CCСР, 1953. – 94 с.
Kirpichev M. V. Teorija podobija / M. V. Kirpichev. – M.: Izd. AN CCSR, 1953 – 94 s.
8. ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості. – К. : 1997. – 102 с.
DSTU B V.2.1-4-96 (GOST 12248-96). Grunty. Metody laboratornogo vyznachennja harakterystyk micnosti i deformovanosti. – K. : 1997. – 102 s.
9. Пат. UA 100212U Україна, МПК Е02D 29/02. Монолітна підпірна стінка кутникового типу / Тімченко Р. О., Крішко Д. А., Савенко В. О., Настич О. Б. – заявл. 26.02.2015; oпубл. 10.07.2015, Бюл. № 13.
Pat. UA 100212U Ukrai'na, MPK E02D 29/02. Monolitna pidpirna stinka kutnykovogo typu / Timchenko R. O., Krishko D. A., Savenko V. O., Nastych O. B. – zajavl. 26.02.2015; opubl. 10.07.2015, Bjul. № 13.
10. Тимченко Р. А. Оптимизация конструктивного решения подпорной стены специального типа на основании линейной модели регрессии / Р. А. Тимченко, Д. А. Кришко, В. О. Савенко // Вісник КНУ, 2016. – Вип. 41. – С. 54 – 58.
Timchenko R. A. Optimizacija konstruktivnogo reshenija podpornoj steny special'nogo tipa na osnovanii linejnoj modeli regressii / R. A. Timchenko, D. A. Krishko, V. O. Savenko // Vіsnik KNU, 2016. – Vip. 41. – S. 54 – 58.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Timchenko R.A. Методика експериментального дослідження підпірних стін спеціального типу / R.A. Timchenko, D.A. Krishko, V.O. Savenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 221-226. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.846.