ВПЛИВ ВІДСТАНІ МІЖ ПІДПІРНОЮ СТІНОЮ ТА ІСНУЮЧОЮ ЗАБУДОВОЮ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СИСТЕМИ «УТРИМУЮЧІ КОНСТРУКЦІЇ – ҐРУНТОВИЙ МАСИВ»

Ключові слова: числове моделювання, інженерні захисні конструкції, метод скінченних елементів, горизонтальні переміщення, згинальні моменти

Анотація

Наведено результати дослідження роботи інженерних захисних конструкцій на щільно забудованій території зі складними інженерно-геологічними умовами. Виконано моделювання геотехнічної задачі захисту глибокого котловану за допомогою триярусної підпірної стіни. Розв’язано задачу взаємовпливу існуючої забудови та глибокого котловану при зміні відстані між ними. Подано графіки залежності переміщень окремих ярусів підпірних стін від відстані до існуючого будинку.
Задачу розв’язано методом скінченних елементів із використанням нелінійної моделі суцільного ґрунтового середовища. Виявлено характер утворення зон потенційної поверхні ковзання схилу. Показано залежність згинальних моментів підпірних стін від відстані до існуючого будинку. Обґрунтовано безпечне розташування існуючого будинку до  глибокого котловану.

Посилання

1. ДБН В.2.1-10-2009. Oснови і фундаменти будівель та споруд [Чинні від 2009-07-01 ]. – K. : Miнрегіонбуд України, 2009. – 84 с. – (Державні будівельні норми).
DBN V.2.1-10-2009. Osnovy i fundamenty budivel' ta sporud [Chynni vid 2009-07-01 ]. – K. : Minrehionbud Ukrayiny, 2009. – 84 s. – (Derzhavni budivel'ni normy).
2. ДБН В.1.2-12:2008. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки [Чинні
від 2009-01-01]. – K. : Miнрегіонбуд України, 2008. – 34 с. – (Державні будівельні норми).
DBN V.1.2-12:2008. Budivnytstvo v umovakh ushchil'nenoyi zabudovy. Vymohy bezpeky [Chynni vid 2009-01-01]. – K. : Minrehionbud Ukrayiny, 2008. – 34 s. – (Derzhavni budivel'ni normy).
3. Винников Ю. Л. Модельные исследования еффективности грунтоцементных разделительных экранов для защиты от влияния нового строительства / Ю. Л. Винников, A. В. Веденисов // Вестник Пермского нац. исслед. политех. ун-та. – Пермь, 2015. – С. 51 – 63.
Vynnykov Yu. L. Model'nye yssledovanyya effektivnosti hruntotsementnykh razdelytel'nykh ekranov dlya zashchyty ot vlyyanyya novoho stroytel'stva / Yu. L. Vynnykov, A. V. Vedenysov //
Vestnyk Permskoho nats. yssled. polytek. un-ta. – Perm', 2015. – S. 51 – 63.
DOI: 10.15593/2224–9826/2015.1.04.
4. Моделювання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву зсувного схилу / М. Л. Зоценко, Ю. Л. Винников, М. О. Харченко, А. М. Виноградова, О. В. Костенко //
Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 3(38), т. 1. – С. 160 – 169.
Modelyuvannya napruzheno-deformovanogo stanu gruntovogo masivu zsuvnogo shilu / M. L. Zotsenko, Yu. L. Vinnikov, M. O. Harchenko, A. M. Vinogradova, O. V. Kostenko //
Zbirnik naukovih prats. Seriya: Galuzeve mashinobuduvannya, budivnitstvo. – Poltava: PoltNTU, 2013. – Vip. 3(38), t. 1. – S. 160 – 169.
5. Річардс Д. Торгово-розважальний центр «Лукянівка»: Геотехнічні рішення / Д Річардс // Світ геотехніки: науково-технічний журнал. – Kиїв, 2016 – Вип. 1. – С. 15 – 18.
Richards D. Torhovo-rozvazhal'nyy tsentr «Lukyanivka»: Heotekhnichni rishennya / D. Richards // Svit heotekhniky: naukovo-tekhnichnyy zhurnal. – Kyiv, 2016 – Vyp. 1. – S. 15 – 18.
6. Яковлев П. І. Взаимодействие сооружений с грунтом / П. І. Яковлевv, A. Х. Бибичов, A. A. Бибичов. – M. : Недра, 1997. – 464 s.
Yakovlev P. Y. Vzaymodeystvye sooruzhenyy s hruntom / P. Y. Yakovlev, A. H. Bybychkov, A. A. Bybychkov. – M. : Nedra, 1997. – 464 s.
7. Бойко I. П. Особливості взаємодії пальових фундаментів під висотними будівлями
з їх основою / I. П. Бойко // Основи і фундаменти. – K. : KНУБА, 2006 – Вип. 30. – С. 3 – 8.
Boyko I. P. Osoblyvosti vzayemodiyi pal'ovykh fundamentiv pid vysotnymy budivlyamy
z yikh osnovoyu / I. P. Boyko // Osnovy i fundamenty. – K. : KNUBA, 2006 – Vyp. 30. – S. 3 – 8.
8. Бойко I. П. Зміна напружено-деформованого стану при зведенні поруч нових будівель в умовах щільної міської забудови / I. П. Бойко, В. С. Носенко // Будівельні конструкції. – K. : НДІБК, 2008. – Вип. 71. – Кн. 1. – С. 370 – 376.
Boyko I. P. Zmina napruzheno-deformovanoho stanu pry zvedeni poruch novykh budivel' v umovakh shchil'noyi mis'koyi zabudovy / I. P. Boyko, V. S. Nosenko // Budivel'ni konstruktsiyi. – K. : NDIBK, 2008. – Vyp. 71. – Kn. 1. – S. 370 – 376.
9. Capraru C. Numerical analysis of deep excavations and prediction of their influence on neighboring building / C. Capraru, D. Adam, J. Hoffmann // Numerical methods in geotechnical engineering. – London: Taylor & Francis Group, 2014. – Р. 735 – 741.
DOI: 10.1201/b17017–132.
10. Desai C. S. Numerical methods in geotechnical engineering / C. S. Desai, J. T. Christian. –
New York: McGraw-Hill, 1977. – 783 p.
11. Potts D. M. Finite element analysis in geotechnical engineering / D. M. Potts, L. Zdravkovic. – London: Imperial College of Science, 2001. – 415p.
12. Earth pressure and earth–retaining structures / C. R. I. Clayton, R. I. Woods, A. J. Bond, J. Milititsky. – New York: Taylor & Francis, 2006. – 559 р.
13. Chang-Yu Ou. Deep excavation. Theory and practice. – Department of Construction Engineering, National Taiwan University of Science and Technology. – London: Taylor & Francis, 2006. – 532 р.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Ruchkivskyi V.V. Вплив відстані між підпірною стіною та існуючою забудовою на напружено-деформований стан системи «утримуючі конструкції – ґрунтовий масив» / V.V. Ruchkivskyi // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 159-170. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.837.