ФОРМУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ФУНДАМЕНТІВ ПРИ ЗМІНІ РОЗТАШУВАННЯ ТА ПАРАМЕТРІВ ПАЛЬ

Ключові слова: пальовий фундамент, висотні будівлі, розташування паль, палі різної довжини, числове моделювання

Анотація

Досліджено роботу фундаментів висотних будинків при різному розташуванні паль: раціонально та за регулярною сіткою. Наведено порівняльний аналіз результатів. Виділено характерні зони у фундаменті: це центральні, бічні й кутові. Виявлено перерозподіл зусиль між палями і ростверком. Розглянуто взаємодію паль різної довжини й ростверків у фундаментах висотних будівель. Дослідження проведено за допомогою числового моделювання системи «основа – фундаменти – надземні конструкції». Розроблено скінченно - елементну модель комплексу висотних будинків та багатошарового ґрунтового масиву. Показано вибір параметрів ґрунтів для моделі деформування ґрунтового середовища на основі їх ідентифікації. Порівняно результати розрахунків з даними натурних спостережень за поведінкою несучих конструкцій. Виявлено особливості деформування основи комплексу висотних будинків.

Посилання

1. Boyko I. Finite element simulation of the loss of stable resistance in a foundation-soil system / I. Boyko, V. Boyandin, A. Delnik, A. Kozak, A. Sakharov // Archive of Applied Mechanics – Gdansk (Poland), 1992 – № 62. – p.315 – 328.
2. Katzenbach R. Pile-Soil-Wall-Interaction during the construction process of deep excavation pits / R. Katzenbach, G. Bachman, C. Gutberlet // Proceedings of the 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering ISBN 978-1-61499-9 (online). – Rotterdam, Millpress Skience Publishers / IOS Press, 2005 – Vol. 1-4. – p.1501 – 1504.
DOI: 10.3233/978-1-61499-656-9-1501.
3. Sommer H. Last-Verformungsverhalten des Messeturms Frankfurt / H. Sommer, R. Katzenbach, Ch. DeBenedittis // Vortrage der Baugrundtagung – Karlsruhe: Main, 1990.
4. Бартоломей А. А. Расчет и проектирование свай и свайных фундаментов / А. А. Бартоломей // Тр. II Всесоюзной конф. – Пермь, 1990. – С.204 – 216.
Bartolomey A. A. Raschet i proektirovanie svay i svaynyih fundamentov / A. A. Bartolomey //
Tr. II Vsesoyuznoy konf. – Perm, 1990. – S.204 – 216.
5. Бойко І. П. Особливості взаємодії пальових фундаментів під висотними будинками з їх основою / І. П. Бойко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К. : КНУБА, 2006. – Вип. 30. – С. 3 – 8.
Boyko I. P. Osoblivosti vzaemodiyi palovih fundamentiv pid visotnimi budinkami z yih osnovoyu / I. P. Boyko // Osnovi i fundamenti: Mizhvidomchiy naukovo-tehnichniy zbirnik. – K. :
KNUBA, 2006. – Vip. 30. – S. 3 – 8.
6. Николаевский В. Н. Современные проблемы механики грунтов / В. Н. Николаевский // Определяющие законы механики грунтов. – М. : Стройиздат, 1975. – С. 210 – 227.
Nikolaevskiy V. N. Sovremennyie problemyi mehaniki gruntov / V. N. Nikolaevskiy // Opredelyayuschie zakonyi mehaniki gruntov. – M. : Stroyizdat, 1975. – S. 210 – 227.
7. ДСТУ Б В.2.1–27:2010. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань [Чинний з 2011-07-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 11 с. – (Державний стандарт України).
DSTU B V.2.1–27:2010. Pali. Viznachennya nesuchoyi zdatnosti za rezultatami polovih viprobuvan [Chinniy z 2011-07-01]. – K. : Minregionbud Ukrayini, 2011. – 11 s. – (Derzhavniy standart Ukrayini).
8. Пилягин А. В. О взаимном влиянии свай / А. В. Пилягин // Механика грунтов, основания и фундаменты. Докл. к ХХVІІ науч.конф. – Л.: ЛИСИ, 1968.
Pilyagin A. V. O vzaimnom vliyanii svay / A. V. Pilyagin // Mehanika gruntov, osnovaniya i fundamentyi. Dokl. k HHVII nauch.konf. – L.: LISI, 1968.
9. Підлуцький В. Л. Взаємодія фундаментної плити з палями різної довжини з ґрунтовою багатошаровою основою: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.02 / Підлуцький Василь Леонідович. – К.: КНУБА, 2013. – 230 с.
Pidlutskiy V. L. Vzaуmodiya fundamentnoyi pliti z palyami riznoyi dovzhini z gruntovoyu bagatosharovoyu osnovoyu: dis. ... kand. tehn. nauk: 05.23.02 / PIilutskiy Vasil Leonidovich. – K.: KNUBA, 2013. – 230 s.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Pidlutskyi V.L. Формування напружено-деформованого стану фундаментів при зміні розташування та параметрів паль / V.L. Pidlutskyi // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 135-143. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.834.