МЕТОДИКА ЙМОВІРНІСНОЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ ГРАНИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ СИСТЕМИ «БУДІВЛЯ – ОСНОВА»

Ключові слова: ймовірність, системна теорія надійності, метод статистичних випробувань, функція розподілу випадкової величини, система «будівля – споруда», деформація основи, розрахунок осідань методом пошарового підсумовування

Анотація

Запропоновано методику та розроблено алгоритм вирішення задачі з визначення ймовірності (ризику) перевищення граничних деформацій системи «будівля – основа» в рамках параметричної теорії надійності. У процесі розрахунків застосовано метод статистичних випробувань (Монте-Карло). Розроблено комп’ютерну програму з використанням потужного комплексу Mathcad, вона реалізує запропоновану методику розрахунків. Виконано розрахунки існуючої системи «будівля – основа» з визначення ймовірності (ризику) перевищення граничних деформацій цієї системи. З’ясовано, що аналіз імовірнісного розрахунку вказує на необхідність удосконалення існуючих підходів до визначення ймовірності перевищення граничного значення деформацій, тому що нові методики дозволять підвищити надійність рішення геотехнічних задач.

Посилання

1. Винников Ю. Л. Імовірнісні методи в геотехніці / Ю. Л. Винников, М. О. Харченко //
Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – П. : ПолтНТУ, 2015. – Вип. 1(43). – С. 93 – 111.
Vynnykov Yu. L. Imovirnisni metodi v geotehnitsi / Yu. L. Vynnykov, M. O. Harchenko //
Zbirnik naukovih prats. Seriya: Galuzeve mashinobuduvannya, budivnitstvo. – P. : PoltNTU,
2015. – Vip. 1(43). – S. 93 – 111.
2. Гарагаш Б. А. Надежность пространственных регулируемых систем «сооружение – основание» при неравномерных осадках основания / Б. А. Гарагаш. – Сочи: Кубанькино, 2004. – 908 с.
Garagash B. A. Nadezhnost prostranstvennyih reguliruemyih sistem «sooruzhenie – osnovanie»
pri neravnomernyih osadkah osnovaniya / B. A. Garagash. – Sochi: Kubankino, 2004. – 908 s.
3. Ермолаев Н. Н. Надежность оснований сооружений / Н. Н. Ермолаев, В. В. Михеев. – Л. : Стройиздат, 1976. – 176 с.
Ermolaev N. N. Nadezhnost osnovaniy sooruzheniy / N. N. Ermolaev, V. V. Miheev. – L. : Stroyizdat, 1976. – 176 s.
4. Пшеничкин А. П. Основы вероятностно-статистической теории взаимодействия сооружений с неоднородными грунтовыми основаниями: автореф. дис. … д-ра техн. наук: спец. 05.23.02 / А. П. Пшеничкин. – М. : МИСИ, 1980. – 42 с.
Pshenichkin A. P. Osnovyi veroyatnostno-statisticheskoy teorii vzaimodeystviya sooruzheniy
s neodnorodnyimi gruntovyimi osnovaniyami: avtoref. dis. … d-ra tehn. nauk: spets. 05.23.02 / A. P. Pshenichkin. – M. : MISI, 1980. – 42 s.
5. Пшеничкина В. А. Экспериментально-теоретическое обоснование предельной нагрузки с заданным уровнем риска при моделировании работы системы «основание – фундамент – надземная часть строения» / В. А. Пшеничкина, С. И. Политов, А. А. Чирков // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2015. – № 6. – С. 2 – 6.
Pshenichkina V. A. Eksperimentalno-teoreticheskoe obosnovanie predelnoy nagruzki s
zadannyim urovnem riska pri modelirovanii rabotyi sistemyi «osnovanie – fundament – nadzemnaya chast stroeniya» / Pshenichkina V. A., S. I. Politov, A. A. Chirkov // Osnovaniya, fundamentyi i mehanika gruntov. – 2015. – № 6. – S. 2 – 6.
6. Трофимчук А. Н. Надежность систем «сооружение – грунтовое основание» в сложных инженерно-геологических условиях / А. Н. Трофимчук, В. Г. Черный, Г. И. Черный. – К. : ПолиграфКонсалтинг, 2006. – 248 с.
Trofimchuk A. N. Nadezhnost sistem «sooruzhenie – gruntovoe osnovanie» v slozhnyih
inzhenerno-geologicheskih usloviyah / A. N. Trofimchuk, V. G. Chernyiy, G. I. Chernyiy. – K. : PoligrafKonsalting, 2006. – 248 s.
7. Улицкий В. М. Гид по геотехнике (путеводитель по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям) / В. М. Улицкий, А. Г. Шашкин, К. Г. Шашкин. – С-Пб. : Геореконструкция, 2010. – 208 с.
Ulitskiy V. M. Gid po geotehnike (putevoditel po osnovaniyam, fundamentam i podzemnyim sooruzheniyam) / V. M. Ulitskiy, A. G. Shashkin, K. G. Shashkin. – S-Pb. : Georekonstruktsiya, 2010. – 208 s.
8. Школа А. В. Диагностика портовых сооружений / А. В. Школа. – О. : Астропринт, 2010. – 592 с.
Shkola A. V. Diagnostika portovyih sooruzheniy / A. V. Shkola. – O. : Astroprint, 2010. – 592 s.
9. Вайнберг А. И. Надежность и безопасность гидротехнических сооружений. Избранные проблемы / А. И. Вайнберг. – Х. : Тяжпромавтоматика, 2008. – 304 с.
Vaynberg A. I. Nadezhnost i bezopasnost gidrotehnicheskih sooruzheniy. Izbrannyie problemyi / A. I. Vaynberg. – H. : Tyazhpromavtomatika, 2008. – 304 s.
10. Beacher G. B. Reliability and statistics in geotechnical Engineering / G. B. Beacher, J. T. Cristian. – New York: John Wiley, 2003. – 619 p.
11. Honjo Y. Challenges in Geotechnical Reliability Based Design / Y. Honjo // Proc. of the 3th Intern. Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2007). – Germany: Munich, 2011. –
P. 11 – 27.
12. Shahin M. A. Probabilistic Analysis of Bearing Capacity of Strip Footing / M. A. Shahin, E. M. Cheung // Proc. of the 3th Intern. Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2007). – Germany: Munich, 2011. – P. 225 – 230.
13. Cherubini C. Shallow Foundation Reliability Design / C. Cherubini // Proc. of the 1th Intern. Symposium on Geotechnical Safety and Risk. – China: Shanghai, 2007. – P. 71 – 90.
14. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зі змінами №1, 2 [Чинні від 2009-07-01, версія актуальна на 2012-07-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, ДП «ДНДІБК», 2009. – 161 с. – (Державні будівельні норми).
15. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної
безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ [Чинні від 2009-12-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ», 2009. – 43 с. – (Державні будівельні норми).
16. ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні споруди. Основні положення [Чинні від 2011-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ», 2010. – 37 с. – (Державні будівельні норми).
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Kichaeva O.V. Методика ймовірнісної оцінювання перевищення граничних деформацій системи «будівля – основа» / O.V. Kichaeva // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 61-69. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.825.