THE INFLUENCE OF ITS OWN STRESSES ON CONCRETE STRENGTH UNDER COMPRESSING

  • О. Fenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • O. Krupchenko Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
  • I. Yurko Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Анотація

The results of experimental studies of the impact own stress unevenly distributed over the
cross section, for strength of brittle materials were presented. Changes in the distribution of
stresses in own cross-section caused by uneven shrinkage of concrete samples were analyzed.
The reasons for own impact stresses are unevenly distributed over the cross-sectional sample
for strength of concrete compressive were justified.
Also the effects of stress on its own strength of concrete at its moisture were considered.
Described impact on own stress compressive strength is confirmed by experimental results
obtained by other authors. Shows the distribution of stresses in its own cross section at its
water saturation and drying is not only concrete and also other porous materials.
Keywords: own stresses, strength of concrete, water saturated concrete, shrinkage, creep.

Посилання

1. Mironov S. A. Raschet prochnosti betona pri proparivanii i posleduyushchem tverdenii /
S. A. Mironov, I. M. Frenkel i dr. – M. : Stroyizdat, 1973. – 94 s.

2. Sytnik V. I. Eksperimentalnye issledovaniya prochnosti i deformativnosti vysokoprochnyh betonov /
V. I. Sytnik, Yu. A. Ivanov // Vysokoprochnye betony / NIISK Gosstroya SSSR. – K. : Budivelnik,
1967. – 122 s.

3. 3Fenko G. A. Vliyanie strukturnyh napryazheniy na izmenenie prochnosti betona vo vremeni /
G. A. Fenko, A. G. Fenko // Beton i zhelezobeton v Ukraine. – 2002. – № 3. – S. 2 – 6.

4. Glucklich J. Effect of Moisture Content on Strength and Strain Energy Release Rate of Cement
Mortar / J. Glucklich, U. Korin // J. Amer. Ceram. Soc. – London. – 1975. – Vol. 58. – №11 – 12. – P. 517 – 521.

5. Pihlajavaara S. E. Festigkeitserhung bei Austrocknung und Festigkeitsverminderung bei
Durchfeuchtung des Betons / S. E. Pihlajavaara // Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen
Universitдt Dresden 17. – 1968. – S. 1572 – 1974.

6. Tsilosani Z. N. Usadka i polzuchest betona / Z. N. Tsilosani. – Tbilisi: Metsniereba, 1979. – S. 230.

7. Russell J. J. Einfluss des Feuchtigkeitsgehaltes auf die Druckfestigkeit Kleiner Gipswürfel /
J. J. Russell. – Berlin: Zement-Kalk-Gips. – 1960. – № 8. – P. 345.

8. Chen X. Effect of moisture content on compressive and split tensile strength of concrete / X. Chen,
W. Huang, J. Zhou // Indian Journal of Engineering and Materials Sciences. – 2012. – Vol. 19. –
P. 427 – 435.

9. Fenko O. G. Vpliv vlasnih napruzhen na mitsnist materialiv / O. G. Fenko, G. O. Fenko //
Resursnoekonomni materiali, konstruktsiyi, budivli ta sporudi: zbirnik naukovih prats. – Rivne :
NUVGP, 2013. – Vip. 25. – S. 466 – 471.

10. Ob adsorbtsionnom ponizhenii prochnosti vysokodispersnyh poristyh struktur / E. D. Shchukin,
M. V. Dukarevich, S. I. Kontorovich, P. A. Rebinder // Dokl. AN SSSR. – 1966. – T. 167. – № 5.–
S.1109 – 1111.

11. Shestoperov S. V. Zavisimost mehanicheskih svoystv monomineralnogo vyazhushchego
trehkaltsievogo alyuminata ot vlazhnosti obraztsov / S. V. Shestoperov, T. Yu. Lyubimova //
Dokl. AN SSSR. – 1952. – T. 86. – № 6. – S. 1187 – 1190.

12. Mileykovskaya K. M. Vliyanie vodonasyshcheniya betona na ego prochnost i deformatsii /
K. M. Mileykovskaya // Gidrotehnicheskoe stroitelstvo. – 1960. – №4. – S. 28 – 34.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
FenkoО. The influence of its own stresses on concrete strength under compressing / FenkoО., O. Krupchenko, I. Yurko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 155-161. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/81 (дата звернення: 22.10.2018).