ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ НОРМАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ГАЛЬМІВНОЇ ДИНАМІЧНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

  • Ю. В. Тарасов Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Зазначено, що нормативні вимоги до гальмівних властивостей автотранспортних
засобів повинні розвиватися відповідно до розвитку вимог суспільства. Доведено
необхідність прогнозування вимог суспільства, що дозволить удосконалювати відповідні
стандарти. Показано, що в ідеальному випадку зміна нормативних вимог має
відбуватися безперервно, синхронно зміні вимог суспільства.
Подано метод визначення граничних показників гальмівної динамічності, які
регламентовані нормативними документами. Визначено, що при досягненні граничних
показників гальмівної динамічності ресурс відомих способів гальмування можна
вважати вичерпаним, і потрібний пошук та розроблення принципово нових способів
гальмування і конструкцій гальмівного управління автотранспортних засобів. Отримані
результати можуть бути рекомендовані фахівцям для використання при проектуванні,
виробництві, сертифікації та експлуатації автотранспортних засобів.
Ключові слова: гальмівна динаміка, гальмівні випробування, ентропія, уповільнення
автотранспортних засобів, гальмівний шлях, абсолютна похибка вимірювання.

Посилання

1. Прогноз требований к тормозному управлению АСТ / М. А. Подригало, В. П. Волков,
В. М. Ефимчук, В. И. Клименко // Автомобильная промышленность. − 2003. − № 5. − С. 35 − 36.

2. Волков В. П. Ретроспективный анализ требований, предъявляемых к эффектив ности торможения / В. П. Волков // Автошляховик України. − 2002. − № 2 (168). − С. 11 −13.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

3. Ефимчук В. М. Прогноз изменения нормативных требований к запасным тормозным
системам легковых автомобилей / В. М. Ефимчук // Автомобіле- та тракторобудування. – Х. : НТУ «ХПИ», 2003. – № 4. – С. 143 – 146.
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/avtomobile

4. Волков В. П. Оценка перспективы перемещения различных схем раздельных контуров
тормозного привода легковых автомобилей / В. П. Волков, В. М. Ефимчук //Вестник НТУ «ХПИ». – Х. : НТУ «ХПИ», 2002. – № 10. – С. 109 – 116.
http://vestnik.kpi.kharkov.ua/

5. Волков В. П. Кибернетический подход к формированию тормозных свойств автотранспортных средств / В. П. Волков // Механіка та машинобудування: науково-технічний журнал. – Х. : НТУ «ХПИ», 2001. − № 1,2. – С. 84 − 88.
http://users.kpi.kharkov.ua/mae/

6. Квалиметрия, стандартизация и унификация тормозного управления колесных машин /
М. А. Подригало, В. П. Волков, Д. В. Абрамов, М. В. Байцур, В. А. Павленко, Н. М. Подригало, Ю. В. Тарасов; под. ред. М. А. Подригало. – Х. : ХНАДУ, 2007. – 446 с.

7. Манёвренность и тормозные свойства колесных машин / М. А. Подригало, В. П. Волков,
В. И. Кирчатый, А. А. Бобошко; под ред. М. А. Подригало. – Х. : ХНАДУ, 2003. – 403 с.

8. Стабильность эксплуатационных свойств колесных машин / М. А. Подригало, В. П. Волков, В. А. Корпенко и др.; под ред. М. А. Подригало. – Х. : ХНАДУ, 2003. – 614 с.

9. Волков В. П. Формирование нормативных требований к эффективности торможения грузовых автомобилей / В. П. Волков, М. В. Байцур // Автомобіле- та тракторобудування. – Х. : НТУ «ХПИ», 2003. – № 4. – С. 104 – 111.
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/avtomobile

10. Forkenbrock G. An Assessment of Human Driver Steering Capability [Electronic resource] /
G. Forkenbrock, E. Devin // NHTSA Technical Report, DOT HS 809875 (2005). – Access mode:
http: //www.nrd.nhtsa.dot.qov.

11. Legecuis T. On the extension of the gratzmuuer crirical velocity for locked steering road vehicle to
the case of piloted vehicles / T. Legecuis, P. Bourassa, A. Laneville // Vehicle systerm dynamics. −
1985. – № 14. – Р. 23 – 27.

12. Technical Report FEV2005-01. Technical overview of brake performance testing for Original
Equipment and Aftermarket industries in the US and European markets / C. Agudelo, E. Ferro. – 2005. – 27 р.

13. Волков В. П. Обобщение стабильности тормозных свойств автотранспортных средств / В. П. Волков. – Х. : ХНАДУ, 2003. – 306 с.

14. Klets D. Accelerometers application in the automobile dynamic testing. Active Processes in Higher
Technical Education to Train Specialists for Transportation and Highway Engineering and Automobile Industry: сollection of scientific works International Conference / D. Klets, A. Korobko,
M. Podrigalo, E. Voronova. – Kharkiv, 2009. – Р. 51 − 54.

15. Волков В. П. Методика прогнозирования развития требований стандартов к
эффективности торможения легковых автомобилей / В. П. Волков // Автомобильная промышленность. – 2004. – № 11. – С. 37 − 38.

16. Волков В. П. Системный подход к прогнозу стандартов эффективности торможения
легковых автомобилей / В. П. Волков // Вестник ХНАДУ: сборник научных трудов. – Х. : ХНАДУ, 2004. – № 24. – С. 11 – 14.
http://www.khadi.kharkov.ua/ru/nauka/nauchnaja-rabota/nauchnye-izdanija/vestnikkharkovskogo-
nacionalnogo-avtomobilno-dorozhnogo-universiteta.html

17. Комаров Д. М. Математические модели, оптимизация требований стандартов / Д. М. Комаров. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – 184 с.

18. Ландау Л. Д. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика / Л. Д. Ландау,
А. И. Ахиезер, Е. М. Лифшиц. – М. : Наука, 1969. – 400 с.

19. Яриценко Н. В. Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах:
автореф. дис. на здобуття канд. техн. наук / Н. В. Яриценко. – Харків, 1999. – 16 c.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
Тарасов Ю.В. Визначення граничних нормативних показників гальмівної динамічності транспортних засобів / Ю.В. Тарасов // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 56-64. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/78 (дата звернення: 18.01.2019).