ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВИСОКОАСИМЕТРИЧНОГО НИЗЬКОАМПЛІТУДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Ключові слова: приведення напружень, границя витривалості, асиметрія циклу

Анотація

Дослідження об’єкта проводилось за допомогою комплексного методу, що полягає в сумісному використанні фізичного, математичного та комп’ютерного моделювання. Для підтвердження адекватності отриманих результатів використано експериментальні методи на діючому обладнанні та на лабораторних установках. Удосконалено метод приведення асиметричних циклів напружень з середнім напруженням розтягу до симетричних із використанням запропонованих кусково-лінійних рівнянь для оцінки чутливості матеріалу до асиметрії циклів. Це дає змогу проводити розрахунок довговічності елементів трубних колон в умовах дії типового для них високоасиметричного низькоамплітудного навантаження.

Посилання

1. Gokhale S. Rotating while packed off may cause unexpected heat-induced drill pipe tensile failures / S. Gokhale, S. Ellis, T. Hill // Associates, Inc., N. Reynolds, SPE. - from IADC/SPE 92429 presented at the LADC/ SPE Drilling Conference held in Amsterdam, Feb. 23-25, 2005.
ISBN: 978-1-60423-544-9
2. Abdul-Ameer A. Drill String Modeling and Stress Analysis / A. Abdul-Ameer // Proc. of the World Congress on Engineering and Computer Science 2012 (WCECS 2012, October 24-26, 2012). – San Francisco, USA.
ISBN: 978-988-19252-4-4
3. Fatigue of Drill string: State of the Art / O. Vaisberg, O. Vincké, G. Perrin, J. P. Sarda, J. B. Faÿ // Oil & Gas Science and Technology. – Vol. 57 (2002), № 1. – p. 7 – 37.
4. Схематизація випадкового навантажування методом вкладених циклів / Є. І. Крижанівський, В. М. Івасів, В. І. Артим, В. М. Нікітюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. Нафтогазопромислове обладнання. – Івано-Франківськ. – 2002. – №2. – С. 47 – 54.
5. Почтенный Е. К. Кинетика усталости машиностроительных конструкций / Е. К. Почтенный. – Мн. : УП «Арти-Фекс», 2002. – 186 с.
6. Механіка руйнування і міцність матеріалів. Т. 10: Міцність та довговічність нафтогазового обладнання / В. І. Похмурський, Є. І. Крижанівський, В. М. Івасів та ін.; Під заг. ред. В. В. Панасюка. – Львів; Івано-Франківськ: Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, 2006. – 1193 с.
7. Урахування напружень низького рівня при розрахунках довговічності деталей машин / В. М. Івасів, В. І. Артим, П. В. Пушкар та ін. // Машинознавство. – 2003. – № 12. – С. 17 – 20.
8. Визначення залишкового ресурсу насосних штанг в типових умовах експлуатації / В. І. Артим, В. М. Івасів, Я. Т. Федорович та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2005. – № 2. – С. 79 – 82.
9. Одинг И. А. Допускаемые напряжения в машиностроении и циклическая прочность металлов / И. А. Одинг. – М. : Машгиз, 1962. – С. 228 – 253.
10. Illg W. Fatigue tests on notched and unnotched sheet specimens of 2024-T3 and 7075-T6 aluminium alloys and of SAE 4130 steel with special consideration of the Life Range from 2 to 10000 cycles / W. Illg // NACA TN3886. Aeronautical Structures Laboratory. – Langley Field, Va, Dec. 1956.
11. Пиндус Ю. І. Прогнозування швидкості росту втомних тріщин після одноразового перевантажування в алюмінієвих сплавах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Пиндус Юрій Іванович; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль. – 2002. – 19 с.
12. Высоцкий М. С. Сопротивление усталости элементов конструкций при двухчастотном нагру¬жении / М. С. Высоцкий, Е. К. Почтенный, Е. О. Парфенович // Вестник машиностроения. – 1995. – № 1. – С. 3 – 6.
13. Bouvet M. The boring drilling manages / M. Bouvet // Forages. – 1973. – № 6. – P. 63 – 80.
14. Івасів В. М. Методи та засоби управління бурильною колоною для забезпечення її надійності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.05.12 –машини нафтової та газової промисловості; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– Івано-Франківськ, 1999. – 31 с.
15. Пат. 21126 Україна, МПК E21B 19/00, G01L 1/00. Пристрій для вимірювання зусиль
в колоні бурильних труб / Івасів В. М., Артим В. І., Козлов А. А., Чудик І. І., Юрич А. Р.; патентовласник ІФНТУНГ. – № u 2006 07356; заявл. 03.07.2006; опуб. 15.01.2007, Бюл. № 1. – 4 с.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Artym V.I. Особливості розрахунку довговічності деталей машин та елементів конструкцій, які працюють в умовах високоасиметричного низькоамплітудного навантаження / V.I. Artym, O.Y. Faflei, V.F. Pents, A.M. Kariuk // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 14-24. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1090.