КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ В МІСТАХ

Ключові слова: атмосфера, методи аналізу, ЕОЛ-2000, індекси забруднення, ГІС-технології, острів тепла

Анотація

Виконано оцінювання рівня забруднення атмосферного повітря міста Полтави за допомогою статистичних даних інвентаризацій підприємств, стаціонарних постів спостереження та результатів розрахунків програми ЕОЛ-2000. Здійснено оцінювання й кореляцію отриманих результатів новими методами (біоіндикація, індекси забруднення атмосфери) згідно зі стандартами України та світу. Доведено можливість виконання подальшого прогнозування впливу техногенного забруднення атмосфери на навколишнє середовище й здоров’я людей. Запропоновано впровадження географічної інформаційної системи спостереження (ГІС) за забрудненням атмосферного повітря міста Полтави, модель якої може бути використана для моделювання подібних ГІС і для інших міст. Описано процес виникнення острова тепла над містами та його вплив на атмосферну складову. Доведено важливість та ефективність комплексного дослідження стану забруднення атмосферного повітря міст.

Посилання

1. Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2012 ‒ 2015 роки (програма «Довкілля ‒ 2015»). – Полтава, 2011. – 150 с.
2. Максюта Н. С. Аналіз стану забруднення атмосферного повітря м. Полтави / Н. С. Максюта, Ю. С. Голік // Збірник статей IX Міжн. наук.-практ. конф. «
Еколого-правові та економічні аспекти екологічної безпеки регіонів». – Харків, 2014. – С. 85 ‒ 88.
3. Максюта Н. С. Стан атмосферного повітря міста Полтави / Н. С. Максюта, Ю. С. Голік // Збірник тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми екологічної безпеки». – Кременчук, 2014. – С. 26.
4. Світличний О. О. Основи геоінформатики / О. О. Світличний, С. В. Плотницький. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с.
5. Ночвай В. Використання ГІС у задачах управління якістю повітря / В. Ночвай, Р. Криваковська, О. Іщук // Електроніка та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 2. –
С. 154 – 163.
ISSN 2224-087X
6. Димитрова Л. В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва: автореферат на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук. за спец. 03.00.16 – екологія / Л. В. Димитрова. – Київ: КНУ, 2009. – 21 с.
7. Яковишина Т. Ф. Біоіндикація забруднення атмосферного повітря примагістральної території [Електронний ресурс] / Т. Ф. Яковишина, К. О. Чорнобук. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Ecologia/59319.doc.htm
8. Vicenta A. B. Assessment of PM10 pollution episodes in ceramic cluster (NE Spain): proposal of a new quality index for PM10, As, Cd, Ni and Pb. / A. B. Vicenta, T. Sanfeliu, M. M. Jordan // Journal of environmental management. – London: Academoc Press, 2012. – V. 108. – Р. 92 – 101.
DOI: 10.1016/j.jenvman.2012.04.032
9. Якість атмосферного повітря: короткий опис Директив ЄС та графіку їх впровадження – Проект ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки». – Київ, ЄС, 2015. – 9 с.
10. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edportal.net/referaty/ekologiya/230948/.
11. Лотиш О. Л. Система екологічних індикаторів сталого розвитку міста як інструмент оцінювання ефективності муніципального екологічного менеджменту [Електронний ресурс] / О. Л. Лотиш // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2191.
12. Мокін В. Б. Геоінформаційні системи в екології / В. Б. Мокін, Є. М. Крижанівський. – Вінниця, 2014. – 192 с.
13. Литвенкова И. А. Микроклимат городской среды. Образование «острова тепла» [Электронный ресурс] / И. А. Литвенкова // Экология городской среды: урбоэкология. – Режим доступа: http://ekolog.org/books/42/3_2.htm
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Maksiuta N.S. Комплексне дослідження забруднення атмосфери в містах / N.S. Maksiuta, Yu.S. Golik // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 285-291. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1087.