НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНО- ВИСОКОТЕХНО¬ЛОГІЧНОГО Й ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: інноваційний і високотехнологічний розвиток реального сектору економіки, промисловості та будівництва, стратегічний і проектний менеджмент

Анотація

Наведено результати досліджень проблем і перспектив розвитку реального сектора економіки та його провідних галузей господарювання – промисловості й будівництва. Встановлено причини відсутності розвитку та неефективного функціонування зазначених сфер господарювання. На цій основі визначено напрями інноваційно-високотехнологічного й організаційного розвитку промислового та будівельного комплексів країни. Запропоновано сучасні механізми реалізації такого стратегічного завдання за рахунок формування й випереджаючого прогресу вітчизняних підприємств. Доведено, що результати досліджень мають сприяти не тільки прогресу реального сектору економіки, промисловості та будівництва, а й зростанню до світових стандартів рівня життя населення України.

Посилання

1. Федулова Л. І. Напрями формування інноваційної системи нового технологічного укладу в Україні / Л. І. Федулова // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9. – С. 99 – 104.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2014_9_26.
2. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент / С. М. Ілляшенко. – Суми: ВТД Університетська книга, 2010. – 334 с.
ISBN 978-966-680-504-4.
3. Забродин Ю. Н. Управление нефтегазостроительными проектами / Ю. Н. Забродин, В. Л. Коликов, А. М. Михайличенко, А. М. Саруханов. – М. : Омега, 2016. – 475 с. ISBN: 5-370-00017-4.
4. Онищенко В. О. Тенденції та проблеми розвитку науково-виробничої сфери регіонів України / В. О. Онищенко, В. М. Кривошей // Економіка і регіон. – 2012. – № 3. – С. 3 – 9. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_3_3.
5. Бардиш Г. О. Проектне фінансування / Г. О. Бардиш. – К. : Хай-тек прес, 2008. – 464 с.
ISBN: 978-966-96736-9-5.
6. Chase R. B. Production and Operations Management: Manufacturing and Service / R. B. Chase, N. J. Aquilano, F. R. Jacobs. – Boston, Irvin/McGraw-Hill, 2014. – 814 p. ISBN-13: 978-0075612780.
7. Cleland Dirk. Project Management: Strategic Desing and Implementation / Dirk Cleland. – New York, Irvin/McGraw-Hill, 2015. – 440 p.
ISBN: 9780071471602.
8. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВоК) // Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004 // Русское издание PMI. – 2004. – 388 с. ISBN: 978-1-933890-71-5.
9. Толкачов Д. М. Прогресивні організаційні форми ефективного розвитку і функціонування підприємств й інших унікальних систем у сучасних умовах України та їх адаптація до світових стандартів / Д. М. Толкачов // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2010. – Вип. 37. – С. 35 – 371.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=4%282%29__23.pdf.
10. Редкін О. В. Світові стандарти управляння інноваційним розвитком економіки України, промисловості та будівництва / О. В. Редкін, Д. М. Толкачов // Економіка і організація управління: Збірник наукових праць Донецького національного університету. – Винниця, 2014. – Вип. 1(17) – 2(18). – С. 215 – 223.
http://jeou.donnu.edu.ua/article/download/1061/1079.
11. Нестеренко М. П. Забезпечення інноваційного та високотехнологічного розвитку машинобудівних підприємств із виробництва сучасної будівельної техніки / М. П. Нестеренко, О. В. Редкін, Д. М. Толкачов // Збірник науових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Вип. 3(45) – С. 62 – 72. http://znp.pntu.edu.ua/files/archive/ua/45_2015/10.pdf.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Nesterenko M.P. Напрями і механізми інноваційно- високотехно¬логічного й організаційного розвитку реального сектора економіки / M.P. Nesterenko, RedkinО.V., T.M. Nesterenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 227-237. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1080.