ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ РОЗ’ЄМНИМИ СТИКАМИ

Ключові слова: трубобетон, роз’ємні стики, експериментальні дослідження, чисельне моделювання

Анотація

Наведено результати експериментальних випробувань стиснутих трубобетонних елементів із роз’ємними стиками, досліджених на центральний і позацентровий стиск (з ексцентриситетами 0, 0,25 та 0,5 від діаметра зразка) та чисельного моделювання методом скінченних елементів. Виконано порівняння отриманих результатів для аналогічних зразків і їх моделей, для яких за допомогою чисельного моделювання у програмному комплексі Femap досліджено напружено-деформований стан та наведено графічні зображення головних напружень. Для порівняння обрано напруження, що виникають при досягненні текучості сталевої труби оболонки. Середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації отриманих даних коливались у межах 5 7%, що свідчило про відповідність результатів, це дозволяє у подальших дослідження часткову заміну експериментальних випробувань чисельним моделюванням.

Посилання

1. Стороженко Л. И. Трубобетонные конструкции / Л. И. Стороженко. – К.: Будiвельник, 1978.  82 с.
2. Лопатто А. Э. О свойствах бетона, твердеющего в замкнутой обойме и жесткости трубобетонных элементов / А. Э. Лопатто // Строительные конструкции. – К.: Будівельник, 1973. – Вып. 11. – С. 232 – 234.
3. Fan A. Concrete-filled steel tubes subjected to axial compression and lateral cyclic loads / A. Fan, F. S. Qie, S. Rizkalla // Journal of Structural Engineering, 2004. – 130 (4). – P. 631 – 640.
4. Thai H. T. Behavior of bolted endplate composite joints to square and circular CFST columns / H. T. Thai, B. Uy. Yamersi, F. Aslani // Journal of constructional Steel Research. – 2017. –
Vol. 131. – P. 68 – 82.
5. Morino S. Design and Construction of Concrete-Fillde Steel Tube Column on Japan / S. Morino, K. Tsuda // Earthquake Engineering and Engineering Seismology. – 2002. – Vol. 4. No. 1. –
P. 51 – 73.
6. Liang Q. Q. Nonlinear analysis of axially loaded circular concrete filled stainless steel tubular short columns / Q. Q. Liang, V. Patel, M. Hadi // Journal of constructional Steel Research. –
2014. – Vol. 101. – P. 9 – 18.
7. Schneider S. P. The Design and Construction of Concrete-Filled Steel Tube Column Frames / S. P. Schneider, D. R. Kramer, D. L. Sarkinnen // 13th World Conf. on Earthquake Engineering. – Vancouver, B.C., Canada. – Paper No. 252. – 2004.
8 Zhao X. L. Cold-Formed Tubular Members and Connections / X. L. Zhao, T. Wilkinson, G. J. Hancock.  Elsevier Science Pty Ltd, Oxford, UK. – 2005. – 241 p.
9. Рычков С. П. Моделирование конструкций в среде Femap with NX Nastran / С. П. Рычков.  М.: ДМК Прес, 2013.  784 с.
10. Стороженко Л. І. Експериментальні дослідження несучої здатності стиснутих трубобетонних елементів із роз’ємними стиками / Л. І. Стороженко, Ю. О. Авраменко, П. О. Семко // Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава, 2015. –
Вип. 3(45). – С.73 – 83.
11. Семко П. О. Чисельне моделювання трубобетонних колон із рознімними стиками методом скінченних елементів / П. О. Семко // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДузт, 2017. – Вип. 172. – С. 65 – 72.
12. Gasii G. M. Finite element analysis of the stress and strain state of the node of the top belt of the steel and concrete composite cable space frame / G. M. Gasii // Collected scientific works of Ukrainian State University of Railway Transport. – 2017. – № 171. – P. 69 – 76.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
SemkoP.О. Порівняння результатів експериментальних досліджень та чисельного моделювання трубобетонних елементів із роз’ємними стиками / SemkoP.О. // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 88-96. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1063.