ІМОВІРНІСНІ ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВАНТАЖЕНЬ МОСТОВИХ КРАНІВ НА КАРКАСИ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ

Ключові слова: ймовірнісна модель, кранові навантаження, чотириколісні крани, числові характеристики, надійність колон виробничих будівель

Анотація

Побудовано аналітичну модель навантажень чотириколісних мостових кранів. Отримано розрахункові значення математичного сподівання, дисперсії та стандарту для вертикальної й горизонтальної складової кранового навантаження. Числовим прикладом показано, що значення числових характеристик, отриманих аналітично, досить близькі до експериментальних значень навантажень, вони можуть застосовуватися при оцінюванні надійності. Аналітичні числові характеристики використано при розрахунку надійності колон сталевого каркаса ОВБ (одноповерхової виробничої будівлі) з урахуванням фактора часу та стохастичного характеру навантажень й міцності сталі. Досліджено вплив на надійність каркасів вантажопідйомності та режиму роботи мостових кранів, кроку колон, типу вузла з’єднання ригеля з колоною, типу покриття та значень вітрового й снігового навантажень.

Посилання

1. Пичугин С. Ф. Крановые нагрузки на строительные конструкции / С. Ф. Пичугин. – Полтава: ООО «АСМИ», 2014. – 504 с.
ISBN 978-996-182-277-0.
2. Pichugin S. F. Probabilistic Description of Crane Load on Building Structures / S. F. Pichugin // XLIII Konf. Naukowa KILiW PAN i KN PZITB. T. III. – Poznan-Krynica, 1997. – Р. 171 – 178.
3. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. – М. : ЦИТП Госстрой СССР, 1987. – 36 с.
4. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи: [Чинний від 2007-01-01] / Мінбуд України. – К. : Вид-во «Сталь», 2006. – 60 с.
5. CEN, EN 1991-1-3. Eurocode 1 – Actions on structures. Part 3: Actions induced by cranes and machinery. – Brussels, 2003. – 43 р.
6. Пічугін С. Ф. Вплив кранових навантажень на каркаси виробничих будівель / С. Ф. Пічугін, Ю. Е. Патенко // Будівельні конструкції спортивних та просторових споруд: сьогодення та перспективи розвитку: зб. наук. праць. – К. : УКРНДІПСК, 2010. – Вип. 5 – С. 106–116.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZNPISK_2010_5_12.
7. ISO 2394:2015. General principles on reliability for structures. – Geneve, Switzerland: International organization for standardization, 2015. – 111 p.
8. ISO 13822:2010, Bases for design of structures – Assessment of existing structures. – Geneve, Switzerland: International organization for standardization, 2010. – 44 p.
9. ISO 13824:2009, Bases for design of structures – General principles on risk assessment of systems involving structures. – Geneve, Switzerland: International organization for standardization, 2009. 43 p.
10. Пичугин С. Ф. Розрахунок надійності будівельних конструкцій (Reliability Calculation of Building Structures) / С. Ф. Пічугін. – Полтава: ТОВ «Асмі», 2016. – 520 с.
ISBN 978-966-182-418-8.
11. Ditlevsen O. Structural Reliability Methods / O. Ditlevsen, Н.O. Madsen // Department of Mechanical Engineering Technical University of Denmark, Maritime Engineering. – Denmark : Lyngby, 2003. – 351 р.
12. Madsen H. O. Analysis of Structural Reliability under Model and Statistical Uncertainties: A Bayesian Approach / H. O. Madsen // Computational Structural Engineering. – 2001. – Vol. 1, No. 2. – P. 81–87.
13. Перельмутер А. В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа / А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. – К. : Изд. «Сталь», 2002. – 600 с.
14. Pichugin S. F. Reliability Analysis of Steel Structures / S. F. Pichugin // Proceedings of METNET Seminar 2014 in Moscow. – Hamk University of Applied Sciences: Hömeenlinna, Finland, 2014. – P. 115 – 122.
15. Ермак Е. М. Действительная работа и расчетные модели стального каркаса промышленных зданий / Е. М. Ермак. – Макеевка : ДонГАСА, 2002. – 189 с.
16. Патенко Ю. Е. Надійність сталевих каркасів одноповерхових виробничих будівель: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / Ю. Е. Патенко. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – 25 С.
17. Пічугін С. Ф. Визначення внеску в’язевих елементів у надійність каркасів виробничих будівель / С. Ф. Пічугін, Ю. Е. Патенко // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машино¬будування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Вип. 1(43). – С. 29–34.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2015_1_5.
18. ISO 4301-1:86. Краны и подъемные устройства. Классификация. Ч. 1. Общие положения. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 9 с.
19. FEM 9.511 (06.1986). Rules for the design of series lifting equipment; Classification of mechanisms. −1986. – 10 р.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Pichugin S.F. S.F. Імовірнісні числові характеристики навантажень мостових кранів на каркаси виробничих будівель / S.F. Pichugin S.F., Yu.E. Patenko, S.A. Maslova // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 62-68. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1060.