Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць http://journals.pntu.edu.ua/sunz <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка uk-UA Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2073-7394 ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ АЕРОФОТОЗЙОМКИ З БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ 3D-МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОСТІ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1363 Предметом дослідження є методика побудови 3D-моделей місцевості на базі даних, отриманих за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Об'єктом дослідження є процес створювання 3D-моделей місцевості, цифрових моделей рельєфу, ортофотопланів, звітів з параметрами реконструкції місцевості та параметрами зйомочної камери із використанням сучасного спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) — сучасних цифрових фотограмметричних систем (ЦФС). Метою роботи є підвищення інформативності та актуалізації геоданих за допомогою методики створення фотограмметричних ЗD-моделей місцевості на основі інформації, отриманої по знімках з БПЛА, а також відеоматеріалів обльотів місцевості. Задля досягнення поставленої мети вирішено такі часткові задачі: виконання аналізу сучасних засобів отримання та обробки аерофотоінформації з точки зору можливості їх застосування для 3D-моделювання ситуації на місцевості; визначення основних фотограмметричних параметрів для побудови вимірювальних ЗD-моделей місцевості; розробка технологічних схем побудови фотограмметричних ЗDмоделей місцевості на основі комплексного використання просторових даних; розробка методики побудови 3D-моделі місцевості на базі отриманих даних за допомогою БПЛА. Висновки: виконано аналіз та вибір ПЗ, що задовольняє вимогам щодо застосування для 3D-моделювання ситуації на місцевості за даними з БПЛА; визначено основні фотограмметричні параметри для побудови вимірювальних ЗD- моделей місцевості за даними з БПЛА (сценарій зйомки для різних об'єктів; роздільна здатність; тип об'єктиву; параметри калібрування фотокамери); розроблено технологічні схеми побудови фотограмметричних ЗD-моделей місцевості на основі комплексного використання просторових даних аерофотозйомки та відеоданих; розроблено методичні рекомендації для побудови 3D-моделі місцевості за даними відео- та фотозйомки, отриманими з різних видів БПЛА; на підставі проведених досліджень розроблено методику побудови 3D-моделей місцевості на базі даних, отриманих за допомогою БПЛА. Методика дозволяє створювати 3D-моделі місцевості, цифрові моделі рельєфу, ортофотоплани, звіти з параметрами реконструкції місцевості та параметрами зйомочної камери. Запропоновану методику апробовано при побудові 3D-моделей місцевості реальних об'єктів: база відпочинку “Мис Доброї Надії” в Полтавській області, студентський гуртожиток Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.Жуковського (ХАІ), територія Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, піщаний кар'єр в Полтавській області. S. Andreev V. Zhilin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 3 16 10.26906/SUNZ.2019.1.003 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРУ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-АНАЛІЗУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1364 В статті представлені основні засади щодо оптимізації процесу вибору місця розташування сонячних електростанцій за рахунок комплексного підходу до вибору критеріїв проведення геопросторового аналізу територій. Проаналізовані всі основні показники, які впливають на вибір. Проведено математичні розрахунки значень необхідних вхідних факторів для оптимізації процесу вибору місця розташування сонячної електростанції. Обґрунтовано розділення територія України на основні зони сонячного потенціалу Сформовані матриці неточностей з похибками між еталонними та вхідними значеннями. Обрано фактори найбільшого ступеню впливу на оптимальний вибір місця розташування сонячних панелей за інвертованим алгоритмом Флойда — Уоршелла. Приведена методика формування вирішальних правил щодо вибору місця розташування на основі відповідності статистичних показників значенням побудованої шкали відповідності якісних оцінок приналежності кожного фактора до однієї з трьох груп приналежності до виділених зон. Представлено метод оптимального вибору місця розташування під сонячні електростанції. Розглянуто математичний алгоритм для вибору оптимальної території під будівництво сонячних електростанцій(СЕС) та перевірено адекватність представленого методу шляхом порівняльного аналізу з реальними даними. Показано доцільність використання геоінформаційних технологій і методів ГІС-аналізу при побудові картографічних моделей при сумісному використанні даних космічного моніторингу та статистичних даних. O. Butenko K. Zvyaschenko K. Buravchenko A. Nikitin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 17 21 10.26906/SUNZ.2019.1.017 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ НАЗЕМНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ ЦИФРОВИХ КАРТ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1365 Завдання проектування наземних систем моніторингу лісових пожеж в даний час є досить складною і вимагає створення спеціальної інформаційної технології. Метою даної роботи є розробка інформаційної технології для проектування наземних систем моніторингу з урахуванням існуючої інфраструктури обладнання, особливостей лісових масивів і природних обмежень. Результати. Розроблено інформаційну технологію проектування систем наземного моніторингу для прогнозирования і раннього виявлення лісових пожеж на основі бездротових сенсорних мереж і відеоспостереження. Технологія базується на основі цифрових карт і методах покриття лісових об'єктів з урахуванням точок розміщення датчиків і зон відеоспостереження. Пропонуються евристичні процедури оцифровки картографічного матеріалу та просторового покриття лісових полігонів. Розроблено інструментальні засоби проектування і експлуатації наземних систем моніторингу. Висновок. Інтегровані НСМ, що базуються на відео і сенсорних технологіях доцільно використовувати для прогнозування, контролю та підтримки прийняття рішень з виявлення та гасіння пожеж у відносно невеликих лісових масивах зі складною географічної конфігурацією. За даними компанії «Лесінформ» наземна система моніторингу була розроблена і успішно впроваджена в Свеський лісгоспі Сумської області. D. Kotchkar ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 22 26 10.26906/SUNZ.2019.1.022 СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ТА ВЕДЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1366 Предметом вивчення в статті є автоматизовані системи геопросторового аналізу для вирішення завдань національної безпеки і оборони. Метою є створення мобільної автоматизованої системи збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу. Завдання: аналіз вимог, які висуваються до інформаційно-аналітичних систем; розгляд структури автоматизованої системи геопросторового аналізу; висунення вимог до автоматизованої системи геопросторового аналізу; визначення завдань, які вирішуються за допомогою автоматизованої системи геопросторового аналізу; визначення класів автоматизованих систем геопросторового аналізу, в залежності від їх розміщення; аналіз світового досвіду при прийнятті рішень у складаній оперативній обстановці; створення мобільної автоматизованої систем збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу; визначення функціональних можливостей комплексу. Використовуваними методами є: методи аналізу і синтезу складних інформаційних систем, методи декомпозиції багаторівневого моделювання. Отримані такі результати. Створення мобільних автоматизованих систем (комплексів) збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу. Функціональні можливості комплексу дозволяють на місці збирати, систематизувати та обробляти всі необхідні геопросторові дані та надавати результати їх обробки споживачу. Висновки. Тактико-технічні характеристики та технологічні можливості зазначеного мобільного комплексу забезпечують прийняття рішення у відповідних умовах, а самі комплекси можуть бути використані для забезпечення як окремих пунктів управління, так й бути елементами складних систем управління вищих рівнів. V. Podlipaev V. Shumeiko О. Atrasevich I. Khyzhniak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 27 31 10.26906/SUNZ.2019.1.027 ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ У ПРИМІЩЕННЯХ ДИСПЕТЧЕРСЬКИХ СЛУЖБ АЕРОПОРТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1367 Предметом представленої роботи є процеси формування комплексу фізичних факторів у приміщеннях диспетчерських служб аеродромів цивільної авіації. Мета дослідження – натурні вимірювання кількісних значень найбільш критичних фізичних факторів та надання науково обґрунтованих рекомендацій з їх нормалізації та підтримання на нормативному рівні. Для досягнення поставленої мети визначені наступні задачі: вимірювання напруженостей магнітного та електричного полів промислової частоти, індукції стаціонарного магнітного поля, густини потоків енергії електричних полів, радіочастот, напруженостей електростатичних полів та концентрації аероіонів обох знаків у повітрі робочої зони. На основі отриманих даних розроблені рекомендації з управління та підтримки стандартного рівня виміряних фізичних факторів. Методами досліджень є інструментальні вимірювання рівнів фізичних факторів, розрахунковий та графоаналітичний методи. У результаті вимірювань рівнів фізичних факторів у диспетчерських вежах аеропортів встановлено наступне. Напруженості магнітного та електричного полів промислової частоти, густини потоків енергії електромагнітних випромінювань радіочастот, стаціонарних магнітних полів перебувають на нормативному рівні та не потребують коригування. Повітря робочої зони є повністю деіонізованим. Це обумовлене наявністю ненормативних рівнів електризації полімерних поверхонь. Цей висновок зроблено на основі виконаного моделювання відповідних процесів та підтверджено експериментально. Для нормалізації аероіонного складу повітря рекомендовано використовувати спеціально розроблений ультразвуковий іонізатор повітря. Його перевагою є відсутність генерації озону та оксидів азоту у процесах коронних розрядів. Досліджено ефективність розробленого іонізатора повітря. Показано, що зона впливу іонізатора задовільна, при цьому відбувається підвищення відносної вологості. Це сприяє зниженню електризації поверхонь. Зроблено висновки про фактичний стан рівнів фізичних факторів. У приміщеннях диспетчерських служб аеропортів доведено необхідність нормалізації аероіонного складу повітря і надано спосіб її реалізації. V. Glyva K. Nikolaiev O. Tykhenko O. Tymoshenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 32 35 10.26906/SUNZ.2019.1.032 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСПРИЯТЛИВИХ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ В ПОЛЬОТІ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1368 В роботі розроблена інформаційна технологія автоматизованого прогнозування несприятливого авіаційних подій в польоті з використання глибоких нейронних мереж для вирішення задач розпізнавання і запобігання несприятливих авіаційних подій є мало розглянутими і вимагають подальших досліджень. Запропоновано реалізація розробленої інформаційної технології (ІТ) в чотири етапи: підготовчий, основний, додатковий та заключний. Перший (підготовчий) етап функціонування ІТ виконується до початку прогнозування несприятливих авіаційних подій в польоті. Вхідні дані задаються у вигляді архівних текстових повідомлень про ситуацію в польоті за даними від зовнішніх джерел. Вихідні дані включають топологію та вагові коефіцієнти згорткової нейронної мережі (ЗНМ), які передаються для виконання основного етапу функціонування ІТ. Основний, додатковий та заключний етапи функціонування ІТ виконуються в процесі прогнозування несприятливих авіаційних подій в польоті. Вхідними даними для відповідних етапів є текстові повідомлення про ситуацію в польоті за даними від зовнішніх джерел, а також топологія та вагові коефіцієнти ЗНМ, отримані на підготовчому етапі з використанням модулю рекурентної нейронної мережі (LSTM). Вихідними даними основного етапу функціонування ІТ є задокументована інформація щодо результатів прогнозування несприятливих авіаційних подій в польоті. Розроблена ІТ технологія дозволяє реалізувати процес автоматизованого прогнозування несприятливого авіаційних подій в польоті з використанням глибоких нейронних мереж, з чітко визначеною і взаємозалежної сукупністю етапів, з можливістю подальшого розпаралелювання виконання їх процедур, з урахуванням особливостей подання (формалізації) знань про розпізнавання несприятливих авіаційних подій в польоті по текстовій інформації, що отримана та узагальнена від різних джерел за результатами контролю повітряного простору. E. Grishmanov A. Mogilatenko Yu. Danilov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 36 40 10.26906/SUNZ.2019.1.036 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1369 Предметом вивчення статті є аналіз способів та засобів забезпечення підвищення рівня професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом за рахунок використання тренажерів у навчальному процесі. Метою роботи є визначення порядку оцінки ефективності тренажерів для підготовки диспетчерів управління повітряним рухом. Задача – визначити ефективність використання тренажерів у навчальному процесі, а також відповідність даного тренажера вимогам підготовки диспетчерів управління повітряним рухом. А саме, здатність вирішувати конкретні завдання тренажерної підготовки і забезпечити необхідний рівень компетентності диспетчера управління повітряним рухом. Висновки - застосування такого підходу дозволяє визначити, чи відповідає даний тренажер вимогам досягнення диспетчерами управління повітряним рухом необхідних компетентностей, зазначених у вимогах кваліфікаційної характеристики, і оцінити ефективність тренажера за результатами навчання на ньому. V. Storchak V. Rudenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 41 44 10.26906/SUNZ.2019.1.041 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДВОКОНТУРНОГО І ТРИКОНТУРНОГО АДАПТИВНИХ ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1370 Вступ. У статті проведено порівняльний аналіз якості фільтрації та прогнозування адаптивних експоненціальних двоконтурного і триконтурного фільтрів. Головна відмінність між дво- і триконтурним фільтрами полягає у кількості контурів фільтрації, які використовуються для оцінки якості фільтрації, та їх програмна реалізації. Цілі. Розглянути доцільність використання триконтурного фільтра-предиктора у системах керування у ролі алгоритму обробки інформації, у порівнянні із двоконтурним. Методологія. Було застосовано концепції аналізу часових рядів та математичне моделювання в пакеті Matlab. Результати. Отримано характеристики середньоквадратичних похибок фільтрації і прогнозу в залежності від кількості кроків, на які здійснюється прогнозування, та кількості кроків, що використовуються для оцінювання якості фільтрації, для двох варіацій фільтрів. Оригінальність. Вперше було визначено зв'язок між середньоквадратичними похибками (фільтрації та прогнозу) та наступними параметрами: кількість кроків, на які здійснюється прогнозування; кількість кроків, які алгоритм обробки даних використовує для оцінки якості процесу фільтрації, для дво- та триконтурного алгоритмів фільтрації та прогнозування. Проаналізовано актуальність застосування двох різних алгоритмів адаптації коефіцієнта згладжування в залежності від ресурсів ЕОМ. Практичне значення. Здійснено реалізацію запропонованих алгоритмів на мові програмування Matlab, які можуть бути інтегровані в різні автоматизовані системи управління з метою фільтрації та прогнозування значень спотвореного шумами сигналу. Це дослідження дає можливість обрати ефективний алгоритм обробки даних в залежності від поставленої задачі. B. Boriak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 45 49 10.26906/SUNZ.2019.1.045 РОЗРОБЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБЛАДНАННЯМ ОВОЧЕСХОВИЩА НА БАЗІ НЕЧІТКИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1371 У статті розглядаються недоліки існуючих систем автоматичного керування (САК) роботою холодильного обладнання овочесховищ та способи усунення цих недоліків. Запропоновано відмежуватися від традиційних методів керування та перейти до використання інтелектуальних методів, які дозволять системі гнучко адаптуватися при зміні внутрішніх параметрів об'єкту та збурювальних дій в широкому діапазоні змінення їх величин. Розроблено математичні моделі окремих елементів системи – повітроохолоджувача, зволожувача повітря та холодильної камери, на базі яких створено узагальнену модель САК холодильного зберігання, котра дозволила визначити температуру та вологовміст повітря в динаміці. Проведеними теоретичними дослідженнями взаємодії охолоджувального повітря з об'єктом зберігання встановлено визначальний вплив температури на динаміку втрат продукту та визначено основний параметр регулювання – зміна холодопродуктивності компресорної установки в функції температури повітря на виході камери шляхом зміни об'ємних витрат холодоагенту, яка здійснюється регулюванням частоти обертання вала компресора. Проведений синтез нейроінформаційної експертної системи автоматичного керування холодопродуктивністю компресора, проаналізовані графічні залежності потужності на валу компресора від вхідних параметрів. Виявилося, що мінімальна потужність компресора досягається зменшенням теплонадходжень в камеру як із зовні, так і з середини холодильної камери, а масові витрати повітря впливають тільки на швидкість охолодження. Зроблено висновок, що визначення потужності компресора за допомогою нечітких нейронних мереж відповідає поставленій задачі. Запропоновано схему для апаратної та програмної реалізації САК технологічним мікрокліматом в холодильній камері з використанням системи СКАДА. N. Yermilova S. Kyslytsia R. Tarasiuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 50 54 10.26906/SUNZ.2019.1.050 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА ТА УТОЧНЕННЯ ЇЇ СТРУКТУРИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1372 Розглянуті питання розробки та дослідження моделей систем керування електропередачею дизель-поїзда з електроприводом змінного струму. Проведено огляд літературних джерел на задану тематику та аналіз існуючих підходів до розв’язання найпоширеніших задач у даній галузі. Розглянуті як стандартні алгоритми керування окремих контурів системи керування так і варіанти з використанням корегуючих ланок. Побудовані математичні моделі, структурні схеми моделей контурів САР електропередачі дизель-поїзда, запропоновані структури та корегуючі ланки для окремих контурів керування, проведене моделювання їхнього функціонування. Запропоновані рекомендації, які можуть бути використані для розробки структури САР електропередачі дизель-поїзда і знаходження її параметрів при забезпечені певного критерію якості. Визначені параметри системи автоматичного керування канала формування струму тягового електродвигуна, які забезпечують задану якість керування (час перехідного процесу, величину перерегулювання, число перерегулювання, швидкодію), допустимих меж зміни параметрів САР. Запропоновані структури регуляторів задовольняють вимогам щодо працездатності в робочому проміжку швидкостей та можливих навантаженнях. N. Zapolovsky N. Mezentsev V. Skorodelov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 55 59 10.26906/SUNZ.2019.1.055 ПОМИЛКА ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ ЦІЛІ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ ФЛУКТУАЦІЙ ПОЧАТКОВИХ ФАЗ РАДІОІМПУЛЬСІВ ПАЧКИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1373 У статті розглядаються питання оцінювання радіальної швидкості при використанні когерентної пачки радіоімпульсів стосовно випадку наявності у відбитих від цілі радіоімпульсах корельованих флуктуацій початкових фаз. Оцінюється точність вимірювання частоти пачки для випадку узгодженої обробки без врахування фазових флуктуацій її радіоімпульсів. Розгляд проводиться у припущенні, що на вхід приймального пристрою РЛС надходить адитивна суміш відбитих від цілей сигналів й некорельованого гаусівського шуму. Вважається, що фазові флуктуації радіоімпульсів прийнятої пачки розподілені за нормальним законом с нульовим середнім, а кореляція фазових флуктуацій зі збільшенням інтервалу між радіоімпульсами пачки убуває за експоненціальним або знакозмінним законами. Наведений аналіз дозволяє визначити умови, при яких ускладнення алгоритму обробки даного радіолокаційного сигналу вважається виправданим. V. Karlov O. Kuznietsov A. Artemenko А. Karlov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 60 64 10.26906/SUNZ.2019.1.060 ВИКОРИСТАННЯ ЧАСОВИХ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ УДОСКОНАЛЕНИХ ПРИСТРОЇВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ, АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ДІАГНОСТИКИ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1374 Пропонується при створенні нових та модернізації існуючих систем електропостачання комплексів озброєння і військової техніки розробляти пристрої релейного захисту, автоматики та технічної діагностики основного обладнання цих систем використовувати безконтактні електричні апарати, проектування та розробка яких здійснюється з використанням математичного апарата алгебри логіки, в якому пропонується брати за основу часові бульові функції. Дається визначення часових бульових функцій та часових операторів. Наводяться основні часові бульові функції і приклади реалізації часових бульових функцій і операторів затримки. Розглядається приклад розробки логічної частини релейного захисту системи гарантованого живлення, в якій накопичувачем енергії є інерційний маховик, а перетворювачем енергії є синхронна електрична машина, яка в залежності від стану зовнішнього вводу працює в режимі синхронного електричного двигуна, або в режимі синхронного генератора. Наводиться схема логічної частини пристрою релейного захисту цієї системи. B. Kononov Yu. Musairova A. Matviienko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 65 69 10.26906/SUNZ.2019.1.065 ОЦІНКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ, ДИСКРИМІНУЮЧИХ ТА ДІАГНОСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКАЗНИКІВ АВТОКОГЕРЕНТНОСТІ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1375 Проведена оцінка чутливості кореляційно-спектральної моделі показника автокогерентності багатовимірного термодинамічного процесу, оцінка дискримінуючих властивостей показників автокогерентності при класифікації вібраційних процесів, дослідженно діагностичні властивості складових показника автокогерентності на прикладі теплових та вібросигналів реального промислового об’єкту контролю та діагностування. На прикладі теплових динамічних процесах показана ефективність розробленого показника автокогерентності W для задач контролю динамічних властивостей інерційних багатомірних промислових об’єктів. Також показана можливість автоматичної корекції похибки вимірювання температури якщо контролювати весь тепловий процес, а не його окремі значення. На прикладі вібросигналів показана можливість якісної класифікації технічних станів, а також кількісної класифікації окремих частотно-часових складових показника автокогерентності W. Доведено, що найкращими діагностичними властивостями характеризуються випадкові (шумові) складові показника автокогерентності W. I. Korzhov P. Shchapov R. Mygoshchenko O. Kropachek ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 70 76 10.26906/SUNZ.2019.1.070 ДІАГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ВИХІДНОГО ТРАНСЛЯТОРА НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СХЕМИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1376 Представлено нову діагностичну модель базового логічного елементу (вихідного транслятора напівпровідникової інтегральної мікросхеми) для вдосконаленого індукційного методу діагностування. Процес визначення технічного стану сучасного радіоелектронного озброєння пов'язаний з реєстрацією та обробкою діагностичних параметрів. Основу цифрової схемотехніки становлять логічні інтегральні мікросхеми, особливості будови яких дозволили отримати математичні вирази для розрахунку значень діагностичного параметру визначення технічного стану як окремих компонентів цифрової електроніки так і цілком зразка радіоелектронного озброєння. Нова діагностична модель відображує зв'язок струму через вихідний транслятор логічної інтегральної мікросхеми з фізико-хімічними процесами, які відбуваються в напівпровідникових структурах радіоелектронних компонентів під час експлуатації (старіння). V. Kuzavkov Yе. Redziuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 77 80 10.26906/SUNZ.2019.1.077 СТАБІЛІЗАЦІЯ НЕСТІЙКИХ СТАНІВ ЗВОРОТНОГО МАЯТНИКА З ГВИНТОВИМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1377 Предметом вивчення в статті є технологічний процес аналітичного синтезу алгоритмів стабілізації нестійких станів зворотного маятника з гвинтовими електроприводами. Метою є розробка технології оптимального аналітичного синтезу алгоритмів стабілізації нестійких станів зворотного маятника з гвинтовими електроприводами. Завдання: зформувати фізичну модель зворотного маятника з гвинтовими електроприводами. Розробити за допомогою Лагранжевого формалізму нелінійну математичну модель зворотного маятника з гвинтовими електроприводами як об’єкту автоматичної стабілізації. Побудувати лінеаризовану математичну модель об’єкту автоматичної стабілізації у просторі станів. Проаналізувати функціональні властивості об’єкту автоматичної стабілізації. Сформувати структурні схеми системи автоматичної стабілізації станів зворотного маятника з гвинтовими електроприводами. Отримати аналітичні співвідношення для обчислення оптимальних значень параметрів алгоритмів стабілізації нестійких станів зворотного маятника з гвинтовими електроприводами. Синтезувати для конкретного зворотного маятника з гвинтовими електроприводами алгоритм оптимальної стабілізації кутового положення. Використовуваними методами є: метод Лагранжа, аналітичної лінеаризації, простору станів, перетворення Лапласа. Отримані такі результати. Сформовано технологічний процес оптимального аналітичного синтезу алгоритмів стабілізації нестійких станів зворотного маятника з гвинтовими електроприводами. На конкретному числовому прикладі проілюстровано продуктивність запропонованого процесу аналітичного конструювання та інструментальних засобів для параметричного синтезу алгоритмів стабілізації зворотного маятника з гвинтовими електроприводами. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: отримано різнотипні моделі зворотного маятника з гвинтовими електроприводами як об’єкту автоматичної стабілізації, що відрізняються від відомих урахуванням динамічних властивостей гвинтових електроприводів, які створюють керуючі моменти стабілізації. Сформовано умови вибору параметрів пропорційно-диференціальної структури алгоритмів стабілізації для забезпечення стійкості та оптимальності перехідного процесу замкненої системи стабілізації, що відрізняються від відомих специфікою формування керуючих моментів стабілізації за інтегральним критерієм зваженого модулю похибки. A. Kulik K. Dergachov S. Pasichnik Yu. Nemshilov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 81 89 10.26906/SUNZ.2019.1.081 МЕТОДИ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1378 Предметом даного дослідження є процеси формування електромагнітної обстановки у виробничому середовищі в умовах впливу на неї джерел електромагнітних полів різних амплітудно-частотних характеристик. Мета роботи розроблення методологічного підходу до попереднього оцінювання електромагнітної обстановки у приміщеннях різного призначення у залежності від типу та характеристик технологічного обладнання, параметрів електричних мереж та впровадження відповідних організаційно-технічних заходів захисту людей. Завданням дослідження є аналіз математичних методів розрахунку рівнів електромагнітних полів у залежності від поставлених задач та характеристик електромагнітних полів. Використано аналітичний метод оцінювання адекватності математичних функцій умовам формування електромагнітної обстановки. У роботі показано, що розрахункові та експериментальні методи не можуть бути використані окремо. Це пояснюється обов’язковою присутністю припущень та спрощень при моделюванні поширення електромагнітного поля навколо джерела та наявністю великих обсягів експериментальних даних за їх окремого використання. Зазначено, що більшість розроблених засобів оцінювання електромагнітної обстановки стосуються одного джерела поля або групи однотипних джерел, що не відповідає сучасним вимогам. Надано прикладний розрахунковий апарат для оцінювання зниження високочастотного електромагнітного поля неоднорідними (перфорованими) екрануючими поверхнями. Показано необхідність попереднього експериментального визначення електрофізичних властивостей використаних матеріалів для двокомпонентних захисних матеріалів. Зроблено висновок, що крім аналітичного оцінювання електромагнітної обстановки традиційними методами доцільним є розроблення програмно-технічного комплексу з моделювання поширення електромагнітного поля від джерела. Таке програмне забезпечення має враховувати геометричні характеристики приміщень та відбивні характеристики обмежуючих поверхонь. L. Levchenko M. Bahrii ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 90 93 10.26906/SUNZ.2019.1.090 ІМІТАЦІЙНЕ СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ У БАГАТОПОЗИЦІЙНОМУ РАДІОЛОКАЦІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ КОНТРБАТАРЕЙНОЇ БОРОТЬБИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1379 Предметом вивчення в статті є метод імітаційного статистичного моделювання траєкторних вимірювань у багатопозиційному радіолокаційному комплексі контрбатарейної боротьби. Метою є проведення імітаційного статистичного моделювання траєкторних вимірювань у багатопозиційному радіолокаційному комплексі контрбатарейної боротьби. Завдання: визначення точності вимірювання місцеположення вогневого стріляючого засобу; для заданого місцеположення вогневого стріляючого засобу провести розрахунок параметрів траєкторії польоту об’єкту (міни, снаряду) при веденні вогню по визначеній цілі; моделювання вектору вимірювань координат об’єкту (міни, снаряду) вогневого стріляючого засобу на траєкторії його польоту (вектору траєкторних вимірювань) з урахуванням випадкових помилок траєкторних вимірювань. Використовуваними методами є: методи теорії імовірності, математичної статистики, методи оптимізації, імітаційного статистичного моделювання. Отримані такі результати. Визначені точності вимірювання місцеположення вогневого стріляючого засобу. Для заданого місцеположення вогневого стріляючого засобу проведено розрахунок параметрів траєкторії польоту об’єкту (міни, снаряду) при веденні вогню по визначеній цілі. Проведено моделювання вектору вимірювань координат об’єкту (міни, снаряду) вогневого стріляючого засобу на траєкторії його польоту (вектору траєкторних вимірювань) з урахуванням випадкових помилок траєкторних вимірювань. Висновки. Запропоновані підходи щодо імітаційного статистичного моделювання траєкторних вимірювань у багатопозиційному радіолокаційному комплексі контрбатарейної боротьби. З використанням розроблених підходів можливо визначити матрицю траєкторних вимірювань з урахуванням помилок вимірювання координат об’єкту (міни, снаряду) на траєкторії на різних пунктах прийому багатопозиційного радіолокаційного комплексу контрбатарейної боротьби. Напрямком подальших досліджень є розробка підходів щодо інших кроків імітаційного статистичного моделювання траєкторних вимірювань у багатопозиційному радіолокаційному комплексі контрбатарейної боротьби. B. Lisogorsky I. Taran H. Khudov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 94 98 10.26906/SUNZ.2019.1.094 МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОН РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИРОБІВ ЯК ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1380 Метою статті є створення методу визначення закону розподілу випадкової величини який не потребує великої кількості вибіркових даних і забезпечує достатню надійність розрахунку. У статті розглянуті існуючі підходи ідентифікації виду закону розподілу показників якості виробів. Пропонується метод ідентифікації закону розподілу випадкових величин показників якості виробів з використанням теорії порядкових статистик. Експериментально доведено, що запропонований метод дозволить визначити закон розподілу при малій кількості статистичних даних. Математична модель реалізована за допомогою доступного і простого комп'ютерного математичного пакета Mapl 9 для визначення, з якого закону з трьох: нормального, рівномірного або Сімпсона проведена вибірка. Для реалізації методу пропонується методика ідентифікації закону розподілу. R. Trishch А. Denysenko O. Cherniak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 99 102 10.26906/SUNZ.2019.1.099 МЕТРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАННЯМ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІУС АЕС ДЛЯ V-ОБРАЗНОЇ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1381 Розглядається підхід до метричного оцінювання виконанням вимог програмного забезпечення (ПЗ) інформаційно-керуючих систем (ІКС) атомних електростанцій (АЕС) відповідно до V-подібної моделі життєвого циклу розробки ПЗ. Пропонується ряд метрик оцінювання виконання вимог, що можуть бути використані для управління вимогами. Наведено розрахунок пропонованих метрик для реальних прикладів оцінювання управління вимогами до функціональної безпеки. Запропонований похід дозволяє описати найкращі варіанти розподілу вимог по етапах моделі ЖЦ, визначити точки повернення в життєвому циклі для кожного з вимог, а також варіантів його невиконання. Це, в свою чергу, дозволяє управляти виконанням вимог, зокрема, визначати різні сценарії повернення (що впливають на повноту перевірок) і види відповідних коригуючих впливів з метою зниження проектних витрат. Запропонований набір метрик є частиною інструментарію для перевірки виконання вимог до функціональної безпеки і був використаний при виконанні проекту ліцензування платформи RadICS на відповідність вимогам стандарту IEC61508 / SIL3. A. Andrashov A. Gordieiev A. Kovalenko V. Kharchenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 103 106 10.26906/SUNZ.2019.1.103 РОЗРОБКА МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АНОМАЛЬНОГО СТАНУ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1382 Предметом статті є дослідження методів ідентифікації аномального стану комп’ютерних системах. Метою статті є розробка методу ідентифікації аномального стану комп’ютерної системи на основі методу нечіткої логіки. Завдання: дослідити існуючі методи ідентифікації аномального стану комп’ютерних систем; з метою вибору вхідних даних проаналізувати РЕ-структуру шкідливого та безпечного програмного забезпечення та виділити ознаки; оцінити ознаки за допомогою апарату лінійного програмування для подальшого аналізу; розробити метод ідентифікації стану комп’ютерної системи на основі нечіткої логіки, дослідити та обґрунтувати вибір типу функції приналежності, виконати мінімізацію кількості правил, провести тестування. Використовуваними методами є: апарат лінійного програмування та апарат нечіткої логіки. Отримано такі результати. Розроблено метод ідентифікації стану комп’ютерної системи на основі нечіткої логіки. Для цього вибрано ознаки шкідливого та безпечного програмного забезпечення та оцінено їх за допомогою апарату лінійного програмування, обґрунтовано вибір типу функції приналежності, виконано мінімізацію кількості правил. Проведено тестування запропонованого методу. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: розроблено метод ідентифікації стану комп’ютерної системи на основі нечіткої логіки Мамдані, обґрунтовано вибір типу функції приналежності, виконано мінімізацію кількості правил методом часткового опису за рахунок попарного врахування нечітких множин вхідних змінних, що дозволило збільшити швидкодію методу ідентифікації в 5 разів. S. Gavrilenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 107 111 10.26906/SUNZ.2019.1.107 МОБІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1383 Забезпечення якісного проведення всіх видів навчальних занять для студентів інженерних спеціальностей (особливо ІТ) вимагає серйозних капіталовкладень (проектор, мережа, комп'ютерна техніка, і т.п.). Крім того частина студентів може використовувати гаджети під час занять не за призначенням. Отже, актуальним є завдання залучення обчислювальних потужностей мобільних пристроїв у навчальному процесі. Мета: реалізувати мобільний навчальний комплекс з використання пристроїв слухачів, розробити методику його використання. Задачі: підібрати ефективне комунікаційне обладнання, серверне та клієнтське програмне забезпечення. Сформулювати вимоги та розробити відсутнє програмне забезпечення. Розробити методику використання технології для різних типів навчальних занять. Провести апробацію, з метою визначення оптимальної конфігурації обладнання та максимальної кількості слухачів, задіяних в мобільному навчальному комплексі. Для реалізації концепції мобільного навчального комплексу необхідно: 1.Створити автономну локальну мережу. 2. Знайти або реалізувати програмні засоби візуалізації навчального контенту.3. Знайти або реалізувати засоби для проведення практичних і лабораторних занять. 4.Знайти або реалізувати засоби для контролю знань. 5. Усі зазначені засоби повинні бути незалежними від електричної мережі. Висновки: в роботі запропонована технологія та методика використання мобільних пристроїв в навчальному процесі. Обґрунтований вибір обладнання, протоколів, програмного забезпечення. Визначені оптимальні технічні характеристики серверних та клієнтських пристроїв для різних типів навчальних занять. Спроектовано та розроблено програмне забезпечення для тестового контролю знань для ОС Android. Проведено апробацію на прикладі дисциплін спеціальності «Комп’ютерні науки» пов’язаних з програмуванням. За результатами апробації визначена оптимальна кількість слухачів мобільного навчального комплексу. M. Demydenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 112 115 10.26906/SUNZ.2019.1.112 АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ ПРОГРАМНИХ РОБОТІВ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ З ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ТРАНЗАКЦІЙ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1384 Аналіз нової області в сфері інформаційних технологій - RPA показав одну з актуальних завдань генерації рішення автоматизації бізнес процесів. Це визначення архітектурного рішення, яке визначає функціонування робота. Аналіз вище наведених прикладів показав переваги і недоліки кожної з схем рішень в ситуації автоматизації процесу з великою кількістю транзакцій. Розкрита сутність та актуальність теми RPA, а також існуючих архітектурних рішень програмних роботів та представлені переваги та недоліки в існуючих рішеннях в ситуації процесів з великою кількістю транзакцій. В висновку запропоноване можливе вирішення проблеми з виділенням переваг та недоліків. Якщо розглядати шаблон Multiple Instances Requiring Synchronization, то архітектурне рішення підпроцесу можна описати подібно вище наведеної машині станів, таким чином взявши властивість стійкості до збоїв, але при цьому робота кожної транзакції буде незалежна один від одного, тобто паралельне виконання. Таким чином, з’являється можливість зменшити час виконання процесу і зникає дублювання виконання елементів архітектурного рішення всього процесу. Але варто враховувати, що кожен екземпляр B (описаний як машина станів) повинен бути незалежний один від одного (тобто не перебувати в послідовності). Недоліком природно є збільшення ресурсів на виконання, тобто збільшення кількості локальних машин, на кожній з яких виконується одна транзакція. Тому такий підхід доречний для великих процесів з великою кількістю транзакцій. D. Ilin S. Semenov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 116 119 10.26906/SUNZ.2019.1.116 АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У КЛАСІ ЛИШКІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1385 У статті розглядаються особливості реалізації арифметичних операцій непозиційної системи числення у класі лишків. Реалізація арифметичних операцій у класі лишків виконуються незалежно і паралельно над однойменними розрядами (залишками), а структура операційного пристрою комп'ютерних засобів обробки даних представляється у вигляді незалежних обчислювальних трактів, кожен з яких функціонує за своєю основою mi класу лишків. Розглядаються та аналізуються методи реалізації модульних арифметичних операцій у класі лишків. Результати аналізу основних властивостей класів лишків дозволяють зробити висновок про те, що комп'ютерних засобів обробки даних, які функціонують у класі лишків, відносяться до швидкодіючих та надійних об'єктів. Зазначені особливості структури та принципів функціонування комп'ютерних засобів обробки даних у класі лишків сприяють розробці ефективних й оптимальних методів резервування, що не мають аналогів в позиційних системах числення. V. Krasnobayev A. Yanko I. Fil ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 120 124 10.26906/SUNZ.2019.1.120 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ БАЗ ДАНИХ SQL ТА NOSQL http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1386 В роботі було проведено короткий аналіз функцій баз даних SQL та NoSQL, були приведені їх основні відмінності. На сьогоднішній день існують два найбільш поширених типу систем управління даними: реляційні бази даних та NoSQL. Існує величезне різноманіття моделей даних та API (Application Programming Interface) запитів для NoSQL. Зокрема для порівняння були обрані Apache Cassandra, DynamoDB, MongoDB. Модель даних та функціональність Apache Cassandra має схожість з іншими масштабованими сховищами. Оновлення та угруповання стовпців кешується в оперативній пам'яті, після чого скидаються на диск. Основною метою роботи було порівняння продуктивності реляційних SQL баз даних та NoSQL, на прикладі PostgreSQL, MySQL, Apach Cassandra, MongoDB, Amazon DynamoDB. Для тестування продуктивності було розроблено окремий програмний продукт. Основним предметом дослідження є продуктивність базових операцій цих систем. Результати про продуктивність кожної з них були отримані за допомогою розробленої системи тестування, адаптованої для потреб дослідження. Розроблена система тестування озволила тестувати швидкість виконання складних аналітичних операцій, робити додаткові налаштування, використовувати великий обсяг даних. Система була розширена для виконання тестування розширеного набору операцій над схемою даних, що містить зв'язки між таблицями. Ця система тестування містить набір готових навантажень, які покривають основні аспекти функціонування й підтримують створені користувачем навантаження. За допомогою системи тестування були отримано дані про продуктивність представлених систем управління базами даних для набору різних запитів. Для аналізу продуктивності вимірювався час відгуку систем на запит – час між початком запиту й одержанням відповіді. Порівнювалися два види показників – середній відгук по виконані операції й деталізований аналіз. Отримані дані були представлені у вигляді діаграм, і по ним був зроблений висновок про продуктивність баз даних SQL та NoSQL. Вибір баз даних повинен максимально ґрунтуватися на типі вирішуваних завдань й також повинен враховувати обсяги даних, час відгуку системи. T. S. Nikitina О. I. Morozova ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 125 128 10.26906/SUNZ.2019.1.125 ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1387 У ході експлуатації авіаційної техніки проводиться комплекс робіт за підтримкою і відновленням її коректності і працездатного стану, якщо це необхідно і можливо. Ці задачі вирішуються за допомогою інформаційних систем при обслуговуванні авіаційної техніки. При необхідності і можливості під час експлуатації авіаційної техніки виконується комплекс робіт за підтримки і відновлення її виправданого і виправданого стану. Задачі реєстрації з використанням ІТ-рішень при обслуговуванні авіаційної техніки. Технічне обслуговування літаків є важливою складовою авіаційної системи, яка забезпечує функціонування авіації у всьому світі. У цілому продуктивність повітряного руху зростає, а жорсткі вимоги до серйозної графіки промислових рейсів обумовлюють необхідність збільшення інтенсивності використання повітряних судів. Також продовжується вживання вимог до своєчасного технічного обслуговування. Технічне обслуговування - це комплекс робіт (наборів операцій), який виконується на авіаційному обладнанні під час попередньої і післяопераційної підготовки, зберігання та транспортування з метою підтримки його працездатності. Продукти для технічного обслуговування - це не нові продукти, які виконуються завдання, передбачені в виробничому завданні. Якість технічного обслуговування відображає якості праці інженерно-технічного персоналу авіаційно-технічного обслуговування об'єкта. Першочергова задача системи якості - надавати організації по технічному обслуговуванню гарантовану можливість виробництва надійних виробів. Для оцінки повноти відповідності об'єму і технологіям виконання робіт, наданих виконавцям і передбаченим завданням технічного обслуговування, а також для порівняння результатів роботи різних операторів і співробітників з встановленими стандартами, необхідними для покращення процедури та оцінки ефективності. Якість обслуговування забезпечується технологічним обладнанням і організацією процесу з використанням ІТ-систем, які повинні відповідати правилам, затвердженим компетентними організаціями за технічним обслуговуванням. K. Nesterenko S. Rahulin I. Syroizhka О. Dmitriev N. Zhivitsky A. Sharabaiko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 129 132 10.26906/SUNZ.2019.1.129 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ WEB-ЗАСТОСУНКІВ, СТВОРЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1388 Дослідження процесів отримання несанкціонованого доступу в системах керування вмістом являє науковий інтерес і дає можливість розробляти ефективні способи захисту від вторгнень. Предметом дослідження є процеси оцінювання та забезпечення безпеки Web-застосунків, створених за допомогою систем керування вмістом. Метою статті є визначення проблем оцінювання і забезпечення безпеки Web-застосунків. Результати. Показано особливості використання систем керування вмістом в якості об'єкта дослідження проблем безпеки. Визначено основні причини успішних атак Web-застосунків. Наведені приклади існуючих методів тестування безпеки, визначено їх переваги та недоліки. Запропоновано комплекс дій, спрямованих на зниження ймовірності успішної атаки. Висновок. Визначено проблеми оцінювання та забезпечення безпеки Web-застосунків. Зумовлено необхідність створення методів для вирішення проблем, показано взаємозв'язок вирішуваних завдань. A. Tetskyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 133 136 10.26906/SUNZ.2019.1.133 МЕТОД РЕКОНФІГУРАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ З ВІРТУАЛІЗОВАНИМИ РЕСУРСАМИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1389 З врахуванням величезного зростання мобільного трафіку даних, з одного боку, та помірного середнього доходу на кожного користувача, з іншого боку, оператори мобільного зв'язку вивчають технології мережевої віртуалізації та технології хмарних обчислень для побудови економічно ефективних та еластичних мобільних мереж та їх пропонування як хмарних сервісів. Предметом вивчення в статті є процеси конфігурування телекомунікаційної мережі для вирішення завдань обробки службового навантаження. Метою є підвищення ефективності роботи мережі шляхом здійснення реконфігурації топології. Завдання: розробити математичну модель та відповідну процедуру еконфігурації ресурсів телекомунікаційної мережі при перевантаженнях або відмовах. Використовуваними методами є: графовий підхід та математичні моделі оптимізації для задачі перерозташування мережевих функцій, імітаційне моделювання для дослідження роботи запропонованого методу реконфігурації ресурсів в мережах з віртуалізацією. Отримані такі результати. У статті представлено метод локальної реконфігурації обчислювальних ресурсів віртуальної мережі у випадку відмови або перевантаження. Висновки. Отриманий метод враховує динамічну зміну топології мережі обслуговування та на відміну від існуючих дозволяє гнучко визначати конфігурацію обчислювальних ресурсів обслуговування, розміщати мережеві функції з мінімальними витратами та децентралізовано контролювати показники якості. Метод використовує евристичну модель для визначення оптимального місця міграції віртуалізованих мережевих функцій з фізичного вузла з відмовою або перевантаженням, а результати моделювання у системі Mathcad показують підвищення ефективності використання ресурсів. Проведені дослідження показали доцільність використання запропонованих рішень при вдосконаленні існуючих телекомунікаційних мереж та при побудові нових перспективних гнучких добре масштабованих мереж оператора зв’язку із повним або частковим застосуванням принципу віртуалізації мережевих функцій. L. Globa O. Romanov S. Sulima ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 137 141 10.26906/SUNZ.2019.1.137 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1390 Однією з важливих характеристик систем і засобів радіозв’язку, які функціонують в умовах радіоелектронного подавлення є їх скритність, що є здатністю систем і засобів радіозв’язку протистояти дії засобам радіотехнічної розвідки. Радіотехнічна розвідка передбачає послідовне виконання трьох основних задач: виявлення факту роботи системи (засобу) радіозв’язку (виявлення сигналу); визначення структури виявленого сигналу і його основних параметрів; розкриття інформації, яка міститься в сигналі. Враховуючи проведення Операції об’єднаних Сил на Сході України, що викликана збройною агресією РФ постає актуальне питання щодо аналізу технічних характеристик комплексів радіоелектронної розвідки щодо визначення факту роботи засобів радіозв’язку ЗС України та структури (виду) сигналів, що використовується. Авторами зазначеної статті проведений аналіз технічних характеристик комплексів радіоелектронної розвідки збройних сил Російської Федерації щодо визначення факту роботи засобів радіозв’язку ЗС України та структури (виду) сигналів, що використовується. В ході дослідження авторами були використані основні положення теорії зв’язку, теорії радіоелектронної боротьби, теорії сигналів та загальнонаукові методи аналізу та синтезу. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: діапазон частот засобів радіоелектронної розвідки Збройних Сил Російської Федерації є значно більшим за діапазон частот засобів радіозв’язку Збройних Сил України та технічно розвинених країн світу; класичні методи підвищення завадозахищеності та скритності такі як псевдовипадкова перестройка робочої частоти не змозі забезпечити заданого рівня скритності Враховуючи зазначене, напрямком подальших досліджень слід вважати розробку науково-методичного апарату підвищення структурної скритності засобів радіозв’язку на основі використання таймерних сигнальних конструкцій. V. Hordiichuk V. Sergienko A. Mishchenko A. Shyshatskyi P. Pozdniakov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 142 146 10.26906/SUNZ.2019.1.142 ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1391 У роботі доведено, що інформаційні ризики, а саме кіберпреступність, відносяться до основних проблем сучасного цифрового простору. Одним із проявів кіберзагроз є присутність небажаного або недозволеного контенту в мережі Інтернет, що призводить до втрат соціального, економічного, технологічного й особистісного характеру. Це, у свою чергу, призводить до зниження продуктивності праці бізнес-одиниць, зниженню ділової активності, проблемам у приватних осіб через збільшення витрат на подолання наслідків кіберпреступності. Для запобігання цих втрат необхідно розробляти й впроваджувати комплексні системи фільтрації контенту (КСФК). Тому мета роботи пов'язана з розробкою підходів до оцінки результативності впровадження КСФК. Фільтрація небажаного контенту дозволяє одержувати не тільки технологічний результат. Обмеження доступу до шкідливих ресурсів призведе до виникнення й інших видів результативності. У роботі доведено, що впровадження КСФК призведе до виникнення фінансово-економічної, ресурсної, соціальної, екологічної, поліхромної та технічної результативності. Наведено аналіз показників результативності, яка виникає на різних рівнях – для населення, підприємств і держави в цілому. Одержала подальший розвиток існуюча система індикаторів оцінки технологічної результативності впровадження КСФК шляхом додавання показників вартості та рівня адаптивності (гнучкості). Показано векторну спрямованість існуючих і пропонованих індикаторів. Представлено підхід до визначення запропонованих індикаторів оцінки результативності впровадження КСФК і наведений приклад розрахунку комплексного показника результативності. Висловлено припущення, що в результаті впровадження КСФК можлива поява синергетичного ефекту, що полягає в зростанні сукупного результату за рахунок загальної дії всіх елементів системи, що в підсумку приводить до збільшення якісних характеристик функціонування КСФК без збільшення кількісних. A. Kniaziev ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 147 152 10.26906/SUNZ.2019.1.147 ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ БАГАТОРЕЖИМНИХ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1392 Мета статті – підвищення точності кількісної оцінки наробітку на відмову багаторежимних технічних об’єктів. Результати. У статті запропоновано підхід до кількісної оцінки значення наробітку на відмову багаторежимних технічних об’єктів, до яких відносяться засоби спеціального зв’язку. У відомих роботах під час розрахунку надійності цю обставину не враховують, що веде до заниження значення наробітку на відмову. Завдання вирішується впровадженням коефіцієнту використання кожного конструктивного елементу виробу в усіх можливих режимах роботи. Приведено приклад використання отриманих результатів для кількісної оцінки наробітку на відмову багаторежимного об’єкту і показано ефект від уточнення розрахунків. Висновки. Традиційна оцінка наробітку на відмову технічних об’єктів без врахування їх багаторежимності занижує значення цього показника надійності. Отримані результати доцільно використовувати під час проектування перспективних засобів спеціального зв’язку при оцінці їх наробітку на відмову, що дозволить зменшити вартість виробів за рахунок раціонального вибору елементів багаторежимних об’єктів. В дійсний час відомі залежності впливу метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на середній час технічного обслуговування та поточного ремонту засобів спеціального зв’язку, що також необхідно враховувати під час оцінки значень показників надійності об’єктів зі змінною структурою. L. Sakovich G. Krykhovetskyi Y. Nebesna ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 153 157 10.26906/SUNZ.2019.1.153 МОДИФІКОВАНИЙ МЕДІАННИЙ ФІЛЬТР З ПОСТ ФІЛЬТРАЦІЙНИМ ПРИЙНЯТТЯМ РІШЕННЯ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1393 Обробка зображень стає однією з найбільш затребуваних областей цифрової обробки сигналів. Дані зображень схильні до зашумлення в процесі зняття з датчика і передачі різноманітними телекомунікаційними каналами. З кожним роком зростає якість і обсяг даних зображень, що істотно ускладнює вимоги до швидкості роботи цифрових фільтрів зображень. На даний момент широкого поширення набули адаптивні фільтри на основі медіанного фільтра, що дозволяють домогтися високих результатів якості фільтрації для різноманітних видів шуму і рівнів зашумлення. Такі фільтри часто містять складні алгоритми детектування зашумленних пікселів, що істотно знижують кількість оброблюваних в секунду кадрів. В даний статті запропоновано алгоритм фільтра з прийняттям рішення про зашумлення після процедури фільтрації який володіє високим рівнем шумозаглушення, а також високою швидкістю роботи. У структурі фільтра немає складних з точки зору обчислювальної навантаження операцій, що дозволяє реалізувати його оптимізовану версію під популярні на поточний момент системи на кристалі, ПЛІС і процесори з векторної арифметикою. Подальший інтерес представляє дослідження фільтра з іншими видами шуму, а також дослідження впливу зміни апертури фільтра. D. Salnikov O. Vasylchenkov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 158 161 10.26906/SUNZ.2019.1.158 ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПЛАНУВАННЯ І ВЕДЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1394 Воєнно-політична обстановка навколо України характеризується високою динамічністю і нестабільністю подій та процесів. На фоні зазначеного основним завданням Збройних Сил України на сучасному етапі розбудови є активізація розвідки з метою своєчасного попередження вищого керівництва України про можливу збройну агресію Російської Федерації, приведення у вищі ступені бойової готовності її військ (сил), попередження активним діям незаконних збройних формувань. Забезпечення інформаційної переваги над противником на сьогодні стає основною умовою для ведення воєнних операцій. Основним видом інформаційного забезпечення є воєнна розвідка, а її основою – радіоелектронна розвідка. Авторами зазначеного дослідження було проведено аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів що впливають на ефективність ведення радіоелектронної розвідки. В ході дослідження авторами були використані основні положення теорії радіоелектронної розвідки, теорії зв’язку, теорії радіоелектронної боротьби, теорії сигналів та загальнонаукові методи аналізу та синтезу. За результатами проведеного дослідження можна зробити висновки про те, що на ефективність ведення радіоелектронної розвідки впливає: стан та рівень бойової підготовки і бойової готовності особового складу маневреної групи радіоелектронної розвідки; оперативно-технічні можливості засобів і комплексів радіоелектронної розвідки та зв’язку маневреної групи; необхідність переміщення маневреної групи радіоелектронної розвідки; вогневий вплив противника; обмеження, що враховують вплив засобів радіоелектронної боротьби; природні, метеорологічні, географічні умови і та інш. Вплив перерахованих чинників приводить до неповної реалізації об’єктивних можливостей маневреної групи радіоелектронної розвідки, а у ряді випадків і до їх значного зниження. Враховуючи зазначене, напрямком подальших досліджень слід вважати розробку науково-методичного апарату підвищення ефективності ведення радіоелектронної розвідки маневреними групами радіоелектронної розвідки. I. Yakhno O. Malyk S. Hatsenko A. Shyshatskyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-02-05 2019-02-05 1 53 162 167 10.26906/SUNZ.2019.1.162