http://journals.pntu.edu.ua/sunz/issue/feed Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку 2018-01-13T19:03:57+02:00 Козелкова Катерина Сергіївна kozelkovae@ukr.net Open Journal Systems <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/703 ТРАНСПОРТНО-НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТУ 2018-01-13T15:31:09+02:00 С.М. Андрєєв k45pntu@ukr.net В.А. Жилін k45pntu@ukr.net А.С. Угарова k45pntu@ukr.net <p>Обґрунтовано необхідність роботи у напрямку підвищення якості транспортного забезпечення у м. Харкові. Визначено фактори, що впливають на швидкість руху та затримки на дорозі, а також їх відносну вагу. Запропоновано імітаційну модель системи моделювання руху громадського транспорту. Розроблено концептуальну схему транспортно-інформаційної системи відображення руху маршрутних транспортних засобів. Розроблено та програмно реалізовано алгоритм моделювання руху транспортного засобу у режимі реального часу.</p> 2017-11-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/704 ЗОНДОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛІЗОВАНОЇ ПЛАЗМИ, ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ДІЛЯНЦІ ВИВЕДЕННЯ КОСМІЧНОГО АПАРАТУ НА ОРБІТУ 2018-01-13T15:37:36+02:00 O.В. Шефер k45pntu@ukr.net <p>У статті запропоновано метод підвищення завадостійкості супутникових радіонавігаційних систем під час ви ведення КА на орбіту, шляхом використання нових внутрішніх характеристик локалізованої плазми, котрі виявлені шляхом зондових досліджень. Проведено дослідження потенційних осьових, радіальних та азимутальних неоднорідностей плазми. Результати досліджень спростовують припущення про наявність азимутальної неоднорідності плазми,котра повинна була виникати під дією дискретних потоків швидких електронів. Остаточно встановлено однорідністьта еквіпотенціальність локалізованої штучної плазми, що дає змогу використовувати її в околі антенного відсіку КА для утворення надійних каналів зв’язку через іонізоване зовнішнє середовище.</p> 2017-12-30T00:13:59+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/705 ІНТЕГРАЦІЯ РІЗНОРІДНИХ ДЖЕРЕЛ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ 2018-01-13T15:39:29+02:00 Д.В. Головняк k45pntu@ukr.net В.В. Чалий k45pntu@ukr.net Т.М. Калімулін k45pntu@ukr.net Г.В. Місюк k45pntu@ukr.net <p>В роботі розглянуто різнорідні джерела, інформація з яких може бути використана в системі контролю повітряного простору. Основна увага приділена системі залежного кооперативного спостереження ADS-B та системі незалежного кооперативного спостереження MLAT.</p> 2017-12-30T00:14:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/706 ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ СОНЦЯ НА ЕВОЛЮЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СОНЯЧНО-СИНХРОННОЇ ОРБІТИ 2018-01-13T15:40:43+02:00 В.І. Іванова k45pntu@ukr.net <p>Досліджуються вплив гравітаційного поля Сонця на зміну параметрів самого широкого класу низьких навколозем них орбіт – навколокругових сонячно-синхронних (ССО). Показано, що крім прямого впливу гравітаційного поля Сонця на рух космічного апарату (КА) по ССО, має місце опосередкований вплив через обурення гравітаційного поля Землі (приливні явища). Причому саме для ССО вплив цих факторів носить віковий характер і тому їх врахування обов'язкове при довгостроковому прогнозуванні руху КА. Виведено аналітичні співвідношення для аналізу і чисельної оцінки впливу гра вітаційного поля Сонця на нахил сонячно-синхронній орбіти як функції кута орієнтації її площині відносно Сонця.</p> 2017-12-30T00:14:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/707 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ДОППЛЕРІВСЬКОГО СИГНАЛУ МОДУЛЬОВАНИМ ФІЛЬТРОМ 2018-01-13T15:44:47+02:00 І.В. Баришев k45pntu@ukr.net К.О. Щербина k45pntu@ukr.net М.А. Вонсович k45pntu@ukr.net Є.П. Мсаллам k45pntu@ukr.net <p>Синтезовано схему модельованого фільтра з самосинфозуванням для слідкуючого прийому та обробки частотномодульованого сигналу на основі імітаційного моделювання. Наведені результати тестування імітаційної моделі підтверджують високу вірогідність ефективної роботи схеми при заданих початкових даних. Порівняльний аналіз схем слідкуючого модульованого фільтру з самосинфазуванням та слідкуючим вимірювачем з перестроюваємим гетеродином і вузькосмуговим фільтром в петлі автопідстроювання показав, що розроблена схема володіє простотою технічної реалізації і покращеною завадостійкістю.</p> 2017-12-30T00:14:01+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/708 ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ОДНОМАЧТОВОГО НЕСИМЕТРИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА 2018-01-13T15:45:56+02:00 М.К. Бороздін k45pntu@ukr.net В.П. Дорогобід k45pntu@ukr.net О.О. Таган k45pntu@ukr.net <p>Розглядається вплив заземленої щогли на електричні параметри однощоглового випромінювача з верхнім ємнісним навантаженням. Проводиться аналіз двох основних розробок однощоглових антен, антени з нижнім живленням і антени з верхнім живленням. Наведено електричні схеми різних типів несиметричних випромінювачів.Описано всі навантаження, які є в системах. Вирази для розподілу струму і напруги в таких системах і вхідного опору отримані шляхом використання рівнянь Пістолькорса для електрично несиметричних ліній. Розв’язок системи рівнянь щодо невідомих струмів і напруг на початку кожної лінії виконано з урахуванням відповідних граничних умов. Представлені співвідношення дають широкі можливості проведення чисельних розрахунків по визначенню ступеня впливу величин радіусів провідників, відстаней між ними, значень навантажень, їх видів і місць установки на основні параметри подібних випромінювачів.</p> 2017-12-30T00:14:02+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/709 КВАЗІОПТИМАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ РАДІОМЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИСОКОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ В ШИРОКОСМУГОВИХ СИСТЕМАХ АПЕРТУРНОГО СИНТЕЗУ 2018-01-13T15:55:32+02:00 В.К. Волосюк k45pntu@ukr.net C.C. Жила k45pntu@ukr.net В.В. Павліков k45pntu@ukr.net <p>Синтезовані алгоритми оптимального оцінювання електрофізичних параметрів і статистичних характеристик просторово-протяжних об'єктів в широкосмугових системах апертурного синтезу. Показано, що алгоритмічна і системотехнічна реалізація оптимального алгоритму складна на практиці, тому виконаний перехід до квазіоптимальної обробки сигналів в просторово-розподілених радіометричних системах.При синтезі алгоритму спочатку передбачається можливість реєстрації поля в межах деякої континуальної області (гіпотетичного реєструючого середовища, характерного, наприклад, для лінз в оптичному діапазоні) з подальшим переходом до дискретної області (антенної решітки).</p> 2017-12-30T00:14:02+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/710 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-РОЗСІЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ЦІЛІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ З ПОГЛИНАЮЧИМИ МАТЕРІАЛАМИ 2018-01-13T16:30:46+02:00 Є.Л. Казаков k45pntu@ukr.net О.Є. Казаков k45pntu@ukr.net В.М. Решетнік k45pntu@ukr.net <p>Проведена експериментальна оцінка поляризаційно-розсіюючих властивостей циліндричної цілі, на якій нанесен резонансний поглинаючий матеріал, при сумісному та рознесеному прийомі. Розглянути результати експериментальних вимірювань коефіцієнтів відбиття від циліндричної цілі покритої широкосмуговим поглинаючим матеріалом, при її опроміненні вузькополосними сигналами на різних поляризаціях.</p> 2017-12-30T00:14:03+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/711 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АМПЛІТУДНО-МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ 2018-01-13T16:32:00+02:00 В.Б. Кононов k45pntu@ukr.net А.М. Науменко k45pntu@ukr.net В.С. Михаленко k45pntu@ukr.net <p>В статті описуються методи та засоби вимірювання параметрів амплітудно-модульованих сигналів в системах управління радіотехнічних зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України, які залучаються до проведення антитерористичної операції.</p> 2017-12-30T00:14:03+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/712 ОПИС ПРИСТРОЮ ТЕСТУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ НА ЗРАЗКАХ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 2018-01-13T16:33:26+02:00 О.А. Кононова k45pntu@ukr.net В.С. Рак k45pntu@ukr.net С.П. Браславець k45pntu@ukr.net <p>В статті описується загальна та структурна схеми пристрою сумісного з IBM комп'ютером, за допомогою якого здійснюється тестування ІМС на зразках озброєння та військової техніки з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції.</p> 2017-12-30T00:14:04+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/713 ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ ТОЧНОСТІ ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ В БАГАТОПОЗИЦІЙНІЙ СИСТЕМІ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ КОНТРБАТАРЕЙНОЇ БОРОТЬБИ 2018-01-13T16:35:24+02:00 Б.А. Лісогорський k45pntu@ukr.net І.А. Таран k45pntu@ukr.net Г.В. Худов k45pntu@ukr.net <p>В роботі для підвищення точності траєкторних вимірювань цілей в радіолокаційній станції контрбатарейної боротьби запропоновано використання багатопозиційної системи радіолокаційних станцій. Проведена оцінка потенційної точності траєкторних вимірювань в багатопозиційній системі радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби. Проведено порівняльний аналіз кореляційної матриці точності при однопозиційному прийомі та використанні багатопозиційної системи радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби.</p> 2017-12-30T00:14:04+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/714 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПИТАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 2018-01-13T16:37:15+02:00 І.І. Обод k45pntu@ukr.net Г.Е. Заволодько k45pntu@ukr.net Б.В. Монго k45pntu@ukr.net <p>У статті, на основі аналізу якості інформаційного забезпечення споживачів запитальними системами спостереження, розглянуто метод підвищення якості інформаційного забезпечення розглядаємими системами спостереження який полягає у виборі оптимального числа каналів обробки польотної інформації в залежності від можливого числа повітряних об'єктів, що знаходяться на одному азимуті. Показано, що оптимальний вибір числа каналів обробки інформації призводить до підвищення якості інформаційного забезпечення споживачів запитальними системами спостереження.</p> 2017-12-30T00:14:05+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/715 МАТЕМАТИЧНИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ ЧАСТОТНО-ВИБОРЧИХ РЕКУРСИВНИХ ФІЛЬТРІВ 2018-01-13T17:28:06+02:00 С.Г. Рассомахін k45pntu@ukr.net Є.І. Князев k45pntu@ukr.net <p>Розроблено математичний метод синтезу цифрової моделі частотно селективних цифрових засобів на основі фільтрів рекурсивної структури. Синтезована математична модель універсального фільтра нижчих частот, отримані аналітичний опис частотних характеристик. Показана можливість формульовання та вирішення задач синтезу цифрових засобів с заданими характеристиками в лінійному алгебраїчному вигляді.</p> 2017-12-30T00:14:05+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/716 ІНТЕГРУВАННЯ МУРАШИНОГО ТА РОЙОВОГО МЕТОДІВ СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ, ЩО ОТРИМАНО З БОРТОВОЇ СИСТЕМИ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 2018-01-13T17:30:29+02:00 І.А. Хижняк k45pntu@ukr.net <p>Проведено стислий аналіз сучасних еволюційного та ройового методів сегментування зображення,що отримано з бортової системи оптико-електронного спостереження. Для підсилення переваг та послаблення недоліків еволюційного (мурашиного) методу та ройового методів запропоновано удосконалений еволюційний метод сегментування оптико-електронного зображення, що заснований на інтегруванні мурашиного та ройового методів. Викладена сутність запропонованого удосконаленого методу сегментування.</p> 2017-12-30T00:14:05+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/717 СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВІД БОКСУВАННЯ ДИЗЕЛЬ-ПОТЯГУ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 2018-01-13T17:32:06+02:00 В.Д. Дмитрієнко k45pntu@ukr.net В.І. Носков k45pntu@ukr.net М.В. Мезенцев k45pntu@ukr.net Г.В. Гейко k45pntu@ukr.net <p>Пропонується спосіб перевірки і захисту від боксування тягового асинхронного приводу дизель-потяга на основі нечіткої логіки. Виконано доопрацювання математичної моделі тягового асинхронного приводу, опису роботи системи контролю та захисту від боксування і наводяться результати моделювання.</p> 2017-12-30T00:14:06+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/718 СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМИМИ ДЕБАЛАНСАМИ МЕХАНІЧНОГО ВІДЦЕНТРОВОГО ЗБУДЖУВАЧА КОЛИВАНЬ 2018-01-13T17:33:21+02:00 С.М. Жигилій k45pntu@ukr.net О.Є. Зима k45pntu@ukr.net М.С. Педько k45pntu@ukr.net <p>Розглянуто особливості динамічної дії на оброблюване середовище нестаціонарного режиму роботи керованого механічного відцентрового дебалансного збуджувача коливань, оскільки тільки такий віброзбуджувач здатний створювати зазначений нестаціонарний режим. Доведено більшу насиченість та ефективність механічної дії, що генерується цим віброзбуджувачкм при застосуванні нестаціонарного режиму його роботи. Наведено електричну й кінематичну схеми розробленої системи автоматичного керування рухомими дебалансами. Розглянуто та пояснено роботу вказаної системи. Указано на параметри, які визначають загальну динамічну дію нестаціонарних режимів на оброблюване середовище.</p> 2017-12-30T00:14:06+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/719 РЕАЛІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР СИСТЕМНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІБРОСИГНАЛІВ ЗАСОБАМИ LABVIEW 2018-01-13T17:34:57+02:00 І.М. Коржов k45pntu@ukr.net О.Ю. Кропачек k45pntu@ukr.net <p>У статті розглянута комп'ютеризована реалізація процедури альтернативної діагностики стану складних промислових вібраційних об'єктів. Представлена реалізація отримання тестових V- і W-статистик, що відображають енергетичну складову сигналу і швидкість зміни цієї складової відповідно. Розроблено та досліджено алгоритми отримання коефіцієнта R взаємної спектральної нестаціонарності як критерію діагностики складних промислових вібраційних об'єктів.</p> 2017-12-30T00:14:07+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/720 ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ 2018-01-13T17:36:06+02:00 О.О. Морозов k45pntu@ukr.net <p>У статті розглядається задача визначення параметрів контролю операцій, що здійснюються складними системами. В якості таких параметрів розглядаються точність оцінювання обсягу здійснюваної операції (або точність контролю) та швидкість її здійснення. Отримані вирази, що встановлюють залежність відносної точності виміру швидкості здійснення операції від часу контролю. Організація контролю за такими параметрами дозволить своєчасно здійснювати управляючі впливи на систему задля досягнення цілі операції.</p> 2017-12-30T00:14:07+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/721 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРЕМНІЄВИХ КОНЦЕНТРАТОРНИХ СОНЯЧНИХ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ 2018-01-13T17:41:18+02:00 І.Ш. Невлюдов k45pntu@ukr.net В.О. Письменецький k45pntu@ukr.net А.В. Фролов k45pntu@ukr.net О.О. Чала k45pntu@ukr.net М.А. Ємельянов k45pntu@ukr.net <p>В роботі експериментально досліджено ефективність застосування концентраторів парабоциліндричного типу з метою підвищення ККД кремнієвих фотоперетворювачів(ФП). Виконано порівняльний аналіз ефективності концентраторних кремнієвих ФП на одному p-n переході з двох та трьох перехідними ФП на основі GaAs. Показано конкурентоздатність концентраторного кремнієвого фотоперетворювача з одним p-n переходом, у порівнянні з трьохпрохідним гетерофотоперетворювачем (ККД 35 %).</p> 2017-12-30T00:14:07+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/722 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСУ НАНЕСЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ КАБЕЛІВ 2018-01-13T17:43:01+02:00 М.Я. Островерхов k45pntu@ukr.net А.М. Сільвестров k45pntu@ukr.net Г.І. Кривобока k45pntu@ukr.net <p>Завдяки можливостям сучасних інформаційних систем показано шляхи удосконалення систем параметричної ідентифікації, а саме, отримання більш точних (ніж загально прийнятим методом найменших квадратів) оцінок параметрів математичної моделі досліджуваного обєкта з обмежених у часі і діапазоні, зашумлених вибірок даних про змінні стану і керуючі впливи. Розглянутий метод ідентифікації запропоновано використовувати в адаптивних системах керування окремими технологічними процесами у виробництві кабелів.</p> 2017-12-30T00:14:08+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/723 АНАЛИТИЧНИЙ ОПИС УМОВ ВЗАЄМНОГО РОЗТАШУВАННЯ ЕЛІПСА ТА ОБЛАСТІ, ОБМЕЖЕНОЇ ПАРАБОЛОЮ 2018-01-13T17:43:57+02:00 М.І. Гіль k45pntu@ukr.net В.М. Пацук k45pntu@ukr.net <p>В статті розглянуто метод побудови Ф-функції еліпса та параболи. Ф-функція дозволяє моделювати умови неперетину та включення в різних задачах геометричного проектування: упаковки, розкрою, компоновки і т. п. Необхідні для побудови Ф-функції вирази можна отримати з урахуванням умов рівності кутових коефіцієнтів дотичних прямих у точках дотику параболи і гомотетично перетвореного еліпса. Для отримання умов включення застосовується перетворення системи координат. У загальному випадку для знаходження точок еліпса і параболи, що вызначають значення Ф- функції, допустимо і дає добрий результат застосування методів другого порядку для пошуку оптимума.</p> 2017-12-30T00:14:08+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/724 ВІДНОСНА ПОХИБКА ОЦІНКИ ЕНТРОПІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ,ЯКА ЗАДАНА ЩІЛЬНІСТЮ РОЗПОДІЛУ 2018-01-13T17:47:13+02:00 В.Ю. Дубницький k45pntu@ukr.net Л.Д. Філатова k45pntu@ukr.net О.І. Ходирєв k45pntu@ukr.net <p>У роботі сформульовано задачу визначення відносної похибки оцінки ентропії неперервної випадкової величини. Розв’язок задачі отримано за правилом визначення відносної похибки, що з'являється при обчисленні значень функцій багатьох аргументів. Абсолютну похибку кожного з аргументів визначено як різницю верхнього і нижнього значень довірчих інтервалів параметрів розподілів або довірчих інтервалів середнього значення і середньоквадратичного відхилення параметрів вибірки. Отримано вирази для визначення величини відносної похибки оцінки ентропії неперервної випадкової величини, розподіленої згідно з нормальним законом, логістичним, гамма-розподілом, розподілом Вейбулла, логарифмічно нормальним та показниковим законам розподілу ймовірності.</p> 2017-12-30T00:14:09+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/725 УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЗМІНИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 2018-01-13T17:49:12+02:00 А.В. Ковтун k45pntu@ukr.net О.В. Іванченко k45pntu@ukr.net А.О. Іванченко k45pntu@ukr.net І.В. Бойков k45pntu@ukr.net <p>В статті приводяться результати дослідження по удосконаленню математичної моделі зміни технічного стану автомобільної техніки з урахуванням індивідуальних особливостей, умов експлуатації автомобільної техніки та впливу складу паливної суміші на роботу двигуна.</p> 2017-12-30T00:14:09+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/726 РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ, ЯК ОБ'ЄКТА КЕРУВАННЯ 2018-01-13T17:50:49+02:00 Д.М. Нелюба k45pntu@ukr.net М.М. Гонтар k45pntu@ukr.net <p>У статті розробляється математична модель системи опалення, вентиляції та кондиціювання, як об’єкта керування, придатної для подальшого використання при розробці автоматичних систем регулювання. Отримана нелінійна модель являє собою багатозв’язну систему з 6 входами і 8 виходами і може бути розкладена на 5 підсистем, які також є нелінійними системами.</p> 2017-12-30T00:14:10+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/727 МОДЕЛЬ ЧЕЙЗА-ОСИПОВА-ЛАНЧЕСТЕРА ТА ЇЇ УЗАГАЛЬНЕННЯ 2018-01-13T17:52:19+02:00 Ю.Г. Подошвєлєв k45pntu@ukr.net Н.В. Ічанська k45pntu@ukr.net <p>У статті розглянуто моделі ланчестерського типу та зазначено пріоритет їх створення ученим М.П. Осиповим. Проведено аналіз застосувань даних моделей до дослідження соціально-економічних систем. Здійснено узагальнення моделей ланчестерського типу системою рівнянь та проведена їх класифікація, як в одночленній, так і в двочленній формах. Встановлено еквівалентні моделі класифікації з точністю до перетворень.</p> 2017-12-30T00:14:10+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/728 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ РОЗГАЛУЖЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 5 ПОКОЛІННЯ (5G) НА ОСНОВІ ВИПАДКОВИХ ГРАФІВ 2018-01-13T17:53:51+02:00 І.П. Саланда k45pntu@ukr.net О.В. Барабаш k45pntu@ukr.net А.П. Мусієнко k45pntu@ukr.net Н.В. Лукова-Чуйко k45pntu@ukr.net <p>В роботі розроблено математичну модель структури інформаційної мережі 5 покоління (5G) на основі теорії випадкових графів. Необхідність автоматичної реструктуризації мереж 5G в умовах підключення та відключення абонентських пристроїв, появи та зникнення ліній зв’язку під впливом перешкод та завад, призвела до того, що розроблена модель відрізняється від існуючих ймовірнісним характером множини зв’язків між елементами мережі, а також множини вузлів (елементів) мережі. Існуюча теорія функціональної стійкості на основі випадкових графів розроблена для обмеження, коли число вузлів мережі детерміновано, а число ліній зв’язку між вузлами є випадковим. В статті запропоновано математичну модель без обмежень на детермінованість множини вузлів мережі. Для оцінки рівня функціональної стійкості запропонованої моделі введено нові показники,які якісно відображають цю властивість та можуть достатньо ефективно обчислюватись.</p> 2017-12-30T00:14:11+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/729 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО СТІЙКОЇ БЕЗПРОВІДНОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ 2018-01-13T17:56:04+02:00 А.В. Собчук k45pntu@ukr.net М.О. Коваль k45pntu@ukr.net Ю.В. Кравченко k45pntu@ukr.net О.В. Барабаш k45pntu@ukr.net <p>Запропоновано математичну модель функціонально стійкої безпровідної сенсорної мережі на основі показників зв’язаності мережі та обґрунтовано критерії функціональної стійкості. Досліджено критерії, що дозволяють управляти переналаштуванням системи, управляти надмірністю, динамічно змінювати таблиці маршрутизації у вузлах мережі, при виходу з ладу окремих сенсорів чи ліній зв’язку між ними, що допоможе в подальшому розраховувати раціональне розташування сенсорів на об’єкті.</p> 2017-12-30T00:14:11+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/730 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ 3D-ДРУКУ ДЛЯ SLS ТЕХНОЛОГІЇ АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА 2018-01-13T17:59:33+02:00 А.М. Чугай k45pntu@ukr.net О.В. Панкратов k45pntu@ukr.net Т.Є. Романова k45pntu@ukr.net Ю.Є. Стоян k45pntu@ukr.net <p>В роботі пропонуються конструктивні засоби оптимізації процесу 3D-друку для SLS технології адитивного виробництва. Представлено моделі та методи, що дозволяють одночасного здійснити друк великої кількості виробів із забезпеченням максимального заповнення об’єму робочої камери 3D принтеру з урахуванням технологічних обмежень. Це дозволяє мінімізувати час та вартість створення прототипів виробів за рахунок істотного скорочення циклів друку.</p> 2017-12-30T00:14:11+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/731 УПАКОВКА ГОМОТЕТИЧНИХ СФЕРОЇДІВ У БІЛЬШОМУ СФЕРОЇДІ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМУ СТРИБКА (JUMP ALGORITHM) 2018-01-13T18:01:31+02:00 О.М. Хлуд k45pntu@ukr.net Г.М. Яськов k45pntu@ukr.net <p>У статті розглядається математична модель задачі оптимальної упаковки гомотетичних сфероїдів (сфер у конкретному випадку) більший сфероїд (сфера у конкретному випадку). Радіуси сфер мають бути змінними. Запропоновано новій алгоритм знаходження стартових точок, що належать області допустимих значень. З використанням алгоритмн стрибка, вирішення задачі зводиться до розв’язання послідовності задач математичного програмування, що дає об'єктивні покращення. Запропонована стратегія розв’язання складеться с чотирьох етапів. Перший етап включає формування стартових точок та обчислення локального мінімуму. Під час другого етапу виконуються безперервній перехід від одного локального мінімуму до іншого. На третьому етапі відбувається зменшення розмірності простору рішення. На четвертому етапі пари сфер перебудовуються, щоб отримати задані. Ми приводимо результати чисельних експериментів для сфер та сфероїдів.</p> 2017-12-30T00:14:12+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/732 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ МЕРЕЖЕВОГО ОБЧИСЛЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ 2018-01-13T18:06:03+02:00 Є.В. Дуравкін k45pntu@ukr.net О.Б. Ткачева k45pntu@ukr.net Х.М. Мухі-Алдін k45pntu@ukr.net <p>Запропоновано новий підхід до моделювання програмно-конфігурованих мереж, що дозволяє оцінити зміну мережевих характеристик, які впливають на показники якості обслуговування. Запропоновано модель фрагменту програмно-конфігурованої мережі, що відображає взаємозв'язок «контролер-комутатор».</p> 2017-12-30T00:14:12+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/733 ОЦІНКА ВРАЗЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2018-01-13T18:08:12+02:00 Кассем Халіфе k45pntu@ukr.net Г.Я. Криховецький k45pntu@ukr.net Г.А. Кучук k45pntu@ukr.net <p>У статті запропонована методика оцінки вразливості системного програмного забезпечення. Теоретична частина методики базується на методі динаміки середніх. Відмінною особливістю розробленої методики є врахування можливості масштабування процесу розробки програмного забезпечення шляхом впровадження фахівців з безпеки (PersonNon, SecDev) без суттєвої зміни ефективності розробки. На прикладі стратегії, прийнятої при імітаційному моделюванні, проведено дослідження і доведена доцільність використання додаткових фахівців з безпеки.</p> 2017-12-30T00:14:13+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/734 БАГАТОКАНАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ПРІОРИТЕТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАПИТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВОЇ ФОРМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ 2018-01-13T18:09:10+02:00 Л.П. Лобанов k45pntu@ukr.net В.П. Ярцев k45pntu@ukr.net В.А. Сабадаш k45pntu@ukr.net <p>Запропонована модель багатоканального пристрою пріоритетного обслуговування індикаторних пристроїв відноситься до області оптоелектроніки, зокрема до пристроїв з дискретно - аналоговою формою представлення даних на основі напівпровідникових індикаторів, і може бути використана для управління відображенням контрольованої інформації від декількох джерел на загальному матричному світлодіодному поле. Пропонується для моделювання автоматів U (l, m,), що функціонують у випадковій середовищі, спосіб декомпозиції складної моделі в більш прості.</p> 2017-12-30T00:14:13+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/735 МОДЕЛЬ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 2018-01-13T18:10:27+02:00 В.О. Мартовицький k45pntu@ukr.net І.В. Рубан k45pntu@ukr.net <p>Стаття присвячена проблемі створення підсистем, призначених для вирішення завдань збору та зберігання параметрів в системах моніторингу мережевої інфраструктури. Розглянуто модель мультиагентної системи збору і зберігання інформації. Метою представників цієї системи є уявлення користувачеві або інформаційній системі більш високого рівня інформації про стан спостерігається мережевою інфраструктурою, отриманої в результаті збору та інтелектуальної обробки параметрів.</p> 2017-12-30T00:14:14+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/736 ПРОАКТИВНІ МЕТОДИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ В БЕЗПРОВОДОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 2018-01-13T18:22:36+02:00 В.В. Поповский k45pntu@ukr.net Г.В. Сокол k45pntu@ukr.net <p>Пропонується для вирішення задач N використовувати децентралізовані, проактивні методи управління ресурсами в мультиагетному угрупуванні RES. З використанням розробленої моделі когнітивної поведінки в мультиагентному середовищі, вирішена задача про рівномірне (консенсуальне), лінійне розміщення точок на відрізку (на множині ресурсу). Дається аналіз стану моделі при пошуку консенсуального рішення. Дані рекомендації щодо подальшого розширення рішень на інші задачі телекомунікацій.</p> 2017-12-30T00:14:14+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/737 СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ У СКЛАДНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 2018-01-13T18:23:46+02:00 М.А. Скулиш k45pntu@ukr.net Є.О. Вольвач k45pntu@ukr.net Л.С. Глоба k45pntu@ukr.net <p>У статті запропоновано комплекс методів для керування якістю обслуговування мультисервісного потоку у гетерогенному телекомунікаційному середовищі. Проаналізовано основні проблеми контролю якості комплексної мережі, пов’язані з залученням додаткових ресурсів для обслуговування абонентів. Запропоновано системний підхід до керування системою обслуговування мобільних абонентів, яка складається з власної інфраструктури оператору зв’язку та орендованих підсистем обслуговування.</p> 2017-12-30T00:14:15+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/738 ОСОБЛИВОСТІ АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОМНОЖУВАЧА НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО ДЕРЕВА УОЛЛЕСА 2018-01-13T18:24:54+02:00 О.І. Тиртишніков k45pntu@ukr.net М.О. Мавріна k45pntu@ukr.net П.О. Рудь k45pntu@ukr.net <p>Розглянуті особливості апаратної реалізації помножувача на основі модифікованого дерева Уоллеса. Виконано оцінювання апаратних витрат на його реалізацію при використанні програмованої користувачем вентильної матриці Stratix IV фірми Альтера. Проведено порівняння характеристик продуктивності із вбудованим модулем множення, що надається виробником на основі ліцензії.</p> 2017-12-30T00:14:15+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/739 УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУКТУР 2018-01-13T18:25:39+02:00 І.А. Басюк k45pntu@ukr.net <p>Представлений варіант побудови узагальненої інформаційної технології процесу синтезу діелектричних структур. Запропонована інформаційна технологія дозволяє моделювати і здійснювати синтез структур по просторовочастотним характеристикам.</p> 2017-12-30T00:14:15+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/740 МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПЕРЕРВНО-ДИСКРЕТНОЇ ДИНАМІКИ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ 2018-01-13T18:27:20+02:00 О.С. Бичков k45pntu@ukr.net В.В. Арделян k45pntu@ukr.net <p>В роботі досліджується процес керування рухом літального апарату за допомогою узагальненої моделі неперервно-дискретної динаміки - гібридних автоматів. Лінійна система керування зводиться до гібридного автомату й проводиться його дослідження. Інструментом дослідження є гібридні s- та u- функції. Доведено теореми про стійкість, асимптотичну стійкість фазових орбіт гібридних автоматів. Теореми носять достатній характер, умови легко перевіряються.</p> 2017-12-30T00:14:16+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/741 ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ТРИВИМІРНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ РЕАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ ПО ФОТОЗОБРАЖЕННЯМ 2018-01-13T18:28:42+02:00 Д.І. Кацал k45pntu@ukr.net М.О. Данова k45pntu@ukr.net М.В. Потапова k45pntu@ukr.net Л.В. Мандрікова k45pntu@ukr.net <p>Викладено підхід до побудови тривимірних комп'ютерних моделей по фотозображенням наземних об’єктів, зокрема різного роду будівель, з виправленням перспективних відхилень. Проведено критичний огляд існуючих методів та засобів обробки фотозображень. На відміну від існуючих підходів, даний підхід забезпечує якісно новий рівень автоматизації, за рахунок суттєвого скорочення обсягу операцій, що зазвичай виконуються в цьому процесі користувачем. На початку дослідження було поставлено такі задачі: синтезувати модель регулярної структури об'єкта та алгоритм її обчислення по зображенню об'єкта, який би дозволяв вірно визначати регулярну структуру більшого числа об'єктів; розробити метод відновлення текстури об'єкта, що враховує його структуру; розробити метод ректифікації текстур і побудови тривимірної моделі частини об'єкта, видимої на одній фотографії. Показано, що пропонований підхід до побудови тривимірної моделі об'єкта по фотозображенню дозволить по фотографіях при взаємодії з користувачем побудувати тривимірні моделі об'єктів з регулярною структурою, зокрема будівель, за менший час в порівнянні з існуючими аналогами.</p> 2017-12-30T00:14:16+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/742 МАСШТАБУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ БЕЗПЕКИ 2018-01-13T18:31:02+02:00 О.В. Коваленко k45pntu@ukr.net <p>У даній роботі розроблена і вдосконалена імітаційна модель технології тестування безпеки на основі положень теорії масштабування імітаційних моделей, що відрізняється від відомих адаптацією вибору вхідних операторів управління і даних до підвищення вимог оперативності розробки та реалізації моделі, для оцінки результатів математичного моделювання технологій тестування безпеки Web-додатків.</p> 2017-12-30T00:14:17+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/743 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ В СИСТЕМАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 2018-01-13T18:33:14+02:00 В.В. Косенко k45pntu@ukr.net <p>Предметом дослідження в статті є проблема забезпеченні вимог щодо оперативності та обміну інформацією з високим рівнем інформаційної безпеки в системах критичної інфраструктури. Мета роботи – розробка інформаційної технології формування структури мережі, визначення її параметрів, управління розподілом мережевого трафіку, орієнтованих на вирішення заданого набору прикладних завдань і забезпечення необхідної безпеки системи критичної інфраструктури в середовищі інфокомунікаційної мережі. Отримано наступні результати: Запропоновано структуру інформаційної технології, що містить три основних блока. Розглянуто послідовність процесів в кожному блоці. Розроблено модель роботи блоку формування структури інфокомунікаційної мережі. Розглянуто роботу блока синтезу інформаційної структури мережі на прикладі програмно-технічного комплексу у складі автоматизованої системи управління технологічними процесами. Висновки: За допомогою запропонованої інфомаційної технології можна вирішити такі завдання: у відповідності з отриманими параметрами інформаційної структури визначити вимоги до технічної структури мережі; забезпечити адаптивність управління параметрами потоків даних шляхом налаштування мережі до змінних умов функціонування системи критичної інфраструктури; оцінювати та управляти ризиками на етапах структурно-параметричного синтезу та розподілу трафіка мережі.</p> 2017-12-30T00:14:17+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/744 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТОКОМ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПОВІТРЯНІ ОБ’ЄКТИ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ 2018-01-13T18:35:23+02:00 А.С. Могілатенко k45pntu@ukr.net Д.М. Обідін k45pntu@ukr.net О.П. Кондратенко k45pntu@ukr.net П.Г. Берднік k45pntu@ukr.net <p>Необхідною умовою рішення задач управління в регіональному центрі управління повітряним рухом являється наявність радіолокаційної інформації про повітряні об’єкти. Забезпечення радіолокаційною інформацією регіонального центра управління повітряним рухом являється однією з функцій автоматизованої системи управління регіонального центра управління повітряним рухом і являє собою сукупність взаємопов'язаних заходів по виявленню, збору, обробці, аналізу і видачі даних про повітряні об'єкти від джерел радіолокаційної інформації на регіональному центрі управління повітряним рухом.</p> 2017-12-30T00:14:18+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/745 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ, ОСВІТИ І ВИРОБНИЦТВА 2018-01-13T18:36:45+02:00 О.І. Морозова k45pntu@ukr.net <p>В роботі запропонована технологія формалізації різноманітних процесів в системах навчання, освіти і виробництва. Однією з важливих складових технології формалізації є побудова моделей об'єктів предметної області. Технологія формалізації, що розробляється в роботі, складається з трьох основних гілок формалізації: логічні методи моделювання знань, евристичні методи і онтологічні методи. Одним з етапів технології формалізації є моделювання процесів і явищ на основі математичного апарату. Показана математична інтерпретація об'єднання моделей суміжних предметних областей.</p> 2017-12-30T00:14:18+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/746 ЗНАННЯОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО ФОРМУВАННЮ ПОВНОГО ЛОГІСТИЧНОЇ ЦЕПИ ПОСТАВОК СУХОФРУКТІВ В УКРАЇНІ 2018-01-13T18:39:45+02:00 Яшар Рахімі k45pntu@ukr.net <p>Проаналізовано проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності функціонування існуючої логістичної ланцюга поставок сухофруктів (ЦПС) на ринок України з різних регіонів світу. Показано, що головною проблемою в забезпеченні успішного функціонування ЦПС є різні види невизначеності, що має місце при формуванні та прийнятті рішень учасниками ЦПС. Запропоновано модернізувати математичне та інформаційне забезпечення ЦПС шляхом доповнення застосовуваної в даний час середовища моделювання AnyLogic засобами штучного інтелекту та інженерії знань. В якості такого засобу запропоновано використовувати технологію мультиагентних систем (МАС). Застосування технології МАС забезпечить можливість адекватного уявлення в середовищі AnyLogic динаміки функціонування ЦПС з огляду на велику кількість різнорідних, що змінюються в часі чинників, які безпосереднім чином впливають на ефективність функціонування ЦПС.</p> 2017-12-30T00:14:19+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/747 ПОЄДНАННЯ ДАНИХ ОГЛЯДОВИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ 2018-01-13T18:40:51+02:00 І.В. Свид k45pntu@ukr.net А.І. Обод k45pntu@ukr.net <p>У статті наводиться аналіз відомих методів поєднання даних оглядових систем спостереження повітряного простору на етапі третинної обробки та пропонується здійснювати поєднання даних в мережі систем спостереження на етапі сигнальних даних чи на етапі первинної обробки даних. Показано, що реалізація централізованої обробки сигнальних рішень та первинної обробки даних дозволяє здійснити сумісну оптимізацію обробки даних та підвищити показники якості інформаційного забезпечення користувачів системи контролю повітряного простору.</p> 2017-12-30T00:14:19+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/748 МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 2018-01-13T18:42:01+02:00 В.О. Темніков k45pntu@ukr.net <p>Представлені основні складові методу підвищення швидкодії та достовірності роботи систем підтримки прийняття рішень з управління інформаційною безпекою авіатранспортних підприємств. Застосування розробленого методу дозволило забезпечити функціонування системи підтримки прийняття рішень в режимі реального часу при високому ступені достовірності її роботи.</p> 2017-12-30T00:14:20+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/749 РОЗРОБКА ТИПОВОГО ФРАГМЕНТУ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ КООРДИНУЮЧИХ РІШЕНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 2018-01-13T18:43:32+02:00 І.В. Шостак k45pntu@ukr.net М.О. Данова k45pntu@ukr.net Р.Б. Капітан k45pntu@ukr.net <p>Описана технологія розробки типового фрагменту виробничої системи підтримки прийняття рішень (СППР) з організації виробництва на промислових підприємствах. На відміну від відомих виробничих систем зі штучним інтелектом, дана СППР не тільки реалізована у формі експертної системи, а й допускає, за рахунок застосування мультиагентної технології, можливість інтеграції різних центрів прийняття рішень на підприємстві, для формування комплексних рішень по координації виробничих процесів. Обґрунтовано вибір архітектури агентів шляхом порівняння можливостей простого реактивного агента і агента типу BDI (Belief-Desire-Intension). Показано, що мультиагентна система, що складається тільки з простих реактивних агентів, здатна підтримувати процеси формування, в середовищі СППР, які координують рішень по організації виробництва. Наведено варіант інтеграції мультиагентной СППР з іншими виробничими інформаційними системами на прикладі пакета прикладних програм «Компас-Автопроект».</p> 2017-12-30T00:14:20+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/750 ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА СУХОПУТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОХОРОНИ 2018-01-13T18:45:13+02:00 Ю.О. Бабій k45pntu@ukr.net <p>Автоматичне виявлення рухомого об’єкта на ділянках сухопутного кордону протяжністю більше 15 км на фланг охорони, інваріантність до рельєфу і типу місцевості, необслуговуємість лінійної частини технічних засобів охорони кордону, цілковита маскованість чутливого елемента – всім цим вимогам на сучасному етапі розвитку технічних засобів охорони кордону відповідають тільки волоконно-оптичні засоби охорони. Чутливим елементом лінійної частини засобу здебільшого є розподілений волоконний світловод, що прокладається у ґрунті. Такі засоби знайшли досить широке застосування в охороні трубопроводів, у виявленні їх пошкоджень. Хвилі тиску, що виникають від переміщення правопорушника, на відміну від сейсмічних, мають радіус впливу на світловод до 1 м і є досить слабкими, якщо рухомим об’єктом є людина. Незначний вплив правопорушника на чутливий елемент – світловод обумовлює необхідність підвищення завадостійкості виявлення правопорушника. У даній роботі у ході формалізації процесу моніторингу рухомих об’єктів на сухопутному кордоні України волоконно-оптичними засобами охорони розроблено класифікацію структур волоконно-оптичних датчиків.</p> 2017-12-30T00:14:21+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/751 МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ 2018-01-13T18:46:36+02:00 В.А. Глива k45pntu@ukr.net К.Д. Ніколаєв k45pntu@ukr.net В.П. Колумбєт k45pntu@ukr.net Л.О. Левченко k45pntu@ukr.net <p>Розроблено методику і досліджено спектральний склад низькочастотного магнітного поля на території сучасних промислових підприємств. Зареєстровані низькочастотні коливання стаціонарного магнітного поля та наявність гармонік та інтергармонік магнітного поля промислової частоти. Визначено необхідність підвищення роздільної здатності обладнання для розрахунку інтегрального навантаження на довкілля.</p> 2017-12-30T00:14:21+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/752 ОЦІНЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ 2018-01-13T18:49:51+02:00 О.І. Запорожець k45pntu@ukr.net І.В. Ковалець k45pntu@ukr.net М.Д. Кацман k45pntu@ukr.net <p>В роботі розглядається стан перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом України, динаміка транспортних подій при перевезенні небезпечних вантажів. Запропонована методика оцінювання часової залежності інтенсивності викиду легкозаймистої речовини, яка була інтегрована у сучасну модель атмосферного перенесення небезпечних речовин. Проведено розрахунок зон уражень внаслідок аварійного викиду бензину АІ-95, що дало змогу врахувати часову мінливість джерела викиду та розрахувати часові залежності концентрації бензину в атмосфері на різних відстанях від аварійної залізничної цистерни.</p> 2017-12-30T00:14:22+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/753 АЛГОРИТМ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЗЗ ТА ГІС 2018-01-13T18:51:10+02:00 В.М. Триснюк k45pntu@ukr.net А.А. Нікітін k45pntu@ukr.net В.О. Шумейко k45pntu@ukr.net <p>Стаття присвячена розробленню алгоритму оброблення інформації про радіоактивне забруднення місцевості з використанням даних ДЗЗ та ГІС. Радіоактивне забруднення місцевості є потужним фактором впливу на життєдіяльність населення, роботу адміністративних структур і органів державного управління в цілому. Виявлення радіоактивного забруднення місцевості являється першочерговою задачею ліквідації наслідків радіоактивного забруднення.</p> 2017-12-30T00:14:22+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/754 ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ У СИСТЕМІ СОНЦЕ–ЗЕМЛЯ–МІСЯЦЬ НА РІВЕНЬ СЕЙСМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМНОЇ КУЛІ 2018-01-13T18:56:34+02:00 В.В. Тютюник k45pntu@ukr.net Л.Ф. Чорногор k45pntu@ukr.net В.Д. Калугін k45pntu@ukr.net Т.Х. Агазаде k45pntu@ukr.net <p>На основі результатів розробки підсистеми раннього виявлення джерел сейсмічної активності та прогнозування сейсмічної небезпеки на контрольованій локальній території, як необхідного фрагменту структури комплексної чотирьохрівневої (з урахуванням взаємозв’язків між об’єктовим, місцевим, регіональним та державним рівнями) автоматизованої системи моніторингу надзвичайних ситуацій, викладено механізм енергетичного впливу сезонних коливань внутрішнього ядра на нестабільність у сейсмічно небезпечних регіонах земної кулі.</p> 2017-12-30T00:14:23+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/755 МЕТОД МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ З МОЖЛИВИМИ ВИКИДАМИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ 2018-01-13T18:58:05+02:00 І.А. Чуб k45pntu@ukr.net М.В. Новожилова k45pntu@ukr.net М.Ю. Карпенко k45pntu@ukr.net <p>Представлені математична модель та метод розв’язання задачі мінімізації впливу надзвичайної ситуації з можливими викидами небезпечних хімічних речовин в атмосферу шляхом раціонального розміщення хімічно небезпечних об’єктів в заданій області з урахування її кліматичних умов.</p> 2017-12-30T00:14:23+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/756 ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ОХОЛОДЖЕННЯ ТЯГОВОГО ДВИГУНА ЕЛЕКТРОВОЗА 2018-01-13T19:01:20+02:00 О.М. Петренко k45pntu@ukr.net Б.Г. Любарський k45pntu@ukr.net <p>В статті розроблено методику оптимізації режимів роботи мотор-вентилятора тягового асинхронного двигуна електровозу, що рухається ділянкою колії, яка основана на вирішенні задачі умовної мінімізації за критерієм економічної ефективності системи охолодження методом Вейля за узагальненим золотим перетином.</p> 2017-12-30T00:14:24+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/757 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНОГО ДВОКОНТУРНОГО ФІЛЬТРА-ЕКСТРАПОЛЯТОРА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФОРМИ СИГНАЛУ 2018-01-13T19:02:30+02:00 Б.Р. Боряк k45pntu@ukr.net А.М. Сільвестров k45pntu@ukr.net <p>У даному дослідженні ми провели аналіз роботи адаптивного двоконтурного фільтра-екстраполятора, що працює по принципу подвійного експоненціального згладжування Брауна. Суть дослідження полягала у визначенні систем, де може бути ефективно застосований даний алгоритм обробки інформації, в залежності від форми сигналів, якими керуються системи. Протягом дослідження розглядались сигнали представлені функціями псевдовипадкових чисел, лінійною функцією, квадратичною функцією, синусоїдальною функцією. Було визначено основні переваги і недоліки в алгоритмі обробки інформації.</p> 2017-12-30T00:14:24+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/758 МЕТОДИКА СИНТЕЗУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТОПОЛОГІЇ БЕЗПРОВІДНИХ САМООРГАНІЗУЮЧИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ 2018-01-13T19:03:57+02:00 А.В. Шишацький k45pntu@ukr.net Н.Г. Кучук k45pntu@ukr.net Є.М. Прокопенко k45pntu@ukr.net <p>В роботі запропонована методика синтезу раціональної топології безпровідних самоорганізуючих мереж спеціального призначення з використанням генетичного алгоритму. Зазначена методика дозволяє значно зменшити час прийняття рішення на визначення раціональної топології безпровідних самоорганізуючих мереж та дозволяє враховувати варіанти ведення радіоелектронного подавлення.</p> 2017-12-30T00:14:24+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/759 ПРО МАТЕМАТИЧНУПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ» 2017-12-30T23:43:12+02:00 І.В. Лисенко k45pntu@ukr.net <p>Сформульовано пропозиції і рекомендації щодо змісту викладання математичних та математично орієнтованих дисциплін студентам, які навчаються з спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Розглянуто розділи математики, необхідні для вивчення дисциплін, що формують випускника-бакалавра або магістра в галузі комп’ютерної інженерії. Обґрунтовано доцільність використання систем комп’ютерної математики в процесі вивчення математично орієнтованих дисциплін.</p> 2017-12-30T00:14:25+02:00 ##submission.copyrightStatement##