http://journals.pntu.edu.ua/sunz/issue/feed Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2018-09-24T08:25:32+03:00 Козелкова Катерина Сергіївна kozelkovae@ukr.net Open Journal Systems <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1124 ПОЄДНАННЯ КООРДИНАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ЙМОВІРНІСНИМ ПІДХОДОМ 2018-09-24T08:25:32+03:00 I. Ostroumov kafedra.aiep@gmail.com <p>Розглянуто основні датчики координатної інформації літака цивільної авіації, що застосовуються для вирішення задачі позиціонування у просторі, а саме супутникову та інерціальну системи; алгоритми зональної навігації у обчислювальній системі літаководіння, що функціонують за сигналами наземних далекомірних (DME) та кутомірних (VOR) радіомаяків. Проаналізовано математичні підходи до об’єднання даних на різних рівнях обробки, зокрема розглянуто поєднання координатної інформації за методом максимальної достовірності. Вперше представлено структурну схему поєднання координат літака, отриманих за результатами попарного та множинного принципів позиціонування на основі даних наземних радіомаяків. Досліджено використання ймовірнісного підходу для поєднання координатної інформації літака у випадку, коли розподіли похибок вимірювання мають Гаусівський вигляд.</p> 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1125 МЕТОД ВТОРИННОЇ ОБРОБКИ КОМБІНОВАНИХ КОРЕЛЯЦІЙНО-ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИСТЕМ НАВІГАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 2018-09-24T08:25:16+03:00 А. Sotnikov kafedra.aiep@gmail.com A. Tantsiura kafedra.aiep@gmail.com Розроблено метод формування еталонного зображення району прив'язки безпілотних літальних апаратів, який забезпечує можливість формування вирішальної функції як для радіометричного, так і оптико-електронного каналів формування поточних зображень. Формування еталонних зображень запропоновано здійснювати шляхом побудови селективних зображень сукупності найбільш яскравих стаціонарних об’єктів поверхні візування, які створюють допоміжні геометричні інваріанти та забезпечують підвищення точності місцевизначення безпілотного літального апарату шляхом їх адаптації як до перспективних, так і до масштабних спотворень зображень об’єктів поверхні візування. Розроблено метод формування унімодальної вирішальної функції комбінованої кореляційно-екстремальної системи навігації, який враховує тримірну форму об’єктів поверхні візування, зміну просторового положення і орієнтації безпілотного літального апарату та похибки, обумовлені визначенням місцеположення безплатформенних інерційних навігаційних систем. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1126 ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ РОЗРОБКИ ТРЕНАЖЕРІВ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ ДИСТАНЦІЙНО-ПІЛОТОВАНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 2018-09-24T08:24:59+03:00 O. Mashkov kafedra.aiep@gmail.com Yu. Mamchour kafedra.aiep@gmail.com В статті розглядаються питання створення тренажерів дистанційно-пілотованих літальних апаратів екологічного моніторингу. Обґрунтовується необхідність створення спеціалізованих тренажерів екологічного моніторингу навколишнього середовища та техногенно небезпечних об'єктів. Розглядається функціональне призначення спеціалізованого тренажера екологічного моніторингу. Розглядаються особливості роботи оператора на тренажері екологічного моніторингу при керуванні польотом дистанційно пілотованого літального апарату. Запропоновано критерії оцінки спеціалізованого тренажера екологічного моніторингу. Обґрунтовується модульність конструктивної побудови тренажера екологічного моніторингу. Сформульовано проблеми сертифікації спеціалізованого тренажера при вирішенні різних завдань екологічного моніторингу. Стверджується, що сертифікація тренажера дистанційно пілотованого літального апарата повинна підтвердити відповідність тренажера вимогам стандартів, при цьому виробник повинен забезпечити якість у реальних умовах власного виробництва. Досвід міжнародної співпраці при виробництві та використанні тренажерів свідчить про необхідність єдиних вимог до сертифікації тренажерів. Сьогодні потрібна розробка нових вимог щодо візуалізації на тренажері моніторингової обстановки та до запізнювання інформації при керуванні бортовим спеціалізованим обладнанням. Адаптація міжнародних стандартів до оцінки тренажера екологічного моніторингу дозволить створювати навчальні системи та засоби, які є конкурентноспроможні на світовому ринку авіаційних тренажерів. Програма сертифікації тренажера екологічного моніторингу повинна містить методологічну та організаційну частини. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1127 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ 2018-09-24T08:24:41+03:00 K. Smetanin kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є розгляд особливостей використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) при проведенні екологічного моніторингу для оптимізації проведення спостережень техногенних об’єктів та виконання екологічних завдань в системі екологічного моніторингу. Це можливо здійснити за допомогою висвітлення позитивних та врахування негативних властивостей при застосуванні БПЛА в системі екологічного моніторингу. Метою є розкриття особливостей використання БПЛА в екологічному моніторингу та визначення напрямків їх застосування для проведення контролю за параметрами стану навколишнього природного середовища заданих територій. Завдання: провести аналіз можливості використання БПЛА в системі екологічного моніторингу; висвітлити особливі властивості застосування БПЛА в системі спостереження; визначити можливості БПЛА для формування процедури проведення екологічного моніторингу та визначити коло екологічних завдань для їх вирішення за допомогою БПЛА; розглянути можливості застосування БПЛА в системі спостереження та знімання параметрів навколишнього середовища, що є підґрунтям для проведення робіт, що пов’язані з проведенням екологічного моніторингу. Використовуваними методами є: системний підхід до розробки складних систем, проведення порівняльного аналізу параметрів та властивостей БПЛА, математичні моделі оптимізації для побудови складних систем. Отримані такі результати. Проведено порівняльний аналіз властивостей БПЛА, висвітлення процесу обробки інформації в системі екологічного моніторингу при здійсненні вибору оптимальної структури системи екологічного моніторингу за допомогою використання БПЛА. На основі системного аналізу різних технічних показників та властивостей БПЛА можливо здійснити вивчення структурно-параметричних характеристик та дослідити режими роботи літальних апаратів в різних умовах при побудові системи екологічного моніторингу. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: проведено аналіз властивостей БПЛА, визначено характеристики та параметри, що впливають на спостереження в системі екологічного моніторингу, також висвітлено коло питань, які необхідно враховувати при побудові системи екологічного моніторингу з використанням дистанційно керованих літальних апаратів. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1128 ІНФОРМАЦІЙНА РОЙОВА ТЕХНОЛОГІЯ ТЕМАТИЧНОГО СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, ЩО ОТРИМАНІ З БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 2018-09-24T08:24:23+03:00 I. Khizhnyak kafedra.aiep@gmail.com A. Makoveychuk kafedra.aiep@gmail.com H. Khudov kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є інформаційні ройова технологія тематичного сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження. Метою є розробка інформаційної технології сегментування, в основу якої покладений ройовий метод тематичного сегментування оптико-електронного зображення. Завдання: аналіз рівнів технології дешифрування оптико-електронного зображення, аналіз основних етапів обробки оптико-електронного зображення та рівнів локалізації об’єктів інтересу на етапі розпізнавання, аналіз основних вимог до тематичних сегментів зображення, аналіз відомих методів та інформаційних технологій сегментування зображень, що отримані з бортових систем спостереження, обґрунтування цільової функції тематичного сегментування та вибору оптимального значення порогу сегментування, розробка інформаційної ройової технології тематичного сегментування зображень, що отримані з бортової системи оптико-електронного спостереження, наведення тестового прикладу тематичного сегментування кольорового зображення. Використовуваними методами є: методи теорії імовірності, математичної статистики, ройового інтелекту, кластерізації даних, еволюційних обчислень, методи оптимізації, математичного моделювання та цифрової обробки зображень. Отримані такі результати. Встановлено, що основним етапом обробки зображень, що отримані з бортових систем спостереження, є етап тематичного сегментування. Встановлено, що у теперішній час невелика кількість досліджень присвячена вирішенню задачі тематичного сегментування зображень, що отримані з бортових систем спостереження. Встановлено, що у якості цільової функції використовується функція, яка визначається як сума дисперсії інтенсивності пікселів в межах кожного тематичного сегменту, а оптимізація полягає у мінімізації цільової функції. В основу інформаційної ройової технології покладені удосконалені методи ройового інтелекту (штучної бджолиної колонії) тематичного сегментування оптико-електронного зображення та ройового інтелекту (штучної бджолиної колонії) тематичного сегментування багатомасштабної послідовності оптико-електронних зображень. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: підвищення візуальної якості сегментованого зображення, що в подальшому суттєво впливає на вирішення завдання дешифрування зображення. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1129 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ 2018-09-24T08:24:05+03:00 O. Yarovyi kafedra.aiep@gmail.com Метою статті є проведення аналізу існуючих БПЛА (дронів, мультикоптерів, квадрокоптерів, гексакоптерів) різних класів і типів з метою вибору оптимальних моделей БПЛА та систем управління для виконання задач щодо моніторингу наземних об’єктів. Результати. Проведено аналіз різних класів і типів існуючих безпілотних літальних апаратів. Розглянуто ряд переваг безпілотних літальних апаратів перед пілотованими. Наведено варіант використання безпілотного літального апарату для передачі даних між наземним центром управління та базовим блоком системи моніторингу. Розглянуто структуру компоновки безпілотного літального апарату з роботизованим пристроєм. Надано рекомендації щодо вибору оптимальних моделей безпілотних літальних апаратів та систем управління для виконання задач моніторингу наземних об’єктів. Висновки. Проведений в статті аналіз різних класів і типів існуючих БПЛА, а також ряд переваг безпілотних літальних апаратів перед пілотованими, дає можливість надати рекомендації щодо вибору оптимальних моделей БПЛА та систем управління для виконання задач щодо моніторингу наземних об’єктів. Варіант використання БПЛА для передачі даних між наземним центром управління та базовим блоком системи моніторингу, а також структура компоновки БПЛА з роботизованим пристроєм, які наведені в статті, пропонується також вважати базовими при виборі оптимальних моделей БПЛА. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1130 ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ОПИС КОГЕРЕНТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ПОВЕРХНІ В ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ТА РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ 2018-09-24T08:23:46+03:00 V. Volosyuk kafedra.aiep@gmail.com S. Zhyla kafedra.aiep@gmail.com точці об'єму за даними значень поля на його поверхні. З аналізу випливає, що в загальному випадку когерентним зображенням поверхні можна вважати просторово-розподілені граничні умови, задані у вигляді неперервних функцій просторових координат поля на поверхні з неперервними першими та другими похідними. Конкретизація цих умов для реальних земних покривів значно ускладнює вирішення дифракційних задач, тому запропоновано використовувати феноменологічний опис полів в області їх реєстрації. Наведені приклади феноменологічного визначення поля в зоні Френеля та Фраунгофера при вирішенні задач дистанційного зондування. Показаний процес відновлення когерентних зображень за допомогою зворотних перетворень та проаналізована їх роздільна здатність. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1131 МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ МАТРИЦЬ РОЗСІЯННЯ ЦІЛЕЙ ПРИ УПРАВЛІННІ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ ПОЛЯ АНТЕН РЛС 2018-09-24T08:23:30+03:00 Ye. Kazakov kafedra.aiep@gmail.com O. Kazakov kafedra.aiep@gmail.com V. Reshetnik kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є процеси управління поляризацією поля антенних систем для вирішення прикладних завдань розпізнавання радіолокаційних цілей. Метою є отримання матричних виразів для перерахунку елементів поляризаційної матриці розсіювання (ПМР) цілі з довільного базису в ортогональний. Завдання: підвищення скритності і перешкодозахищеності роботи РЛС; проаналізувати існуючий математичний апарат для отримання матричних виразів; вибрати ефективний алгоритм його застосування. Використаними методами є: математичні моделі оптимізації, методи вирішення матричних задач. Отримані наступні результати. У загальному вигляді отримані матричні вирази, що дозволяють здійснити перерахунок елементів ПМР цілі, виміряних в довільному поляризаційному базисі РЛС, з урахуванням характеристик цього базису, в лінійний ортогональний базис. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: отримані матричні вирази, що дозволяють по виміряним при управлінні поляризацією поля антен РЛС, елементам ПМР цілі і характеристикам даного поляризаційного базису, розрахувати елементи ПМР цілі в ортогональному поляризаційному базисі РЛС; при проведенні розрахунків необхідно враховувати можливі помилки отримання елементів ПМР в заданому ортогональному поляризаційному базисі. Ці помилки обумовлені наближенням ортів різних поляризацій, на передачу і прийом, один до одного при управлінні поляризацією антен. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1132 ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОЧАСТОТНИХ СИГНАЛІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В РЛС ВИЯВЛЕННЯ МАЛОВИСОТНИХ ЦІЛЕЙ НАД МОРЕМ 2018-09-24T08:23:13+03:00 A. Korzhov kafedra.aiep@gmail.com A. Artemenko kafedra.aiep@gmail.com O. Kostyanets kafedra.aiep@gmail.com O. Strutsinskyi kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є багаточастотні (БЧ) радіолокаційні станції (РЛС) виявлення маловисотних цілей над морем в умовах перешкод. Метою є підвищення ефективності БЧ систем виявлення цілей в умовах перешкод. Завдання: аналіз БЧ сигналів при послідовному формуванні їх складових з використанням аналітичних виразів для довільного БЧ сигналу; математичне моделювання двовимірних кореляційних функцій для різних фазочастотних кодів МЧ сигналу; розробити рекомендації по застосуванню в РЛС виявлення маловисотних цілей. Використовуваними методами є: методи статистичної радіотехніки, теорії вірогідності і математичної статистики. Отримані наступні результати. Отримані частотно-часова діаграма, амплітудно-частотний спектр (АЧС), двомірна кореляційна функція невизначеності, а також нормовані автокореляційна (АКФ) і частотнокореляційна (ЧКФ) функції для різних фазочастотних кодів БЧ сигналу. Проаналізовані смуга когерентності, тривалість головної пелюстки і рівень бічних пелюсток АКФ імпульсного БЧ сигналу із складовими без внутрішньої модуляції та імпульсного БЧ сигналу з лінійночастотномодульованими складовими з різними кодами по частоті і фазі, а також різною шириною спектру дискрет і різним їх рознесенням по частоті. Висновки. Проведений порівняльний аналіз основних видів послідовних БЧ сигналів дозволяє сформулювати рекомендації відносно їх застосування в РЛС виявлення маловисотних цілей в різних умовах перешкодової обстановки. А саме, послідовні БЧ з суцільним АЧС доцільніше використовувати для підвищення характеристик виявлення маловисотних цілей в радіолокаційному каналі (РЛК) над морем у флуктуаційних перешкодах, а сигнали огинаюча та АЧС яких не суцільні доцільніше використовувати в умовах навмисних нестаціонарних в часі і нерівномірних по частоті перешкодах. Послідовні БЧ сигнали з прямокутною огинаючою та АЧС, що складається з АЧС частотних складових, які перетинаються, доцільніше використовувати для підвищення характеристик виявлення маловисотних цілей над морем в РЛК з модулюючими перешкодами. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1133 ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ МУЛЬТИЛАТЕРАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ 2018-09-24T08:22:55+03:00 A. Fedorov kafedra.aiep@gmail.com V. Chalyi kafedra.aiep@gmail.com V. Finaev kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є система мультилатерації (MLAT) та її взаємодія з існуючими засобами радіолокації під час ведення радіолокаційного контролю (РЛК) повітряного простору. Метою є аналіз можливостей використання системи MLAT для підвищення ефективності РЛК повітряного простору. Завдання: аналіз основних тенденцій розвитку засобів повітряного нападу, аналіз відомих організаційних та технічних шляхів підвищення ефективності ведення РЛК малопомітних та малорозмірних повітряних об’єктів (ПО), визначення напрямків поєднання можливостей системи MLAT та інформації від існуючих радіолокаційних засобів, аналіз можливості отримання інформації від системи MLAT в радіотехнічних підрозділах, аналіз особливостей та обмежень на використання інформації від системи MLAT. Використовуваними методами є: методи визначення координат ПО, різницево-далекомірний метод, методи пасивної радіолокації, методи визначення координат ПО з використанням інформації супутникових навігаційних систем. Отримані такі результати. Встановлено, що система MLAT є системою незалежного кооперативного спостереження, в основі роботи системи MLAT покладений відомий далекомірний метод визначення координат ПО, мінімальна кількість пунктів прийому дорівнює трьом, отримано вираз для лінійної похибки різницево-далекомірного методу в системі MLAT, встановлено, що у якості приймачів в системі MLAT можливе використання транспондерів системи ADS-B, наведено декілька варіантів рішення задачі по виявленню потенційно небезпечних ПО, що бажають бути непоміченими, або здійснюють “мімікрію”. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: підвищення точності визначення координат ПО та якості РЛК повітряного простору шляхом поєднання можливостей системи MLAT та інформації від існуючих радіолокаційних засобів; встановлено, що використання системи MLAT суттєво підвищить точність супроводження ПО; намічені шляхи оптимізації геометричної побудови приймачів системи MLAT на позиціях радіотехнічних підрозділів та розробки методу сумісної обробки радіолокаційної інформації та інформації від системи MLAT при РЛК повітряного простору. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1134 ПАРАМЕТРИЧНА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ЕНТРОПІЇ ШЕННОНА, ТСАЛЛІСА ТА РЕНЬЇ 2018-09-24T08:22:37+03:00 S. Gadetska kafedra.aiep@gmail.com V. Dubnitskiy kafedra.aiep@gmail.com A. Kobulin kafedra.aiep@gmail.com <p>Розглянуто функціонали, що визначають ентропії Шеннона, Тсалліса, Реньї. Показано, що ентропії Тсалліса і Реньї визначені для неперервних випадкових величин, при наближенні параметра екстенсивності до одиниці збігаються до ентропії Шенннона. Введено поняття відносної параметричної чутливості, визначене еластичністю ентропії по відношенню до параметрів закону розподілу. Отримано вирази параметричної еластичності ентропії Шеннона для нормального розподілу, розподілу Лапласа, розподіли Коші, логістичного розподілу, логлогістического розподілу, розподілу Релея, експоненціального розподілу, логнормального розподілу, розподілу Парето, розподілу Вейбулла, гаммарозподілу.Отримано в загальному вигляді вирази для визначення еластичності по параметру екстенсивності для ентропій Тсалліса і Реньї. Отримано у загальному вигляді для ентропій Тсалліса і Реньї умови для визначення еластичності по одному з параметрів щільності розподілу .</p> 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1135 ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІНІЙНИХ ФУНКЦІЙ НА МНОЖИНІ ЦИКЛІЧНИХ ПЕРЕСТАНОВОК З ЛІНІЙНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ 2018-09-24T08:22:22+03:00 I. Grebennik kafedra.aiep@gmail.com O. Chernaya kafedra.aiep@gmail.com E. Makarova kafedra.aiep@gmail.com Дана робота присвячена рішенню завдань лінійної і дискретної оптимізації на різних класах комбінаторних множинах. Зокрема в роботі описано рішення задачі оптимізації лінійної функції з лінійними обмеженнями на множині циклічних перестановок. Це стратегія рішення з використанням алгоритму на основі випадкового пошуку. Для рішення задачі оптимізації лінійної функції на множині циклічних перестановок використовано підхід, заснований на ідеології випадкового пошуку і аналітичному рішенні систем лінійних нерівностей, що описують обмеження задачі. У процесі рішення вихідної задачі виникає необхідність багаторазового рішення додаткової задачі лінійної оптимізації на множині циклічних перестановок без обмежень. У роботі наводиться два варіанти рішення додаткової задачі. Перший алгоритм на основі методу гілок і меж. Описано переваги такого підходу - можливість отримати точне рішення, різні варіації методу розгалуження дозволяють гнучко управляти витратами обчислювальних потужностей. Так само в роботі приведена альтернатива методу гілок і меж - евристичний метод на основі транспозицій особливого виду. Для цього було розглянуто клас транспозиція, що характеризується тим, що транспозиції з даного класу відповідають критерію суміжності в переставному багатограннику. Запропоновані стратегії реалізовані програмно і протестовані на завданнях різної розмірності з вихідними даними, що генеруються випадковим чином. Проведено обчислювальні експерименти для порівняння точності і часу рішення вихідної задачі двома варіантами методу випадкового пошуку. Експерименти показують перевагу рішення додаткової задачі методом гілок і меж на малих розмірностях. При цьому на завданнях великих розмірностей метод на основі транспозицій особливого виду істотно виграє в плані економії обчислювальних потужностей. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1136 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ КОЛАБОРАТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ З НЕЯВНИМ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ НА ОСНОВІ РАНЖУВАННЯ НЕГАТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В МАТРИЦІ ВХІДНИХ ДАНИХ 2018-09-24T08:22:07+03:00 V. Leshchynskyi kafedra.aiep@gmail.com I. Leshchynska kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є процеси виявлення вподобань користувачів в рекомендаційних системах. Метою є розробка вдосконаленого методу колаборативної фільтрації на основі ранжирування пропущених і негативних результатів в матриці вихідних даних. Завдання: Формалізувати властивості вихідних даних, включно з пропущеними даними для задачі колаборативної фільтрації; розробити підхід до ранжирування вихідних даних для колаборативної фільтрації з неявним зворотним зв'язком, включно з пропущеними і негативним результатами; удосконалити метод колаборативної фільтрації шляхом попереднього ранжування пропущених і негативних результатів у вихідних даних. Використовуваними методами є: колаборативна фільтрація, машинне навчання. Отримані наступні результати. Формалізовані властивості вихідних даних. Такі дані упорядковуються для кожного користувача як послідовність переваг цікавлять користувача об'єктів. На основі властивостей вихідних даних показано, що при колаборативній фільтрації з неявним зворотнім зв'язком необхідно упорядковувати не тільки дані про поведінку користувача, але і пропущені та неточні дані. Запропоновано підхід до впорядкування таких даних на основі їх попарного порівняння. Удосконалено метод колаборативної фільтрації на основі уточнення вагових коефіцієнтів для навчальної вибірки з урахуванням попереднього ранжирування вхідних даних. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: удосконалено метод колаборативної фільтрації з неявним зворотнім зв'язком шляхом присвоєння додаткових ваг елементам в матриці вхідних даних на основі ранжирування пропущених і негативних результатів. Метод дозволяє підвищити точність рекомендацій за критерієм AUC з урахуванням неповноти вихідних даних. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1137 ТОЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ НЕЛІНІЙНОГО (1+2)-ВИМІРНОГО РІВНЯННЯ РЕАКЦІЇ-КОНВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ 2018-09-24T08:21:50+03:00 Yu. Prystavka kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є застосування ліївського методу до побудови інваріантних анзаців, редукції та знаходження точних розв’язків (1+2)-вимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії. Мета - здійснити побудову точних розв’язків (1+2)-вимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії на основі використання симетричних властивостей цього рівняння. Задача − використати ліївську симетрію рівняння (1+2)-вимірного рівняння реакції-конвекціїдифузії для побудови інваріантних анзаців, редукції та знаходження його точних розв’язків. Для реалізації цієї задачі використано метод Софуса Лі, в основі його лежить принцип симетрії. Згідно з методом С. Лі диференціальні рівняння з частинними похідними, які володіють класичною лііївською симетрією, можна редукувати до звичайних диференціальних рівнянь за допомогою спеціальних підстановок(анзаців). Розв’язавши редуковані рівняння, можна побудувати точні розв’язки вихідного диференціального рівняння з частинними похідними. Висновки: використано симетрійні властивості (1+2)-вимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії для побудови інваріантних анзаців, редукції та знаходження його точних розв’язків. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1138 НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОВНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК СУХОФРУКТІВ В УКРАЇНУ 2018-09-24T08:21:35+03:00 Yashar Rahimi kafedra.aiep@gmail.com I. Shostak kafedra.aiep@gmail.com O. Feoktystova kafedra.aiep@gmail.com Розглянуто задачу вибору раціонального виду транспорту для організації перевезень сировини, матеріалів і готової продукції в рамках організації повного логістичного ланцюга поставок сухофруктів (ЛПС) на ринок України з різних регіонів світу. Показано, що задача вибору транспорту при реалізації різних ділянок ЛПС характеризується високим рівнем невизначеності, що породжується, головним чином, нечіткістю інформації про основні чинники, які визначають ефективність функціонування ЛПС. Запропоновано для синтезу моделі вибору виду транспорту в ЛПС використовувати математичний апарат нечіткої логіки. Описана нечітка модель вибору оптимального виду транспорту на основі критерію мінімуму часу і вартості доставки. Наведено ілюстративний приклад вибору оптимального виду транспорту для обслуговування умовної ділянки ЛПС. Відповідно до принципу багатомодельності, було побудовано дві альтернативні нечіткі моделі - на основі операцій (max-min) - композиції і (max-prod) -композиції. Збіг результатів застосування цих моделей дав підставу для вибору автомобільного виду транспорту як оптимального для перевезень сухофруктів від виробника до оптового покупця. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1139 НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ОПТИМІЗАЦІЯ ФІСКАЛЬНО-ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 2018-09-24T08:21:18+03:00 S. Alyoshin kafedra.aiep@gmail.com E. Borodina kafedra.aiep@gmail.com Метою статті є розробка технології побудови нейромережевих моделей автоматичного моніторингу стану податкового навантаження для досягнення оптимального балансу між можливістю розвитку успішного бізнесу та достатнім наповненням регіонального бюджету. Методика. Для проведення досліджень був використаний багатошаровий персептрон, застосований алгоритм зворотного поширення, а також технологія нейроуправленія. Результати. Проведена автоматизація процесу визначення елементів вектора градієнта при реалізації традиційного методу зворотного поширення помилки за допомогою застосування технології нейроуправління. Наукова новизна. Вперше запропоновано рішення оптимізації фіскально-податкового навантаженням регіону з застосуванням алгоритму зворотного поширення. Практичне значення. Використання запропонованої методики дозволить створити програмний інструментарій для переходудо автоматичної системи оптимального управління економікою. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1140 МОДЕЛЬ ПРОМИСЛОВОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ІТ-ПРОЕКТУ 2018-09-24T08:21:01+03:00 A. Berdnikov kafedra.aiep@gmail.com E. Shakhova kafedra.aiep@gmail.com Проведений аналіз управління IT-проектом з використанням програмного пакету Microsoft Project. Знайомство з сутністю і інструментами проектного менеджменту, що дозволяє кваліфіковано приймати рішення з координування людей, обладнання, матеріалів, фінансових засобів і графіків для виконання певного проекту в заданий час, в межах бюджету і до задоволення замовника, з огляду на специфіку галузі ІТ-технологій. Розглянуто оптимізацію часу реалізації IT-проекту методом критичного шляху. У результаті обчислень визначаються критичні, некритичні операції проекту та резерви або запаси часу для некритичних операцій. А також розглянуто метод оптимізації IT-проекту за часом і вартістю. Досліджено зшивання мережевих графіків та подальше їх упорядкування зональним та матричним методом. Підготовлені рекомендації щодо застосування розробленої моделі в навчальному процесі. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1141 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 2018-09-24T08:20:45+03:00 O. Voitko kafedra.aiep@gmail.com Пошук шляхів побудови системи стратегічних комунікацій в Міністерстві оборони та Збройних Силах України, яка б ефективно функціонувала та забезпечувала надійний рівень захисту національних інтересів військового відомства зокрема та держави в цілому, останнім часом став предметом інтенсивних наукових досліджень. Важливою умовою створення системи вітчизняного страткому є її актуальність викликам сьогодення, що диктуються агресією Російської Федерації проти України. У статті запропоновано один з підходів щодо оцінки ефективності функціонування системи стратегічних комунікацій, який ґрунтується на методі експертного оцінювання. Для підвищення точності та достовірності одержаних результатів запропоновано механізм визначення коефіцієнту фахового рівня експерта, який бере учать в опитуванні. В подальшому, враховуючи розбіжності між одержаними коефіцієнтами, проводиться перерахунок вказаних експертами показників оцінювання системи страткому. Враховуючи швидкоплинність та інерційність процесів, що відбуваються в системі стратегічних комунікацій, запропонований підхід дозволяє в короткий термін визначити ефективність її функціонування та вжити заходів для оперативного реагування на виявлені загрози. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1142 ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «НДІ КОЛАН» 2018-09-24T08:20:29+03:00 G. Golovko kafedra.aiep@gmail.com M. Koltunov kafedra.aiep@gmail.com A. Samofal kafedra.aiep@gmail.com Мета дослідження – описати особливості використання систем захисту інформації у діяльності підприємства ПАТ «НДІ КОЛАН». Виявлено сутність систем захисту інформації та задачі, які вони можуть виконувати. Мета роботи полягає в тому щоб висвітлити проблему комплексного захисту інформації на підприємствах. Отримано наступні результати. Захист інформації виконує чотири важливих функції для організації, захист здатності функціонування організації, забезпечує безпечну роботу програмних додатків, що впровадженні у ІТ системи на підприємстві, захищати дані які збирає та використовує організація, і нарешті, гарантує безпечне зберігання технологічних активів, що використовуються на підприємстві. Висновки. Визначено основні складові частини, які утворюють внутрішню та зовнішню безпеку інформацію. Доведено, що використання систем захисту інформації є обов'язковою умовою у діяльності сучасного підприємства або виробництва, що сприятиме запобіганню втрати або викрадення важливої конфіденційної інформації. Доведено, що інформаційна безпека захищає дані від загроз або вірусів. Інформаційна безпека важлива на підприємствах, оскільки може захистити конфіденційну інформацію, забезпечити функціонування організації, а також забезпечує безпечну роботу програмних додатків, які використовують ІТ системи підприємства, та інформаціє важливим активом для організації. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1143 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПОЛТАВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 2018-09-24T08:20:13+03:00 G. Golovko kafedra.aiep@gmail.com K. Nikiforova kafedra.aiep@gmail.com В статті описано особливості використання сучасних інформаційних систем у діяльності вищих навчальних закладів. Виявлено сутність інформаційних систем та задачі, які вони можуть виконувати. Визначено основні складові частини, які утворюють внутрішню інформаційну основу. Розглянуто напрямки запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську та навчально-виховну діяльність навчального закладу. Визначено залежність ефективності інформаційної системи від правильної стратегії розроблення, придбання і використання програмних продуктів. У статті описано способи розробки та розвитку інформаційних систем управління у вищому навчальному закладі. Доведено, що використання інформаційних систем є обов'язковою умовою діяльності сучасного вищого навчального закладу, що сприятиме прийняттю обґрунтованих стратегічних управлінських рішень, спрямованих на зростання конкурентоспроможності та створення належної та ефективної інфраструктури. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1144 МЕТОД ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ ДІЙ АВІАЦІЙНОГО ДИСПЕТЧЕРА 2018-09-24T08:19:56+03:00 D. Grishmanov kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є процеси діяльності авіаційних диспетчерів чергової зміни районного диспетчерського центру (РДЦ) системи обслуговування повітряного руху. Метою є розробка методу вибору раціональних алгоритмів дій авіаційного диспетчера при обслуговуванні повітряного руху. Завдання: обґрунтувати можливість застосування мережевих моделей для вибору алгоритму дій авіаційного диспетчера. Застосованими методами є: метод структурно-алгоритмічного аналізу та метод мережевих моделей діяльності. Отримані такі результати. Запропоновані шляхи розширення можливостей узагальненої мережевої моделі діяльності чергової зміни РДЦ. Обрані основні показники для порівняльної оцінки моделей діяльності чергової зміни РДЦ. Висновки. Для розширення можливостей узагальненої мережевої моделі діяльності чергової зміни РДЦ було запропоновано ввести додаткові вершини-події, які дозволяють досягти синхронності взаємодії між взаємодіючими диспетчерами та були обрані та обґрунтовані основні показники якості моделей діяльності чергової зміни РДЦ. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1145 ЯКІСНИЙ ВИБІР ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ СЕРВІСУ З ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 2018-09-24T08:19:40+03:00 N. Ichanska kafedra.aiep@gmail.com Yu. Podoshvelev kafedra.aiep@gmail.com O. Smitskiy kafedra.aiep@gmail.com K. Rybachenko kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є пояснення методу вибору програмних засобів та приклад їх використання для створення електронного магазину, основи створення простого у користуванні і методи уникнення явних недоліків таких сервісів. Результати – акцентовано увагу на якісний вибір програмних засобів від яких залежить зручність створюваного сервісу, а саме: системи керування вмістом сайту, мови гіпертекстової розмітки, системи керування базами даних. Розглянуто найбільш вживані та продуктивні програмні засоби та пояснено їх переваги і недоліки, показано як правильний вибір програмних засобів впливає на гнучкість розробки на прикладі. Подано алгоритм створення інтернет-магазину. Описано основні проблеми, які можуть виникати при створенні панелі керування вмістом для адміністратора та при користуванні сервісом для потенційних покупців. Запропоновано варіант подолання цих проблем шляхом використання системи керування вмістом WordPress та побудови лінійного користування сайтом. Висновок – метод дозволяє забезпечити конкуруючі можливості в адмініструванні сервісу, в гнучкості та простоті його розробки, раціональному виборі використовуваних ресурсів і методів, при цьому не створюючи окрему адміністраторську панель для керування наповненням інтернет-магазину. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1146 МЕТОДИ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ ТА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2018-09-24T08:19:24+03:00 O. Kovalenko kafedra.aiep@gmail.com В роботі визначено і вирішено одне з протиріч, що виникають при розробці ПЗ, яке полягає в нехтуванні фірмамирозробниками ПЗ факторів вразливості безпеки ПЗ. Усі ризики при розробці програмного забезпечення, з більшим або меншим допущенням, можна вважати суб’єктивним результатом виконання процесу, який пов’язаний з нестачею кількісної або якісної інформації про процес, а також її невизначеністю. Зазначені фактори можна вважати головною причиною, яка породжує і супроводжує ризики у всьому їхньому життєвому циклі. В якості вирішення зазначеної проблеми запропоновано використання розроблених методів якісного аналізу та кількісної оцінки ризиків розробки програмного забезпечення.Його відмінною особливістю є врахування факторів експлуатаційних ризиків, особливо ризику невиявлення вразливостей ПЗ і оцінки довільного несуперечливого кінцевого набору «квантів інформації». Доведено, що методика якісної оцінки ризиків проекту є описовою і являє собою процес, спрямований на виявлення конкретних ризиків проекту, а також причин, що їх породжують, з подальшою оцінкою можливих наслідків і вироблення заходів для роботи з ризиками. У процесі якісного аналізу ризиків відбувається вироблення метрик, що відповідають за визначення граничних показників факторів, які сигналізують про прояв ризиків.Розроблено метод кількісної оцінки ризиків розробки ПЗ. Його відмінною особливістю є комплексне використання методики «Аналізу дерева відмов» і способу оцінки показника чистої приведеної вартості проекту розробки ПЗ з урахуванням негативних факторів можливого невиявлення вразливостей безпеки ПЗ. У той же час використання способу оцінки показника чистої приведеної вартості проекту розробки ПЗ дозволяє розглядати проект комплексно, з урахуванням необхідності врахування безпеки і тестування вразливості ПЗ із залученням інструментів, які дозволяють подолати складність, невизначеність і довгостроковість проектів. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1147 РОЗРАХУНОК НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОМУ ТА ОПТІКО-ЕМІСІЙНОМУ АНАЛІЗІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ OXSAS КОРПОРАЦІЇ THERMO FISHER SCIENTIFIC 2018-09-24T08:19:09+03:00 I. Miroshnichenko kafedra.aiep@gmail.com M. Miroshnichenko kafedra.aiep@gmail.com Представлена методика розрахунку невизначеності вимірювання при визначенні концентрацій хімічних елементів у зразках методами рентгенофлуоресцентного та оптико-емісійного аналізу в автоматичному режимі з використанням програмного забезпечення OXSAS корпорації Thermo Fisher Scientific. Оскільки рентгенофлуоресцентний та оптикоемісійний методи аналізу є непрямими методами вимірювання, що використовують полiномiнальну залежність мiж безпосередньо вимiрюваємим параметром (iнтенсивнicть) та тим, що видається в якості результату (концентрація), розрахунок базується на обчисленні довірчого інтервалу кривої кореляції сертифікованої концентрації та той, що отримана розрахунком за допомогою калібрувальної кривої. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1148 АНАЛІЗ ВЕКТОРА АТАКИ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПРОВІДНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ BLUETOOTH 2018-09-24T08:18:52+03:00 V. Pevnev kafedra.aiep@gmail.com K. Leychenko kafedra.aiep@gmail.com У статті проаналізовано вектор атаки на пристрої, що використовують Bluetooth. Показано, що дана технологія не забезпечує надійність каналу зв'язку. Мета статті. Дослідження можливості проведення атаки на технологію безпровідної передачі даних Bluetooth, аналіз отриманих даних і складання рекомендацій. Результати. У статті розглянуті програмні засоби, що дозволяють провести пентестінг безпровідної технології передачі даних Bluetooth, розглянуті і проаналізовані уразливості в рамках дослідження Armis - пакет експлойтів BlueBorne. Представлена проблема складності закриття уразливості і виведені рекомендації, які допоможуть знизити ймовірність несанкціонованого доступу, витоку даних і інші шкідливі маніпуляції, які можливі при використанні вразливостей в Bluetooth. Висновок. Аналіз вектора атаки на Bluetooth відображає ненадійність даної технології, що наводить на думку про недоцільність використання даного каналу безпровідного зв'язку в системах, де важлива конфіденційність і цілісність даних. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1149 МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛУ TCP FREEZE ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 2018-09-24T08:18:36+03:00 A. S. Svyrydov kafedra.aiep@gmail.com У даній статті розглянуто протокол TCP, розглянуті його недоліки, а, зокрема, розриви TCP з'єднань. Розглянуто існуючі модифікації, які дозволяють усунути такі недоліки. Виявлено недоліки існуючих методів. Запропоновано метод управління передачею даних, в протоколі TCP Freeze, що дозволяє підвищити надійність передачі даних. Такий метод заснований на динамічній зміні, в залежності від умов, параметрів протоколу, які в своїй незміненій версії задаються статично. Висновки. Ефективність методу управління передачею даних, що використовується в протоколі TCP Freeze, може бути поліпшена в бездротовому гетерогенному середовищі за допомогою варіювання параметрів. Виявлено, що за умови рівності параметрів і їх значенні близькому до 20 , пропускні спроможності протоколів TCP Freeze і TCP Reno будуть практично рівними. При більш низьких значеннях параметрів протокол TCP Reno показує кращу ефективність, ніж TCP Freeze, а при великих значеннях параметрів пропускна здатність протоколу TCP Freeze буде перевищувати таку у TCP Reno. Використання запропонованого методу дозволяє зменшити час передачі даних в мережі внаслідок реалізації алгоритму управління розміром плаваючого вікна протоколу, що згладжує флуктуації останнього і приводить до меншого числа повторних передач пакетів даних, а також обробку події хендовера. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1150 АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕДАЧЕЮ ВІДЕОПОТОКУ ДАНИХ ТА ВИМОГ ДО ЯКОСТІ ЇХ ПЕРЕДАВАННЯ 2018-09-24T08:18:22+03:00 S. Semenov kafedra.aiep@gmail.com O. Lipchanska kafedra.aiep@gmail.com M. Lipchanskyi kafedra.aiep@gmail.com Викладені результати аналізу існуючих вимог до якості передавання відеотрафіка у комп’ютеризованих системах критичного застосування з бездротовими каналами зв’язку на базі мережі 4G. Був проведений аналіз методів управління процесом передавання відеотрафіка в мережах 4G. Розглянуті алгоритми контролю навантаження мережі, алгоритми управління чергами та алгоритми управління буферами у терміналах зв’язку та виділені найбільш ефективні для роботи з відеотрафіком в режимі реального часу. Проведений порівняльний аналіз методів математичної формалізації процесів управління відеотрафіком в бездротових мережах 4G. Порівняльний аналіз методів математичної формалізації процесів управління відеотрафіком показав, що доцільно застосовувати системи масового обслуговування для аналізу і моделювання процесів передавання відеотрафіка в бездротових мережах. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1151 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МОСТОВОГО КРАНА ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ В ЙОГО СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОЇ БАЗИ ARDUINO 2018-09-24T08:18:05+03:00 V. Smoliar kafedra.aiep@gmail.com І. Sliusar kafedra.aiep@gmail.com I. Chernytska kafedra.aiep@gmail.com V. Knysh kafedra.aiep@gmail.com О. Orysenko kafedra.aiep@gmail.com У статті наведено результати досліджень можливості підвищення продуктивності мостового крана за рахунок впровадження в його системи керування апаратно-програмної бази Arduino. Проаналізовано показники технічної продуктивності підйомно-транспортних машин періодичної дії та проведено скорочення тривалості робочого циклу. Розглянуто декілька випадків (послідовне виконання – кожний наступний рух починається лише після завершення попереднього; часткове суміщення – суміщаються лише декілька окремих рухів; повне суміщення – всі рухи, які кран може надавати вантажеві суміщені в часі). У даній статті за результатами проведеного аналізу побудовано керування вантажопідйомною машиною за рахунок впровадження телекомунікаційних систем та технологій. Такими технологіями можуть бути – застосування мікроконтролерних засобів з реалізацією управління із застосуванням дротової (Ethernet) чи бездротової (Bluetooth, Wi-Fi) мережі. Тому що існує необхідність підвищення продуктивності підйомно-транспортних машин, покращення умов праці обслуговуючого персоналу, підвищення надійності та довговічності елементів машини виникає потреба створення нових, більш досконалих систем керування машинами та часткової чи повної автоматизації їх роботи. У результатах статті було показано, що безпека на виробництві значно збільшиться за допомогою даної технології, адже можливо буде реалізувати захист від перевантаження, перевищення швидкості переміщення, розгойдування, переміщення вантажу в зони, де перебувають люди та інше, а керування краном можливо реалізувати як з кабіни оператора, керуючи безпосередньо контролером, так і дистанційно передаючи сигнали по дротовій (Ethernet) чи бездротовій (Bluetooth, Wi-Fi) мережі. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1152 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ БІЛІНГОВИХ СИСТЕМ 2018-09-24T08:17:47+03:00 F. Shilov kafedra.aiep@gmail.com M. Skulysh kafedra.aiep@gmail.com A. Safaryan kafedra.aiep@gmail.com Якість послуг і дохід операторів мобільного зв’язку суттєво залежіть від продуктивності та ефективності білінгових систем, що обробляють потоки вхідних заявок на обслуговування. Щоб на вхідних інтерфейсах білінгової підсистеми не виникали черги оброблюваних даних, необхідно контролювати об’єм вхідного потоку, підтримувати оптимальне навантаження і своєчасно планувати розширення білінгових підсистем, що обробляють такий потік. У даній статті запропоновано математичну модель пошуку оптимального навантаження на систему обслуговування із раннім виявленням перевантаження, яка дозволить забезпечити обслуговування із заданими показниками ефективності, а саме із заданою ймовірністю час обслуговування сервісів у системі онлайн тарифікації. На основі статистичних даних оператора зв’язку розроблено імітаційну модель системи обслуговування для різних масштабів, яка показала як при перевищенні допустимого розрахованого значення оптимального навантаження збільшується кількість відмов у обслуговування. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1153 МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ E-LEARNING З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ 2018-09-24T08:17:30+03:00 V. Donets kafedra.aiep@gmail.com N. Kuchuk kafedra.aiep@gmail.com S. Shmatkov kafedra.aiep@gmail.com В статті розглядається модель інформаційної системи e-learning. Мета статті – розробка моделі інформаційної системи e-learning, в якій для пошуку оптимальної структури буде використано апарат генетичних алгоритмів. Базою для створення програмної моделі є математична модель інформаційних взаємозв’язків системи електронного навчання, розгорнутої на гіперконвергентному сервері. Результати. Представлено розроблений програмний комплекс із поясненням запуску при наявності виконавчого файлу. Наведено інтерфейс використання програми відповідними зображеннями. Також надано типовий алгоритм використання програми із вводом початкових даних, збереженням їх у базы даних. Для синтезу інформаційної системи e-learning було досліджено переваги та недоліки генетичного алгоритму. В результаті виведені переваги та недоліки притаманні створеному алгоритму, які також притаманні генетичним алгоритмам взагалі. Висновки. Розроблена програма дозволить підвисити ефективність використання базової гіперконвергентної мережі, а, отже, і підвисити якість функціонування системи e-learning в цілому. Це є необхідною складовою створення такої системи в умовах обмеженого бюджету університету. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1154 МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЖИВУЧОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ НАДБУДОВИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ПРИНЦИПОМ УПРАВЛІННЯ НАДАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СЕРВІСІВ 2018-09-24T08:17:15+03:00 L. Zimenko kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є процес визначення та підвищення функціональної живучості інтелектуальної надбудови (ІН) з централізованим принципом управління (ЦПУ) наданням інтелектуальних сервісів (ІС). Метою є розробка методу забезпечення функціональної живучості ІН з ЦПУ наданням ІС. Завдання: 1) визначити етапи надання ІС для визначення функціональної живучості ІН з ЦПУ; 2) визначити метод підвищення функціональної живучості для ІН з ЦПУ наданням ІС. Отримано такі результати. Введено поняття множини функції системи, множини функціональних елементів: множини функціональних ресурсів системи, множини функціональних зв'язків між ресурсами, класи інтелектуальних послуг, маршрут, який представляє процес надання інтелектуальних сервісів визначеного класу. Метод полягає у визначенні умовних ймовірностей подій, що складаються в несприятливому впливі (НВ) на рівень функціональних ресурсів та функціональних зв'язків ІН, визначенні маршрутів реалізації процесу надання ІС заданого класу, визначенні умовних ймовірностей ураження елементів усіх рівнів функціональних ресурсів и функціональних зв'язків. На основі отриманих значень даних ймовірностей здійснюється визначення показника функціональної живучості, забезпечення потрібного значення котрого досягається застосуванням процедури оптимізації структурі резервів функціональних елементів. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: вперше розроблено метод забезпечення функціональної живучості ІН з ЦПУ наданням ІС. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1155 РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИБОРУ КАНАЛІВ КОГНІТИВНОГО РАДІО ПРИ МНОЖИННОМУ ДОСТУПІ ПЕРВИННИХ ТА ВТОРИННИХ КОРИСТУВАЧІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ «ENERGY HARVESTING» ПІД КЕРУВАННЯМ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 2018-09-24T08:17:00+03:00 Ya. Obikhod kafedra.aiep@gmail.com V. Lysechko kafedra.aiep@gmail.com O. Progonniy kafedra.aiep@gmail.com Н. Kachurovskiy kafedra.aiep@gmail.com S. Skolota kafedra.aiep@gmail.com Когнітивне радіо (КР) є однією з основних частин телекомунікаційних систем зв`язку (ТСС-IOE) в зв`язку з тим, що були покликані вирішити питання дефіциту спектру та впровадження інтелектуальних функцій. Вибір каналу з множинним доступом первинних користувачів (ПК) та вторинних користувачів (ВК) є однією з найголовніших проблем стандарту. Через конкуренцію каналів відбувається взаємний вплив пакетів первинних та вторинних користувачів. З метою зменшення конкуренції каналів серед вторинних користувачів, було розроблено метод вибору каналів когнітивного радіо при множинному доступі первинних та вторинних користувачів з використанням технології «Energy harvesting» під керуванням нейронної мережі. На основі розробленого методу було реалізовано гібридну модель передачі даних під керуванням нейронної мережі для кожного вторинного користувача. Для цієї моделі характерні властивості, при яких вторинний користувач може випадковим не регламентованим чином працювати в режимах суміщення з зайнятими каналами з використанням технології «Energy harvesting» (EH) та перекриття. Крім того, для реалізації розробленого методу було визначено критерій вибору каналу на основі конкуренції серед множинних запитів вторинних користувачів для передачі даних або технології “ЕH”. На основі цього критерію створюється конкуруючий набір послідовностей. Моделювання показує, що запропонований метод спільного використання каналів та критерій вибору каналів перевершують інші методи з точки зору помилкової зайнятості (помилки), середньої пропускної здатності, середнього часу очікування та ефективності збору енергії вторинного користувача. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1156 ПЕРЕШКОДОСТІЙКІСТЬ СИГНАЛІВ МОДУЛЯЦІЇ ЦИКЛІЧНИМ ЗСУВОМ КОДУ З АДАПТАЦІЄЮ ПО ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 2018-09-24T08:16:45+03:00 G. Sokol kafedra.aiep@gmail.com А. Moskalenko kafedra.aiep@gmail.com N. Rvachova kafedra.aiep@gmail.com T. Buriak kafedra.aiep@gmail.com Y. Hlukhovets kafedra.aiep@gmail.com В. Varych kafedra.aiep@gmail.com Предметом дослідження є перешкодостійкість сигналів адаптивної модуляції. Мета – дослідження перешкодостійкості сигналів удосконаленої модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації. Результати досліджень. В роботі представлено результати порівняльного аналізу перспективних методів широкосмугової модуляції. Розглянуто основні принципи побудови перспективних радіоінтерфейсів. Запропоновані математичні моделі синтезу та кореляційної обробки сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації. Досліджено перешкодостійкість сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації. Висновки та область застосування результатів досліджень. Досліджено перешкодостійкість запропонованих сигналів. Використання сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації дозволить гнучко адаптувати параметри перспективних радіоінтерфейсів до умов поширення радіохвиль, зберігаючи максимальні швидкості передачі даних і мінімальну складність цифровий кореляційної обробки на прийомі. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1157 МЕТОД ПОБУДОВИ РІЗНИЦЕВИХ МНОЖИН ДЛЯ СИНТЕЗУ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ З ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 2018-09-24T08:16:31+03:00 S. Stasev kafedra.aiep@gmail.com S. Serov kafedra.aiep@gmail.com V. Saprunov kafedra.aiep@gmail.com Запропоновано метод побудови різневих множин. Сформульовані необхідні та достатні умови існування сигналів з заданими кореляційними, ансамблевими та структурними властивостями. Показаний взаємозв’язок кореляційних та структурних властивостей дискретних сигналів. Отримані математичні вирази,та сформульовані необхідні й достатні умови існування n-рівневої функцією кореляції істотно спрощують процедури синтезу сигналів із заданими кореляційними властивостями. Вирішення проблеми підвищення завадозахищенності, імітостійкості й скритності пов’язане з використанням множин сигналів,що задовольняють вимогам. Кожен сигнал даного ансамблю легко відрізняється від зсунутої в часі копії, кожний з сигналів даного ансамблю легко відрізняється від будь якого іншого сигналу цієї множини. Розроблений алгоритм побудови різневих множин дозволяє синтезувати й досліджувати статистичні характеристики авто - і взаємокореляційних властивостей дискретних систем сигналів. Синтез і дослідження властивостей дискретних систем сигналів з n-рівневою функцією кореляції може здійснюватися в межах або тільки неінверсно й інверсно ізоморфних, або довільного поєднання тих та інших перетворень. При цьому забезпечується вибір будь-якої довільної тривалості сигналу. 2018-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##