http://journals.pntu.edu.ua/sunz/issue/feed Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2018-07-18T07:33:31+03:00 Козелкова Катерина Сергіївна kozelkovae@ukr.net Open Journal Systems <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/960 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРЯМОГО УПРАВЛІННЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 2018-07-18T07:33:31+03:00 Ahmed Ibrahim Jaber Alzubaydy kafedra.aiep@gmail.com V. P. Dorohobid kafedra.aiep@gmail.com Mohammed Saady Hasan kafedra.aiep@gmail.com M. K. Borozdin kafedra.aiep@gmail.com У статті представлено математичний опис асинхронного двигуна з подальшим моделюванням в програмі MATLAB. У моделі реалізується метод прямого керування моментом (DTC). Основна ідея управління полягає в тому, що на кожному кроці розрахунку визначається оптимальний стан напруги інвертора, яке викликає зміна, як моменту, так і потокозчеплення статора в необхідному напрямку. Представлені отримані перехідні процеси. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/961 МЕТАЛОГАЛОГЕННІ ЛАМПИ: ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ТА ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО ПІДВИЩЕННЯ СВІТЛОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 2018-07-18T07:33:27+03:00 S. H. Kyslytsia kafedra.aiep@gmail.com N. V. Yermilova kafedra.aiep@gmail.com G. M. Kozhushko kafedra.aiep@gmail.com В роботі аналізуються сучасні конструкції та параметри комерційних зразків металогалогенних ламп провідних світових виробників, їх переваги та недоліки перед іншими енергоекономічними джерелами світла та проведено аналіз можливих шляхів подальшого підвищення світлових параметрів цих ламп. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/962 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕРГАТИЧНОЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 2018-07-18T07:33:23+03:00 Yu. V. Melnik kafedra.aiep@gmail.com S. V. Kozelkov kafedra.aiep@gmail.com Обґрунтовано доцільність застосування методу перетворення інформативних психофізіологічних параметрів людини і алгоритму визначення узагальненого показника функціонального стану людини-оператора для досліджень ергатичних систем загального і спеціального призначення у порівнянні з традиційними статистичними методами. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/963 ОБРОБКА СИГНАЛІВ У БОРТОВІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДУ ДЕЛ-02 2018-07-18T07:33:18+03:00 V. I. Noskov kafedra.aiep@gmail.com N. V. Mezentsev kafedra.aiep@gmail.com G. V. Geiko kafedra.aiep@gmail.com V. I. Panchenko kafedra.aiep@gmail.com Показано, що наявність пружних зв'язків в системі передачі моменту, а також постійно змінюючихся умов зчеплення колеса з рейкою призводять до коливань на виході датчика частоти обертання ротора. Проведено аналіз різних способів згладжування цих сигналів. Прийнятним виявилося згладжування сигналів шляхом обчислення простого ковзного середнього. Пропонується обробка сигналів, які надходять з датчиків частоти обертання двигунів в тяговому асинхронному приводі. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/964 ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ РОЗПОДІЛЕНИМИ СИСТЕМАМИ 2018-07-18T07:33:15+03:00 E. V. Skakalina kafedra.aiep@gmail.com На сучасному етапі розвитку світового виробництва проблема створення і управління великими складними територіально-розподіленими системами зайняла центральне місце як в науці, так і в розвитку суспільства. Зазвичай великі складні розподілені системи вимагають для своєї діяльності великих пулів ресурсів-матеріальних, людських, фінансових, енергетичних, адекватне управління котрими неможливо без застосування інтелектуальних інформаційних технологій. Одною із основних тенденцій розвитку інформаційних технологій та інформаційних систем є проблема інтеграції зазначених технологій та систем з існуючими та майбутніми виробничими та соціально-економічними структурами і відповідними системами управління. В роботі представлені результати розробки і впровадження комплексу інформаційних технологій для оптимізації управління складними розподіленими системами в контексті обраного критерію мінімізації вартості витратної частини бюджету. Методологія досліджень базується на основі теорії систем та системного аналізу, гібридних генетичних алгоритмів, теорії нечітких множин, методу групового урахування аргументів. Наведені результати верифікації запропонованих інформаційних технологій на об’ектах різних предметних областей – агровиробництва, енергетичної галузі, логістики. Процент оптимізації витратної частини виробничого або процесного циклу знаходиться в інтервалі від 4,6% до 28%. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/965 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MLAT В АЕРОПОРТАХ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ 2018-07-18T07:33:10+03:00 A. V. Fedorov kafedra.aiep@gmail.com D. V. Golovnyak kafedra.aiep@gmail.com V. А. Andrievskii kafedra.aiep@gmail.com S. І. Kutsmus kafedra.aiep@gmail.com Yu. Yu. Galagovets kafedra.aiep@gmail.com Проведений аналіз досвіду використання системи MLAT в аеропортах світу та сучасних тенденцій розвитку радіолокаційних засобів, що використовуються в системі контролю повітряного простору. Ефективність використання технології MLAT проведено на прикладі системи встановленої в аеропорту Жуляни (м. Київ). Дослідження можливостей системи здійснено за допомогою моделювання роботи реальної MLAT-системи при визначенні точності координат повітряних об’єктів в зоні відповідальності аеропорту при роботі системи в пасивному режимі, без використання функції вимірювання дальності цілі, активному режимі та при відмові одного з приймачів. Визначені існуючі проблеми контролю повітряного простору в аеропортах та запропоновані варіанти їх вирішення. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/966 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАТИСТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ 2018-07-18T07:33:06+03:00 V. M. Galai kafedra.aiep@gmail.com В статті доведено на 15 математичних моделях часових рядів та 4 методах їх ідентифікації доцільність оптимізації задачі прогнозування за відповідним зовнішнім критерієм якості прогнозу на розширеній методами ідентифікації множині елементів. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/967 ОБЧИСЛЕННЯ ЕНТРОПІЇ ФУНКЦІЇ КВАНТИЛЕЙ (ЕНТРОПІЇ ВАСИЧЕКА) 2018-07-18T07:33:03+03:00 V. Yu. Dubnitskiy kafedra.aiep@gmail.com L. D. Filatova kafedra.aiep@gmail.com A. I. Khodyrev kafedra.aiep@gmail.com Поставлено задачу визначення чисельного значення ентропії функції квантилей (ентропії Васичека) для неперервної випадкової величини. Для показникового розподілу, розподілу Чампернауна, логістичного розподілу, розподілу арксинусу, розподілу Релея, розподілу Парето, розподілу Лапласа отримано в явному вигляді вирази для визначення чисельних значень ентропії функції квантилей (ентропії Васичека). Для розподілу Коши, розподілу мінімального значення, розподілу максимального значення, подвійного показникового розподілу і розподілу Вейбулла викладено процедуру розв’язання задачі чисельними методами. Запропоновано одиницю вимірювання ентропії Васичека – віт. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/968 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОМУТАЦІЇ В ЗАСОБАХ З ПОВНОЗВ’ЯЗНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ В МЕРЕЖАХ АСУ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ 2018-07-18T07:32:59+03:00 S. O. Oberemok kafedra.aiep@gmail.com Запропонована модель комутації яка дозволяє оцінити пропускну здатність вузлів розподіленої мережі автоматизованої системи управління повітряним рухом. Запропоновано шляхи підвищення ефективності функціонування засобів комутації. В результаті моделювання отримані залежності середнього часу комутації від ймовірності мультиплексування пакетів при різних коефіцієнтах і ймовірності буферизації. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/969 УПАКОВКА БАГАТОГРАННИКІВ В ОПУКЛИЙ КОНТЕЙНЕР МІНІМАЛЬНОГО ОБСЯГУ 2018-07-18T07:32:55+03:00 Yu. E. Stoyan kafedra.aiep@gmail.com A. V. Pankratov kafedra.aiep@gmail.com Т. Ye. Romanova kafedra.aiep@gmail.com Розглядається задача упаковки заданого набору довільних багатогранників в опуклий контейнер мінімального обсягу. Допускаються безперервні обертання і трансляції багатогранників. Враховуються мінімально допустимі відстані між многогранниками і обмеження балансу. Побудовано математичну модель у вигляді задачі нелінійного програмування з використанням phi-функцій і квазі phi-функцій. Запропоновано ефективний метод рішення, який включає в себе швидкий алгоритм пошуку допустимої стартової точки і процедуру локальної оптимізації. Перевага запропонованого методу підтверджується результатами численних експериментів. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/970 МОДЕЛЮВАННЯ ЩІЛЬНОГО ПАКУВАННЯ ПОДІБНИХ 3D ОБ’ЄКТІВ 2018-07-18T07:32:50+03:00 A. M. Chugay kafedra.aiep@gmail.com На основі phi-функції для двох опуклих багатогранників побудована математична модель задачі упакування гомотетичних багатогранників у прямому паралелепіпеді мінімального об’єму. Наведено деякі особливості побудованої математичної моделі, на підставі яких запропоновано підхід для побудови початкових припустимих точок, швидкий алгоритм пошуку локальних екстремумів і спрямований неповний перебір локальних мінімумів для отримання наближення до глобального мінімуму. Наведено числові приклади. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/971 РОЗРОБКА МЕТОДУ АНАЛІЗУ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ГАЗОРОЗРЯДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 2018-07-18T07:32:47+03:00 N. V. Glukhova kafedra.aiep@gmail.com L. A. Pesotskaya kafedra.aiep@gmail.com Виконаний аналіз сучасних методів отримання та обробки зображень газорозрядного випромінювання. Представлено результати експериментальних досліджень стану людини на основі реєстрації зображень газорозрядного світіння пальців в імпульсному електромагнітному полі. Запропоновано методику аналізу кольорових зображень газорозрядного випромінювання шляхом побудови гістограм яскравості пікселів для трьох базових кольорів. Викладено правила класифікації зображень на основі використання кількісних значень глобальних та локальних екстремумів огинаючих гістограм, які розраховуються шляхом застосування пікового детектору. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/972 ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ АНАЛІЗУ ТА ОБРОБЛЕННЯ БІТОВИХ ДАНИХ У МЕТОДАХ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА МНОЖИНОЮ КЛЮЧОВИХ ТОЧОК 2018-07-18T07:32:43+03:00 V. O. Gorokhovatsky kafedra.aiep@gmail.com K. G. Solodchenko kafedra.aiep@gmail.com Вирішена задача структурного розпізнавання візуальних об’єктів на підґрунті описів у вигляді множини ключових точок зображення. Запропоновано метод бінарного аналізу множин дескрипторів опису для формування центрів класів з метою класифікації у межах заданої бази еталонів. Обговорюються критерії оцінювання ефективності класифікації. Проведено програмне моделювання та дослідження методу у порівнянні з медіанними центрами, отримано підтвердження результативності розробленого методу для прикладної бази зображень. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/973 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ ВІЗУАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ ЗА МНОЖИНОЮ ДЕСКРИПТОРІВ ОСОБЛИВИХ ТОЧОК НА БАЗІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ КОХОНЕНА 2018-07-18T07:32:40+03:00 V. O. Gorokhovatsky kafedra.aiep@gmail.com D. V. Pupchenko kafedra.aiep@gmail.com Вирішена задача розпізнавання візуальних об'єктів на основі класифікації дескрипторів зображень із застосуванням мережі Кохонена. Обговорюються варіанти та результати оброблення в плані різного числа нейронів, що налагоджуються. Аналізуються критерії оцінки рівня правильної класифікації. Приводяться результати програмного моделювання мережі з різними варіантами оброблення та формування центрів класів. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/974 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ І РЕКОНФІГУРАЦІЇ СТРУКТУР КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 2018-07-18T07:32:37+03:00 A. A. Kovalenko kafedra.aiep@gmail.com G. A. Kuchuk kafedra.aiep@gmail.com S. M. Nechausov kafedra.aiep@gmail.com В статті наведено результати розробки інформаційних технологій синтезу і реконфігурації структур комп’ютерних систем об’єктів критичного застосування. Проаналізовано усі типи вимог до таких систем. Представлено детальний опис розроблених інформаційних технологій, їх складових, умов використання, проміжних та фінальних результатів їх застосування. Застосування розроблених інформаційних технологій дозволяє виконувати початковий синтез оптимальної структури комп’ютерних систем об’єктів критичного застосування, отримати його формальний опис та виконати подальшу реконфігурацію системи в залежності від якісних та кількісних вимог до задач управління об’єктом критичного застосування, що реалізуються засобами такої комп’ютерної системи. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/975 ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖ ПЕТРІ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ НА ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ 2018-07-18T07:32:34+03:00 N. V. Lukova-Chuiko kafedra.aiep@gmail.com A. P. Musienko kafedra.aiep@gmail.com M. O. Koval kafedra.aiep@gmail.com В роботі показано, що інформаційна система має, як правило, складну динамічну структуру, тому можливе використанням мереж Петрі з метою створення моделей виявлення та блокування зовнішніх впливів (DDoS-атак). Дані моделі засновані на описі структури інформаційної системи, на яку здійснюється вплив даною атакою, та процесів зміни станів цієї системи. Створені моделі виявлення та блокування DDoS-атак, які описують за допомогою мереж Петрі процес аналізу вхідного трафіку на предмет наявності даного типу атак, процес виявлення джерел шкідливого трафіку та їх подальшого блокування, що надає можливість для створення відповідних алгоритмів. Побудовані моделі дозволяють підвищити рівень функціональної стійкості інформаційних систем. Під функціональною стійкістю інформаційної системи розуміється властивість системи перебувати в стані працездатності, тобто виконувати необхідні функції протягом заданого інтервалу часу або наробітки в умовах відмов складових частин через зовнішні і внутрішні фактори. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/976 МОДЕЛЬ КРИПТОПЕРЕТВОРЕННЯ ДАНИХ ЗА СХЕМОЮ ЗАДАЧІ ПРО РЮКЗАК НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ ДИВЕРСНОСТI 2018-07-18T07:32:31+03:00 I. V. Lysenko kafedra.aiep@gmail.com R. S. Nos kafedra.aiep@gmail.com Розглядається модель криптоперетворень, що базуються на схемі завдання про рюкзак на основі принципу диверсності. Для підвищення криптостійкості запропоновано модифікувати рюкзачну криптосистему шляхом введення більшої кількості рюкзаків і довільного шифрування блоків тексту з їх допомогою. Запропонований на основі принципу диверсності підхід дозволяє знизити ризики неконтрольованих ситуацій, пов'язаних з можливостями з боку виробників криптопродукції (несиметричних алгоритмів шифрування) вбудовувати потаємні лазівки в схеми генерації ключів криптоалогритмiв. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/977 МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ПРОГРАМНИХ РЕАЛІЗАЦІЙ АЛГОРИТМІВ НА ОСНОВІ СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ 2018-07-18T07:32:28+03:00 A. S. Svyrydov kafedra.aiep@gmail.com Розглянуто існуючі підходи та методи виявлення ознак. Запропоновано використання синтаксичного аналізу в парі з семантикою. Проведено аналіз особливостей, що виникають при об'єднанні алгоритмів, описано можливість приналежності алгоритмів різних груп та призначень. Запропонований метод дозволяє визначати ознаки програмної реалізації алгоритмів. Використання отриманих ознак дозволяє групувати схожі за ознаками алгоритми. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/978 МЕТОД РОЙОВОГО ІНТЕЛЕКТУ (ШТУЧНОЇ БДЖОЛИНОЇ КОЛОНІЇ (ABC)) ТЕМАТИЧНОГО СЕГМЕНТУВАННЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО ЗОБРАЖЕННЯ 2018-07-18T07:32:24+03:00 I. A. Khizhnyak kafedra.aiep@gmail.com A. N. Makoveychuk kafedra.aiep@gmail.com R. G. Khudov kafedra.aiep@gmail.com H. V. Khudov kafedra.aiep@gmail.com V. A. Podlipaev kafedra.aiep@gmail.com H. V. Horban kafedra.aiep@gmail.com Проведено аналіз недоліків відомих методів сегментування оптико-електронного зображення. Запропоновано для тематичного сегментування зображення, що отримано з бортової системи оптикоелектронного спостереження, використання ройового методу (методу штучної бджолиної колонії). Проаналізовані основні види фітнес-функцій, що використовуються при ABC методі, та встановлена їх непридатність до тематичного сегментування зображення, що отримано з бортової системи оптико-електронного спостереження. Введена фітнес-функція, що враховує внутрішні дисперсії розподілу яскравості тематичних сегментів оптико-електронного зображення, сформульована оптимізаційна задача, що полягає в мінімізації фітнес-функції. Оптимізаційна задача вирішується методом ітераційних розрахунків. Наведено результат тематичного сегментування оптико-електронного зображення для випадку двох тематичних сегментів, на якому виділені можливі об’єкти інтересу – літаки, сховища з нафтою, споруди та інші. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/979 МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ЕЛЕКТРОННИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ Е-LEARNING 2018-07-18T07:32:22+03:00 S. I. Shmatkov kafedra.aiep@gmail.com N. G. Kuchuk kafedra.aiep@gmail.com V. V. Donets kafedra.aiep@gmail.com В статті наведено результати розробки математичної моделі інформаційної структури гіперконвергентної системи підтримки електронних обчислювальних ресурсів університетської e-learning. Модель враховує особливості університетської e-learning, дозволяє встановити інформаційні взаємозвязки між складовими системи та провести аналіз гіперконвергентної базової мережі. На базі розробленої моделі можна провести моделювання процесу функціонування e-learning, результатами якого повинні стати чисельні значення пропускної здатності мережі: навантаження на канали зв'язку і структуроутворююче обладнання, інтенсивності потоків даних і запитів, що надходять на вузли мережі. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/980 МІКРОКОНТРОЛЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСО-МОТОРНИХ РЕАКЦІЙ 2018-07-18T07:32:19+03:00 O. A. Yankovsky kafedra.aiep@gmail.com D. O. Yankovska kafedra.aiep@gmail.com D. I. Marakushin kafedra.aiep@gmail.com В статті розглянута мікроконтролерна система для контролю координації руху рук пациента при різних захворюваннях нервової системи, рук, що призводять до порушень моторики. Дана система може використовуватися як при діагностиці, так і на різних етапах лікування таких хвороб, як апраксія, хвороба Паркінсона і тому подібне. Пропонована система має невисоку складність і можливості для розширення її функціональних можливостей. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/981 АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ СТАБІЛЬНОСТІ АТМОСФЕРИ ДЛЯ ПОТОЧНИХ МЕТЕОУМОВ 2018-07-18T07:32:17+03:00 S. M. Andreev kafedra.aiep@gmail.com A. S. Nechausov kafedra.aiep@gmail.com Розглянуто програмний блок визначення класу стабільності атмосфери, розроблений в якості однієї з функціональних складових геоінформаційної системи, що забезпечує моніторинг фактичного стану забруднення атмосферного повітря. Запропоновано програмну реалізацію однієї з фактичних завдань постачання існуючих математичних моделей для розрахунку концентрації забруднюючих речовин в атмосфері необхідними метеорологічними даними з подальшою їх адаптацією в режимі реального часу. Запропоновано підхід для збору і зберігання результатів роботи програми на віддалених серверах в автоматичному режимі. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/982 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ НА ШВИДКІСТЬ ОСАДЖЕННЯ ВОГНЕГАСНОГО АЕРОЗОЛЮ 2018-07-18T07:32:14+03:00 O. A. Antoshkin kafedra.aiep@gmail.com P. A. Kachanov kafedra.aiep@gmail.com V. I. Galitsa kafedra.aiep@gmail.com A. N. Litvyak kafedra.aiep@gmail.com Проведено експериментальні дослідження впливу електростатичного поля на швидкість осадження дрібнодисперсного пилу, отриманої при спалюванні вогнегасної аерозолю. Отримані результати показують, що для прийнятих умов експерименту швидкість осадження аерозолеутворюючого складів збільшується приблизно в 1,7 рази, в порівнянні з гравітаційним способом. Виявлено, що найбільш інтенсивно пил осідає на електростатичних пластинах в областях завихрень, освіченими вхідний гратами. Падіння швидкості осадження вогнегасної аерозолю на пластинах пов'язано з забрудненням вихідний решітки ГВ-1. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/983 СИСТЕМА КОСМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЗА СМІТТЄЗВАЛИЩАМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 2018-07-18T07:32:12+03:00 O. S. Butenko kafedra.aiep@gmail.com O. V. Barabfsh kafedra.aiep@gmail.com S. I. Gorelik kafedra.aiep@gmail.com A. A. Nikitin kafedra.aiep@gmail.com В статті представлені основні засади, щодо створення системи космічного моніторингу за сміттєзвалищами з метою оперативного виявлення несанкціонованих звалищ. Показаний техногенний вплив звалищ твердих побутових відходів (ТПВ) на підземні й поверхневі води, ґрунти та атмосферне повітря. Приведені можливі наслідки для здоров’я людини від забруднюючих речовин, що виділяються зі сміттєзвалищ та концентруються не тільки у повітрі, а й в ґрунтах та підземних водах. Проаналізовані останні дослідження в області ідентифікації та локалізації полігонів ТПВ. Приведена методика створення такої системи космічного моніторингу сміттєзвалищ. Наведені основні вимоги до даних ДЗЗ з метою найбільш точного знаходження та ідентифікації законних та незаконних сміттєзвалищ. Описані прямі та непрямі дешифрувальні ознаки санкціонованих та несанкціонованих звалищ ТПВ. Для підтвердження правильності представленої методики проведений порівняльний аналіз результатів її роботи з реальними даними та показана практична реалізація запропонованої системи космічного моніторингу на прикладі Золочівскього району Львівської області. Побудовані картографічні моделі забруднення підземної та поверхневої гідросфери від сміттєзвалищ ТПВ дозволяють оперативно приймати рішення щодо попередження негативних наслідків, які можуть бути визвані цими видами забруднень. В тому числі показаний вплив компонентів фільтрату на розвиток різних видів хвороб, які визивають накопичення забруднюючих речовин, що є результатом забруднення навколишнього середовища від сміттєзвалищ, як санкціонованих так і несанкціонованих. Показано, що розроблена система космічного моніторингу законних та несанкціонованих сміттєзвалищ дозволяє оперативно локалізувати та ідентифікувати ці звалища ТПВ для своєчасного прийняття рішення щодо недопущення забруднення навколишнього середовища. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/984 ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ АВІАЦІЙНОГО ШУМУ 2018-07-18T07:32:09+03:00 L. А. Levchenko kafedra.aiep@gmail.com O. S. Sidko kafedra.aiep@gmail.com Авіаційний шум залишається значним негативним чинником діяльності великих та малих аеропортів щодо його впливу на навколишнє середовище і населення, яке проживає біля аеропорту. В роботі запропоновано оцінювання авіаційного шуму в районі аеропорту шляхом моделювання з урахуванням міжнародних та правових аспектів, застосуванням ГІС-технології для візуалізації розрахованих контурів авіаційного шуму. Наведено схему компонентів програмного забезпечення для моделювання рівнів авіаційного шуму в районі аеропорту. Представлено результати розрахунку сценарію етапу зльоту літаків компаній Embraer та Airbus в аеропорту «Херсон». 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/985 ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОБЛІКУ НЕОБХІДНИХ І ДОСТАТНІХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ДОЗИ ГАММА-НЕЙТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРОНИКАЮЧОЇ РАДІАЦІЇ 2018-07-18T07:32:07+03:00 І. Y. Cherniavskiy kafedra.aiep@gmail.com S. Y. Petrukhin kafedra.aiep@gmail.com V. B. Matykin kafedra.aiep@gmail.com V. E. Gaydabuka kafedra.aiep@gmail.com V. V. Tyutyunyk kafedra.aiep@gmail.com В роботі аналізуються закономірності в оцінці полів гамма нейтронного випромінювання проникаючої радіації боєприпасів різного типу, необхідні і достатні параметри для коректної оцінки доз гамма-нейтронного випромінювання. На основі використання функціонально-структурного підходу, при якому мережева структура оцінки полів гамма нейтронного випромінювання формується цілеспрямовано, описуючи предметний простір у вигляді системи логічних рівнянь на мові алгебри предикатів, розроблена інформаційно-логічна модель. яка може бути використана в системах радіаційного моніторингу. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/986 ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ СИГНАЛІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ АПРІОРНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ЗАДАЧАХ РАДІОМОНІТОРИНГУ 2018-07-18T07:32:05+03:00 V. M. Bezruk kafedra.aiep@gmail.com S. A. Ivanenko kafedra.aiep@gmail.com В даній роботі розглядаються некласичні методи виявлення та розпізнавання сигналів в умовах підвищеної апріорної невизначеності, які засновані на різних імовірнісних моделях сигналів і перешкод. Проведені дослідження методів обробки сигналів шляхом статистичних випробувань на вибірках реальних сигналів і шумів, характерних для РМ. В результаті досліджень отримано оцінки ймовірності правильного виявлення та розпізнавання сигналів, прийнятні для роботи в комплексах автоматизованого РМ. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/987 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПЕРЕКРИТТЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРНИХ АНТЕН НА ОСНОВІ УСІЧЕНОГО КОНУСУ 2018-07-18T07:32:03+03:00 R. E. Hrebelia kafedra.aiep@gmail.com V. I. Slyusar kafedra.aiep@gmail.com I. I. Sliusar kafedra.aiep@gmail.com Розглянуто характеристики квазіфрактальних діелектричних резонаторних антен (ДРА) на основі усіченого конусу в залежності від глибини перекриття їх елементів. При цьому досліджені два варіанти антен: більшим діаметром вгору та більшим діаметром до низу. Оцінка та порівняння антен здійснювалися за такими парламентами: амплітудно-частотна характеристика, діаграма спрямованості та коефіцієнт стоячої хвилі. Оцінка зазначених параметрів проводилася за допомогою пакету програм Ansoft HFSS. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/988 СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ НЕЗМІЩЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ РАДІОМОНІТОРИНГУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СИСТЕМ 2018-07-18T07:32:01+03:00 A. І. Ilnitskiy kafedra.aiep@gmail.com O. І. Burba kafedra.aiep@gmail.com Стаття присвячена висвітленню особливостей отримання статистичних оцінок параметрів джерел радіовипромінювання і характеристик їх незміщеності, ефективності та оптимальності у процесі ведення радіомоніторингу з моноімпульсним визначенням відносного пеленгу радіотехнічних елементів телекомунікаційних систем. Завдання вимірювання параметрів джерел радіовипромінювань розглядається як завдання оцінювання параметрів розподілу щільності імовірності за даними вибірки вхідної випадкової статистики. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/989 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ АНТЕНН ДЛЯ ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТИПУ CUBESAT ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 2018-07-18T07:31:59+03:00 O. V. Kalvatynsky kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є радіолінії цільової інформації космічних систем дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з космічних апаратів (КА) типу CUBESAT. Метою є дослідження ефективності застосування приймальних антен різного діаметру (5 та 12 м), а саме зміни зони прийому інформації . Завдання: розробити математичний апарат визначення мінімальних кутів приймання цільової інформації з врахуванням діаграми спрямованості та відвороту максимуму діаграми від напрямку на приймальну станцію. Визначити мінімальні кути місця приймання цільової інформації з заданою ймовірністю похибки на біт інформації (<10-7) при умові різних типів бортових передавальних антен та приймальних антен з різним діаметром рефлектора. Основними застосовуваними методами є: синтез, математичного моделювання та графічного аналізу отриманих результатів. Отримані такі результати. При використанні передавальної спіральної антени, мінімальні кути місця прийому із заданою імовірністю похибок на біт інформації <10-7 на 10 менші ніж при використанні патч – антени, що зменшує зону прийому інформації. Але значення С/Ш при використанні спіральної антени при кутах місця більших 64 переважає патч - антену, при умові повороту в напрямку на приймальну станцію. При використанні рефлекторів з діаметром 5 м можливе приймання інформації тільки при кутах місця більше 23,5о. Таким чином використання рефлекторів з діаметром 12 м значно збільшить можливості по зйомці Земної поверхні за рахунок більш тривалого сеансу прийому спеціальної інформації. Висновки. Аналіз технічних характеристик сучасних бортових складових елементів КА типу CUBESAT показав перспективність використання таких КА для моніторингу навколишнього середовища. Дослідження радіолінії КА CUBESAT проводилися з врахуванням діаграми спрямованості бортової передавальної антени цільової радіолінії за допомогою математичної моделі створеної автором. Використання патч – антени порівняно зі спіральною антеною дозволяє розширити зону прийому інформації з заданими показниками якості на 100 по куту місця. Порівняння приймальних станцій з діаметром антени 5 та 12 м вказує на перспективність використання рефлекторів з діаметром 12 м, які находяться на території України. Використання наземних антен з діаметром рефлектора 12 м дозволить здійснювати прийом спеціальної інформації при мінімальних кутах місця 12 при умовах взятих до розрахунків (висота орбіти, потужність бортового передавача, швидкість передачі даних). 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/990 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДІАГРАМ СПРЯМОВАНОСТІ ПЛАЗМОВОЇ АНТЕНИ З АЗИМУТНО-НЕСИМЕТРИЧНИМИ ХВИЛЯМИ СТРУМУ, ЩО БІЖАТЬ 2018-07-18T07:31:57+03:00 V. D. Karlov kafedra.aiep@gmail.com Yu. V. Kirichenko kafedra.aiep@gmail.com A. N. Artemenko kafedra.aiep@gmail.com O. V. Besova kafedra.aiep@gmail.com Теоретично та чисельно досліджується плазмова антена з азимутально-несиметричною хвилею, що біжить, яка працює на гармоніці з азимутним номером m = 1. Плазма, в якій враховані електрон атомні зіткнення, передбачається холодною та ізотропною. Досліджується залежність діаграм спрямованості від щільності плазми, геометричних параметрів плазмового циліндра і частоти електрон атомних зіткнень. Коефіцієнти згасання, обумовлений зіткненнями, знаходяться з дисперсійного рівняння. Знайдено мінімальні значення щільності плазми, при яких нормовані діаграми спрямованості є гостронаправленою і мають головну пелюстку, яка розташована під нульовим кутом до осі антени. Показано переваги антени з несиметричною хвилею з m = 1 в порівнянні з антеною, що працює на азимутально-симетричній моді. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/991 ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ НА ЧАС ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВЯЗКУ 2018-07-18T07:31:56+03:00 L. M. Sakovich kafedra.aiep@gmail.com G. Ya. Krichovetsky kafedra.aiep@gmail.com Ya. E. Nebesna kafedra.aiep@gmail.com У статті запропонований підхід до кількісної оцінки впливу метрологічної надійності засобів вимірювань на час виконання вимірювань значень параметрів засобів спеціального зв’язку при їх технічному обслуговуванні. У відомих роботах цю обставину не враховують, що веде до заниження необхідного часу визначення реального технічного стану засобів спеціального зв’язку. Приведено приклад використання отриманих результатів для кількісної оцінки збільшення часу вимірювань значень параметрів радіостанції малої потужності при її технічному обслуговуванні. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/992 КВАЗІФРАКТАЛЬНА ДІЕЛЕКТРИЧНА РЕЗОНАТОРНА АНТЕНА НА ОСНОВІ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА 2018-07-18T07:31:54+03:00 V. N. Semenov kafedra.aiep@gmail.com V. I. Slyusar kafedra.aiep@gmail.com I. I. Sliusar kafedra.aiep@gmail.com В роботі наведено пропозиції щодо реалізації діелектричних резонаторних антен на основі квазіфрактальних структур, що характеризуються відсутністю рекурсивного повторення. В якості базового елемента запропоновано використання паралелепіпеда. З метою визначення впливу геометрії на просторовочастотні характеристики антени проведено моделювання за допомогою пакету електродинамічного моделювання Ansoft HFSS. На основі введених допущень досліджувались амплітудна частотна характеристика та коефіцієнт стоячої хвилі. На основі аналізу моделей геометрії антени визначені оптимальні варіанти компоновки центрального та периферійних елементів. 2018-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##