http://journals.pntu.edu.ua/sunz/issue/feed Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2019-07-22T10:15:39+03:00 Козелкова Катерина Сергіївна kozelkovae@ukr.net Open Journal Systems <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1396 МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ СУДНА ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ВИЗНАЧЕННІ МАРШРУТУ 2019-07-22T10:15:39+03:00 I. Gannoshina kafedra.aiep@gmail.com D. Parkhomenko kafedra.aiep@gmail.com Аналіз процесу визначення траєкторії руху судна показав необхідність забезпечення властивостей траєкторії: обмеження на максимальну кривизну траєкторії; безперервність траєкторії та її двох перших похідних, щоб планована траєкторія в просторі була гладкою; можливість локально корегувати траєкторію в реальному масштабі часу, тобто на певній ділянці, без перерахунку всієї траєкторії. Мета статті полягає в розробці методу розрахунку траєкторії руху судна при автоматизованому визначенні маршруту, в якому траєкторія руху судна знаходиться у вигляді кривої що проходить крізь елементи простору (або точки простору), які відібрані автоматизованим методом вибору маршруту судна при плануванні переходу та забезпечує можливість її корекції в реальному масштабі часу. Результати. Запропоновано метод розрахунку траєкторії руху судна при автоматизованому визначенні маршруту, в якому траєкторія руху судна знаходиться у вигляді кривої що проходить крізь елементи простору (або точки простору), які відібрані автоматизованим методом вибору маршруту судна при плануванні переходу. Пропонується будувати криву з послідовності поліномів. В якості сегментів обираються раціональні криві Безьє 7-го ступеня, на які накладаються додаткові умови кривини в початковій та кінцевій точках, для забезпечення безперервності кривини траєкторії. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1397 МЕТОД РОЗРАХУНКУ КРИТЕРІЮ ІНФОРМАТИВНОСТІ ПРО ТЕХНІЧНИЙ СТАН РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 2019-07-22T10:15:16+03:00 O. Daki kafedra.aiep@gmail.com Показано, що збої у роботі радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту під час руху за маршрутом можуть привести до значних додаткових витрат, що обумовлене відхиленням від визначеного маршруту. Обґрунтовано, що контроль технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту на сьогодні є одним із способів підтримання їх у справному стані та істотно впливає на ефективність виконання ними поставлених завдань. Це пов’язано й з тим, що переважна більшість зазначених зразків радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту працюють у агресивному середовищі. Обґрунтовано, що оптимальні характеристики системи контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту необхідно розраховувати за умови забезпечення максимального (мінімального) значення відповідного критерію. Отже, постановка та розв’язання завдання розрахунку оптимальних характеристик зазначеної вище системи контролю передбачає визначення конкретних критеріїв синтезу. Метою даної роботи є розробка методу розрахунку критерію інформативності про технічний стан радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту. Сформульоване завдання визначення оптимального методу контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту. Оптимальний є такий метод, який при заданій апріорній області «відхилення» параметрів контролю, заданому рівні завади, необхідному часі контролю дозволяє максимально звузити апостеріорну область «відхилення» параметрів системи (або функції цих параметрів). Розроблений метод розрахунку критерію інформативності про технічний стан радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту. Такий метод пропонується використовувати при обґрунтуванні оптимальних характеристик системи контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту при експлуатації. Подальші дослідження пропонується направити на обґрунтування та розрахунок інших критеріїв оптимальності та проведення їх порівняння. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1398 БАЗОВИЙ НАБІР ТИПОВИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ВЕДЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ 2019-07-22T10:14:53+03:00 V. Podlipaiev kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є необхідно достатній функціонал роботи з геопросторовими даними. Метою є визначення переліку та загального функціоналу геоінформаційних ресурсів для здійснення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу. Завдання: визначити базовій набір геоінформаційних ресурсів який є мінімально необхідним для забезпечення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу; визначити загальний функціонал типових геоінформаційних ресурсів базового набору, який необхідний для забезпечення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу. Використовуваними методами є: методи статистичного аналізу, методи оптимізації, методи моделювання, методи побудови складних систем Отримані такі результати. Встановлено, що актуальним є питання створення такого набору геоінформаційних ресурсів, який би на мінімально достатньому рівні задовольняв потреби у геоінформаційній підтримці та забезпечив максимальну ефективність побудованої геоінформаційної системи. Встановлено, що існує геоінформаційні ресурсі, які затребувані у бідь-якій сфері діяльності, а їх функціонал роботи з геопросторовими даними від неї не залежить. Визначено наступний базовий набір типових геоінформаційних ресурсів: геоінформаційні ресурси, які призначені для збору, систематизації та накопичення базового набору геопросторових даних; геоінформаційні ресурси, які призначені для збору, систематизації, накопичення та відображення геопросторових даних та іншої інформації про об’єкти, які розташовані на певній території (акваторії); геоінформаційні ресурси, які призначені для відображення оперативної інформації (новини, події, розвідувальні дані, тощо) на визначній карті з прив’язкою до місцевості або об’єкту, яких стосується ця інформація. Також, визначено загальний функціонал цих ресурсів. Висновки. Визначений базовий набір типових геоінформаційних ресурсів охоплює всі основні питання геоінформаційної підтримки та геопросторового аналізу. Такий підхід надає змогу, за умов можливості, необхідності та достатності отримання даних, мати оперативну поінформованість де?, що? і коли? відбувається і відбувалось та найповнішу інформацію про потрібні території та об’єкти на них. Можливість цих базових типових геоінформаційних ресурсів використовувати інформацію з баз даних, які не входять до складу ГІС і супроводжуються окремо або у складі інших інформаційних систем, унеможливлює дублювання цієї інформації та значно спрощує структуру власних баз даних ГІС. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1399 ВИБІР МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ ВЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ ГЛИБОКОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ПРОГНОЗУВАННЮ НЕСПРИЯТЛИВИХ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ В ПОЛЬОТІ 2019-07-22T10:14:28+03:00 E. Grishmanov kafedra.aiep@gmail.com I. Zakharchenko kafedra.aiep@gmail.com P. Berdnik kafedra.aiep@gmail.com M. Kasyanenko kafedra.aiep@gmail.com В роботі проводиться дослідження і вибір математичного апарату для побудови словника і векторної моделі текстових повідомлень для навчання глибокої гібридної нейронної мережі прогнозуванню несприятливих авіаційних подій в польоті. Для визначення вагових значень слів в текстових повідомленнях про несприятливі авіаційнї події в польоті при формуванні словника аналізуються вагові моделі на основі мір TF-IDF, TF-RF і TF-ICF. У якості методів векторного представлення текстової інформації в роботі досліджуються: «мішок слів», латентно-семантичний аналіз (Latent semantic analysis (LSA)), моделі векторного уявлення Word2Vec, Global Vectors (GloVe) та Doc2Vec. В результаті аналізу вказаних моделей і методів в якості базового підходу до формування словника уніграмм (біграмм) пропонується використовувати міру TF-ICF, а в якості моделі векторного уявлення слів (словосполучень) пропонується використовувати модель CBOW. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1400 МЕТОД ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОЗНАКСИТУАЦІЙ ОБСТАНОВКИ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ 2019-07-22T10:14:06+03:00 M. A. Pavlenko kafedra.aiep@gmail.com I. O. Borozenec kafedra.aiep@gmail.com S. G. Shilo kafedra.aiep@gmail.com O. M. Dmitriiev kafedra.aiep@gmail.com У роботі розглядається підхід до формування множини інформаційних ознак ситуацій обстановки з метою синтезу інформаційної моделі на засобах відображення інформації індивідуального та колективного користування, що входять до складу інформаційно-управляючого комплексу автоматизованих систем управління повітряним рухом. Для складних умов діяльності операторів автоматизованих систем управління повітряним рухом характерним є невизначеність суперечливість та недостатність вихідних даних для підготовки ухвалення рішень. Наявний час та обмеження щодо обсягу наявних інформаційних ресурсів в таких умовах можуть виявитися недостатніми для формування об’єктивної концептуальної моделі ситуації обстановки, що складається. В існуючій системі інформаційного забезпечення діяльності операторів використовуються обмежені за змістом та за формою подання інформаційні ознаки, що призводить до синтезу інформаційних моделей ситуацій обстановки, які не можуть в повній мірі забезпечити необхідну якість підготовки рішень. Для усунення існуючих недоліків пропонуються напрями вдосконалення відомих методів формування інформаційних ознак, шляхом класифікації та розподілу ознак за ступенем їх важливості відповідно до ситуації, що складається, а також відносно до конкретного часткового завдання, що вирішується оператором. Запропоновано правила формалізації щодо встановлення ступеню значимості наявних інформаційних ознак. Наведено зміст та послідовність процедур відбору інформаційних ознак з різних груп для синтезу інформаційних моделей, які найбільш повно задовольняють специфіку діяльності операторів. Наведений наскрізний приклад, щодо побудови оптимального кортежу різнотипних ознак для визначення напрямку розвитку потенційно-конфліктної ситуації підтверджує роботоспороможність запропонованого методу. В підсумку отриманий метод дозволяє підвищити рівень автоматизації процесів формування вихідних даних для підготовки прийняття управлінських рішень в автоматизованих системах управління повітряним рухом. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1401 РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ ЕЛЕTКТРОПРИВОДІВ УНІВЕРСАЛЬНОЇ РЕВЕРСИВНОЇ КЛІТІ ПРОКАТНОГО СТАНУ 2019-07-22T10:13:40+03:00 M. Borozdin kafedra.aiep@gmail.com E. Kalashnik kafedra.aiep@gmail.com Поставлена задача вирішується тим, що в способі регулювання швидкостей головних електроприводів реверсивної універсальної кліті прокатного стану, який включає вимірювання розхилу горизонтальних і вертикальних валків, діаметрів вертикальних і горизонтальних валків, окружної швидкості ведучих горизонтальних валків, розрахунок по проходах при прокатці заготовки обтискань, кутів затягування, розширення, витяжки в горизонтальних і вертикальних валках, завдання окружних швидкостей ведучих горизонтальних валків і залежно від значень розрахованих параметрів прокатки зміну завдання на окружну швидкість відомих валків. Пропонується спосіб, який дозволить запобігти аварійних режимів, збільшить термін служби електричного і механічного устаткування, наблизить процес до умов вільної прокатки, а отже знизить навантаження на електроустаткування і тим самим забезпечить економію електроенергії. Висновок. Запропонований спосіб може бути реалізований на слябінгу 1150 на металургійних комбінатах. При цьому у складі схеми залишаються без зміни горизонтальні валки, вертикальні валки, електропривод горизонтальних валків, електропривод вертикальних валків та існуюча система управління головним електроприводом універсальної кліті. Але в канал завдання частоти обертання валків додатково включається програмно-технічний комплекс з комплектом пристроїв зв'язку з об'єктом, який реалізує обробку сигналів від датчиків і здійснює необхідні розрахунки технологічних параметрів прокатки, завдань окружних швидкостей горизонтальних і вертикальних валків при затягуванні, у режимі одиночної прокатки та в режимі одночасної прокатки в горизонтальних і вертикальних валках. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1402 ЕНЕРГООЩАДНИЙ ІНКУБАТОР ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ТА ПРИСАДИБНИХ ГОСПОДАРСТВ 2019-07-22T10:13:18+03:00 V. Borshch kafedra.aiep@gmail.com O. Borshch kafedra.aiep@gmail.com V. Khaniukov kafedra.aiep@gmail.com Y. Oliinyk kafedra.aiep@gmail.com Проаналізовані виробничі можливості сучасного парку промислових, фермерських та домашніх інкубаторів; визначені основні технічні проблеми їх конструкції. Недосконале обладнання вітчизняних побутових та практична відсутність фермерських інкубаторів а також відносно висока їх енергозатратність суттєво стримують виробництво продукції сільського птахівництва. На основі аналізу рівняння теплопередачі через стінки огороджувальної конструкції інкубатора визначені основні чинники, що суттєво впливають на втрати теплової енергії ним. Зроблений висновок про зменшення теплових втрат шляхом виготовлення огороджувальної конструкції інкубатора на основі сучасних теплоізоляційних матеріалів та заміни електромеханічної системи обертання інкубаційного матеріалу. Описано конструкцію оригінального енергоефективного інкубатора, що може бути виготовлений як у фермерському так і побутовому виконаннях і використаний на малих фермерських та присадибних господарствах. Для автоматичного локального та дистанційного керування параметрами мікроклімату інкубатора розроблена «інтелектуальна» автоматична система. Використання персонального комп’ютера в комплексі з мережею приладів «ТРЦ 02 Універсал+» вітчизняного виробництва дозволяє представляти вимірювані значення параметрів технологічного процесу інкубації в цифровій і графічній формах, а також локально та дистанційно керувати параметрами. В якості механізму перевертання інкубаційного матеріалу використаний лоток з гравітаційним перевертанням, що зменшує споживання електроенергії та спрощує процес перевертання інкубаційного матеріалу. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1403 ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОМІЖНИХ КОНТРОЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗРАЗКІВ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ АПАРАТУРИ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ 2019-07-22T10:12:55+03:00 V. Kononov kafedra.aiep@gmail.com O. Кotov kafedra.aiep@gmail.com A. Polianska kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є проміжні контрольні перевірки, що використовуються для підвищення метрологічної надійності зразків контрольно-перевірочної апаратури авіаційної техніки. Метою статті є обґрунтування доцільності проведення проміжних контрольних перевірок щодо забезпечення підвищення метрологічної надійності зразків контрольно-перевірочної апаратури авіаційної техніки. Задача, що вирішується, обґрунтування технічних рішень, впровадження яких в практику вимірювання дозволять підвищити метрологічну надійність зразків контрольно-перевірочної апаратури авіаційної техніки. В статті розглядається: вплив проміжних контрольних перевірок на основні показники експлуатації зразків контрольно-перевірочної апаратури авіаційної техніки (ймовірність безвідмовної роботи та коефіцієнт готовності), з застосуванням марківської моделі. Висновки: запропоновані технічні рішення підвищення метрологічної надійності зразків авіаційної техніки доцільно використовувати на основі методу проміжних контрольних перевірок, за їх допомогою доцільно оперативно коректувати тривалість міжповірочного інтервалу перевірки реального поточного стану метрологічної надійності зразків авіаційної техніки. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1404 АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СИНХРОННОЇ ЧАСТОТИ ІЗ СКЛАДУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 2019-07-22T10:12:31+03:00 N. Kuravska kafedra.aiep@gmail.com M. Popov kafedra.aiep@gmail.com D. Shelyakin kafedra.aiep@gmail.com R. Ploshko kafedra.aiep@gmail.com В статті розглядається спосіб модернізації перетворювача синхронної частоти, заснований на удосконалення підшипникових вузлів. Де енергетичні втрати в підшипниках складаються в основному з втрат на тертя, що виникають внаслідок проковзування в місцях контакту тіл кочення з кільцями і сепаратором, недосконалою якістю матеріалу тіл кочення і кілець а також механічних втрат змащувальному матеріалі. Вони не є постійними у часі і визначаються конструкцією підшипника, режимами його роботи і мастила, а тому потужність в деякій мірі витрачається на подолання тертя в підшипнику. Мета статті. Визначення впливу коефіцієнта тертя підшипників на роботу перетворювачів частоти та надати пропозиції, щодо модернізації перетворювачів синхронної частоти. Висновки. Запропоновані нові підшипники суттєво знижують коефіцієнт тертя при цьому збільшуючи час напрацювання перетворювачів синхронної частоти. Завдяки модернізації ПСЧ можливо забезпечити стабільність частоти перетворюваної напруги та забезпечити потрібну надійність в електропостачанні та зменшити втрати майже 1,5 рази. Запропоноване технологічне рішення удосконалення ПСЧ з новими типами підшипників, вони мають суттєвий недолік пов'язаний з труднощами, які можуть виникнути при виготовленні, але мають порівняно високий строк служби. Удосконалення підшипника заклечається у зміні конструкції зі зберіганням технічних вимог до них, але вже без сепаратора та мастил (змащення). 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1405 РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ЦИФРОВОГО УПРАВЛІННЯ 2019-07-22T10:12:08+03:00 M. Zapolovsky kafedra.aiep@gmail.com M. Mezentsev kafedra.aiep@gmail.com Розглянуті питання розробки та дослідження моделей систем автоматичного керування (САК) електропередачею дизель-поїзда з електроприводом змінного струму. Проведено огляд літературних джерел на задану тематику та аналіз існуючих підходів до розв’язання. Розглянуті як стандартні алгоритми керування окремих контурів системи управління так і варіанти з використанням методів цифрового управління. Побудовані математичні моделі, структурні схеми моделей контурів САК електропередачі, запропоновані рекурентні співвідношення для окремих контурів управління, проведене моделювання їхнього функціонування. Отримані аналітичні співвідношення, які можуть бути використані для розробки структури САК електропередачі дизель-поїзда і розрахунку її параметрів при забезпечені певного критерію якості. Визначені параметри САК вихідної напруги інверторів (каналу формування струму) асинхронного електродвигуна, які забезпечують задану якість керування та допустимі межі зміни параметрів САК. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1406 ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ОБ’ЄКТАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЗА УМОВ НЕЛІНІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 2019-07-22T10:11:44+03:00 O. Shefer kafedra.aiep@gmail.com B. Topikha kafedra.aiep@gmail.com V. Shefer kafedra.aiep@gmail.com O. Zhurkin kafedra.aiep@gmail.com У статті розглядається удосконалений метод оптимізації використання електричної енергії в об’єктах телекомунікацій, за умов постійного та змінного нелінійного навантаження. Зазначений метод розв’язує протиріччя, котре полягає у необхідності збільшення основної гармоніки, що викликає проблеми під час практичної реалізації і зменшення струму вищих гармонік нелінійного варіативного навантаження. Встановлено, що вагома частка телекомунікаційного обладнання являє собою нелінійне навантаження, експлуатація котрого призводить до суттєвих мережевих спотворень. Наведена класифікація негативних факторів, пов’язаних із появою вищих гармонік струмів і напруг та методи їх пригнічення. Для оптимізації передачі електроенергії у нелінійне навантаження запропоновано використовувати спеціальні джерела струму, котрі додатково вмикаються в електричне коло і забезпечують компенсацію вищих гармонік. Наведені схемні рішення оптимізаторів передачі електроенергії до нелінійного навантаження із постійними та варіативними параметрами. Визначена структура та алгоритм методу оптимізації використання електроенергії, котрий полягає у визначенні амплітуди і фази гармонік нелінійного навантаження за методом швидкого перетворення Фур’є та формуванні сигналу керування активним фільтром гармонік. За рахунок застосування методу оптимізації передачі та використання електричної енергії, котрий враховує зміни нелінійного навантаження та параметри гармонійного струму, підвищується якості використання електричної енергії та забезпечується номінальний режим роботи об’єктів телекомунікацій. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1407 ОГЛЯД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 2019-07-22T10:11:21+03:00 Anoushirvan Rashidinia kafedra.aiep@gmail.com S. Gavrilenko kafedra.aiep@gmail.com M. Pochebut kafedra.aiep@gmail.com O. Sytnikova kafedra.aiep@gmail.com У статті проведено аналіз основних загроз і проблем захисту програмного забезпечення. Розглянуто методи захисту інформації, їх переваги і недоліки, а також проведені дослідження можливості використання існуючих засобів для захисту програмного забезпечення. Доведена можливість удосконалення і використання ряду методів захисту програмного забезпечення від активних атак та фальсифікації. Для кожного існуючого типу атаки вказані необхідні заходи захисту. Крім того, розглянуті кілька сучасних методів захисту, які можна використовувати в програмному забезпеченні для захисту від атак аналізу і злому програми. Проаналізовано такі методи: клієнт-серверні рішення, шифрування коду, рознесення коду, обфускація коду, криптографія White-Box, програмне забезпечення для захисту від несанкціонованого доступу, захист програмного забезпечення, залишкове хешування. Хоча всі ці методи розглянуті окремо, можна об'єднати їх для спільного використання для програмного забезпечення безпеки. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1408 IНФОРМАЦIЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2019-07-22T10:10:58+03:00 A. Hafiiak kafedra.aiep@gmail.com S. Yastreba kafedra.aiep@gmail.com O. Nosach kafedra.aiep@gmail.com E. Borodina kafedra.aiep@gmail.com Дослідження та розв’язок проблеми інформатизації вищої освіти, яке полягає в тому, що в результаті повинна бути досягнута глобальна раціоналізація інтелектуальної діяльності в освіті за рахунок використання штучного інтелекту з метою підвищення ефективності та якості підготовки фахівців до рівня інформаційної культури. Можливість використання систем штучного інтелекту у процесі навчання дозволяє мати уявлення про об'єкт пізнання, і допомагає засвоїти все різноманіття і складність зв'язків, характерних для реальних процесів, простежити динаміку цих зв'язків при зміні зовнішніх і внутрішніх факторів. У статті проаналізовано використання інформаційних технологій, як фактору підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти та актуальні проблеми професійної підготовки фахівців та шляхи їх вирішення Досліджено види інноваційних методів навчання у вищому навчальному закладі та розглянуто роль інформаційно-соціальних технологій в освіті. Виявлено особливості програмних засобів навчального призначення та обґрунтовано напрямки використання інформаційних технологій у навчальному середовищі. Поставлена мета визначила завдання: проаналізувати можливості сучасних інформаційних освітніх технологій та дослідити розвиток поняття педагогічної інновації як нововведенню в галузі педагогіки; визначити можливості застосування систем штучного інтелекту з метою реалізації диференційованого підходу до студентів з різним рівнем підготовки; визначити перспективні напрями в галузі застосування інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1409 ОНОВЛЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА «КОРПОРАЦІЯ МАГНЕТІК» 2019-07-22T10:10:35+03:00 G. Golovko kafedra.aiep@gmail.com Ye. Chaika kafedra.aiep@gmail.com M. Luchko kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є процес підбору оптимальних рішень що до вдосконалення локальної комп’ютерної мережі. Метою є оновлення існуючої локальної комп’ютерної мережі підприємства ”Корпорація Магнетік”. Завдання: обгрунтувати можливість застосування різних видів мережевих додатків та комплектуючих. Застосувавши знання про характеристики властивості кожного з оглядових предметів. Отримані результати використати для занесення всього до єдиної мережі. Висновки: за для максимальної продуктивності мережі було обрано: локальну комп’ютерну мережу з виділеним сервером, тобто топологію – зірка, що привело до підвищення безпеки мережі та підвищення швидкості виправлення виникаючих проблем в будь-якій робочій станції не впливаючи на загальну працездатність мережі. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1410 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІЄРАРХІЧНИХ ОЗНАК ПРИ БЛОЧНОМУ ПОДАННІ ОПИСУ У СКЛАДІ МНОЖИНИ КЛЮЧОВИХ ТОЧОК ЗОБРАЖЕННЯ 2019-07-22T10:10:11+03:00 V. Gorokhovatskyi kafedra.aiep@gmail.com D. Rudenko kafedra.aiep@gmail.com Т. Siryk kafedra.aiep@gmail.com Предметом досліджень статті є ієрархічні моделі для встановлення ступеня релевантності описів зображень при розпізнаванні візуальних об’єктів у системах комп’ютерного зору. Метою є розроблення модифікації методу структурного розпізнавання на підставі впровадження блокових моделей даних із інтегруванням ймовірнісних розподілів. Завдання: розроблення математичних та програмних моделей для ефективного за швидкодією ієрархічного оброблення даних при визначенні релевантності структурних описів, вивчення властивостей цих моделей, оцінювання результативності при обробленні зображень. Застосовуваними методами є: детектор ORB для формування дескрипторів ключових точок, інтелектуальний аналіз даних, методи побудови розподілів бітових даних, апарат метричного визначення релевантності, програмне моделювання. Отримані такі результати. Перехід від опису множин дескрипторів до розподілів фрагментів, побудова ієрархічних ознак забезпечують необхідну результативність розпізнавання. Оброблення та аналіз даних виконується у кілька разів швидше, ніж на підставі розподілів. Висновки. Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні методу структурного розпізнавання зображень на основі впровадження блочної структури опису із використанням інтегрованих значень розподілу для фрагментів множини дескрипторів. Практична значущість – досягнення суттєвого рівня підвищення швидкодії при обчисленні релевантності, підтвердження результативності запропонованих ієрархічних ознак на прикладах зображень, отримання прикладних програмних моделей для дослідження та впровадження методів класифікації системах комп’ютерного зору. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1411 РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ НА ПЛАТФОРМІ ANDROID 2019-07-22T10:09:45+03:00 A. Goroshko kafedra.aiep@gmail.com T. Derkach kafedra.aiep@gmail.com T. Dmytrenko kafedra.aiep@gmail.com Предметом дослідження є питання доцільності та актуальності розробки програмних додатків для мобільного контролю функціонального стану людини на платформі Андроид. Дана платформа займає основну частку ринку і прогнози розвитку досить оптимістичні, отже, написання додатків, які працюють на основі даної системи є актуальними і затребуваними. Проаналізовано існуючий на даний годину напрямок мобільних і бездротових технологій для інформаційної підтримки в галузі охорони здоров'я. Наведені існуючи проблеми і протиріччя, пов' язані, зокрема, з недостатнім рівнем участі професійних медиків в розробці додатків, низькою комп'ютерною грамотністю населення і високою вартістю подібних технологій. Проведене аналіз медичних мобільних концепцій та технологій, які охоплюють нові області, включаючи появу більш складних програм для аналізу діагностичної інформації, залучення нових видів портативних пристроїв. Метою дослідження є розробка мобільного додатку для вимірювання втоми людини на основі КЧЗМ. У результаті проведеного дослідження розроблено програмний код та виконано тестування програми на декількох мобільних прибудовах. Висновки. Запропонований комплекс для визначення візуальної втоми був перевірений і рекомендований для індустріального виконання. Представлене технічне рішення може бути використано у сфері безпеки життя, індустріальної санітарії, зокрема в системі визначення рівня втоми програмістів, операторів персональних комп'ютерів, студентів, спортсменів. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1412 АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 2019-07-22T10:09:23+03:00 L. Degtyareva kafedra.aiep@gmail.com М. Miroshnykovа kafedra.aiep@gmail.com S. Voloshko kafedra.aiep@gmail.com В статті виконаний аналіз пріоритетних елементів архітектури системи захисту інформації з позиції ефективності її роботи. Система включає в себе модулі для реєстрації, обліку та обмеження доступу з урахуванням затверджених норм та правил, шифрування інформації, що передається або зберігається, резервування інформаційних ресурсів та забезпечення цілісності. Проаналізовано основні компоненти забезпечення інформаційної безпеки, які здійснюють контроль ефективності проведених заходів та заходів, що вживаються щодо захисту інформації з використанням технічних засобів. Усі ці модулі доцільно використовувати як обов'язкові компоненти системи захисту інформації, хоча переважна більшість загроз для інформаційної системи може бути реалізована лише під час роботи обчислювальної системи. Система інформаційної безпеки є структурною одиницею інформаційної системи; це структурна, функціональна та організаційна складова, що відтворює архітектуру захищеної системи. Безперервність контролю необхідна для постійного захисту всіх елементів системи. Вона повинна бути надійною і працювати як в активному, так і в пасивному стані інформаційної системи. Підвищення безпеки будь-якого об'єкта може бути досягнуто за допомогою багаторівневої і багатокомпонентної конструкції системи захисту. У цьому випадку реалізація будь-якої загрози зможе впливати на об'єкт, що охороняється, лише якщо всі встановлені рівні захисту будуть подолані, з урахуванням всього комплексу вимог захисту та факторів, що впливають на захист. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1413 ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 2019-07-22T10:08:57+03:00 V. Demianenko kafedra.aiep@gmail.com N. Ichanska kafedra.aiep@gmail.com Предметом нашого дослідження є вивчення можливостей застосування веб-технологій для системи контролю та моніторингу знань студентів, аналіз необхідних викладачеві програмних та інформаційних ресурсів, а також медійних засобів для відстеження якості засвоєння навчального матеріалу студентами. В роботі проаналізовано існюючі комплекси програмного забезпечення для перевірки знань, подано їх детальний аналіз, описано всі переваги та недоліки цих інформаційних ресурсів. Результати – авторами запропоновано якісний відбір системи контролю та моніторингу якості знань та проаналізовано сучасні інтерактивні методи дослідження, які дозволяють контролювати ступінь засвоєння навчального матеріалу. Розглянуто найбільш поширені та популярні існуючі технології для перевірки знань, вивчено програмне забезпечення та веб-додатки, сформовано перелік переваг та недоліків кожного з них з точки зору автоматизації процесу тестування і обробки результатів шляхом застосування сучасних веб-технологій. Висновок – в роботі проведено повний аналіз існуючих сучасних веб-технологій для системи контролю та моніторингу знань студентів, запропоновано два кращі (на думку авторів) комплекси, які суттєво підвищать якість навчального процесу. Систематизація всіх результатів дослідницької роботи, запропонованої авторами, дозволить читачеві краще орієнтуватися в сучасних веб-технологіях для моніторингу знань та перевірити свої знання та визначитися з переліком питань, які потребують подальшого розбору та поглибленого вивчення. Опираючись на проведені в статті дослідження, читач зможе створити власний веб-додаток чи створити комплекс тестів та на основі отриманих результатів провести моніторинг якості засвоєння навчального матеріалу. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1414 РОЗРОБКА МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОЛІРНОЇ КОРЕКЦІЇ WEB-КАМЕР В СИСТЕМАХ БІНОКУЛЯРНОГО ЗОРУ 2019-07-22T10:08:34+03:00 K. Dergachov kafedra.aiep@gmail.com L. Krasnov kafedra.aiep@gmail.com O. Cheliadin kafedra.aiep@gmail.com О. Plakhotnyi kafedra.aiep@gmail.com Предмет вивчення. У статті запропоновано нові методи і засоби колірної корекції web-камер в системах стереозору з метою підвищення якості їх роботи. Метою є порівняльний аналіз показників якості відомих методів корекції кольору і розробка нової методики і робочих алгоритмів спільної процедури колірної корекції та ректифікації фреймів відеопотоку лівої і правої камер. Завдання: Ставилося завдання провести теоретичний аналіз показників якості відомих алгоритмів корекції кольору, розробити нові робочі алгоритми, програмні коди цих алгоритмів написати на мові Python c використанням необхідних функцій OpenCV. Провести експериментальні дослідження цих алгоритмів. Оцінити ефективність роботи стереосистеми в лабораторних умовах, а достовірність отриманих результатів перевірити методами статистичного аналізу. Використовувані методи: порівняльний аналіз відомих методів і алгоритмів шляхом статистичного моделювання, синтез нових алгоритмів і оцінка ефективності їх роботи шляхом проведення лабораторних натурних випробувань. Отримані результати: проведено порівняльний аналіз ефективності роботи відомих методів колірної корекції камер стереосистеми, запропоновані нові більш ефективні алгоритми для вирішення цього завдання. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів: створено нові алгоритми корекції колірного балансу web-камер, використовуваних в стереоскопічних системах технічного зору, що відрізняються високою точністю колірної корекції і працюють в реальному масштабі часу з застосуванням функцій бібліотеки OpenCV в програмному середовищі Python. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1415 МОДЕРНІЗАЦІЯ ВЕРСТКИ САЙТУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АДАПТИВНИХ СІТОК 2019-07-22T10:08:11+03:00 N. Ichanska kafedra.aiep@gmail.com S. Sirovyi kafedra.aiep@gmail.com Предметом нашого дослідження є вивчення методу швидкої верстки сайту за допомогою адаптивної сітки. У статті представлені матеріали щодо опису структури та переваг використання адаптивної сітки в сучасній верстці сайтів, а також розглянуто переваги застосування технології сіток при адаптуванні сайтів до мобільних платформ. В роботі показано необхідність та ефективність використання нових систем при розробці веб-сайту. В якості інноваційної системи авторами запропоновано адаптивні сітки, так звані “флекс-бокси”. Які підтримуються всіма браузерами і викликають професійний інтерес у великої кількості розробників. Результати – авторами сформовано перелік переваг та недоліків методу використання сіток, наведено рекомендації та аргументи щодо використання принципу “флекс-боксів” на практиці. Розглянуто загальну структуру побудови сіток на прикладі наочного макету, підкреслено роль сіток в дизайні сайтів, а також представлено код для відповідної реалізації. Авторами показано новизну, актуальність, ефективність використання системи сіток та потужність потенціалу “флекс-боксів”. Одним із акцентів роботи є те, що система сіток має високу ступінь мобільності і може бути використана повторно в нових проектах. Висновок – у роботі запропоновано метод верстки сайту на базі адаптивних сіток дозволяє користувачеві підвищити швидкість технології верстки сайту, спростити розробку окремих елементів макету сайту, надати HTML коду більш логічного, зрозумілого вигляду, покращити дизайн сайту, використати можливість адаптування сайту під різні платформи. Авторами в роботі наведено приклади коду сайту для відповідної реалізації. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1416 ВЕБ-ДОДАТОК ДЛЯ СЕРВІСУ СКЛАДАННЯ РАЦІОНУ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ДОСТАВКИ ПРОДУКТІВ 2019-07-22T10:07:47+03:00 D. Klymenko kafedra.aiep@gmail.com O. Rudenko kafedra.aiep@gmail.com У статті обґрунтована необхідність створення веб-додатку, що об’єднує процеси складання здорового раціону харчування з урахуванням потреб людини та доставки продуктів. Проведено аналіз проблем автоматизації та інформатизації в Україні звичних для людини повсякденних справ, таких як забезпечення продуктами харчування, складання правильного раціону. Розглянуте питання актуальності даної проблеми, на основі якої проведено аналіз існуючих сервісів доставки продуктів в Україні. Були виявлені ключові недоліки та функції, яких не вистачає у кожному з них. Проведено аналіз дизайнів кожного ресурсу задля створення більш сучасного інтерактивного сервісу, який би задовольняв не тільки функціональні потреби користувачів, а й позитивно впливав на психоемоційний стан людини. Розглянуте питання зі створення сучасного веб-додатку, який поєднує в собі функції вибору продуктів харчування відповідно до насиченості поживними речовинами та калорійністю і реалізовує можливість доставки обраних товарів до клієнта. Представлені та аргументовані вимоги до дизайну ресурсу та інтерактивних елементів на сторінці. Визначено функції веб-сервісу, вимоги до контенту та програм для реалізації проекту. Веб-додаток розроблено за допомогою сучасних веб-технологій, що цілком відповідають прописаним специфікаціям. Визначені умови до адаптації та кросбраузерності додатку, задля можливості доступу до нього з усіх можливих пристроїв. Описано послідовність програмної реалізації веб-сервісу: розмітка, стилізація ресурсу, розробка модуля логіки та модуля інтерактивності. Сформульовано вимоги до програмного коду. Особливу увагу приділено функціональним можливостям ресурсу, аналогів яких, на українському ринку, знайдено не було, а саме, можливості обирати конкретні продукти, відповідно до вмісту в них поживних елементів, можливості бачити загальну калорійність продукту, відповідно до обраної ваги, та функцію зручного оформлення доставки замовлення, з можливістю додавання власного коментаря клієнта, що дозволяє приділити особливу увагу кожному замовнику та підвищити якість надання послуг у сфері продажу товарів. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1417 ПОВЕДІНКА ЧЕРГ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ІЄРАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ 2019-07-22T10:07:25+03:00 A. Kovalenko kafedra.aiep@gmail.com О. Lyashenko kafedra.aiep@gmail.com О. Danilenko kafedra.aiep@gmail.com Процеси, які мають довгострокові залежності, можуть породити набагато важчий хвіст у трафіковому процесі, ніж традиційний вхідний Пуассонівський процес. Мета статті – дослідження поведінки черг комп'ютерних мереж при використанні ієрархічної моделі на прикладі черги до сервера. Базова модель. Для дослідження поведінки одиничної черзі мультифрактального трафіку, згенерованого ієрархічною моделлю, розглянуто дворівневу ієрархічну модель, в якій процес відновлення проходить через періоди генерації трафіку і періоди, коли генерація трафіку відсутня. Кожен період генерації трафіку складається, в свою чергу, з кількох аналогічних періодів менших рівнів і періодів недоступності трафіку. Результати дослідження. Запропонована модель використана на вході черзі сервера для обчислення розподілу хвоста контентного процесу черзі, тобто промодельовані ON-OFF процеси генерації трафіка. За допомогою збудованої моделі проаналізований контентний процес при часі, який наближається до нескінченності. Його асимптотична поведінка моделюється на відліках, котрі отримані в контрольних точок відновлення. З використанням отриманих результатів доведено, що контент ний процес проявляє ступеневу залежність поведінки в часових контрольних точок відновлення. Виходячи з цього, за допомогою перетворення Лапласа отримані вирази для розрахунку розвитку у часі важкого хвоста трафікового процесу. Висновки. Розроблено підхід до визначення поведінки черг під час використання ієрархічної моделі. Напрям подальших досліджень – дослідити взаємодію процесів формування черг з важкими хвостами. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1418 ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ У КЛАСІ ЛИШКІВ І ЇХ ВПЛИВ НА СТРУКТУРУ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ 2019-07-22T10:07:03+03:00 V. Krasnobayev kafedra.aiep@gmail.com S. Koshman kafedra.aiep@gmail.com V. Kurchanov kafedra.aiep@gmail.com D. Zinevich kafedra.aiep@gmail.com Предметом дослідження статті є методи обробки даних у комп'ютерній системі (КС), що функціонує у непозиційній системі числення у залишкових класах (СЗК). Мета статті – провести дослідження впливу всіх основних властивостей СЗК на структуру КС і принципи реалізації арифметичних операцій у СЗК. Задачі, що вирішуються у статті наступні. Формулювання та дослідження властивостей СЗК, а також отримання результатів впливу властивостей СЗК на структуру КС і принципи реалізації арифметичних операцій додавання, віднімання та множення. Методи дослідження: методи аналізу і синтезу комп'ютерних систем. Отримані наступні результати: узагальнено аналіз результатів дослідження властивостей СЗК, а також результат аналізу впливу властивостей СЗК на структуру і принципи реалізації арифметичних модульних операцій. Висновки. Результати дослідження впливу властивостей СЗК на структуру КС та принципи реалізації арифметичних операцій показали, що застосування СЗК дозволяє підвищити швидкодію виконання арифметичних операцій та підвищити відмовостійкість функціонування КС. Крім цього, застосування СЗК дозволяє створити унікальну систему контролю, діагностики і корекції помилок даних КС без зупинок обчислень, що не має аналогів в позиційній системі числення (ПСЧ). Підвищення швидкодії реалізації арифметичних операцій у СЗК досягається за рахунок можливості організації паралельної обробки даних, а також за рахунок застосування табличного принципу реалізації арифметичних операцій. Використання властивостей СЗК обумовлює наявність у КС одночасно трьох видів резервування: структурного, інформаційного та функціонального. Це, у свою чергу, дозволяє підвищити відмовостійкість непозиційних обчислювальних структуру СЗК за рахунок застосування методів, заснованих на пасивній (постійне структурне резервування) і активній (структурне резервування заміщенням) відмовостійкості. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1419 РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ, ЩО МАЮТЬ ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНУ ІНФРАСТРУКТУРУ 2019-07-22T10:06:39+03:00 N. Kuchuk kafedra.aiep@gmail.com V. Panchenko kafedra.aiep@gmail.com A. Filonenko kafedra.aiep@gmail.com I. Petrovskaya kafedra.aiep@gmail.com Актуальність дослідження. Інфраструктура, створювана на конвергентної платформі, передбачає об'єднання пам'яті, обчислювальні-них і мережевих ресурсів в єдиний пул, а при гіперконвергентной інфраструктури обчислювальні потужності, сховища, сервери, мережі об'єднуються в одне ціле за допомогою програмних засобів. Метою статті є розробка підходу до зменшення нерівномірних розподілу ресурсів в комп'ютерних мережах гіперконвергентной архітектури. Результати дослідження. Запропоновано метод мінімізації середньої затримки транзакцій в комп'ютерних мережах гіперконвергентной архітектури, що дозволяє побудувати рівномірний розподіл виділених обчислювальних ресурсів для обробки безлічі завдань системи по квантам заданого інтервалу часу. Цільова функція завдання пошуку оптимального розбиття множини запитів, що обробляються в обчислювальної мережі, на підмножини і їх розподілу по вузлах гіперконвергентной мережі, визначається за допомогою введення функції штрафів при виділенні кожного запиту одиниці обчислювального ресурсу в поточний квант часу. Висновки. Запропоновано підхід до формування рівномірного розподілу ресурсів в комп'ютерах терни мережах гіперконвергентной архітектури. Застосування підходу дозволяє збалансувати мережевt навантаження і досягти вимог до оперативності. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1420 МЕТРИКИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ НАСКРІЗНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ В УСПАДКОВАНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМАХ 2019-07-22T10:06:17+03:00 I. Martinkus kafedra.aiep@gmail.com K. Nagornyi kafedra.aiep@gmail.com M. Tkachuk kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є метрики та засоби для дослідження впливу наскрізної функціональності в успадкованих програмних системах. Метою є підвищення ефективності використання пост об’єктно-орієнтованих технології (ПООТ) у процесі супроводу успадкованих програмних систем (УПС). Завдання: розглянути проблему наскрізної функціональності (НФ) при розробці та супроводу УПС, можливі типи та класифікації НФ, запропонувати метрики для дослідження негативного впливу НФ, розробити процедуру класифікації НФ, програмний засіб для реалізації запропонованого підходу, та проведення експериментальних досліджень. Використовуваними методами є: кількісні метрики якості програмного забезпечення, об’єктно-орієнтовані та пост об’єктно-орієнтовані методи аналізу та синтезу програмного забезпечення. Отримані такі результати: досліджено особливості негативного впливу НФ на супровід УПС, запропоновано множину метрик її вимірювання (питома вага НФ в вихідному коді цільової УПС, розповсюдження НФ серед програмних компонентів УПС, ступінь розсіювання НФ у компонентах УПС). Розроблено процедуру класифікації НФ та запропоновано програмний засіб для реалізації оцінки негативного впливу НФ на супроводі УПС. Висновки. Проведені експериментальні дослідження для тестових УПС показали, що найменший ступінь присутності НФ після модифікації структури УПС на основі ПООТ забезпечує застосування аспектно-орієнтованого підходу. Напрямком подальших досліджень є розробка методики та проведення експериментів з метою оцінки впливу застосування ПООТ на рівень присутності дефектів у програмному коді УПС. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1421 МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ГРАФІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОБУДОВИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ 2019-07-22T10:05:54+03:00 Ye. Meleshko kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення у статті є процес кластеризації графів соціальних мереж. Метою є виявлення методів кластеризації графів соціальних мереж, які можна використати для побудови рекомендаційних систем для соціальних медіа. Завдання: провести дослідження існуючих методів кластеризації графів соціальних мереж та дослідити можливість і доцільність їх використання у рекомендаційних системах. Отримані такі результати: Проведено дослідження існуючих методів кластеризації графів соціальних мереж двох типів, для одержання кластерів, що не перетинаються, та для одержання кластерів, які можуть перетинатися. Досліджено можливість використання розглянутих методів для побудови рекомендаційних систем соціальних медіа. Досліджено можливості графової СУБД Neo4j по реалізації алгоритмів кластеризації графів. Висновки. Було проведено дослідження різних методів клаcтеризації графів соціальних мереж. Розглянуто методи засновані на оптимізації модулярності графу, на розмітці графу та на методах випадкових блукань, також розглянута окрема група методів, що розбиває граф на кластери, які можуть перетинатися. Досліджено можливість та доцільність використання методів кластеризації графів для побудови рекомендаційних систем. Досліджено можливості графової системи управління базами даних Neo4j для реалізації методів кластеризації графів. Встановлено, що Neo4j надає широкі можливості реалізації розглянутих методів. Для виділення кластерів СУБД Neo4j пропонує декілька реалізованих у її бібліотеці Graph algorithms алгоритмів, а саме Louvain, Label Propagation та Triangle Counting. Проведено тестування функцій бібліотеки Graph algorithms, що реалізують алгоритми Louvain, Label Propagation та Triangle Counting у Neo4j. Інші алгоритми кластеризації графів треба, при необхідності, реалізовувати самостійно, але СУБД Neo4j надає багато зручних інструментів для роботи з даними, які можна використати для реалізації різних алгоритмів кластеризації графів меншими зусиллями, ніж без використання Neo4j. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1422 МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ, ЩО ПРОТІКАЮТЬ В ОСВІТНІХ ТА ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ, ЗАСНОВАНА НА ВИКОРИСТАННІ ОНТОЛОГІЧНОГО ІНЖИНІРИНГУ 2019-07-22T10:05:33+03:00 О. I. Morozova kafedra.aiep@gmail.com В роботі наведено модель формування процесів, що протікають в освітніх та виробничих системах, заснована на використані онтологічного інжинірингу. В основу моделі входить термінологічна система предметної галузі «Організація та функціонування закладу вищої освіти», терміни якої пов'язані між собою гіперономічними відносинами. Основною метою побудови термінологічної системи є відокремлення з термінологічної низки три групи термінів, тобто їх попередня класифікація. Така класифікація передбачає упорядкування певних термінів з метою пошуку між них однорідних зв’язків та відносин. Рівень корінного поняття має троє термінів та їх поняття, які формують три гілки понять. Наведено укрупнену схему термінології предметної галузі «організація та функціонування вищого навчального закладу». Як кореневий термін, який задає своєрідний розмір термінологічного дерева предметної області «організація і функціонування закладу вищої освіти» обраний термін «вища освіта». Виділено три гілки термінів, які утворюють термінологічне дерево, яке покриває своїми визначеннями предметну область. Перша гілка передбачає використання відносин «загальне – часткове» та «рід – вид». Друга гілка буде формуватися на просторо часових відносинах або як кажуть темпоральних відносинах, а також причино-наслідних зв’язків між певними поняттями. Третя гілка, в корні якої полягає термін «педагогіка вищої школи» передбачає будь які відносини між низ лежачими термінами. Одержану термінологічну систему предметної галузі представлено у виді онтологічної моделі, структура якої має деревовидний вигляд. Таке представлення дає можливість формалізувати предметну галузь. Корисність даної термінологічної системи у тому, що вона може стати основою для множини навчальних дисциплін, які називаються «Вступ до спеціальності». Крім того, словник дає методичну основу викладачам, які формують або оновлюють робочі навчальні програми на етапі обмірковування назв навчальних модулів, тим, а також анотацій до них з метою створення укрупненого термінологічного дерева навчальної дисципліни, яке буде основою для наповнення її навчальним матеріалом. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1423 ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ТА ЇХ ЗМІНА ПІД ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЕННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ 2019-07-22T10:05:11+03:00 О. Petrovskiy kafedra.aiep@gmail.com T. Kuznetsova kafedra.aiep@gmail.com S. Leyko kafedra.aiep@gmail.com L. Azarova kafedra.aiep@gmail.com Висвітлено результати експериментальних досліджень роботи біотехнічної системи опромінення насіння високочастотним електромагнітним полем, безперервним синусоїдальним сигналом із різною вихідною потужністю для насіння пшениці. Визначений тепловий та осциляторний вплив електромагнітного поля на біологічну тканину. Запропонована фізико-математична модель структури біологічної тканини на рівні клітинних мембран, внутрішньо і міжклітинного середовищ з точки зору електричних властивостей. На основі будови клітин визначені електричні властивості біологічної тканини, з якої складається насіння рослин. Показана зміна складових комплексного опору в залежності від частоти електромагнітного випромінювання за допомогою якого проводилась стимуляція. Побудовано рівняння реґресії і проведено оцінку їх адекватності за критерієм Фішера. Аналіз рівнянь реґресії дозволив визначити оптимальне співвідношення незалежних факторів для досягнення максимального відсотка схожості насіння. Отримані результати дозволили конкретизувати критерії оцінювання опромінення насіння. Експериментально доведено, що еквівалентну електричну схему неможливо звести до простих випадків з’єднання опорів і ємностей, а саме насіння не можна вважати нейтральним діелектриком. Розроблена методика оцінки інтенсивності обмінних процесів залежно від електричного опору насіння. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1424 РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕТАПІВ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МЕДИЦИНІ 2019-07-22T10:04:48+03:00 A. Povoroznyuk kafedra.aiep@gmail.com O. Povoroznyuk kafedra.aiep@gmail.com Н. Mumladze kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є комплекс діагностично-лікувальних заходів (ДЛЗ). Метою даного дослідження є формалізація етапів діагностично-лікувальних заходів при проектуванні комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень в медицині. Завдання: формалізувати задачу комплексної оцінки етапів ДЛЗ, визначити безлічі входів, виходів і керуючих впливів кожного етапу ДЛЗ, розробити функціональну модель процесу ДЛЗ і виконати її декомпозицію. Для досягнення цілей в роботі використовуються: методологія функціонального моделювання IDEF0 для побудови функціональної моделі; методи морфологічного аналізу для виділення діагностично-значущих структурних елементів біомедичних сигналів та зображень; методи кластеризації для синтезу ієрархічних структур діагностованих станів (дерева рішень) і діагностичних ознак; методи теорії інформації для синтезу структури інформативних ознак; методи теорії прийняття рішень для синтезу діагностичного вирішального правила. Висновки. Наукова новизна полягає в наступному: розроблено функціональну модель діагностико-лікувальних заходів, яка є основою для розробки структурної і математичної моделі, а також для розробки структури системи підтримки прийняття рішень при проведенні діагностично-лікувальних заходів, що в кінцевому підсумку призводить до підвищення ефективності надання медичних послуг і мінімізації ризиків лікарських помилок. Подальші дослідження спрямовані на використання більш складного уявлення лікарських дій, включаючи при необхідності рангові і числові компоненти, формуючи відповідне простір при реалізації інших видів лікарських дій. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1425 ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ «ВАЛ» ЕЛЕКТРОДУГОВИМ НАПИЛЕННЯМ 2019-07-22T10:04:28+03:00 T. Smirnova kafedra.aiep@gmail.com О. Drieiev kafedra.aiep@gmail.com O. Smirnov kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення у статті є побудова експертної системи оптимізації процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей типу «ВАЛ» електродуговим напиленням. Метою роботи є побудова експертної системи оптимізації процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей типу «вал» електродуговим напиленням у вигляді хмарної рекомендаційної системи як сервісу (SaaS) з отримання поверхонь валів зі сталі 45 із заданими характеристиками на основі комбінації декількох технологічних процесів. Задачі: синтезувати абстрактний технологічний процес, визначити його властивості та методи переходу до конкретного технологічного процесу; сформулювати інформаційну модель технологічного процесу та методи її отримання; побудувати абстрактні експертні системи та їх складові для оптимізації процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей типу «вал» електродуговим напиленням. Результатами роботи є експертна система, яка включає у себе: базу знань, що містить дані експериментів, допустимі діапазони вхідних даних, список вхідних параметрів, список вихідних параметрів, методи та математичне забезпечення розрахунків витрат на процес; систему отримання вимог до результатів відновлення та критерій (або критерії) оптимізації; система пошуку екстремумів в багатовимірному просторі; систему перевірки на досягнення результату; систему виявлення “зацикленості” пошуку розв’язків, у випадках недосяжності поставлених вимог; систему введення неконтрольованих вхідних параметрів (в вказаній системі не використано, тому що устаткування має контрольоване середовище обробки); систему забезпечення інформаційного потоку між компонентами експертної системи з урахуванням синхронізації та взаємних блокувань. Висновки: наукова новизна полягає у сукупності синтезованого абстрактного технологічного процесу, визначення його властивостей та методів переходу до конкретного технологічного процесу; сформульованої інформаційної моделі технологічного процесу та методів її отримання, що дозволило побудувати абстрактні експертні системи та їх складові для оптимізації процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей типу «вал» електродуговим напиленням у вигляді хмарної рекомендаційної системи як сервісу (SaaS). 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1426 МЕТОД ЮСТУВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇРАДІОТЕХНІЧНИХ ВІЙСЬК З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЧНОГО ЗАЛЕЖНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 2019-07-22T10:04:06+03:00 A. Fedorov kafedra.aiep@gmail.com H. Khudov kafedra.aiep@gmail.com O. Sova kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є метод юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ. Метою є розробка методу юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ з використанням технології автоматичного залежного спостереження ADS-B. Завдання: аналіз відомих методів юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ, аналіз факторів, що впливають на точність визначення координат повітряних об’єктів, стислий аналіз можливостей технології ADS-B, Розробка методу юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ з використанням технології ADS-B. Використовуваними методами є: методи пасивної радіолокації, методи визначення координат повітряних об’єктів, методи математичного аналізу та диференційного числення, методи теорії ймовірності та математичної статистики. Отримані такі результати. Визначені основні недоліки відомих методів юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ. Визначено фактори, що впливають на точність визначення координат повітряних об’єктів. Встановлено можливість застосування технології автоматичного залежного спостереження для підвищення точності визначення координат повітряних об’єктів. Розроблено метод юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ з використанням технології ADS-B. Визначено основні переваги запропонованого методу юстування у порівнянні з існуючими. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному. Підвищення точності юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ досягнуто за рахунок використання технології ADS-B. Перевагами використання запропонованого методу юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ в порівнянні з існуючими є спрощення процесу юстування, визначення поправок без виведення радіолокаційної станції з режиму нормального функціонування, можливість використання в якості контрольних об’єктів випадкові повітряні об’єкти, що оснащені транспондерами ADS-B та знаходяться в зоні виявлення радіолокаційної станції радіотехнічних військ. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1427 СИТУАЦІЙНА МОДЕЛЬ КОРИСТУВАЦЬКОГО ВИБОРУ В РЕКОМЕНДАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 2019-07-22T10:03:43+03:00 S. Chalyi kafedra.aiep@gmail.com I. Pribylnova kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є процеси побудови рекомендацій споживачами щодо вибору товарів та послуг, які реалізуються в рекомендаційних системах на основі врахування вибору схожих користувачів та відповідних властивостей товарів. Особливість таких процесів, полягає в тому, що при побудові рекомендацій враховуються інтереси схожих користувачів, але недостатньо уваги приділяється зміні патернів поведінки таких користувачів з часом. Мета полягає в розробці ситуаційного представлення користувацького вибору у вигляді багатошарового графу, кожний шар якого відображає об’єктну складову, а послідовність шарів – часову складову ситуації, що дозволяє врахувати зміни об’єктів інтересу споживачів. Задачі: виділити особливості вибору об’єктів користувачами рекомендаційних систем з урахуванням явного та зворотного неявного зв’язку; розробити ситуаційну модель користувацького вибору, що враховує зміни інтересів споживачів. Методами, що використовуються, є: методи побудови рекомендацій щодо вибору товарів та послуг на основі колаборативної фільтрації, методи побудови рекомендацій на основі контентної фільтрації. Отримані такі результати. Виділені особливості графового представлення взаємодії «користувач-обєкт» з урахуванням об’єктного та часового аспектів в рекомендаційних системах. Розроблено графову багатошарову ситуаційну модель користувацького вибору, яка враховує зміну потреб у виборі товарів та послуг у часовому аспекті. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: Запропоновано ситуаційно модель користувацького вибору в рекомендаційній системі у вигляді багатошарового графу. Кожен шар моделі задається дводольним графом, вершини якого відповідають користувачам та об’єктам їх інтересу. Такий шар відображає зв'язок між користувачами та об’єктами на визначеному інтервалі часу. Ваги дуг графу відображають кількість вибраних користувачами об’єктів або рейтингову оцінку цих об’єктів для неявного або явного зворотного зв’язку відповідно. Послідовність шарів графу визначає зміну вподобань споживачів з часом. Зв’язки між шарами графу задаються через зв’язки між відповідними споживачами. Запропонована модель користувацького вибору дає можливість виділити ситуацію, в якій був здійснений вибір споживачами, схожими на поточного користувача рекомендаційної системи. Така ситуація характеризується підмножиною пар «користувач-обєкт». Відібрана підмножина пар в подальшому може бути використана для проведення колаборативної фільтрації, що дає можливість підвищити точність рекомендацій на основі врахування зміни інтересів споживачів у часі. 2019-04-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##