МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЗДОРОВ’Ю НАСЕЛЕННЯ ПРИ НЕСПРИЯТЛИВОМУ ВПЛИВІ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  • N. V. Karaieva
Ключові слова: екологічна безпека, ризик здоров’ю, потенційний ризик, оцінка залежності "доза-відгук"

Анотація

Доведено необхідність вдосконалення нормативно-методичного забезпечення оцінки ризику здоров’юнаселення при несприятливому впливі факторів навколишнього середовища як базової умови функціонуванняефективного механізму управління екологічною безпекою України. Визначено, що в базовій схемі оцінки ризику здоров’ю найбільш дискусійним є питання, щодо використання тих чи інших моделей оцінки залежності "доза-відгук", зокрема: лінійної моделі; лінійно-експоненціальної моделі; порогової моделі та моделііндивідуальних порогів дії. Досліджено світовий та вітчизняний досвід їх використання в залежності відтипу задач та програмні засоби їх розрахунку.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Жарова Л.В. Макроекономічне регулювання природоохоронної діяльності : монографія / Л. В. Жарова. – Суми : Університетська книга, 2012 – 296 с.
2. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря / МР 2.2.12–142–2007. – Київ : МОЗ України, 2007. – 40 с.
3. Березуцький В.В. Небезпечні виробничі ризики та надійність / В.В. Березуцький, М.І. Адаменко – Харків : ФОП Панов А.М., 2016. – 385 с.
4. Canadian Centre for Occupational Health and Safety: Comprehensive, Practical occupational health and safety information on chemicals [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ccohs.ca/products/databases/cheminfo.html.
5. Vermont Safety Information Resources, Inc.: Chemical toxicity data: [Електроний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://hazard.com/msds/ (Вермонтский університет (Vermont SIRI MSDS Collection). Електрона колекція карт безпеки. http://hazard.com/msds/index.html).
6. NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health: International chemical safety cards (ICSC): [Електроний ресурс]. – 2011. – Режим доступу : http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html.
7. United States Environmental Protection Agency: region 3 risk assessment: [Електроний ресурс]. – 2011. – Режим доступу : http://www.epa.gov.
8. Попов О.О. Інформаційні системи для вирішення задач комплексного радіоекологічного моніторингу АЕС / О.О. Попов, А.В. Яцишин // Моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 72. – С. 3-16.
9. Караєва Н. В. Характеристика можливостей комп’ютерних систем і програмних засобів для економіко-екологічного аналізу господарської діяльності [Електронний ресурс] / Н. В. Караєва // Глобальні та національні проблеми економіки. – Грудень 2017. – № 14. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-14-2016.
10. Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" від 18.01. 2001 р., № 2245-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2245-14.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки" / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-%D0%BF.
12. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.12. 2002 р. № 637 "Про затвердження Методики визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки" [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://uainfo. biz/legal/basene/ua-cmelgt/index.htm.
13. ДБНА. 2.2-1-2003. Зміна № 1. Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд : Наказ Мінрегіонбуду України від 20.11.2009 р. № 524 та введені в дію 01.07.2010 р. — К. : ДП «Укрархбудінформ» Мінрегіонбуд, 2010. — 10 с.
14. Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря. Затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. – Київ, 2007. – 40 с.
15. Перелік програмних продуктів в галузі охорони атмосферного повітря [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/protection/protection3/ regulation/255-perelik-prohramnykh-produktiv-v-haluziokhorony- atmosfernohopovitria.
16. Integrated Risk Information System (IRIS) : [Електронний ресурс] / U. S. Environmental Protection Agency (EPA). – Режим доступу : https://www.epa.gov/iris.
17. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду /Г.Г.Онищенко, С.М.Новиков, Ю.А. Рах- манин и др./ Под ред. Ю.А. Рахманина, Г.Г.Онищенко. – М., 2002. – 408 с.
18. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду/ Ю.А. Рахманин, С.М. Новиков, Т.А. Шашина и др. – М. : Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004.–143с.
19. Киселев А.В. Оценка риска здоровью. Подходы к использованию в медико - экологических исследованиях и практике управления качеством окружающей среды: методич. пособие / А.В. Киселев, К.Б. Фридман. – СПб.: Межд. институт оценки риска здоровью, 1997. – 100 с.
20. Киселев А.В. Оценка потенциального риска здоровью в системе гигиенического мониторинга при оценке качества окружающей среды [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://uzmzcge.by/_files/news/risky.doc.
21. Инструкция 2.1.6.11–9–29–2004 [Электронный ресурс] / Министерства здравоохранения республики Беларусь "Оценка риска для здоровья населения от воздействия химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух» – Режим доступа : http://med.by/methods/pdf/2.1.6.11-9-29-2004.pdf.
22. Moghissi A.A., Narland R.E., Congel F.J. Eckerman K.F. Methodology for environmental human exposure and health risk assessmen // Dyn.Exposure and Hazard Assessment Toxic chem. Ann Arbor.,Michigan, USA, 1980, p. 471- 489.
23. Трифонова Т.А. Оценка и сравнительный анализ рисков для здоровья населения (на примере г. Владимир) / Трифонова Т.А., Ширкин Л.А. – Владимир: ВООО ВОИ ПУ «Рост», 2010. – 80 с.
24. Гриценко А.В. Оцінка потенційного ризику здоров'ю населення України при несприятливому впливі факторів навколишнього середовища / А.В. Гриценко, О.В. Рибалова, Л.Ю. Ільченко // Коммунальное хозяйство городов. – Киев : Техніка, 2005. – Вып.63. Сер. Техн. науки. – С. 161 – 171.
25. Методические рекомендации МР 2.1.4.0032-11. Интегральная оценка питьевой воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической безвредности: Методические рекомендации. – М. : ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, 2011. – 37 с.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
Karaieva N.V. Методологічні аспекти та програмні засоби оцінки ризику здоров’ю населення при несприятливому впливі факторів навколишнього середовища / N.V. Karaieva // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 164-169. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.164.