МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕОБХІДНИХ КОШТІВ В РЕЗЕРВНОМУ ФОНДІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

  • G. V. Ivanets
  • I. A. Tolkunov
  • E. I. Stetsyuk
Ключові слова: надзвичайна ситуація, цивільний захист, Державний бюджет, кошти, модель

Анотація

У статті запропонована модель прогнозування коштів, які необхідно передбачити в резервному фондіДержавного бюджету, для ліквідації можливих наслідків від надзвичайних ситуацій.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Соколов Ю.Н. Динамические процессы в экологических системах /Ю.Н. Соколов. – О.: ТЕС, 2012. – 119 с.
2. Jenoptik [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.jenoptik.com.
3. Болотских М.В. Научные основы эффективного предупреждения и борьбы с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями / М.В. Болотских, М.В. Орешкин, П.В. Шелихов, Е.П. Луганцев – Луганск: ЛНАУ, 2004. – 34 с.
4. Іванець Г.В., Стецюк Є.І. Передбачення необхідних коштів в резервному фонді Держаного бюджету для фінансування ліквідації наслідків від надзвичайних ситуацій природного характеру. / Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Всеукраїнської НПК, 28-29 квітня 2016р ./ за заг.ред. В.П. Садкового. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – С. 226-228.
5. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2006 році. МНС України. Київ,2007. – 236 с.
6. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2007 році. МНС України. Київ,2008. – 226 с.
7. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2008 році. МНС України. Київ,2009. – 244 с.
8. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2009 році. МНС України. Київ,2010. – 252 с.
9. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2010 році. МНС України. Київ,2011. – 214 с.
10. Національна доповідь про стан техногенної таприродної безпеки в Україні у 2011 році. УНДІ ЦЗ ДСНС України. Київ, 2012. – 359 с.
11. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році. УНДІ ЦЗ ДСНС України. Київ, 2013. – 384 с.
12. Іванець Г.В. Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій природного характеру в цілому, за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них. / Системи обробки інформації/ – Х.: ХУПС, 2016. Вип. 8(145). –С. 175-179.
13. Иванец Г.В., Андронов В.А., Поспелов Б.Б., Толкунов И.О., Иванец М.Г. Системная модель прогнозирова- ния и обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом потенциальных рисков угроз. System model for forecasting and provision tlimination of emergency situations with accounting potential risks of threat. / East journal of securty studies. Collection of scienstific papers. – Kharkiv, Slupsk, 2017. Vol.1/1. –C. 174-187.
14. Джонсон Дж. Эконометрические методы.– М.: Статистика, 1980.–444 с.
15. Гранберг А.Г. Статистическое моделирование и прогнозирование. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 378 с.
16. Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії: У 2 т. – К. : Нічлава, 1988 – 198 с.
17. Економетрія. Навчальний посібник. / О.Л. Ліщинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова. – К. : МАУП, 2003. – 208 с.
18. Іванець Г.В., Бугайов А.Ю. Прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру на основі статистичних даних моніторингу. /Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків: НУЦЗУ, 2016. Вип. 23. – С. 39-45.
Опубліковано
2018-02-08
Як цитувати
Ivanets G.V. Модель прогнозування необхідних коштів в резервному фонді державного бюджету для ліквідації наслідків від надзвичайних ситуацій / G.V. Ivanets, I.A. Tolkunov, E.I. Stetsyuk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (47). – С. 160-163. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.160.