ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ КРЕАТИВНОСТІ У БОЙОВІЙ ПІДГОТОВЦІ КУРСАНТІВ ПІДРОЗДІЛІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВВНЗ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

  • H. А. Makogon
  • V. А. Gunchenko
Ключові слова: військово-фізична підготовка, військово-технічні нормативи, результати фізичної та бойової підготовки, креативні здібності

Анотація

Стаття присвячена актуальній темі фізичній і військово-технічній підготовці курсантів, виходячи з особистих креативних здібностей, а також за рахунок індивідуальних підходів до кожного. В контексті нової парадигми освіти автори пропонують дослідити кореляційний зв’язок між результатами виконання військовослужбовцями військово-прикладних нормативів та нормативів з фізичної підготовки.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Басенко О.В., Градусов В.А. Креативность и ди-намика её развития в автоспорте (картинг) // Слобо-жанський науково-cпортивний вісник: Зб. наук. статей - Харків: ХДАФК, 2003 – Вип.6.-С.64-67.
2. Басенко О.В., Градусов В.А. Методические осно-вы совершенствования показателей креативности в ав-тоспорте (картинге). // Слобожанський науково-cпортивний вісник: Зб. наук. статей-Харків: ХДАФК, 2003 – Вип.117. – С. 84-85.
3. Басенко О.В. Креативність особистості в ав-тоспорті // Молода спортивна наука. Зб. наук. Праць з галузі ФКтас.-Львів. 2003 - Вип.7.-Т.З.- С.28-31.
4. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физи-ческой подготовки спортсменов. — М.: Физкультура и спорт, 1988. — 331с.
5. Сальников В.А. Возрастное и индивидуальное в структуре спортивной деятельности :монография / Си-бАДИ. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2000 – 159 с.
6. Русанов, В. Я. Методы совершенствования спе-циальной подготовки боксеров высокого класса в зависи-мости от многолетней динамики физических и психиче-ских качеств: дисс. канд. пед. наук : 13.00.04 / ВНИИ физ. культуры. - Москва, 1984 - 185 с.
7. Верхошанский Ю.В. Программирование и орга-низация тренировочного процесса. - М.: ФиС, 1985. - 175 с.
8. Вишнякова Н.Ф. Психологические основы разви-тия креативности в профессиональной акмеологии: дис. докт. психол. наук. — М., 1996. — 394 с.
9. Поляков В.А. Психология развития личности в системных отношениях. - М.,1999. - 182 с.
10. Богоявленська Д.Б. Психологія творчих здібнос-тей: Учеб. Посібник для студентів вищ. Учеб. Заведеній. / Богоявленська Д.Б. — К: Академія, 2002 — 378 с.
11. Бронштейн, И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов [Текст] / И.Н.Бронштейн, К.А.Семендяев. – М.: Наука, 2007. – 708 с.
12. Выготский, Л.С. О психологических системах / Л.С.Выгодский – М.: Питер, 2001. – 467 с.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
MakogonH.А. Дослідження ролі креативності у бойовій підготовці курсантів підрозділів технічного забезпечення ввнз за результатами педагогічного експерименту / MakogonH.А., GunchenkoV.А. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 137-140. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/449 (дата звернення: 18.01.2019).