ТЕХНОЛОГІЯ ТЕСТУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТІ ДО SQL ІН'ЄКЦІЇ

  • О. V. Kovalenko
Ключові слова: уразливості до SQL ін'єкцій, GERT-мережі, уразливості безпеки

Анотація

В роботі представлені результати дослідження та алгоритми тестування на вразливість до одним з найбільш поширених видів атак на Web-додатки – SQL ін'єкції. Аргументовано обраний підхід математичного моделювання на основі GERT-мереж. Розроблено комплекс математичних моделей технології тестування Web-додатків. В основу математичного моделювання покладено підхід GERT-мережевого синтезу. В результаті розроблено математичні моделі технології тестування уразливості до SQL ін'єкцій. Математична модель технології тестування уразливості до SQL ін'єкцій відрізняється від відомих, вдосконаленим способом визначення відстані між результатами ін'єкції.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. About The Open Web Application Security Project – OWASP: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.owasp.org/index.php/About_The_Open_Web_Application_Security_Project.
2. OWASP Top 10 – 2017 RC1: [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: https://github.com/OWASP/Top10/blob/master/2017/OWASP%20Top%2010%20-%202017%20RC1-English.pdf.
3. Positive Research 2016: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ptsecurity.com/upload/ptru/analytics/Positive-Research-2016-rus.pdf.
4. OSSTMM 3 – The Open Source Security Testing Methodology Manual. Contemporary Security Testing And Analysis: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.isecom.org/mirror/OSSTMM.3.pdf.
5. Testing for DOM-based Cross-site scripting (OTG-CLIENT-001) – OWASP: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_DOM-based_Cross_site_scripting_(OTG-CLIENT-001).
6. Testing for SQL Injection (OTG-INPVAL-005) – OWASP: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.owasp.org/index.php/103Testing_for_SQL_Injection_(OTG-INPVAL-005).
7. Cohen W., Ravikumar P., Fienberg S. A Comparison of String Metrics for Matching Names and Records [Электронный ресурс] / William W. Cohen, Pradeep Raviku-mar, Stephen E. Fienberg. Режим доступа: https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/Web/People/wcohen/postscript/kdd-2003-match-ws.pdf.
8. Kevin Dreßler a , Axel-Cyrille Ngonga Ngomo On the Efficient Execution of Bounded Jaro-Winkler Distances / Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability an IOS Press Journal Электронный ресурс http://www.semantic-web-journal.net/system/files/swj944.pdf
9. Pritsker A. A. В., Happ W. W. GERT: Graphical Evaluation and Review Technique. Part I. Fundamentals // The Journal of Industrial Engineering (May 1966).
10. Pritsker, A. A. В. Modeling and analysis using Q-GERT networks New York: Wiley : Distributed by Halsted Press, 1979.
11. Семенов С.Г. Gert-модель прогнозування пара-метрів функціональної безпеки технічних систем / С.Г.Семенов, Гавриленко С.Ю., Кассем Халіфе // Зб. науко-вих праць. Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2016. – Вип. 2(139) С.50-52.
12. Semenov S.G., Zmiyevskaya V N., Kassem Khalife Development of Gert model of management system by using test cases // Journal of Qafqaz university-mathematics and computer science 2016, Vol.(4), № 1. C. 52-59
13. Эдвардс Г. Последняя теорема Ферма. Генети-ческое введение в алгебраическую теорию чисел / Г. Эд-вардс. – М.: Мир, 1980. – 486 с.
14. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и матема-тическая статистика / В.Е. Гмурман. – М.: Высшая шко-ла, 2003. – 479 с.
15. Коваленко А.В. Методы качественного анализа и количественной оценки рисков разработки программного обеспечения / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко // Збірник нау-кових праць "Системи обробки інформації". – Випуск 5(142). – Х.: ХУПС – 2016. – С. 153-157.
16. Коваленко А.В. Проблемы анализа и оценки рис-ков информационной деятельности / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, Н.Н. Якименко, А.П. Доренский // Збірник нау-кових праць "Системи обробки інформації". – Випуск 3(140). – Х.: ХУПС – 2016. – С. 40-42.
17. Коваленко А.В. Метод качественного анализа рисков разработки программного обеспечения / А.А. Сми-рнов, А.В. Коваленко, Н.Н. Якименко, А.П. Доренский // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Випуск 2(23). – Харків: ХУПС. – 2016. – С. 150-158.
18. Коваленко А.В. Алгоритм анализа уязвимости SQL Injection для управления рисками разработки программного обеспечения / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, А.С. Коваленко // Збірник тез другої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми науко-во-технічного та правового забезпечення кібер-безпеки у сучасному світі» (ПНПЗК-2017). м. Харків.10-12 квітня 2017 р. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – С. 27.
19. Коваленко А.В. Метод управления рисками разработки программного обеспечения на основе алгоритмов анализа уязвимостей / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, А.С. Коваленко // Збірник тез Міжнародної нау-ково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп'ютерні технології» (IS&CT). м. Кіровоград. 20-22 квітня 2017 р. – Кіровоград: КНТУ. – 2017. – С. 92.
20. Коваленко А.В. Алгоритмы анализа DOM XSS уязвимости и уязвимости SQL Injection при управлении рисками разработки программного обеспечения / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, А.С. Коваленко // Збірник тез IX міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії”. м. Харків. 20-21 квітня 2017 р. – Харків: ХНЕУ. – 2017. – С. 61.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
KovalenkoО.V. Технологія тестування вразливості до sql ін’єкції / KovalenkoО.V. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 66-71. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/435 (дата звернення: 22.10.2018).