ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ РИЗИКІВ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ КВАДРАТИЧНОЇ ДИСКРИМІНАНТНОЇ ФУНКЦІЇ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ

  • O. Yu. Kropachok
Ключові слова: діагностика, контроль, достовірність, ймовірність, кумулянт, дискримінантна функція, статистичний ризик

Анотація

Розглянута імовірнісна модель квадратичного дискримінуєючого перетворення вхідних випадкових векторних вимірювальних сигналів в інформаційній системі технічної діагностики, коли коефіцієнти функції перетворення випадкові. Показано, що така модель – це суперпозиція умовних (по класах діагностованих станів) центрального і нецентрального розподілів Фішера, кількість ступенів котрих залежить як від обсягів навчальних вибірок компонент вхідного вектора, так і по класах станів. Запропоновано метод оцінювання достовірності діагностики, як функції не тільки розмірності вхідного вектора вимірюваних інформативних ознак, але і дискримінантної функції.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Раудис Ш. Ограниченность выборки в задачах классификации / Ш. Раудис // Статистические проблемы управления. – Вильнюс. – 1976. – Вып. 18. – С. 1–185.
2. Мигущенко Р. П. Исследование влияния ограничен-ности априорной информации на вид и размер достовер-ности диагностики / Р. П. Мигущенко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – Белгород : БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2014. – № 6. – С. 201–204.
3. Уткин Л. В. Модель классификации на основе не-полной информации о признаках в виде их средних значе-ний / Л. В. Уткин, Ю. А. Жук, И. А. Селиховкин // Искус-ственный интеллект и принятие решений. – 2012. – № 3. – С. 71–81.
4. Щапов П. Ф. Синтез информационной модели процедуры альтернативной функциональной діагностики / П. Ф. Щапов, Р. П. Мигущенко // Приборы и методы измерений. – Минск. – 2014. – Вып. 2. – С. 94–100.
5. Щапов П. Ф. Повышение достоверности кон-троля и диагностики объектов в условиях неопределённо-сти : монография / П. Ф. Щапов, О. Г. Аврунин. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 191 с.
6. Щапов П.Ф. Теоретичні та практичні засади си-стем контролю та діагностування складних промислових об’єктів : Монографія / П.Ф. Щапов, Р.П. Мигущенко, О.Ю. Кропачек – Х: НТУ «ХПІ», 2015. – 260 с.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Kropachok O.Yu. Дослідження діагностичних ризиків параметричної невизначеності квадратичної дискримінантної функції при діагностиці промислових об’єктів / O.Yu. Kropachok // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 56-59. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/433 (дата звернення: 18.01.2019).