ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЕННЯ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН

  • Л.І. Лєві
  • О.М. Петровський
Ключові слова: насіння, мембрана, опір, ємність, частота, еквівалентна схема, обмінний процес

Анотація

На основі будови клітин визначені електричні властивості біологічної тканини, з якої складається насіння рослин. Показана зміна складових активного опору в залежності від частоти електромагнітного випромінювання за допомогою якого проводилась стимуляція. Експериментально доведено, що еквівалентну електричну схему неможливо звести до простих випадків з’єднання опорів і ємностей, а саме насіння не можна вважати нейтральним діелектриком. Розроблена методика оцінки інтенсивності обмінних процесів залежно від електричного опору насіння.

Посилання

1. Бородин И. Ф. Воздействие электромагнитной волны с семенем при дезинсекции зерна / И. Ф. Бородин, С. В. Вендин, С. Г. Кузнецов // Техника в сельском хозяйстве. − 1991. − № 6. – С. 8−10.
2. Грабовски Б. Справочник по электронике / Б. Грабовски : [пер. с фр. А. В. Хаванов − 2-е изд., испр.]. − М.: ДМК Пресс, 2009. − 416 с.
3. Исмаилов Э. Ш. Биофизическое действие СВЧ излучений / Э. Ш. Исмаилов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 306 с.
4. Кутовой В. А. Высокочастотная технология за-щиты зерна от амбарных вредителей / В. А. Кутовой, Б. И. Рудяк, Л. А. Базыма [ и др. ] // Вопросы атомной науки и техники. − 2001. − № 4. – С. 129−132.
5. Основы взаимодействия физических полей с био-логическими объектами / В.П. Олейник. – Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2006. − 61 с.
6. Пат.51700 UA МПК (2009) А01С 1/00 (2010. 07), Спосіб передпосівного опромінення насіння зернових. / Петровський О.М., Смердов А.А., Жемела Г.П., Волков С.І., Ландар А.А. // власник Петровський О.М. Патент на корисну модель №51700. заявлено 15.02.2010; опублікова-но 26.07.2010. Бюл. № 14 2010р.
7. Черенков А. Д. Применение информационных эле-ктромагнитных полей в технологических процесах сельского хозяйства / А. Д. Черенков, Н. Г. Косуліна //Світлотехніка та електроенергетика / Міжнародний науково-технічний журнал. – Х.: ХНАМГ. − 2005. − № 5. – С. 77−80.
8. Thomasset A. Proprietes bioelectriques des tissus. Mesure de l'impedance en clinique / A. Thomasset // Lyon Med. − 1962 − № 28. − P. 107−109.
Опубліковано
2017-10-11
Розділ
Статті