ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЕННЯ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН

  • L. I. Levi
  • A. N. Petrovskiy
Ключові слова: насіння, мембрана, опір, ємність, частота, еквівалентна схема, обмінний процес

Анотація

На основі будови клітин визначені електричні властивості біологічної тканини, з якої складається насіння рослин. Показана зміна складових активного опору в залежності від частоти електромагнітного випромінювання за допомогою якого проводилась стимуляція. Експериментально доведено, що еквівалентну електричну схему неможливо звести до простих випадків з’єднання опорів і ємностей, а саме насіння не можна вважати нейтральним діелектриком. Розроблена методика оцінки інтенсивності обмінних процесів залежно від електричного опору насіння.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Бородин И. Ф. Воздействие электромагнитной волны с семенем при дезинсекции зерна / И. Ф. Бородин, С. В. Вендин, С. Г. Кузнецов // Техника в сельском хозяйстве. − 1991. − № 6. – С. 8−10.
2. Грабовски Б. Справочник по электронике / Б. Грабовски : [пер. с фр. А. В. Хаванов − 2-е изд., испр.]. − М.: ДМК Пресс, 2009. − 416 с.
3. Исмаилов Э. Ш. Биофизическое действие СВЧ излучений / Э. Ш. Исмаилов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 306 с.
4. Кутовой В. А. Высокочастотная технология за-щиты зерна от амбарных вредителей / В. А. Кутовой, Б. И. Рудяк, Л. А. Базыма [ и др. ] // Вопросы атомной науки и техники. − 2001. − № 4. – С. 129−132.
5. Основы взаимодействия физических полей с био-логическими объектами / В.П. Олейник. – Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2006. − 61 с.
6. Пат.51700 UA МПК (2009) А01С 1/00 (2010. 07), Спосіб передпосівного опромінення насіння зернових. / Петровський О.М., Смердов А.А., Жемела Г.П., Волков С.І., Ландар А.А. // власник Петровський О.М. Патент на корисну модель №51700. заявлено 15.02.2010; опублікова-но 26.07.2010. Бюл. № 14 2010р.
7. Черенков А. Д. Применение информационных эле-ктромагнитных полей в технологических процесах сельского хозяйства / А. Д. Черенков, Н. Г. Косуліна //Світлотехніка та електроенергетика / Міжнародний науково-технічний журнал. – Х.: ХНАМГ. − 2005. − № 5. – С. 77−80.
8. Thomasset A. Proprietes bioelectriques des tissus. Mesure de l'impedance en clinique / A. Thomasset // Lyon Med. − 1962 − № 28. − P. 107−109.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
Levi L.I. Фізико-математична модель впливу електромагнітного випромінення на електричні властивості біологічних тканин / L.I. Levi, A.N. Petrovskiy // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 47-50. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/431 (дата звернення: 18.01.2019).