МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ, ДІАГНОСТИКИ ТА ВІДЛАГОДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕНТГЕНІВСЬКОЮ УСТАНОВКОЮ

  • M. O. Мalakhova
  • S. M. Reva
  • A. I. Perminov
  • M. G. Styervoyedov
Ключові слова: метод, визначення параметрів, діагностика, відлагодження, комп’ютерізована система управління, рентгенівська установка

Анотація

Вдосконалено метод визначення параметрів, діагностики та відлагодження комп’ютеризованої сис-теми управління рентгенівською установкою за рахунок можливості проведення комплексних робіт по її діагностиці та відлагодженню шляхом розробки механізму одночасної взаємодії кількох сервісних програм з системою, що дозволяє зменшити затрати часу на проведення пуско-налагоджувальних робіт.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Tuberculosis: fact sheet// Media centre. World Health Organization. - March 2017. - URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en
2. Ukraine Tuberculosis profile //World Health Organiza¬tion. - URL: http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en.
3. Berkhout, W.E. The ALARA-principle. Backgrounds and enforcement in dental practices [Text] / W.E. Berkhout // Ned Tijdschr Tandheelkd(in Dutch). – 2015 May. – Vol. 122. – Issue 5.– pp. 263–270.
4. Voisin, P. Standarts in biological dosimetry: A re¬qui-renment to perform an appropriate dose assessment [Text] / P.Vosin // Mutation Research/Genetic Toxicology and Envi¬ro-nmental Mutagenesis. 2015. Vol. 793. pp. 115–122.
5. Towards patient dose optimization in digital radiography [Text] / G. Andria, F. Attivissimo, G. Guglielmi, A.M.L. Lanzolla, A. Maiorana, M. Mangiantini // Measure-ment. – 2016 Feb. – Vol. 79. – pp. 331 – 338.
6. Пінчук, І.П. Досвід проведення перевірки рентге¬но-діагностичних апаратів лікувально-профілактичних закла¬дів та засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам Держстандарту на прикладі Харківської області [Текст] / І.П. Пінчук, В.А. Калініченко // Український радіологічний журнал. – 2011. – №3. – С. 354–356.
7. Стадник, Л.Л. Оценка доз пациентов в рентгено-графии и их оптимизация путем установления нацио-нальных диагностических рекомендованных уровней [Текст] / Л.Л. Стадник , О.Ю. Шалепа, О.В. Носик // Ра-ди¬ационная гигиена. – 2014. – Т. 7. – № 4. – С. 84–88.
8. Рева, С.Н. Анализ зависимости эквивалентной до-зы облучения паци¬ентов от формы напряжения питания рентгеновской трубки [Текст] / С.Н. Рева, М.О. Ма-лахова, Л.С. Сорока // Праці Луганського відділення Між-народної Ака¬демії Інформатизації. Науковий журнал. – Луганськ, 2012. –№ 1(26). – С. 17-23.
9. Рева, С.М. Дослідження залежності дози опромі-нен¬ня пацієнтів від форми напруги живлення рентгенівсь-кої трубки [Текст] / С.Н. Рева, М.О. Малахова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2016. – №5/9 (83). – C. 12-19.
10. Рентгеновский высокочастотный источник пи-та¬ния IEC-F7 [Електронний ресурс] : Общая информация / Лаборатория интеллектуальных электронных систем. – URL: http://iec-lab.com.ua/group.php?id=8&cid=6.
11. Рентгеновский высокочастотный источник пи-та¬ния IEC-F7 [Електронний ресурс] : Стандарты / Лабо-ратория интеллектуальных электронных систем. – URL: http://iec-lab.com.ua/viewpage.php?id=32&gid=9&cid=6.
Опубліковано
2017-10-11
Як цитувати
МalakhovaM.O. Метод визначення параметрів, діагностики та відлагодження комп’ютерізованої системи управління рентгенівською установкою / МalakhovaM.O., S.M. Reva, A.I. Perminov, M.G. Styervoyedov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 22-26. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/426 (дата звернення: 22.10.2018).