ПОМИЛКА ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ ЦІЛІ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ ФЛУКТУАЦІЙ ПОЧАТКОВИХ ФАЗ РАДІОІМПУЛЬСІВ ПАЧКИ

  • V. Karlov
  • O. Kuznietsov
  • A. Artemenko
  • А. Karlov
Ключові слова: когерентно-імпульсна РЛС, пачка радіоімпульсів, фазові флуктуації, радіальна швидкість, гаусівський шум, радіолокаційне спостереження, ефективність оптимізації

Анотація

У статті розглядаються питання оцінювання радіальної швидкості при використанні когерентної пачки радіоімпульсів стосовно випадку наявності у відбитих від цілі радіоімпульсах корельованих флуктуацій початкових фаз. Оцінюється точність вимірювання частоти пачки для випадку узгодженої обробки без врахування фазових флуктуацій її радіоімпульсів. Розгляд проводиться у припущенні, що на вхід приймального пристрою РЛС надходить адитивна суміш відбитих від цілей сигналів й некорельованого гаусівського шуму. Вважається, що фазові флуктуації радіоімпульсів прийнятої пачки розподілені за нормальним законом с нульовим середнім, а кореляція фазових флуктуацій зі збільшенням інтервалу між радіоімпульсами пачки убуває за експоненціальним або знакозмінним законами. Наведений аналіз дозволяє визначити умови, при яких ускладнення алгоритму обробки даного радіолокаційного сигналу вважається виправданим.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория / под. ред. Я.Д. Ширмана. – М: З.А.О. «МАКВИС», 1999. – 828 с.
2. Вопросы статистической теории антенн / Я.С. Шифрін – М:Сов. радио, 1970 – 383 с.
3. Влияние среды распространения радиоволн на приморском направлении при измерении угловых координат радиолокационных целей / В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, В.В. Челпанов, К.П. Квиткин // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил – Х: ХУПС, 2010. – № 3(25) – С. 51-53.
4. Справочник по радиолокации / Под ред. М. Сколника / Пер. с англ. под общ. ред. К.Н. Трофимова. – М: Сов. радио, 1976, Т 1. – 456с.
5. Статистическая теория радиолокации протяженных целей / Р.В. Островитянов, Ф.А. Басалов – М: Радио и связь, 1982. – 232с.
6. Обнаружение аэродинамических целей в условиях шумовых и пассивных помех с широким доплеровским спектром / В.Д. Карлов, И.Г. Леонов, А.Е. Присяжный, О.Я. Луковский // Системи обробки інформації – Х: ХУПС, 2006. – № 9(58) – С. 34-36.
7. Влияние тропосферы и подстилающей поверхности на работу РЛС / Н.П. Красюк – М: Радио и связь, 1988. – 223 с.
8. Котов А.Ф. Влияние отражений от подстилающей поверхности на процесс локации объектов // Теория и практика систем синхронизации / Московский институт радиотехники электроники и автоматики. – М.: – 1992 – С.4-8.
9. Влияние неоднородностей рельефа позиции радиолокационной станции на эффективность подавления внешней помехи при локации надводных целей / В.Д. Карлов, Н.Н. Минервин, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук // Системи управління навігації та зв’язку – К: ЦНДІ навігації і управління, 2008. – № 4 (8) – С. 34-36.
10. Петрушенко М.М. Особливості застосування радіотехнічних систем Повітряних Сил в нестабільних гідрометеорологічних умовах та стихійних метеорологічних явищах / М.М. Петрушенко // Системи управління навігації та зв’язку – К: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2009. – № 2 (10) – С. 54-57.
11. Влияние флуктуаций фронта помеховой волны на эффективность её подавления корреляционным компенсатором в радиотехнических системах приморского базирования / В.Д. Карлов, Н.Н. Минервин, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук, О.Я. Луковский // Системи обробки інформації – Х: ХУПС, 2008. – № 7(74) – С. 87-93.
12. До питання про вимірювання дальності маловисотної цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем / В.Д. Карлов, Д.Б. Кучер, О.В. Струцинський, О.В. Лукашук // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України – Х: ХНУПС, 2016. – № 3(24) – С. 98-101.
13. К вопросу о измерении доплеровской частоты сигнала отраженного от цели лоцируемой за пределами радиогоризонта над морем / В.Д. Карлов, А.П. Кондратенко, А.К. Шейгас, Ю.Б. Ситник // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України – Х: ХУПС, 2014. – № 1(14) – С. 115-117.
14. Особливості вимірювання радіальної складової швидкості цілі, лоцюємої під малими кутами місця над морем / В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, Г.В. Пєвцов, А.І. Нос // Тези доповідей 8 наукової конференції ХУПС ім. І. Кожедуба «Новітні технології-для захисту повітряного простору», 18-19 квітня 2012 року – Х: ХУПС, 2012. – С. 295.
15. Использование фазометрического метода при оптимизации измерения радиальной составляющей скорости цели, лоцируемой за пределами радиогоризонта над морем / В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, А.И. Нос // Тези доповідей 12 науково- технічної конференції „Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах”, Феодосія, 6-7 вересня 2012 року – Ф: 2012. – С. 198.
16. Использование фазометрического метода при оптимизации измерения радиальной составляющей ускорения цели над морем / В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, А.И. Нос // Тези доповідей 12 науково- технічної конференції „Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах”, Феодосія, 6-7 вересня 2012 року – Ф: 2012. – С. 210.
17. Ошибки измерения радиальной скорости и радиального ускорения цели, обусловленные неучетом флюктуаций фаз импульсов пачки / Н.Н. Минервин, А.Л. Кузнецов // Авіаційно-космічна техніка і технологія – Х: ХАІ, 2001. – № 22 – С. 288-294.
18. Про вплив механізму розповсюдження радіохвиль на локацію цілей в тропосферному радіохвилеводі над морем / В.Д. Карлов, О.В. Бєсова, М.М. Олещук, М.М. Петрушенко // Тези доповідей 10 наукової конференції ХУПС ім. І. Кожедуба «Новітні технології-для захисту повітряного простору», 9-10 квітня 2014 року – Х: ХУПС, 2014. – С. 254.
19. Ограничение точности измерения радиальной скорости цели за счет условий распространения, отражения и обработки радиолокационного сигнала / М.М. Мінервін, О.Л. Кузнєцов, В.А. Таршин // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил – Х: ХУПС, 2006. – № 3(9) – С. 116-118.
20. Результати експериментальних досліджень особливостей локації маловисотних цілей, що здійснюють політ над морською поверхнею / В.Д. Карлов, М.М. Олещук, Г.В. Пєвцов, В.Л. Місайлов // Матеріали третьої міжнародної НТК «Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних і телекомунікаційних систем IPST-2014 – Х: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 35.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Karlov V. Помилка вимірювання радіальної швидкості цілі внаслідок впливу флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів пачки / V. Karlov, O. Kuznietsov, A. Artemenko, KarlovА. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 60-64. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.060.
Розділ
Управління в складних системах