ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

  • L. Chernova
Ключові слова: інновації, інноваційна економіка, проектна методологія, управління проектами, управління програмами, форсайтінг

Анотація

На етапі ринкових перетворень в Україні можливості збільшення випуску продукції і послуг за рахунок залучення в економічний обіг нових ресурсів стають обмеженішими. Вирішального значення для економічної динаміки набуває перехід економіки до інноваційного типу економічного зростання. Предметом дослідження у даній роботі є процес реалізації інновацій з точки зору побудови інноваційної інфраструктури у межах проектної методології. Метою дослідження є створення концепції ефективної системи обслуговування інноваційного процесу з урахуванням особливостей впровадження методологій управління проектами. Завдання: Проаналізувати особливості інноваційної інфраструктури. Розглянути способи фінансування стадій інноваційного процесу з точки зору проектної методології. Розглянути можливість застосування форсайтингу в рамках проектних методологій. Сформулювати задачу прийняття рішень з оцінки інноваційного потенціалу регіону. Методи дослідження: логічне узагальнення, аналіз та синтез, структурний аналіз. Результати: Сформовано та описано основні елементи інноваційної інфраструктури як системи організаційно-економічних форм та інституціональних структур. Класифіковано елементи інноваційної інфраструктури за різними формами. Запропоновано використовувати диференційований підхід до фінансування стадій інноваційного процесу для різних проектних методологій (проектної, програмної та портфельної). Зроблено висновок про доцільність використання форсайтінгу для реалізації інноваційного підходу, саме як технологію довгострокового прогнозування. Сформовано схему зв'язку методології форсайтінгу та проектної методології створення цінностей. Формалізовано елементи задачі прийняття рішень з оцінки інноваційного потенціалу регіону, побудовану з використанням методології програмного підходу, що може бути використаним регіональними та державними органами влади для оцінки ступеня впливу того чи іншого чинника на стан інноваційного потенціалу території, а також для визначення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку. Висновки. Розглядаючи методологію управління програмами крізь призму форсайтингу можна побачити головні результати від впровадження цієї методології на виробництві, і головне, що використання методології форсайтингу переводить підприємство одразу на четвертий з п’яти рівнів технологічної зрілості. Тобто завдяки використанню наведених вище методологій ми можемо не лише розробити та впровадити інновацію, але й спрогнозувати таке майбутнє при якому зиск від впровадженої інновації буде максимальним.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Aleinikova, O. V. (2004), Economic policy of state innovation development in market conditions : author's abstract dis.. [Ekonomichna polityka innovatsiinoho rozvytku derzhavy v rynkovykh umovakh : avtoref. dys..], Dnipropetrovsk, P. 19.
2. Vysotska, I. B. (2005), Innovation factor in the development of industry : author's abstract dis.. [Innovatsiinyi chynnyk rozvytku promyslovosti: avtoref. dys..], Kyiv, P. 21.
3. Prozorov, V. V. (2005), Improvement of Innovation Infrastructure of Ukraine in the Conditions of Globalization : author's abstract dis.. [Udoskonalennia innovatsiinoi infrastruktury Ukrainy v umovakh hlobalizatsii: avtoref. dys..], Donetsk, P. 21.
4. A Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBoK guide). Sixth edition. USA: PMI Inc. 2017. 735 p.
5. Innovative activities management of marine economy enterprises and organizations : Monograph, Mykolaiv : vydavnytstvo Torubary O.S., 2013, 448 p.
6. P2M Management of innovation projects and programmes of organizations : Monograph [P2M Kerivnytstvo z uppravlinnya innovatsiynymy proectamy i prohramamy orhanizatsiy : Monohrafya], Translation into Ukrainian, edited by Professor F. O. Yaroshenka, Kyiv : Novyy druk, 2010, 160 p.
7. Bushuiev, S. D., Bushuieva, N. S., Kazariezov, A. Ia. et al. (2010), Project and programme management: a textbook [Upravlinnia proektamy ta prohramamy: Pidruchnyk], Mykolaiv : vydavnytstvo Torubary O.S., 352 p.
8. Kendall, Y., Rollynz, K. (2004), Modern methods of project portfolio management and project management office: Maximizing ROI [Sovremennyie metody upravlenyia portfeliamy proektov y ofys upravlenyia proektamy: Maksymyzatsyia ROI], Moscow : ZAO «PM SOFT», 576 p.
9. Matveev, A. A., Novykov, D. A., Tsvetkov, A. V. (2005), Models and methods of project portfolio management [Modely y metody upravlenyia portfeliamy proektov], Moscow : PMSOFT, 206 p.
10. Foresight as a change management method [Forsayting kak metod upravleniya izmeneniyami], available at: http://www.training.com.ua/live/release/forsajting_kak_metod_upravlenija_izmenenijami.
11. Foresight – the future of economic forecasting [Forsayting – budushcheye ekonomicheskogo prognozirovaniya], available at: http://investfunds.lv/news/4329.
12. Bourne, L. (2016), “Stakeholder relationship management: at the maturity model for organizational implementation”, CRC Press, New York, USA.
13. Friedman, A., Miles, S. (2006), Stakeholders: Theory and Practice, Oxford: Oxford University Press.
14. Kerzner, H. (2001), Strategic planning for project management maturity model, New York: John Wiley & Sons.
15. Bushuyeva, N. S. (2007), Models and methods of proactive management of organizational development programmes: Monograph [Modeli i metody proaktivnogo upravleniya programmemami organizatsionnogo razvitiya: Monografiya], Kyiv : Nauk. Svіt, 199 p.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Chernova L. Особливості методологій управління проектами та програмами для забезпечення інноваційного процесу / L. Chernova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 121-127. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.121.
Розділ
Інформаційні технології