МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ТИПУ І ВАРІАНТА ОБЛАДНАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

  • O. Efremov
  • О. Korshets
Ключові слова: підрозділ безпілотних авіаційних комплексів, безпілотні літальні апарати, вибір типу та варіанта обладнання безпілотного літального апарату, методи багатокритеріальне оцінювання, методи ранжування альтернатив, метод аналізу ієрархій

Анотація

Стаття присвячена вирішенню проблем, пов'язаних з вибором оптимального типу та варіанту безпілотних літальних апаратів. В основному, сучасні одиниці безпілотних авіаційних комплексів озброєні декількома видами безпілотних літальних апаратів. У кожного з них є кілька можливих варіантів обладнання для різних завдань. Кожного разу при плануванні стадії застосування командир безпілотних літальних апаратів комплексу повинен вирішити проблему про обґрунтований вибір раціонального типу та варіанту обладнання БпЛА для забезпечення ефективного виконання завдання. Ефективність використання безпілотних літальних апаратів оцінюється численними показниками. Тому тип і варіант вибору обладнання для безпілотних літальних апаратів повинні базуватися на використанні математичних методів багатокритеріальної оцінки, що визначає проблему та актуальність дослідження. Метою статті є вдосконалення існуючої методики вибору раціонального типу і обладнання безпілотних авіаційних комплексів з використанням методів багатокритеріального оцінювання з метою забезпечення ефективного виконання завдань підрозділами безпілотних авіаційних комплексів. Результати. У статті розглянуті існуючі математичні методи багатокритеріальної оцінки та запропоновано вдосконалену техніку вибору раціонального типу та обладнання для безпілотних літальних апаратів, що базується на аналізі часткових методів та використання комбінації методу аналізу ієрархії і методу медіан Кемені. Запропонована практична реалізація вдосконаленої методології базується на використанні методу аналізу ієрархії для підтримки та прийняття рішення в інформаційно-автоматизованій системі. Це забезпечить ефективне виконання завдань безпілотними літальними апаратами.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Мосов С. Аэрокосмическая разведка в современных военных конфликтах: [монография] / С. Мосов. – К.: Изд. дом “РУМБ”, 2008. – 248 с.
2. Застосування безпілотних літальних апаратів у воєнних конфліктах сучасності / [Ю. К. Зіатдінов, М. В. Куклінський, С. П. Мосов, А. Л. Фещенко та ін.]; під ред. С .П. Мосова. – К.: Києво-Могилянська академія, 2013. – 248 с.
3. Тенденції розвитку форм і способів збройної боротьби в сучасних локальних війнах і збройних конфліктах: [монографія] / [П. П. Ткачук, С. П. Мосов, А. П. Красюк та ін.]; за ред. к.іст.н. Г. П. Воробйова. – Львів: НАСВ, 2015. – 90 с.
4. Мосов С. Беспилотная разведывательная авиация стран мира: история создания, опыт боевого применения, современное состояние, перспективы развития: [монография] / С. Мосов. – К.: Изд. дом “РУМБ”, 2008. – 160 с.
5. Мосов С. П., Колесніков В. О. Вимоги до вибору безпілотних авіаційних комплексів для виконання завдань розвідки та спостереження // Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського. – К.: ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського, 2016. – №1 (56). – С. 24–28.
6. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.
7. Саати Т. Принятие решений – Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.
8. Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки. – М.: Наука, 1973. –161 с.
9. Абрашин В. О., Новічонок С. М., Старостенко М. Б., Куренко О. Б. Експертне оцінювання стану матеріальнотехнічних засобів в умовах недостатнього фінансування // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: ХУПС, 2009. – № 3(19). – С. 110–113.
10. Гнатієнко Г. М. Експертні технології прийняття рішень / Г. М. Гнатієнко. В. Є. Снитюк. – К.: ТОВ «Маклаут», 2008. – 444 с.
11. Циганок В. В. Вибір шкали оцінювання експертом у процесі виконання ним парних порівнянь в системах підтримки прийняття рішень // Реєстрація, зберігання і обробка даних, – К.: ІПРІ НАН України,, 2011, Т. 13. № 3. – С. 92–105.
12. Циганок В. В. Агрегація групових експертних оцінок, що отримані у різних шкалах // Реєстрація, зберігання і обробка даних, – К.: ІПРІ НАН України, 2011. – Т. 13. № 4. – С. 74-83.
13. Циганок В. В. Метод обчислення ваг альтернатив на основі результатів парних порівнянь, проведених групою експертів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, – К.: ІПРІ НАН України, – 2008. – Т. 10. № 2. – С. 121-127.
14. Циганок В. В. Визначення ефективності методів агрегації експертних оцінок при використанні парних порівнянь / В. В. Ціианок // Реєстрація, зберігання і обробка даних, – К.: ІПРІ НАН України, 2009. – Т. 11, №2, – С. 83–89.
15. Циганок В. В., Качанов П. Т., Каденко С. В., Андрійчук О. В., Гоменюк Г. А. Експериментальний аналіз технології експертного оцінювання // Реєстрація, зберігання і обробка даних, – К.: ІПРІ НАН України, 2012, T. 14, № 1. – С. 91–100.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Efremov O. Методика вибору раціонального типу і варіанта обладнання безпілотних літальних апаратів для виконання завдань / O. Efremov, KorshetsО. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 3-7. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.003.
Розділ
Навігація та дистанційне зондування Землі