ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОЧАСТОТНИХ СИГНАЛІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В РЛС ВИЯВЛЕННЯ МАЛОВИСОТНИХ ЦІЛЕЙ НАД МОРЕМ

  • A. Korzhov
  • A. Artemenko
  • O. Kostyanets
  • O. Strutsinskyi
Ключові слова: багаточастотні сигнали, послідовні імпульсні багаточастотні сигнали, радіолокаційна станція виявлення, маловисотна ціль, когерентність сигналів

Анотація

Предметом вивчення в статті є багаточастотні (БЧ) радіолокаційні станції (РЛС) виявлення маловисотних цілей над морем в умовах перешкод. Метою є підвищення ефективності БЧ систем виявлення цілей в умовах перешкод. Завдання: аналіз БЧ сигналів при послідовному формуванні їх складових з використанням аналітичних виразів для довільного БЧ сигналу; математичне моделювання двовимірних кореляційних функцій для різних фазочастотних кодів МЧ сигналу; розробити рекомендації по застосуванню в РЛС виявлення маловисотних цілей. Використовуваними методами є: методи статистичної радіотехніки, теорії вірогідності і математичної статистики. Отримані наступні результати. Отримані частотно-часова діаграма, амплітудно-частотний спектр (АЧС), двомірна кореляційна функція невизначеності, а також нормовані автокореляційна (АКФ) і частотнокореляційна (ЧКФ) функції для різних фазочастотних кодів БЧ сигналу. Проаналізовані смуга когерентності, тривалість головної пелюстки і рівень бічних пелюсток АКФ імпульсного БЧ сигналу із складовими без внутрішньої модуляції та імпульсного БЧ сигналу з лінійночастотномодульованими складовими з різними кодами по частоті і фазі, а також різною шириною спектру дискрет і різним їх рознесенням по частоті. Висновки. Проведений порівняльний аналіз основних видів послідовних БЧ сигналів дозволяє сформулювати рекомендації відносно їх застосування в РЛС виявлення маловисотних цілей в різних умовах перешкодової обстановки. А саме, послідовні БЧ з суцільним АЧС доцільніше використовувати для підвищення характеристик виявлення маловисотних цілей в радіолокаційному каналі (РЛК) над морем у флуктуаційних перешкодах, а сигнали огинаюча та АЧС яких не суцільні доцільніше використовувати в умовах навмисних нестаціонарних в часі і нерівномірних по частоті перешкодах. Послідовні БЧ сигнали з прямокутною огинаючою та АЧС, що складається з АЧС частотних складових, які перетинаються, доцільніше використовувати для підвищення характеристик виявлення маловисотних цілей над морем в РЛК з модулюючими перешкодами.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Кеннеди Р. Каналы связи с замиранием и рассеиванием / Р. Кеннеди. – М.: Сов. радио, 1973. – 304 с.
2. Калинин А. И. Распространение радиоволн на трассах наземных и космических радиолиний. – М.: Связь, 1979. – 296 с.
3. Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподоными сигналами / Л. Е.Варакин. – М.: Радио и связь, 1985. – 384 с.
4. Теория обнаружения сигналов / П. С. Акимов, П. А. Бакут, В. А. Богданович и др. – М.: Радио и связь, 1984. – 440 с.
5. Ван-Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции: Пер. с англ. т.3 / Г. Ван-Трис. – М.: Сов. Радио, 1977. – 662 с.
6. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник / Под ред. Я. Д. Ширмана. – М.: ЗАО "МАКВИС", 1998. – 828 с.
7. Модель дискретного радиолокационного канала с рассеиванием по времени и частоте / И. Г. Леонов, А. Н. Коржов, Р. Н. Животовский, А. А. Радюков // Сб. научн. тр. ЦНИИ ВВТ ВС Украины, вип. 1(52). – К., 2014. – C. 189-195.
8. Методика сравнительного анализа многочастотных сигналов / И. Г. Леонов, А. Н. Коржов, Р. М. Животовский, В. Н. Петрушенко // Системи озброєння та військова техніка. – Харків: ХУПС, 2013, № 1 (33). – С. 22-25.
9. Леонов І. Г. Компенсація активних прицільних завад у разі використання багаточастотного сигналу / І. Г. Леонов, А. Є. Присяжний // Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУ ПС, 2006. – № 3 (7). – С. 42 - 45.
Опубліковано
2018-07-03
Як цитувати
Korzhov A. Особливості багаточастотних сигналів та їх використання в рлс виявлення маловисотних цілей над морем / A. Korzhov, A. Artemenko, O. Kostyanets, O. Strutsinskyi // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 3 (49). – С. 50-54. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.050.
Розділ
Радіолокація і радіотехніка