INDUSTRIAL UNCAPITAL UNGIRDER FRAME STRUCTURE FOR RESIDENTIAL BUILDINGS

A Pavlikov, N Pinchuk, O. Garkava

Анотація


Design features of uncapital ungirder frame structure of building are presented: the
component elements, the advantages and disadvantages, usage experience.
Problem of affordable housing in Ukraine, which is relevant now successfully solved by
the implementation into construction uncapital ungirder frame structure of building.
The frame consists of the smallest number of precast concrete structures sizes, which are
manufactured at plants.
The component elements of the system that have been tested in the laboratory of the
department of reinforced concrete and masonry structures and strength of materials Poltava
National Technical Yuri Kondratyuk University are presented. The examples of buildings,
which constructed on this constructive system in Poltava are provided.
Keywords: Uncapital Ungirder Frame Structure, constructive system, affordable
housing.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Yaroshenko G. Naybilshe buduemo sotsialnogo zhitla, bo poki shcho u nas ne tak bagato lyudey,

yaki mozhut dozvoliti sobi elitne / G. Yaroshenko // Vechirnya Poltava. – 2008. – № 22. – S. 4.

Tsvetov O. Budivnitstvo: traditsiyne chi innovatsiyne / O. Tsvetov // Vechirnya Poltava. – 2008. –

№ 27. – S. 6.

Moskalenko M. Budinki, pobudovani za sistemoyu KUB-2.5, zdatni zabezpechiti spozhivachiv

dostupnim i, golovne, yakisnim zhitlom / M. Moskalenko // Vechirnya Poltava. – 2010. –

№ 49 (929). – S. 2. 102 Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. − 2 (47)¢ 2016.

Klochko O. Perezhivayuchi ekonomichnu krizu, «Poltavabudinvest» rozroblyae novi tehnologiyi,

shcho zdeshevlyuyut budivnitstvo na tretinu, i zvodyat seysmostiyki bagatopoverhivki /

O. Klochko // Vechirnya Poltava. – 2009. – № 7 (834). – S. 5.

Blekey F. A. Towards an Australian structural form – the flat plate / F. A. Blekey // Architecture in

Australia. – 1965. – P. 115 – 127.

Stasio J. Flat plate rigid frame design of low coshosing project in Newark and Atlantik Citi /

J. Stasio, F. Blekey // N. J. Proc. American Concrete Institute. – 1941. – Vol. 37. – P. 309 – 324.

Kouen G. Dzh. Stroitelnaya nauka ХІХ – ХХ vv.: Proektirovanie sooruzheniy i sistem inzhenernogo

oborudovaniya / G. Dzh. Kouen; per. s angl. V.A. Kossakovskogo; pod red. L.Sh. Kilimnika. – M. :

Stroyizdat, 1982. – 359 s. il.

Unifitsirovannaya sistema sborno-monolitnogo bezrigelnogo karkasa. Osnovnye polozheniya po

raschetu, montazhu i komponovke zdaniy: rabochiy proekt: v 9-ti vypuskah. / Firma «KUB»

SP «INEKS», Nauchno-proektno-stroitelnoe obedinenie monolitnogo domostroeniya. – M. : NSPO

«MONOLIT», 1990. – (Seriya KUB-2,5).

Chto takoe «KUB-2,5» [Electronic resource]. – Access mode: http://zavodzhbi.

com.ua/tehnologiya-kub-2-5/chto-eto.

Nauchno-proektnoe obedinenie «KUB» OOO («NPO KUB») [Electronic resource]. – Access mode:

http://www.kub-25.ru.

Opisanie sistemy po informatsii NPO «KUB»[Electronic resource]. – Access mode:

http:// kub-invest.ru/sist.html.

Deltabeam. Composite beam : designer manual [Electronic resource]. – Access mode:

http://materials.crasman.fi/materials/extloader/?fid=3962&org=2&chk=1b9c49ab.

Patent na izobretenie RF.№ 45415. Sborno-monolitnyy zhelezobetonnyy karkas mnogoetazhnogo

zdaniya «KAZAN-XXI v.» / I. I. Mustafin; data prioriteta ot 27 dekabrya 2004 g.; zaregistr.

08.2006.

Unifitsirovannaya otkrytaya karkasnaya sistema zdaniy s ploskimi perekrytiyami. Seriya B1.020.1-7

/ A. I. Mordich, R. I. Vigdorchik, V. N. Belevich, Yu. A. Ivashchenko / Arhitektura i stroitelstvo. –

– № 6. – S. 24 – 26.

Sborno-monolitnyy karkas SARET [Electronic resource]. – Access mode: http://promresursnsk.

ru›sborno-monolitnyj…saret.html.

Gurov E.P. Sbornoe domostroenie. Strategiya razvitiya / E.P. Gurov // StroyPROFIl. – SPb., 2010. –

№5 (83). – S. 10 – 15.

Sposib z’ednannya zalizobetonnih

plit perekrittya v budivlyah bezkapitelno-bezbalkovoyi konstruk¬tivnoyi sistemi / A. M. Pavlikov,

T. Yu. Kachan, D. K. Balyasniy, D. F. Fedorov : vlasnik patentu – PoltNTU. – Opubl. 27.04.2015. –

Byul. № 8.

Patent na korisnu model № 102290 : MPK (2006.01) E04B 1 / 04. Sposib z’ednannya nadkolonnoyi

pliti perekrittya z kolonoyu v budivlyah bezkapitelno-bezbalkovoyi konstruktivnoyi sistemi / A. M. Pavlikov, D. F. Fedorov, T. Yu. Kachan : vlasnik patentu – PoltNTU. – Opubl. 26.10.2015. – Byul. № 20.

Patent na korisnu model № 91267 : MPK (2006.01) E04B 1 / 04. Sposib z’ednannya zalizobetonnih

paneley diafragm zhorstkosti v budivlyah bezkapitelno-bezbalkovoyi konstruktivnoyi sistemi /

A. M. Pavlikov, D. F. Fedorov, T. Yu. Kachan : vlasnik patentu – PoltNTU. – Opubl. 25.06.2014. –

Byul. № 12.

Patent na korisnu model № 93195 : MPK (2006.01) E04B 1 / 18. Industrialniy bezkapitelnobezbalkoviy

karkas budivli dostupnogo zhitla / A. M. Pavlikov, O. V. Garkava, D. F. Fedorov, G. G. Farenyuk, B. M. Petter, Zh. M. Bovkun : vlasnik patentu – PoltNTU. – Opubl. 25.09.2014. – Byul. №18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
 

ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців.   ( посилання)

ResearchBib - international multi-disciplinary database of scholarly journals, including a description of the log more than 5,400 publishers.   (link)

ResearchBib - международная мультидисциплинарная база данных научных журналов, включающая в себя описания журналов более чем 5400 издателей. (ссылка)

 

Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань за всіма тематичними напрямками.

Ulrich's Periodicals Directory - subscription catalog of American publishing Bowker, is the largest database that describes the global flow of periodicals in all subject areas 

Ulrich's Periodicals Directory  - подписной каталог американского издательства Bowker, является самой крупной БД, описывающей мировой поток периодических изданий по всем тематическим направлениям 

 

Google Scholar це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінється приблизно у 160 млн документів

Google Scholar is a freely accessible web search engine that indexes the full text or metadata of scholarly literature across an array of publishing formats and disciplines. Google Scholar index includes most peer-reviewed online journals of Europe andAmerica's largest scholarly publishers. This product provides the citation indexing features. While Google does not publish the size of Google Scholar's index, third-party researchers estimated it to contain roughly 160 million documents.

Google Scholar это общедоступная поисковая система, индексирующая метаданные научных публикаций по всем отраслям знания, опубликованных в различных форматах. Индекс Google Академии содержит в себе большинство рецензируемых журналов крупнейших научных издателей Европы и Америки. Этот продукт имеет инструментарий для отслеживания научной цитируемости проиндексированных публикаций. Хотя компания Google официально не разглашает объем индекса Google Академии, специалистами этот объем оценивается приблизительно в 160 млн документов.

 

Index Copernicus (Польща) - міжнародна наукометричних база. (Index Copernicus Journals Master List). Сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів

Index Copernicus (Poland) – International scientometric base (Index Copernicus Journals Master List). This website includes indexing, ranking and abstracting journals, and is a platform for scientific collaboration and joint research projects

Index Copernicus (Польша– международная наукометрическая база (Index Copernicus Journals Master List). Данный сайт включает индексирование, ранжирование и реферирование журналов, а также является платформой для научного сотрудничества и выполнения совместных научных проектов 

 

MIAR – інформаційна матриця для аналізу журналів

 

MIAR – Information Matrix for the Analysis of Journals

 

MIAR –– информационная матрица для анализа журналов

 

INTERNATIONAL SERVICES FOR IMPACT FACTOR AND INDEXING (ISIFI) обеспечивает количественный и качественный инструмент для ранжирования, оценки и классификации журналов для последующей академической оценки и оценке передового опыта. Этот фактор используется для оценки престижа журналов. Оценка осуществляется с учетом таких факторов, как рецензирования, оригинальность статей, качество научного содержания статей, качества технического редактирования, и поддержания точной периодичности выхода

 

 

The INTERNATIONAL SERVICES FOR IMPACT FACTOR AND INDEXING (ISIFI) provides quantitative and qualitative tool for ranking, evaluating and categorizing the journals for academic evaluation and excellence. This factor is used for evaluating the prestige of journals. The evaluation is carried out by considering the factors like peer review originality, scientific quality, technical editing quality, editorial quality and regularity 

 

INTERNATIONAL SERVICES FOR IMPACT FACTOR AND INDEXING (ISIFI) обеспечивает количественный и качественный инструмент для ранжирования, оценки и классификации журналов для последующей академической оценки и оценке передового опыта. Этот фактор используется для оценки престижа журналов. Оценка осуществляется с учетом таких факторов, как рецензирования, оригинальность статей, качество научного содержания статей, качества технического редактирования, и поддержания точной периодичности выхода

 

 

Directory of Research Journals Indexing (DRJI) - це загальнодоступна онлайн-служба, яка індексує наукові журнали відкритого доступу та підтримує власний рейтинг журналів всередині свого продукту, відомий як "DRJI Value". Крім того, продукт працює як шлюз, який постачає метадані проіндексованих статей у соціальні мережі, інші системи індексації та електронні бібліотеки.
Індекс DRJI складають приблизно 50,000 статей з 2,300 журналів, опублікованих видавцями зі 103 держав світу.

Directory of Research Journals Indexing (DRJI) is a free online service that indexes open access research journals and provides own ranking of journals within DRJI database known as "DRJI Value." Also this product works as gateway sharing metadata of indexed articles with social networks, other indexing sources and electronic libraries.
The index of DRJI has about 50,000 articles from 2,300 journals published in 103 countries.

Directory of Research Journals Indexing (DRJI) - это общедоступная онлайн-служба, индексирующая научные журналы открытого доступа и поддерживающая собственный рейтинг проиндексированных журналов, известный как "DRJI Value". Кроме того, продукт функционирует как шлюз, поставляющий метаданные проиндексированных статей в социальные сети, другие системы индексации и электронные библиотеки.
Индекс DRJI составляют приблизительно 50,000 статей из 2,300 журналов, опубликованных издателями из 103 стран мира.

 

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського 

 

 

 

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського 

 

 

 

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського 

 

 

 

 

 Українські наукові журнали

 

 

Українські наукові журнали

 

National catalogue of scientific journals 

 

Украинские научныые журналы

 PNB

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) - это портал Министерства науки и высшего образования Польши, на котором собирается информация о публикациях польских ученых, польских и международных научных журналах. Проект финансируется Европейским социальным фондом Европейского Союза, он является частью системы информации о высшем образовании POL-on. В этом ресурсе проиндексировано более 560,000 робот из 29,676 журналов. Кроме того, продукт имеет авторитетные профили для 6224 учреждений и 27,000 ученых.