EXPERIMENTAL STUDY OF SHEAR STRENGTH ANISOTROPY OF GRANULA MEDIUM CONSIDERING TECHNOLOGY FACTORS

  • A. Aniskin University North, Varazdin
  • A. Shkola Odessa State Academy of Building and Architecture
  • V. Premur Premur Ltd. (Croatia)

Анотація

This article presents the results of experimental studies of the shear strength anisotropy of dry bulk material considering its preferred orientation of its flat particles to the shear plane as the effect of technological factors. The samples of a composite medium that was investigated, was mixture of silica sand with broken shells of mussels in a volume proportion 70% of sand and 30% of shells. Filling of the shear cell was conducted at different angles to the shear plane 0°, 30°, 60 ° and 90 °. For each angle of filling three series of experiments was conducted. Determined degree of anisotropy, as expected, was substantial, the largest difference in the angle of internal friction was 8% at an angles of filling 0° and 30°, and difference in the cohesion was 89,5% at an angles of filling 0° and 90° respectively. Keywords: anisotropy of shear strength parameters, fill technology, composite granular medium, direct shear test.

Посилання

1. Shkola A.V. Diagnostika portovyh sooruzhenii / A. V. Shkola. – Odessa: Astroprint, 2010. –
592 s.
2. Shkola A.V. Osnovnye predposylki reshenija zadachi ucheta anizotropii pri opredelenii
davlenia sypuchih sred na blizkoraspolozhennye steny / A.V. Shkola, A.A. Aniskin, B. Soldo //
Vestnik Odesskoi Gosudarstvennoi Akademii Stroitel'stva i Arhitektury. – 2012. – V. 48,
№ 2. – P. 258 – 261.
3. Ornatskii N.V. Mehanika gruntov / N.V. Ornatskii. – M. : Izd-vo MGU, 1962. – 447 s.
4. Harr M.E. Osnovy teoreticheskoi mehaniki gruntov / M.E. Harr. – M. : Stroiizdat, 1971. –
317 s.
5. Geniev G.A. Ploskaia deformaciia anizotropnoi sypuchei sredy / G.A. Geniev //
Stroitel'naja mehanika i raschet sooruzhenii. – 1986. − № 5. − S. 33 – 35.
6. Kandaurov I.I. Mehanika zernistyh sred i ee primenenie v stroitel'stve / I.I. Kandaurov. –
M. : Stroiizdat, 1966. – 319 s.
7. Terzaghi K. Teoriia mehaniki gruntov / K. Terzaghi: pod red. N.A. Cytovicha; per. s
nem. − M. : Gosstroiizdat, 1961. – 507 s.
8. Ewertowska-Madej Z. Anizotropia wytrzimalosci kaolinu sedleckiedo w aparacie
bezposrednieno scinania / Z. Ewertowska-Madej // IBW, Polskiej AN. Gdansk rozpraawy
hydrotechniczne. – Zeszit. 30. − 1972. − S. 121 – 124.
9. Zareckii Ju.K. Viazkoplastichnost' gruntov i raschety sooruzhenii / Ju.K. Zareckii. – M. :
Stroiizdat, 1988. – 352 s.
10. Arthur I.R.F. Inherent anisotropy in a sand / I.R.F. Arthur, B.K. Menzies //
Geotechnique. – 1972. − V. 22, № 1. – P. 115 – 128.
11. Oda M. Anisotropic fabric of sand / M. Oda, I. Koishikawa // Proc. of the IXth
ICSMFE. – Tokyo. − 1977. – V. 1. – P. 235 – 238.
12. Melent'ev V.A. Uchet anizotropii fil'tracionnyh i prochnostnyh svojstv namytyh gruntov
pri proektirovanii gidrotehnicheskih sooruzhenii / V.A. Melent'ev, V.A. Filimonov //
Gidrotehnicheskoe stroitel'stvo. – 1981. − № 4. – S. 23 – 26.
13. Filimonov V.A. Issledovaniia anizotropii prochnostnyh svojstv namyvnyh nesviaznyh
gruntov i zoly / V.A. Filimonov // Izvestia VNIIG. – M., 1974. – T. 106. – S. 280 – 286.
14. Vynnykov Ju.L. Nekotorye rezul'taty eksperimental'nyh issledovanii anizotropii nasypnyh
gruntov / Ju.L. Vynnykov: Trudy 3 Ukrainskoj nauchno-tehn. konf. «Mehanika gruntov i
fundamentostroenie». – T. 2. – S. 276.
15. Vynnykov Ju. L. K ocenke neodnorodnosti slozhenia gruntovyh podushok /
Ju.L. Vynnykov, M.A. Harchenko, A.V. Jakovlev // Materialy V Mezhdunarod. nauch.-tehn.
konf. «Nadezhnost' i dolgovechnost' stroitel'nyh materialov, konstrukcii i osnovanii
fundamentov». − Volgograd: VolGASU, 2009. – S. 193 – 200.
16. Dunstan T. The influence of grading on the anisotropic strength of sand / T. Dunstan //
Geotechnique – 1979. − V. 22 № 3. – P. 529 – 532.
17. Molenda M. Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy / M. Molenda,
M. Stasiak // Inżynieria Rolnicza, 2001. − № 2 − S. 245 – 251.
18. Shkola A. V. Bokovoe davlenie anizotropnyh gruntov na sooruzhenia / Shkola A.V. –
Odessa: MAG VT, 2012. − 219 s.
19. Voitenko I.V. Bokovoe davlenie anizotropnogo grunta na raspornye sooruzheniia v
slozhnyh geotehnicheskih usloviah: dis. na soiskanie uchenoi stepeni kandidata tehnicheskih
nauk : spec. 05.23.02 «Osnovania i fundamenty» / I.V. Voitenko. – Odessa, 2011. – 227 s.
20. British Standard 1377 (1990) Methods of Test for Soils for Civil Engineering
Purposes,British Standards Institution, London.
Опубліковано
2017-04-14
Як цитувати
Aniskin A. Experimental study of shear strength anisotropy of granula medium considering technology factors / A. Aniskin, A. Shkola, V. Premur // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 3 (45). – С. 144-151. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/187 (дата звернення: 21.05.2018).

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)