Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць http://journals.pntu.edu.ua/sunz <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> uk-UA kozelkovae@ukr.net (Козелкова Катерина Сергіївна) maxim.gontar@gmail.com (Гонтар Максим Миколайович) Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ДО ОБ'ЄКТА ТА ЙОГО ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У НАВІГАЦІЇ РОБОТА http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1189 Предметом дослідження в даній статті є процес визначення відстані до перешкоди і її геометричних розмірів, необхідних для вибору оптимального маршруту мобільного робота, що дозволяє обходити перешкоду в автоматичному режимі. Ціль - розробити процедуру та реалізуючий її алгоритм визначення відстані до перешкоди і її геометричних розмірів на основі використання одного джерела лазерного випромінювання. Завдання: на основі аналізу відомих підходів визначення відстані до перешкоди і визначення її геометричних розмірів розробити процедуру та реалізуючий її алгоритм, що дозволяє визначати відстань до перешкоди і її геометричні розміри, з використанням одного джерела лазерного випромінювання. Використаними підходами є: визначення відстані до перешкоди за допомогою лазерних далекомірів; визначення геометричних розмірів і форм перешкод на основі використання систем технічного зору; визначення відстані до перешкоди на основі застосування методу тріангуляції. Отримані наступні результати: запропоновано підхід, що дозволяє з використанням тільки одного джерела лазерного випромінювання і веб-камери визначати не тільки відстань до перешкоди, але і її геометричні розміри, який на відміну від відомих, методів заснованих на застосуванні систем технічного зору не використовує «маяк» (об'єкт зі свідомо відомими розмірами) і системи стереозору. Висновки: запропонований в роботі підхід дозволяє визначити відстань до перешкоди з точністю в 97,4%, геометричні розміри з точністю 91%. Розглянута процедура і реалізує її алгоритм в подальшому можуть бути використані в системах навігації мобільних роботів. V. Barsov, О. Plakhotnyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1189 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИДАЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ ЕНЕРГООБ’ЄКТІВ, ОТРИМАНИХ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ БПЛА http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1190 Метою статті є розробка та експериментальне дослідження методів видалення дефектів на зображеннях, отриманих в результаті дистанційного моніторингу об'єктів енергетичної інфраструктури за допомогою БПЛА, викликаного порядковим переносом зображення з матриці камери в пристрій зберігання. За час зйомки кадру об'єкт встигає змінити місце розташування, що обумовлено характером руху БПЛА, і в результаті ділянки одного кадру відображають різні моменти часу. Таке запізнення отримання даних з матриці щодо руху в кадрі призводить до появи добре помітних геометричних спотворень об'єктів. Камери з порядковим переносом, мають невисоку вартість, таким чином, їх застосування дозволяє істотно знизити вартість системи моніторингу, але вимагає розробки методів обробки отриманих зображень, які б мінімізували геометричні спотворення. При проведенні досліджень використовувалися методи кореляційного оцінювання відносного зсуву послідовностей що представляють собою рядки зображення, методи цифрової нелінійної фільтрації. Було проведено математичне моделювання в пакеті Scilab. Запропоновані і програмно реалізовані методи придушення ефекту порядкового перенесення, які не потребують аналізу послідовності кадрів і дозволяють усувати спотворення, викликані як нахилом відеокамери, так і її вібрацією. При цьому не потрібне проведення оцінки частоти коливань камери або виділення певних областей на зображенні. Використання запропонованих методів дозволяє створити програмне забезпечення для бортового комп'ютера БПЛА, яке може усувати артефакти на зображеннях, отриманих в процесі моніторингу в реальному масштабі часу. Що дозволяє спростити автоматичне виділення контурів і об'єктів на зображенні, а також визначення кількісних і якісних характеристик об'єктів за результатами фото- і відео-зйомки. Отримано розрахункові співвідношення, що дозволяють визначити передбачувані значення зсуву рядків зображення, викликаного ефектом порядкового перенесення. Крім зображень у видимому спектрі, запропоновані методи можуть бути використані для обробки термограм. Проаналізовано методи видалення спотворень на зображеннях та показано, що запропоновані методи дозволяють практично повністю усунути артефакти на зображенні, викликані ефектом порядкового перенесення. A. Ivashko, A. Zuev ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1190 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 АНАЛІЗ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРГОВОЇ ЗМІНИ РАЙОННОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1191 <p>Предметом аналізу в статті є форми представлення інформації про моделі діяльності авіаційних диспетчерів чергової зміни районного диспетчерського центру (РДЦ) системи обслуговування повітряного руху. Метою є вибір раціональних форми представлення інформації про процеси діяльності авіаційного диспетчера при обслуговуванні повітряного руху. Завдання: обґрунтувати перспективність блочно-табличної форми представлення інформації з метою опису складної поліалгорітмічної діяльності чергової зміни РДЦ та визначення характеру взаємодій між авіаційними диспетчерами. Отримані такі результати. Проведено аналіз можливих форм представлення інформації про моделі діяльності чергової зміни РДЦ. Обрано спосіб зберігання, пошуку, відтворення та коригування інформації про діяльність чергової зміни РДЦ. Висновки. Для представлення інформації про процеси діяльності чергової зміни РДЦ було запропоновано застосовувати блочно-табличну форму, яка дозволяє враховувати поліалгоритмічність діяльності авіаційних диспетчерів. Вказано на важливість здійснення поточного об’єктивного контролю з метою отримання можливості оцінки діяльності авіаційного диспетчера в подальшому.</p> D. Grishmanov, O. Nesmiian, F. Baryiluk, Yu. Tolkachenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1191 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1192 В роботі представлено підходи до розробки моделі функціональної діяльності оператора автоматизованої системи управління повітряним рухом (АС УПР). Модель враховує обов’язкові етапи та дії операторів по оцінці обстановки, що складається в зоні відповідальності. Запропоновано граф схему для опису подій, дій та переходів в процесі функціональної діяльності. Наведено аналітичні вирази, які пояснюють порядок отримання кількісних характеристик окремих складових моделі. Отримано площинну ієрархічну модель діяльності оператора АС УПР. Запропонована модель дозволяє більш точно визначити структуру діяльності оператора, виділити основні матеріальні та нематеріальні сторони діяльності оператора. При цьому основні однотипні дії оператора виділяються в рамках єдиної площини і можуть бути піддані вивченню самостійно та відособлено і при подальшому уточненні характеристик діяльності знову можуть включатися в розроблювану модель. Наведена модель дозволяє реалізувати переваги методу поетапного моделювання як до всієї моделі в цілому, так і щодо кожної площини окремо. Це має в підсумку дозволити підвищити точність і адекватність побудови моделі діяльності оператора.. M. Pavlenko, S. Shylo, O. Dmitriyev ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1192 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ В КАБІНІ БОЙОВОГО ЛІТАКА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ПОТУЖНИХ ВИБУХІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1193 Підвищення багатофункціональності та характеристик бортового обладнання, збільшення обсягів інформації, що надходить на літак (який в даний час можна вже розглядати як елемент розподіленої інформаційно-ударної системи), а також зовнішні загрози, які можуть виникнути на театрі військових дій, пред'являють більш високі вимоги до відображення інформації і компонуванні кабін бойових літаків. Формування в кабіні літака інформаційного поля для виведення інформації льотчику при виконанні бойового завдання на бомбометання необхідно мати не тільки розраховані параметри області бомбометання з урахуванням типу засобів поразки, швидкості літального апарату, густини повітря та кута пікірування, а і необхідно враховувати рельєф місцевості, протидію об'єктової та зональної системи ППО. Мета статті – розробка методу визначення параметрів небезпечних зон впливу на літальний апарат під час виконання бойового завдання необхідних для надання інформації льотчику в реальному режимі часу на дисплеї в кабіні літака. Висновки. Забезпечення екіпажу виводом даної інформації в кабіні літака на тактичному дисплеї з прив'язкою до супутникової навігаційної системи дає можливість більш ефективно застосовувати засоби поразки, при цьому не входити в зони поразки своїх засобів і ефективно обходити зони поразки ППО противника. Побудова даних зон в трьохвимірному просторі повинно базуватися на автоматичному розрахунку зон поразки виходячи з фактичних параметрів польоту літака, типу авіаційного засобу поразки та типу ППО противника, які будуть протидіяти в заданому районі нанесення удару. Yu. Sitnik, V. Stadnik ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1193 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПАРАМЕТРАМИ ФІЛЬТРА ЕКСТРАПОЛЯТОРА ТА ЯКІСТЮ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1194 Вступ. У статті розглянуто взаємозв'язок між параметрами адаптивного експоненціального фільтра та якістю фільтрації та прогнозування. Принцип адаптації експоненціального фільтра заснований на використанні методу найменших квадратів. Цілі. Проаналізувати якість адаптації алгоритму та визначити умови, в яких він може працювати належним чином. Отримати інформацію, яка описує зв'язок між параметрами обробки даних та якістю фільтрації та прогнозування. Методологія. Я застосував концепції аналізу часових рядів та математичне моделювання в пакеті Matlab. Результати. Я отримав значення параметрів, які визначають умови системи або пристрою, в яких можна інтегрувати цей алгоритм фільтрації та прогнозування. Я здійснив оцінювання якості адаптації коефіцієнта згладжування, встановлюючи взаємозв'язки між параметрами фільтра. Оригінальність. Вперше я визначив зв'язок між середньоквадратичними похибками (фільтрації та прогнозу) та наступними параметрами: кількість кроків, на які здійснюється прогнозування; кількість кроків, які алгоритм обробки даних використовує для оцінки якості процесу фільтрації; значення, яке визначає прийнятну похибку та початкове значення коефіцієнта згладжування. Я отримав інформацію, яка описує взаємозв'язок власне між параметрами, згаданими вище. Практичне значення. Я побудував структуру алгоритму обробки даних, який можна інтегрувати в різні автоматизовані системи управління. Це дослідження дає можливість вибрати відповідні параметри алгоритму фільтрації та прогнозування, що дасть можливість фільтрувати та робити прогнозування сигналу в каналах вимірювання та каналах керування. Запропонований алгоритм обробки даних може бути реалізований як програма для мікроконтролера. B. Boriak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1194 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 СИНТЕЗ КОГЕРЕНТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПОВЕРХОНЬ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНИМИ БАГАТОКАНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1195 Розкрито основні етапи обробки електромагнітного поля в багатоканальних оптичних і радіотехнічних системах формування первинних когерентних зображень поверхонь в зоні Фраунгофера. Досліджено точність відновлення первинних когерентних зображень та запропоновані варіанти підвищення роздільної здатності в просторово-розподілених і багатоканальних системах з синтезом апертури. Розглянуто кілька варіантів вторинної обробки первинних когерентних зображень при віяловому, послідовного та телескопічного оглядів підстильної поверхні. Показано, що в далекій зоні Фраунгофера вдається виконати синтез апертури і підвищити роздільну здатність тільки у разі телескопічного огляду. V. Volosyuk, S. Zhyla, A. Pomazan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1195 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 СИНТЕЗ УПРАВЛІНЬ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗМІННОГО СТРУМУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1196 Розглянуті питання розробки та дослідження моделей для синтезу систем керування електроприводом змінного струму дизель-поїзду. Проведено огляд літературних джерел на задану тематику та аналіз існуючих підходів до розв’язання найпоширеніших задач у даній галузі. Розглянуті як стандартні системи керування так і сучасні варіанти з використанням алгоритмів векторного управління. Побудовані математичні моделі та структурні схеми досліджуваних об’єктів, проведене моделювання їхнього функціонування. Отримані аналітичні співвідношення, які можуть бути використані для розробки структури САР електроприводу дизель-поїзда і розрахунку її параметрів при задані певного критерію якості. Синтезовано закони управління, які забезпечують стійкий розгін дизель-поїзда як в статичних так і в динамічних режимах в різних точках тягової характеристики і при цьому виконуються вимоги щодо точності приведення об’єкта управління в задану точку фазового простору і якості перехідних процесів. M. Zapolovsky, V. Skorodelyov, M. Mezentsev ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1196 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ПЛАЗМОВА АНТЕНА НА ОСНОВІ СТРАТИФІКОВАНОГО ПЛАЗМОВОГО СТОВПА http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1197 Предметом вивчення в статті є випромінювання плазмової антени, в якій поздовжня неоднорідність являє собою страти, тобто зони підвищеної та низької щільності плазми. Метою є обчислення діаграм спрямованості та коефіцієнтів перетворення енергії поверхневої хвилі плазмового циліндра в енергію випромінювання. Завдання: аналіз залежності діаграм спрямованості та коефіцієнтів перетворення енергії поверхневої хвилі від геометричних параметрів антени (радіусів плазмового циліндра та діелектричної оболонки), щільності плазми, частоти випромінювання, діелектричної проникності та ін. Використовуваними є методи спектрального методу, метод перевалу для обчислення асимптотик інтегралів, метод послідовних наближень для розв’язання системи інтегро-диференціальних рівнянь. Отримані наступні результати. Показано, що при невеликій кількості страт плазмова антена випромінює під малими кутами до осі антени. Обчислено діаграми спрямованості для практично важливих параметрів антени. Отримано залежності коефіцієнта перетворення енергії у випромінювання від глибини модуляції стаціонарних страт та страт, амплітуди яких змінюються. Висновки. Проведені в статті дослідження показали, що стратифіцірований плазмовий стовп може бути застосованим в якості антени. Максимум головної пелюстки діаграми спрямованості, що має невелику ширину на пів висот, і розташований під малими кутами до осі антени. Наведені приклади показують, що коефіцієнт перетворення енергії у випромінювання досягає 10 – 30 %. Yu. Kirichenko, V. Karlov, I. Kirichenko, A. Artemenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1197 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗА РАЗОВИМИ ЗАЯВКАМИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1198 Відомим на сьогоднішній день критеріям ефективності виконання вантажних перевезень властивий ряд недоліків. Стосовно разових перевезень у міжнародному сполученні такими недоліками є неврахування особливостей виконання перевезень у певних напрямках, стану ринку, випадковості елементів транспортного процесу, прибутковості перевезення по відношенню до його тривалості. Для їх усунення як критерій ефективності виконання перевезень вантажів за разовими заявками було запропоновано використовувати питомий прибуто перевізника за добу витраченого на оборотний рейс часу. Він являє собою випадкову величину, закон розподілу якої визначається розподілами його складових. Отриманий аналітичний вираз щільності розподілу даного критерію зробив можливим отримання графіків щільності ймовірності питомого прибутку. Дослідження даної щільності було здійснено шляхом проведення повного факторного експерименту. Отримані в результаті криві щільності ймовірності дають уявлення про закономірності зміни питомого прибутку автотранспортного підприємства від виконання перевезень вантажів за разовими замовленнями в напрямку країн ЄС та СНД в залежності від транспортної зони, до якої здійснюється перевезення, тарифу на його виконання в прямому напрямку та відстані доставки. Дані закономірності стали основою для ймовірнісної оцінки ризиків при здійсненні перевізної діяльності за відомих умов виконання рейсу у напрямку з України за кордон, що є цінною інформацією для перевізників при прийнятті рішення щодо виконання перевезення. Так, в роботі приводяться значення ймовірності виникнення критичного ризику, тобто ризику мати збитки за результатами перевезення. На основі результатів проведених експериментальних досліджень розроблено рекомендації щодо прийняття рішень про виконання разових міжнародних перевезень, спрямовані зорієнтувати перевізників на ведення статистики доходів, витрат та часових складових транспортного процесу та дозволяють визначити доцільність здійснення доставки чи встановити пріоритет обслуговування заявок. P. Horbachev, O. Makarichev, T. Nemna, S. Svichynskyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1198 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗКУ БАГАТОІНДЕКСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧ ВИСОКОЇ РОЗМІРНОСТІ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1199 <p>У загальній постановці транспортна задача полягає у знаходженні оптимального плану перевезень деякого однорідного вантажу споживачам, що призводить до двохіндексної задачі. У реальних транспортних задачах необхідно враховувати не тільки відмінності в пунктах виробництва і споживання, а й проміжних центрів, виду товару, типу транспортних засобів і т.б. Таке завдання описується багатоіндексною моделлю транспортної задачі. Точне рішення багатоіндексної транспортної задачі може бути отримано методом потенціалів. Однак, практична реалізація цього методу є трудомісткою, причому обчислювальна складність отримання рішення швидко зростає зі збільшенням розмірності задачі. Ця обставина стимулює розробку наближених методів вирішення багатоіндексних транспортних завдань, що дозволяють більш просто здійснювати поліпшення поточного плану завдання. У зв'язку з цим в роботі запропонована ітераційна процедура поліпшення плану завдання, заснована на елементарних перетвореннях матриць і легко реалізується, шляхом простого перебору підматриць. Особливості процедури ілюструються на окремому випадку трьохіндексної транспортної задачі. При цьому використаний ефективний прийом при побудові початкового опорного плану задачі, що складається в нуль - перетворенні вихідної матриці вартостей, який узагальнено на випадок транспортної задачі довільної індексних. Використання методу призводить до того, що початковий опорний план ближче до оптимального, що істотно скорочує число ітерацій рішення задачі. Запропоновані методи корисно використовувати як на етапі побудови початкового опорного плану, так і при ітераційне його поліпшення. Ефективність запропонованих методів вирішення багатоіндексних транспортних завдань високої розмірності ілюструється на прикладі.</p> О. Akhiezer, O. Dunaevskaya, I. Serdyuk, A. Strelnikova, D. Harmash ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1199 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МІР РЕЛЕВАНТНОСТІ ДЛЯ ВЕКТОРНИХ СТРУКТУРНИХ ОПИСІВ ОБ’ЄКТІВ У ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1200 Вирішується задача класифікації зображень у просторі ознак дескрипторів особливих точок з поданням опису у кластерному виді і використанням статистичних мір для обчислення релевантності описів. Проведено аналіз особливостей застосування статистичного та метричного класифікаторів при визначенні рівня релевантності структурних описів. Виконано порівняння характеристик мір релевантності на розрахункових прикладах. Запропоновано використання розходження Кульбака-Лейблера як універсальної і ефективної міри для задачі класифікації. Підтверджена результативність запропонованого підходу для прикладних баз зображень. Наукова новизна дослідження полягає у розвиненні методу структурного розпізнавання зображень на основі кластерного опису множини дескрипторів особливих точок шляхом застосування апарату статистичних мір для визначення релевантності аналізованих та еталонних даних і побудови класифікаційних висновків у просторі кластер – еталон. Практична значущість роботи – отримання прикладних розрахункових моделей для застосування методів класифікації і підтвердження їх результативності в конкретних прикладах базах зображень. S. Gadetska, V. Gorokhovatskyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1200 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СЕРЕДОВИЩА НА ДИНАМІКУ МАШИНИ НА ОСНОВІ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1201 Предметом вивчення в статті є математична модель вібраційної системи «машина – середовище» з врахуванням властивостей ущільнювального середовища. Метою статті є обґрунтування розрахункової схеми та створення математична модель вібраційної системи «машина – середовище» з врахуванням властивостей ущільнювального середовища для оцінки впливу опору середовища при полічастотних коливаннях. Завдання: виконати теоретичні дослідження моделювання і врахування впливу опору середовища при полічастотних коливаннях для ущільнення бетонних сумішей. Використовуваними методами є аналітичні дослідження з дискретний і континуальних динамічних систем. Отримані такі результати. Наведені вирази для визначення складових опору середовища при полічастотних коливаннях. Таким чином застосовуючи дані вирази можна оцінити вплив кожної з гармонік вібраційного процесу на рух системи і, відповідно, напружено-деформований стан. Це принципово новий результат і уявлення про можливість створення вібраційних систем нового покоління на такій основі. Висновки. Обґрунтована розрахункова схема та розроблена математична модель вібраційної системи «машина – середовище» з врахуванням властивостей ущільнювального середовища; запропонований аналітичний метод визначення впливу оброблюваного середовища на динаміку системи «машина – середовище»; отримані аналітичні залежності для оцінки впливу опору середовища при полічастотних коливаннях. O. Dedov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1201 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ КОЛИВАНЬ ВІБРОУСТАНОВКИ З ПНЕВМАТИЧНИМИ ВІБРОЗБУДНИКАМИ КОЛИВАНЬ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1202 Предметом вивчення в статті є аналіз сучасних чисельних методів побудови математичних моделей вібраційних машин і дослідження їх руху. Метою статті є вибір методу побудови математичної моделі вібраційної установки з просторовими коливаннями для ущільнення бетонних виробів та теоретичне дослідження її руху, що забезпечить простоту і адекватність отриманої моделі, а також можливість її використання при подальших дослідженнях і при розв’язуванні інших типів задач. Завдання: виконати теоретичне дослідження моделювання і розрахунку методом скінченних елементів запропонованої схеми вібраційної установки з просторовими коливаннями для ущільнення бетонних сумішей. Використовуваними методами є метод скінченних елементів. Отримані такі результати. Для побудови математичної моделі, з точки зору сучасного підходу ефективним є застосування розрахункових комплексів загального призначення, в основу яких покладені чисельні розрахунки та основні закони теорії пружності, пластичності тощо. Результатами розрахунку конструкцій чисельними методами (наприклад, методом скінченних елементів) є переміщення (деформації), зусилля (напруження) у вузлах сітки конструктивних елементів конструкції. Наведені рівняння законів руху і залежності енергій математичної моделі розробленої вібраційної установки на основі методу скінченних елементів. Висновки. Розрахунок конструкцій за допомогою чисельного методу дозволяє ще на стадії проектування вібраційної установки отримати переміщення і зусилля в конструкції, амплітуди коливань і загальну картину роботи складових конструктивної схеми машини та провести вдосконалення її з точки зору раціонального використання матеріалів і покращення її робочих характеристик. Встановлено основні закони руху і залежності енергій математичної моделі вібраційної системи на основі методу скінченних елементів. Розрахунки за приведеними залежностями дозволили отримати загальну картину руху вібраційної машини. Застосування такого підходу до реалізації нових проектів дозволить скоротити час на проведення експериментальних досліджень та знаходжень більш раціональних конструктивних рішень при їх проектуванні. O. Diachenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1202 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ФУНКЦІЇ ХАРРІНГТОНА http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1203 Предметом досліджень в статті є процеси оцінки науково-технічного рівня наукових і науково-технічних проектів шляхом застосування бальних шкал різної довжини з використанням в якості опції узагальненого показника адитивної згортки. Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки ефективності наукових і науково-технічних проектів, згідно з яким в якості інтегрального показника використовується узагальнена функція Харрінгтона. Завдання статті полягає в аналізі існуючих підходів до оцінки науково-технічного рівня наукових і науково-технічних проектів, методичних аспектів використання узагальненого показника ефективності та обґрунтування використання узагальненої функції Харрінгтона. В ході дослідження використовувалися методи системного та порівняльного аналізу, методи експертного оцінювання, математичного та імітаційного моделювання. Отримані наступні результати. Розглянуто систему критеріїв і показників оцінки, на підставі яких визначається ступінь прогресивності (новизни) і корисності результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Оцінка науково-технічного рівня проекту здійснюється експертним шляхом і ґрунтується на отриманні чисельних значень показників новизни, значущості для науки і практики, об'єктивності, доказовості і точності результатів з подальшим обчисленням інтегрального (узагальненого) показника за конкретним проектом. При цьому запропоновано використання узагальненої функції Харрінгтона, яка дозволяє уникнути використання адитивного інтегрального показника при оцінці науково-технічної якості проектів. Висновки. Розглянуто застосування узагальненої функції Харрінгтона в якості інтегрального показника ефективності наукових і науково-технічних проектів. Це дає можливість, по-перше, уникнути адитивного інтегрального показника якості наукових і науково-технічних проектів По-друге, для кожного показника ефективності вибирати таку шкалу оцінки, максимально узгоджена з об'єктивними відносинами, яким підпорядкований відповідний показник. По-третє, використання шкали Харрінгтона дозволяє інтерпретувати узагальнений показник ефективності наукових дослідження модальними категоріями терміна "бажано". Yu. Samokhvalov, O. Burba ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1203 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 МЕТОД ІЄРАРХІЧНОГО ВИВЕДЕННЯ В БАЗІ ЗНАНЬ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧОЇ СИСТЕМИ В ПАРАДИГМІ «ENTERPRISE 2.0» http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1204 Предметом вивчення в статті є процеси використання знань в рамках парадигми функціонування підприємства «Enterprise 2.0», яка передбачає створення комплексних об’єктів управління в його межах. Мета полягає в розробці методу ієрархічного виведення на основі темпоральних залежностей в базі знань для побудови набору можливих послідовностей дій у поточному стані об’єкту управління на різних рівнях організаційної ієрархії підприємства. Задачі: розробити ієрархію контекстно-орієнтованих темпоральних залежностей для представлення знань про поведінку об’єкту управління на різних рівнях організаційної ієрархії; розробити метод ймовірнісного ієрархічного виведення в базі знань на основі інформації про поведінку об’єкту управління у вигляді послідовностей подій. Методами, що використовуються, є методи визначення ваг правил в марківській логічній мережі, методи виведення на основі представлення знань в марківській логічній мережі. Отримані такі результати. Виділені темпоральні правила, що пов’язують атрибути подій журналу об’єкту управління. Сформована ієрархія таких правил на основі групування по визначеним атрибутам подій. Розроблено метод ймовірнісного ієрархічного виведення, що використовує темпоральні правила для формування допустимих послідовностей виконання дій на відповідному рівні ієрархії. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: розроблена модель ієрархічного представлення темпоральних залежностей у вигляді правил для послідовних дій на об’єкті управління та узагальнюючих правил виконання цільових дій. Розроблене представлення дозволяє деталізувати знання про поведінку об’єкту управління для різних рівнів організаційної ієрархії і тим самим підвищити ефективність управління підприємством. Запропоновано метод ієрархічного виведення в базі знань підприємства в парадигмі «Enterprise 2.0». Метод передбачає формування ієрархії упорядкованих за ймовірністю реалізації можливих варіантів прогнозованої поведінки об’єкту управління. Метод дозволяє підвищити ефективність управління підприємством на основі вибору із множини можливих варіантів поведінки із заданим рівнем деталізації для об’єкту управління. O. Chala ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1204 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ФОНДОВОГО РИНКУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1205 В роботі застосовано математичну теорію керування системами диференціальних рівнянь з запізненням, для моделювання процесами регулювання кібернетичної безпеки з боку держави на фондовому ринку. Розглянуті умови стійкості інформаційної безпеки держави на прикладі кібернетичного простору фондового ринку. Запропоновано алгоритм побудови функції керування процесом виявлення кількості кібернетичних атак на електронний торгівельний майданчик на фондовому ринку, який розглядається, як динамічна система, яка описується системами диференціальних рівнянь з запізненням. Запропонована структурна схема системи захисту інформації з введенням інфраструктурного сервісу та аналізатора атак. Встановлено, що системи з запізненням породжують нову інформацію, яку необхідно використовувати при модернізації системи захисту. G. Shuklin, O. Barabash ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1205 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ОСОБЛИВОСТИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1206 Мета. Метою статті є необхідність продемонструвати рентабельність нових версій мови програмування Python, а також продемонструвати обсяги цієї мови разом з новим програмним забезпеченням. Зміст статті представляє оглядовий характер, що дозволяє зрозуміти особливості та нові можливості мови Python. Результати. Було встановлено, що для створення програм для різних цілей застосовують потужної інструмент програмування Python. Наукова новизна. Програми, написані на мові програмування Python працюють так само та незалежать від того, на якій операційній системі працює, а також в Python додані особливості, які роблять його широко застосовуваним. Практична значимість. Рентабельність нових версій Python та обсяги цієї мови разом з новим забезпеченням дає детальний аналіз областей, де застосовується Python. Висновки. Висновок полягає в тому, що у Python є деякі функції, які роблять його широко використовуваними. Наведені аргументи доводять, що програма, написана на Python, буде працювати однаково, незалежно від того, в якій операційній системі вона працює. Різниця виникає лише в рідкісних випадках, і їх легко передбачити через доступність докладної документації. S. Alyoshin, E. Borodina, A. Kikot, I. Zabran ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1206 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 МЕТОД РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ МІЖ КОМПОЗИТНИМИ ЗАСТОСУНКАМИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1207 Предмет розгляду – методи оптимального розподілу ресурсів. Метою статті є розробка методу розподілу ресурсів між композитними за стосунками, орієнтованому на динамічний вибір алгоритму оптимізації. методи, що використовуються, – жадібні та мурашині алгоритми, кластерізаційний підхід. Результати роботи. Розглянуто узагальнення існуючих евристик динамічного планування, які відносяться до класу жадібних алгоритмів та знаходять на кожному кроці локально оптимальне рішення. Проведено укрупнену класифікацію методів розподілу пакету композитних застосунків. Проаналізовано два типи кластеризації - вертикальну та горизонтальну. Розглянута можливість планування наборів композитних застосунків на базі кластерізаціонного підходу. Наведено спосіб розподілу наборів композитних за стосунків як з використанням мурашиного алгоритму, так і на базі кластерізаційного підходу з використанням мурашиного алгоритму. Проаналізовано переваги та недоліки кожного із розглянутих підходів, що дало змогу визначити межі застосування кожного із підходів. Висновки. Запропоновано чотири різних підходи до розподілу ресурсів між композитними за стосунками з використанням таких методів: жадібні алгоритми, мурашині алгоритми, вертикальна та горизонтальна кластерізація, сумісне використання мурашиного алгоритму та кластерізації. Розроблений метод дозволяє динамічно провести найкращий вибір. Подальші дослідження будуть направлені на розробку відповідного алгоритму. S. Bulba, V. Davydov, H. Kuchuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1207 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО СЕРВІСУ З ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1208 <p>У статті вивчено програмне забезпечення з продажу автомобілів, його розробка та тестування, побудовано модель створення та розвитку сайту з продажу автомобілів на прикладі сайту з продажу автомобілів японських виробників. Оскільки сьогодні, все більшої популярності набирають інформаційні сайти окремих організацій або підрозділів, то можна визначити проблеми, які вирішує сервіс з продажу автомобілів. Робота заключається в тому, що саме активним користувачам мережі Інтернет приходять на допомогу Інтернет-магазини, або ж до прикладу сайти-сервіси з продажу автомобілів, призначені для перегляду відповідних комплектацій та характеристик автомобілів, не виходячи із власної оселі. На відміну від звичайного магазину, Інтернет-ресурс відкрито 24 години на добу, 7 днів на тиждень, доступний будь-якому користувачеві, в будь-якій точці планети і не потребує фінансових затрат на аренду приміщення, значно знижує витрати на персонал. Популярність Інтернет-сервісів зростає з кожним днем. Уже ні для кого не секрет, щодобре «розкрученний» Інтернет-ресурс приносить доходів не менше, чим його звичайний аналог, причому утримувати і виготовляти Інтернет-ресурс на порядок вигідніше - відсутні затрати на дорогу, оренду і інші витрати Предметом дослідження роботи є засоби реалізації Web-ресурсів. Основними завданням є реалізація засобів розробки структури Web-сайту та інтерфейсу, вибір засобів для їх реалізації, програмну реалізацію web–сайту. Мета роботи – покращення якості візуалізації інформації із автомобільної тематики програмного забезпечення шляхом створення сучасного вебсайту. Результати – запропоновано стратегію розвитку сайту та подальший його розвиток, що дозволяє забезпечити конкуруючі можливості створеного сайту. Описано методику створення програмного забезпечення та акцентовано на параметрах зручного використання сайту користувачем, висвітлено основні проблеми та недоліки існуючих сайтів та їх запровадження у порівнянні з новоствореним. Висновок – принципи розробки програмних сервісів, запропоновані у роботі, дозволяють забезпечити конкуруючі можливості інтернет-магазину, порівняно із аналогами. Розглянуті методи реалізують основні задачі проектування інформаційного наповнення сайту.</p> N. Ichanska, A. Gritsenko, V. Shefer ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1208 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ОГЛЯД МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗАХИЩЕНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1209 Предметом статті є аналіз найбільш розповсюджених методів проведення тестування на проникнення в комп’ютерні системи. Результати. Проаналізовано міжнародні стандарти і керівництва з інформаційної безпеки, розглянуті методології проведення тестування на проникнення, проаналізовано нормативні акти різних країн в яких закріплено вимоги з проведення даного виду тестування. Наведено перелік найбільш розповсюджених міжнародних методологій проведення пентестінгу, надано їх короткий опис. Проаналізовано методи проведення пентестінгу, визначені основні переваги і недоліки таких методів. Висновок. Запропоновано класифікацію методів тестування на проникнення для оцінки захищеності комп’ютерних систем. V. Kalchenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1209 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДТЕСТОВОЇ КОМПІЛЯЦІЇ ТА РОЗПОДІЛУ ДОСТУПУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1210 В даній роботі розроблено інформаційну технологію передтестової компіляції та розподілу доступу в якості практичного застосування в області комп’ютерної інженерії та розробки програмних додатків. В рамках розроблюваного методу розподілу доступу при оптимізації з урахуванням передкомпіляційного профілю програми проводиться необхідний збір даних, що формуються в множині профілів користувачів. Для підвищення точності урахування профілів користувача, специфіки його діяльності та характеристик комп’ютерної системи пропонується розбиття процесу компіляції на дві фази: фаза синтезу програмного забезпечення з урахуванням можливостей сучасних компіляторів; фаза адаптації та розподілу доступу до програмного забезпечення з урахуванням профілів програми і користувача. Такий поділ передтестової компіляції на дві фази дозволить вирішити наступні задачі: розподіл доступу користувачів з урахуванням можливостей персоналізації відповідних профілів; врахування внутрішніх характеристик комп’ютерної системи користувачів (архітектури, планувальника команд, та ін.); врахування можливостей розподілу доступу при збірці та підтримці програмного забезпечення. Для вирішення задач динамічної машинно-незалежної оптимізації доцільно скористатися відомою технологією компіляції LLVM. У запропонованій інформаційній технології передтестової компіляції та розподілу доступу в першій фазі виконується процедура машинно-незалежної компіляції з використанням LLVM. Результат першої фази зберігається у файл LLVM і додатково генеруються дані про архітектуру програмного засобу та алгоритм можливої інсталяції. Виконання другої фази можливо з використанням програмних засобів віртуального моделювання (віртуальних машин), а також безпосередньо на комп’ютерних системах користувачів з урахуванням особливості їх профілів і характеристик обчислювальних засобів. Таким чином, розроблено метод передтестової компіляції та розподілу доступу, що відрізняється від відомих врахуванням профілів користувача при синтезі додатку, а також використанням ресурсів «хмарних сховищ» в процесі отримання інсталяційних версій. Це дозволить підвищити рівень безпеки розроблюваних додатків. O. Kovalenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1210 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕТОДИ ЇХ РІШЕННЯ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1211 Предметом вивчення у статті є процес побудови рекомендаційних систем. Метою є дослідження проблем сучасних рекомендаційних систем та пошук методів їх рішення. Завдання: дослідити проблеми сучасних рекомендаційних систем, здійснити порівняльний аналіз існуючих методів побудови рекомендаційних систем з погляду наявності/відсутності у них розглянутих проблем, дослідити існуючі методи вирішення розглянутих проблем. Отримані такі результати: Розглянуто основні проблеми сучасних рекомендаційних систем: холодний старт для користувачів, холодний старт для об’єктів, постійний холодний старт для користувачів, постійний холодний старт для об’єктів, бульбашка фільтрів. Здійснено порівняльний аналіз відомих методів побудови рекомендаційних систем з точки зору наявності/відсутності у них розглянутих проблем. Визначено напрямки подальших досліджень для розробки методів вирішення існуючих проблем рекомендаційних систем. Висновки. Основними проблемами рекомендаційних систем є проблеми холодного старту для користувачів та для об’єктів, постійного холодного старту для користувачів та для об’єктів, а також проблема бульбашки фільтрів. На сьогоднішній день проблема холодного старту практично вирішена за допомогою використання контекстної інформації та створення гібридних рекомендаційних систем. В той же час актуальною стала проблема постійного холодного старту, повного рішення якої на даний час не існує. Перспективним напрямом рішення проблеми постійного холодного старту є використання алгоритмів штучного інтелекту для адаптації до можливих змін у ознаках об’єктів і вподобаннях користувачів. Для вирішення проблеми бульбашки фільтрів слід застосовувати додаткові вимоги до формування списку рекомендацій. Перспективним напрямком вирішення проблеми бульбашки фільтрів, як показало дослідження, є забезпечення формування списку рекомендацій з такими властивостями його елементів як неочікуваність, різноманітність та новизна. В той же час це дуже суб’єктивні показники, для яких ще не існує загальноприйнятих метрик для їх вимірювання та надійних методів забезпечення їх виконання. Yu. Meleshko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1211 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 СИТУАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ВІДЖЕТІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1212 Предмет статі – проектування веб-застосунків, котрі забезпечують застосування технологій критичного комп’ютингу, зокрема, можливостям безперебійної роботи, високої доступності та резервного копіювання. Метою даною статі є проведення аналізу можливості використання ситуаційно-орієнтованого підходу при проектуванні віджетів. Результати роботи. Виконано дослідження застосування віджетів у сучасних технологіях. Обрано основні характеристики якості з точки зору впливу на архітектуру системи. Виділено основні архітектури, які використовуються для взаємодії з користувачем, визначені критерії порівняння і результати були приведені в таблиці, виходячи з якої видно, що віджет задовольняє характеристики якості з точки зору впливу на архітектуру системи. Висновки. Проблема оптимізації доступу до даних за часом особливо істотна для ієрархічних реляційних структур даних, однак при такій організації даних існує багато математичних методів, що дозволяють прискорити доступ до даних в конкретних випадках. Одним із найбільш прийнятних підходів є використання при проектуванні віджетів ситуаційно-орієнтованого апарату, що забезпечить виконання вимог критичного комп’ютингу. Ключовими перевагами такого підходу є такі: можливість взаємодії з даними в контексті ситуації, розвиток якої описується за допомогою динамічної моделі кінцевих станів (вихідної моделі); можливість наочного представлення процесу; автоматизація проектування веб-застосунки за рахунок збільшення рівня абстракції при побудові моделі програми та виконання тривіальних функцій інтерпретатором моделі. V. Merlak, I. Zykov, Н. Molchanov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1212 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ З РЕМОНТУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЗАСОБАМИ С++/QT http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1213 Предметом дослідження є процес розробки інформаційно-довідкових систем. Мета - підвищення рівня підготовки та оптимізація процесу роботи працівників сервісних центрів з ремонту обчислювальної техніки, шляхом впровадження запропонованої інформаційно-довідкової системи з допоміжними матеріалами для роботи. Результати досліджень. В роботі розглянуті питання використання інформаційно-довідкової системи з метою підвищення рівня підготовки та оптимізація процесу роботи працівників сервісних центрів з ремонту обчислювальної техніки. Запропоновано структуру, інтерфейс користувача та розроблене програмне забезпечення інформаційно-довідкової системи сервісного центру з ремонту обчислювальної техніки засобами С++/Qt. Висновки та область застосування результатів досліджень. розроблено інформаційно-довідкову систему сервісного центру з ремонту обчислювальної техніки засобами С++/Qt. Впровадження даної системи дозволить підвищити рівень підготовки та оптимізувати процес роботи працівників сервісних центрів з ремонту обчислювальної техніки. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку та реалізацію в системі технологічних карт з ремонту та обслуговування засобів обчислювальної техніки. А. Moskalenko, G. Sokol, N. Rvachova, Y. Hlukhovets, В. Varych, T. Buriak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1213 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 РЕКУРЕНТНА НЕЙРОННА МЕРЕЖА ДЛЯ ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1214 Предметом вивчення статті є нейронні мережі, а саме рекурентні нейронні мережі, що відрізняються здатністю запам'ятовування данні, а також програмні бібліотеки для їх реалізації. Метою роботи є аналіз нейронної мережі Хопфілда, мереж Елмана і Джордана, ESN-мережі, рекурсивної мережі і рекурентної мережі з довгою короткостроковою пам'яттю для безпосереднього визначення оптимальної архітектури мережі. А також аналіз наступних програмних бібліотек: CNTK, Theano, Gluon, TensorFlow. Завдання: провести порівняння за спрямованістю застосування і можливостям роботи з великими текстовими даними перерахованих вище рекурентних нейронних мереж, визначити яка з розглянутих програмних бібліотек є оптимальною і швидкодійною для розробки рекурентної нейронної мережі. Методом проведення дослідження є тестування навантаження програмних комплексів в однакових апаратних умовах, з використанням однакового набору даних. За підсумком роботи отримано результати: платформою для інтеграції технологій вибрано додаток для обробки текстових даних великого обсягу і їх резюмування, а саме проект інтерактивного середовища написання літератури, створений з використанням .NET, який дозволяє автоматично резюмувати текст за певними критеріями. Для аналізу продуктивності програмних бібліотек було розглянуто тест на основі навчання та використання рекурентних мереж з LSTM-модулями на тестовому наборі даних, з використанням усіх досліджуваних бібліотек. Висновки: в якості найбільш оптимального архітектурного підходу варто вважати використання LSTM-модулів, які вирішують проблему затухаючого градієнта. Завдяки цьому мережі, засновані на цьому підході, показують найкращі результати при роботі з довгостроковими залежностями, що є вкрай важливим фактором при обробці текстових даних. За результатами тестів продуктивності можна сказати, що найбільш оптимізованими для роботи з рекурентною архітектурою є програмні бібліотеки CNTK і Gluon. При навчанні вони демонструють швидкість, що перевершує продуктивність TensorFlow і Theano на 10-60%. A. Nguyen, Y. Sidorov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1214 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЕНЕРАТОРІВ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З ДИНАМІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1215 В роботі представлені результати експериментальних досліджень удосконалених модифікованих конгруентних генераторів і генераторів на основі регістрів зсуву із змінними параметрами. Модифікація генераторів полягала в використанні вихідних послідовностей з двох генераторів з різними параметрами шляхом їх бінарного додавання. Наведено результати тестування вироблених псевдовипадкових послідовностей генераторами на основі регістрів зсуву, за рахунок зміни вихідного стану та використання поліномів, які породжують, різної довжини, і параметра m для конгруентного генератора. В результаті було відзначено поліпшення статистичних властивостей генерованих псевдовипадкових послідовностей і значне підвищення стійкості до існуючих методів криптоаналізу. V. Pevnev, A. Frolov, V. Frolov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1215 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 МЕТОД ГЕНЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ПСЕВДОВИПАДКОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗВОРОТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1216 Предметом дослідження в даній статті є процес отримання псевдовипадкової послідовності на основі використання матриці зв’язків в кінцевому полі GF (3). Мета – розробити метод отримання псевдовипадкової послідовності в кінцевому полі GF (3), заснований на використанні матриці зв’язків в якості основного елемента генерації. Завдання: на основі аналізу відомих підходів до генерування послідовностей розробити метод, який в порівнянні з двійковим регістром зсуву дозволяє збільшити довжину послідовності. Використовуваними підходами є: отримання математичної закономірності генерування нового стану на основі отриманого раніше і отримання схеми генератора, який реалізовує ці закономірності. Отримані наступні результати: метод отримання псевдовипадкової послідовності в кінцевому полі GF (3), заснований на використанні матриці зв’язків в якості основного елемента генерації. Наведено математичний апарат опису функціонування регістра зсуву з нелінійними зворотними зв'язками і його функціональна схема. У роботі показаний приклад формування першого стану регістра. Крім того, наведено приклад закономірності кільцевого розташування стовпців матриць зв'язку. В результаті чого запропонована схема генерування послідовності без застосування зворотних зв’язків, як у класичного регістра зрушень. Це дозволяє генерувати послідовності для будь-якого обраного полінома, який задовольняє умові отримання максимального періоду генерації. Висновки. Запропоновано метод, представлений у вигляді отриманого виразу, дозволяє визначити всі стовпці матриці станів без виконання розрахунків і бути придатним для визначення ПВП з використанням примітивного неприведеного характеристичного полінома. У запропонованому методі відсутні зворотні зв'язки, як у класичного регістра зсуву, і, тому, можуть генерувати ПВП для будь-якого обраного полінома, який задовольняє умові отримання максимального період генерації. A. N. Rysovaniy ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1216 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1217 Предметом вивчення в статті є процеси розповсюдження інформації та інформаційних впливів у віртуальних соціальних мережах. Метою є дослідження існуючих моделей розповсюдження інформації та інформаційних впливів у віртуальних соціальних мережах, порівняння окремих моделей, виявлення характеристик та специфічних ознак, що не враховуються в існуючих моделях. Завдання: дослідити види існуючих, раніше запропонованих, моделей для моделювання інформаційних процесів в соціальних мережах, провести порівняльний аналіз для виявлення характеристик та проявів, що не враховуються в запропонованих моделях, і в той же час можуть мати суттєвий вплив на досліджувані процеси. Використаними методами є: аналіз та синтез, емпіричні методи порівняння. Отримано наступні результати: порівняння розглянутих моделей виявляє, що більшість з них не враховують індивідуальних характеристик вузла. Класичні моделі орієнтовані на дослідження певних підгруп вузлів мережі та динаміку зміни даних підгруп, при цьому всі вузли мають однакові характеристики. Практика дослідження ситуацій в реальних умовах показує суттєвість значення та впливу на процес особистих характеристик учасників процесу інформаційного обміну. В тому числі існуючі моделі не враховують і поведінки чи стратегій, що обираються окремими вузлами в ході реалізації процесів інформаційного впливу. Висновки. Щоб узагальнити поведінку конкретних учасників мережі на всю мережу, необхідно створення єдиної теорії соціальних мереж, в рамках якої можна було б вивчати методи виявлення і опису характеристик мереж, закономірності поширення цих характеристик, створення методів, що дозволяють за структурою соціальної мережі та іншими характеристиками визначати причини взаємодій учасників. Наявність великої кількості запропонованих моделей потребує комплексного підходу до порівняння та оцінки моделей. Інформаційні впливи ботів та автоматизований підхід до процесу розповсюдження інформації втрачають свою актуальність за рахунок наявності розроблених методів для розпізнавання та нейтралізації таких впливів. В ході «живого спілкування» та інформаційних процесів між людьми – вузлами мережі вирішальне значення мають характеристики окремо взятого вузла та обрана ним поведінкова стратегія для досягнення поставленої мети. Як показує проведене дослідження – більшість існуючих моделей дані аспекти не враховує. O. S. Ulichev ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1217 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 РОЗРОБКА СКРИПТОВОЇ МОВИ ЗАПИСУ ПРАВИЛ В ЕКСПЕРТНІЙ СИСТЕМІ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1218 Предметом вивчення у статті є процес розробки експертних систем із використанням апарату нечіткої логіки та продукційною базою знань. Метою є розробка скриптової мови для запису правил у базу знань експертної системи, що використовує апарат нечіткої логіки. Cкриптова мова, повинна реалізувати мінімальні можливості для опису правил, а саме: опис змінних; запис та обробка логічних виразів; визначення просторів імен, – що дозволило би більш точно описати певну ситуацію; надати більш гнучкі засоби опису; виконувати логічні операції між різними типами даних; компенсувати неоднозначність висновків експертів, зважаючи на можливу недостовірність даних. Завдання: дослідити існуючі, поширені скриптові мови, що використовуються для запису правил у базі знань експертної системи, здійснити аналіз існуючих методів їх застосування; розробити власну мову опису правил – мову логічного програмування, інтерпретовану, інтегровану в механізми роботи експертної системи, однак таку, яку можливо виділити в самостійну. Отримані такі результати: Розроблено скриптову мову для запису правил у базу знань експертної системи, що використовує апарат нечіткої логіки. Cкриптова мова реалізує мінімальні можливості для опису правил: опис змінних; запис та обробка логічних виразів; визначення просторів імен, що дозволяє: більш точно описати певну ситуацію; надати більш гнучкі засоби опису; виконувати логічні операції між різними типами даних; компенсувати неоднозначність висновків експертів, зважаючи на можливу недостовірність даних. Визначено напрямки подальших досліджень та роботи по вдосконаленню та розширенню області застосування розробленої скриптової мови. Висновки. Розроблено скриптову мову для запису правил у базу знань експертної системи, що використовує апарат нечіткої логіки. На даний момент розроблена скриптова мова реалізує мінімальні можливості для опису правил: опис змінних; запис та обробка логічних виразів; визначення просторів імен. Це дозволяє: більш точно описати певну ситуацію; надати більш гнучкі засоби опису; виконувати логічні операції між різними типами даних; компенсувати неоднозначність висновків експертів, зважаючи на можливу недостовірність даних. Планується реалізувати підтримку конструкцій, що дозволить використовувати скриптову мову окремо від експертної системи. V. D. Khokh ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1218 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ АЕРОІОНІВ У ПРИМІЩЕННЯХ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЇХ ЗМІН http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1219 На основі аналізу рівняння неперервності потоку повітря при наявності джерела його іонізації розглянуто можливі закономірності розповсюдження аероіонів у приміщенні. Надано розв’язок рівняння за наявності спрямованого руху повітря. Показано, що процеси дифузії мало впливають на розповсюдження аероіонів. Проведено моделювання поширення аероіонів при неперервному функціонуванні джерела іонізації повітря за різних його продуктивностей. Розраховано параметри для визначення динаміки аероіонів – середні довжини вільного пробігу та час життя. Визначено час життя аероіонів при їх різних концентраціях. Розраховано середню генерацію аероіонів у залежності від рівнів природної радіоактивності у приміщенні. Надано рекомендації щодо використання результатів у практичній діяльності. V. Glyva, L. Levchenko, O. Tykhenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1219 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПЕРЕВІРКИ СТАТИЧНИХ ГІПОТЕЗ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ЗРАЗКА ОВТ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1220 Предметом вивчення в статті є процес запобігання вибуху паливноповітряних сумішей і боєкомплекту в заброньованому обсязі з допомогою протипожежного обладнання броне об'єктів. Метою дослідження є науково технічне обґрунтування заходів щодо підвищення живучості бронеоб'єктів та екіпажу від впливом пожежі шляхом удосконалення методики визначення порогової температури спрацювання системи пожежогасіння. Задачі: проаналізувати статистичні дані щодо ефективності застосування засобів пожежогасіння при ураженні бронеоб’єкта бронебійним та кумулятивним снарядом; надати формалізацію задачі визначення оптимального моменту прийняття рішення про запобігання пожежі; обґрунтувати функціонал вимірювальної системи з регулюємим порогом спрацювання у системи протипожежного обладнання. Використовуваними є методи обробки статистичних даних за допомогою апарата перевірки статистичних гіпотез та континуального лінійного програмування. Отримані такі результати. Час охолодження броні до температури, нижче температури займання палива, можна вважати випадковою величиною, підкореною нормальному закону розподілу.. Дана задача в математичній постановці формулюється як задача перевірки однієї статистичної гіпотези проти декількох альтернатив. За результатами математичного моделювання можна зробити висновок, що використання рандомізованого правила дозволяє приймати вірне рішення у 96% випадків при завданні рівня значущості 0,1. Запропонований підхід надасть змогу підвищити ефективність роботи системи ППО без зниження рівня надійності. Технічно це можливо досягнути шляхом організації вимірювальної системи з регулюємим порогом спрацювання у складі ППО об’єктів БТОТ. Висновки. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному. Для визначення оптимального моменту прийняття рішення про запобігання пожежі - спрацювання термодатчиків, датчиків вібрації, системи вентилювання повітря та відкачування палива запропоновано застосувати відомий апарат теорії імовірності та перевірки статистичних гіпотез за даними спостережень бойових дій в районі проведення АТО. За критерієм Неймана-Пірсона визначаються помилки першого та другого роду при помилковому спрацюванні апаратури та пропуску пожежі відповідно, а також потужність критерію. Дана задача в математичній постановці сформульована як задача перевірки однієї статистичної гіпотези проти декількох альтернатив. В залежності від конкретних умов експлуатації зразка БТОТ можна розширити множину розв’язуваних задач: наприклад, використовуючи з байесовські критерії, що засновані на функції середнього ризику. Показано, що у якості інструмента для перевірки статистичних гіпотез доцільно використовувати континуальне лінійне програмування. H. Makogon, O. Akinshin, V. Shchokin, A. Kumpan, A. Ponomarenko, Ye. Shpinda ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1220 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300 ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ У ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й ЛОКАЛІЗАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1221 Предметом вивчення в статті є процеси: збору, обробки та аналізу інформації; моделювання розвитку обстановки на об’єкті управління та розвитку надзвичайної ситуації (НС) на території міста, регіону, держави; розробки та ухвалення управлінських рішень в умовах багатокритеріальності та невизначеності при попередженні та ліквідації НС, а також мінімізації їх наслідків для вирішення прикладних завдань Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ). Метою є розвиток науково-технічних основ створення інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків НС Єдиної державної системи цивільного захисту. Завдання: технічна реалізація у ЄДСЦЗ інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків НС шляхом комплексного включення в діючу ЄДСЦЗ по вертикалі від об’єктового до державного рівнів різних функціональних елементів територіальної системи моніторингу НС та складових системи ситуаційних центрів. Використовуваними методами є: методи системного, функціонального та випуклого аналізу; методи розробки автоматизованих систем; методи прийняття рішень в умовах багатокритеріальності та невизначеності. Отримані результати. Викладені основні принципи створення інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків НС у ЄДСЦЗ. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: визначено, що однією з основних функцій системи ситуаційних центрів на всіх рівнях управління ЄДСЦЗ є розробка ефективних антикризових рішень, яка ускладнюється необхідністю урахування їх своєчасності, повноти й оптимальності. Для підвищення ефективності прийняття рішень обґрунтовано необхідність розробки формальних, нормативних методів і моделей комплексного рішення проблеми в умовах багатокритеріальності й невизначеності при управлінні процесами попередження й локалізації наслідків НС. V. Tiutiunyk, V. Kalugin, O. Pisklakova ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1221 Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300