http://journals.pntu.edu.ua/sunz/issue/feed Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2019-02-17T09:19:46+02:00 Козелкова Катерина Сергіївна kozelkovae@ukr.net Open Journal Systems <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1254 МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ТИПУ І ВАРІАНТА ОБЛАДНАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 2019-02-17T09:19:46+02:00 O. Efremov kafedra.aiep@gmail.com О. Korshets kafedra.aiep@gmail.com Стаття присвячена вирішенню проблем, пов'язаних з вибором оптимального типу та варіанту безпілотних літальних апаратів. В основному, сучасні одиниці безпілотних авіаційних комплексів озброєні декількома видами безпілотних літальних апаратів. У кожного з них є кілька можливих варіантів обладнання для різних завдань. Кожного разу при плануванні стадії застосування командир безпілотних літальних апаратів комплексу повинен вирішити проблему про обґрунтований вибір раціонального типу та варіанту обладнання БпЛА для забезпечення ефективного виконання завдання. Ефективність використання безпілотних літальних апаратів оцінюється численними показниками. Тому тип і варіант вибору обладнання для безпілотних літальних апаратів повинні базуватися на використанні математичних методів багатокритеріальної оцінки, що визначає проблему та актуальність дослідження. Метою статті є вдосконалення існуючої методики вибору раціонального типу і обладнання безпілотних авіаційних комплексів з використанням методів багатокритеріального оцінювання з метою забезпечення ефективного виконання завдань підрозділами безпілотних авіаційних комплексів. Результати. У статті розглянуті існуючі математичні методи багатокритеріальної оцінки та запропоновано вдосконалену техніку вибору раціонального типу та обладнання для безпілотних літальних апаратів, що базується на аналізі часткових методів та використання комбінації методу аналізу ієрархії і методу медіан Кемені. Запропонована практична реалізація вдосконаленої методології базується на використанні методу аналізу ієрархії для підтримки та прийняття рішення в інформаційно-автоматизованій системі. Це забезпечить ефективне виконання завдань безпілотними літальними апаратами. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1255 ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ 2019-02-17T09:19:25+02:00 R. Zhyvotovskyi kafedra.aiep@gmail.com Yu. Gorobets kafedra.aiep@gmail.com O. Momit kafedra.aiep@gmail.com Воєнні конфлікти кінця ХХ – початку XXI ст. характеризуються застосуванням великої кількості нового озброєння, яке дозволило ворогуючим сторонам максимально дистанціюватися від безпосереднього зіткнення один з одним. Одними із новітніх зразків озброєння на полі бою стали безпілотні авіаційні комплекси, які під час воєнних конфліктів довели свою здатність щодо ведення повітряної розвідки, ураження об’єктів та виконання інших завдань бойового забезпечення. Можливість успішного вирішення різноманітних завдань за допомогою безпілотних авіаційних комплексів продемонстровано під час воєнних конфліктів на Близькому Сході (1982–2008), Балканах (1999), в Афганістані (2001–2008) та на Кавказі (1994–2008). На сьогоднішній час існує велика кількість різноманітної літератури про способи застосування безпілотних авіаційних комплексів під час збройних конфліктів останніх десятиріч. Проте єдиного підходу з оцінювання ефективності застосування безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення в відомих джерелах не розроблено. В зазначеній статті авторами запропонований показники та критерії оцінки ефективності застосування безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення. В ході зазначеного дослідження авторами використані основні положення теорії складних технічних систем; метод експертних оцінок; метод аналізу ієрархій, методів багатовимірного порівняльного, загальнонаукового та структурно-функціонального аналізу. Запропоновані в роботі показники та критерії оцінки ефективності застосування безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення можуть бути використані для оцінки інформації, одержуваної за допомогою апаратури, що працює у режимі як фіксованої, так безперервної зйомки окремих ділянок місцевості. Запропоновані в статті показники можуть бути використані для порівняльної оцінки декількох безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення, що дозволяють провести оцінку рівня технічної досконалості безпілотних авіаційних комплексів та обрати найбільш досконалі для виконання конкретного типу завдань. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1256 МЕТОД ТЕМАТИЧНОГО СЕГМЕНТУВАННЯ КОЛЬОРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ БОРТОВОЇ СИСТЕМИ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 2019-02-17T09:19:05+02:00 I. Khizhnyak kafedra.aiep@gmail.com H. Khudov kafedra.aiep@gmail.com I. Ruban kafedra.aiep@gmail.com A. Makoveychuk kafedra.aiep@gmail.com Yu. Solomonenko kafedra.aiep@gmail.com V. Khudov kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є метод тематичного сегментування кольорового зображення бортової системи оптико-електронного спостереження. Метою є розробка методу тематичного сегментування, в основу якого покладений ройовий метод штучної бджолиної колонії. Завдання: аналіз властивостей метаевристичних методів оптимізації, аналіз основних операцій метаевристичних методів оптимізації, формулювання оптимізаційної задачі вибору порогу тематичного сегментування оптико-електронного зображення при використанні ройового методу штучної бджолиної колонії, розробка схеми методу тематичного сегментування оптико-електронних зображень бортових систем оптико-електронного спостереження, отримання гістограм розподілу яскравості по кожному каналу яскравості кольорового зображення, викладення сутності методу тематичного сегментування кольорового зображення бортової системи оптико-електронного спостереження, аналіз ітераційного процесу пошуку оптимальних порогів тематичного сегментування в кольорових каналах оптико-електронного зображення, визначення оптимального значення порогового рівня для кожного каналу яскравості, отримання результату тематичного сегментування вихідного оптико-електронного зображення, візуальна оцінки якості сегментованого зображення. Використовуваними методами є: методи теорії імовірності, математичної статистики, ройового інтелекту, кластерізації даних, еволюційних обчислень, методи оптимізації, математичного моделювання та цифрової обробки зображень. Отримані такі результати. Встановлено, що для тематичного сегментування зображення бортової системи оптико-електронного спостереження доцільно використання метаевристичних методів оптимізації. Встановлено, що метод тематичного сегментування кольорового зображення заснований на ройовому методі штучної бджолиної колонії, у якості цільової функції використовується сума дисперсії тематичних сегментів, а оптимізаційна задача полягає в мінімізації цільової функції. Встановлено, що оптимальне значення порогового рівня для кожного каналу яскравості відповідає мінімуму цільової функції для кожного каналу яскравості. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: підвищення візуальної якості сегментованого кольорового зображення, що в подальшому суттєво впливає на вирішення завдання дешифрування зображення. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1257 ВИБІР МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСПРИЯТЛИВИХ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ПІД ЧАС ПОЛЬОТУ 2019-02-17T09:18:44+02:00 Е. Gryshmanov kafedra.aiep@gmail.com Мета статті. Проведення дослідження та вибір найбільш ефективного математичного апарату для побудови моделі прогнозування несприятливих авіаційних подій під час польоту. Результати. В статті проведений аналіз відомих методів, що використовуються для вирішення задач класифікації даних с точки зору доцільності їх застосування для побудови моделі прогнозування несприятливих авіаційних подій під час польоту на основі аналізу текстових повідомлень. Розглянуто наступні методи: логістична регресія, метод опорних веторів, наївний байєсівський класифікатор, випадковий ліс (random forest). Крім того для вирішення подібного класу задач розглянуто згорткові та рекурентні нейронні мережі в яких застосовуються алгоритми глибокого навчання. Висновки. В результаті аналізу вказаних методів для побудови моделі прогнозування несприятливих авіаційних подій під час польоту на основі аналізу текстових повідомлень обрано математичний апарат глибоких нейронних мереж. Завдяки застосуванню в них алгоритмів глибокого навчання вони володіють найбільш високою точністю у порівнянні з традиційними підходами. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1258 НАПРЯМИ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ 2019-02-17T09:18:22+02:00 M. Pavlenko kafedra.aiep@gmail.com S. Shilo kafedra.aiep@gmail.com I. Borosenets kafedra.aiep@gmail.com O. Dmitriev kafedra.aiep@gmail.com В роботі запропоновано шляхи переходу від машиноцентричного до антропометричного підходу при проектуванні автоматизованих систем управління повітряним рухом, з урахуванням сучасних досягнень розробки та впровадження систем підтримки прийняття рішень в складних організаційно-технічних системах. Удосконалення ситуаційного аналізу обстановки для управління процесом інформаційної підтримки прийняття рішень оператором автоматизованих систем управління повітряним рухом передбачає підвищення рівня автоматизації і інтелектуалізацію низки задач до яких відносяться оцінка обстановки, яка складається в зоні відповідальності органу управління; розробка методів представлення знань про завдання виявлення нештатних ситуацій в повітряному просторі; вибір і розробка методів і процедур формалізації знань про обстановку, яка складається; розробка процедур інтерпретації модальних знань; розробка методів вирішення завдань оцінки обстановки, яка складається; розробка методів розв'язання задач розпізнавання та оцінки позаштатних ситуацій в повітряному просторі; оцінка ступеня небезпеки ситуацій, що складаються в межах зони відповідальності органу управління. В результаті даного дослідження визначені напрями розробки та удосконалення інтелектуальних моделей та методів обробки інформації для управління процесом інформаційної підтримки при прийнятті рішень в автоматизованих системах управління повітряним рухом. Запропонований підхід, який передбачає необхідність розробки методів автоматизованого рішення задач оцінки обстановки, а також зміни структури інформаційних моделей і методів управління ними. При цьому ситуації обстановки, що складаються мають бути класифіковані а задача підготовки прийняття рішення має розглядатися як задача розпізнавання. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1259 ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ 2019-02-17T09:17:59+02:00 V. Storchak kafedra.aiep@gmail.com Мета статті. Визначення напрямків підвищення ефективності професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом. У статті розглянуто проблеми професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом. Обґрунтовується актуальність професійної підготовки та напрямки її реалізації. Аналізується професійна діяльність та стан професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом. Визначаються напрямки підвищення ефективності базової професійної підготовки, вдосконалення та відновлення навичок в управлінні екіпажами при виконанні польотів в різних умовах. Пропонується новий підхід до підготовки диспетчерів управління повітряним рухом заснований на використанні нових підходів до побудови та використання тренажерних комплексів та систем. Висновки. Від того, наскільки продумана така підготовка і наскільки добре продуманий і проведено процес навчання залежить рівень професійної майстерності та безпеки польотів. У процесі підготовки повинен передбачається постійний контроль дій операторів, в тому числі процес сприйняття ситуації оператором, його осмислення, формування необхідних навичок, а також псіхофізіологічного стану оператора при вирішенні їм поставленого завдання. Подальші дослідження необхідно спрямувати на створення і обґрунтування єдиної методології побудови тренажерних комплексів для навчання диспетчерів управління повітряним рухом на основі використання нових інформаційних технологій. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1260 РОЗРОБКА БАЗИ НЕЧІТКИХ ПРОДУКЦІЙНИХ ПРАВИЛ НЕЧІТКОЇ ЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ У ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ Й УЗАГАЛЬНЕНОГО АЛГОРИТМУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 2019-02-17T09:17:38+02:00 O. Timochko kafedra.aiep@gmail.com Контроль повітряного простору вимагає створення системи класифікації повітряних об'єктів. Це завдання вирішується в нечіткій постановці. Для цього розроблена база нечітких продукційних правил і узагальнений алгоритм їх реалізації. Стверджується, що традиційні підходи до розробки баз правил не досить ефективні для даної предметної області. Мета статті - розробка бази нечітких продукційних правил нечіткої логічної системи класифікації повітряних об'єктів. Проаналізовані підходи до розробки бази нечітких продукційних правил нечітких логічних систем класифікації. Для класифікації повітряного об'єкту встановлюється його приналежність до наперед заданого класу. Наперед задані класи формально задаються у вигляді множини. Елементами множини є класи, визначувані автоматично або ті, що задаються автоматизовано. Визначені основні ознаки для класифікації повітряних об'єктів. Значення ознак визначаються за результатами узагальнення трасової інформації або встановлюються за умовчанням. Значення ознак є лінгвістичними змінними. У загальному випадку вони є нечіткими числами, що описують терми відповідних лінгвістичних змінних. Структурно нечіткі продукційні правила відповідають правилам нечіткої логічної моделі Сугено 0-го порядку. Розроблений приклад використання нечіткого логічного виведення Сугено 0-го порядку на базі розроблених правил. Розроблена база нечітких продукційних правил і узагальнений алгоритм їх реалізації є основою методу верифікації програмного забезпечення нечіткої логічної системи класифікації повітряних об'єктів в процесі контролю повітряного простору. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1261 АНАЛІЗ СПОСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ОБ`ЄКТІВ 2019-02-17T09:17:17+02:00 B. Kononov kafedra.aiep@gmail.com O. Kononova kafedra.aiep@gmail.com N. Kuravska kafedra.aiep@gmail.com У статті розглядаються способи регулювання напруги в електричних мережах, засновані на зміні параметрів мережі, зміні реактивної потужності, використанні регулюємих силових трансформаторів, у яких можливо змінювати кількість витків їх обмоток та перерозподіляти магнітний потік й змінювати додаткові електрорушійні сили та кут їх вмикання. В електричній мережі можна здійснювати як централізоване (загальне), так і децентралізоване (місцеве) регулювання напруги. Загальне регулювання напруги здійснюється в центрах живлення і призводить до зміни напруги у всій електричної мережі і може бути використано для груп споживачів електричної енергії, що знаходяться в приблизно однакових умовах і мають збігаючись у часі графіки навантажень. Місцеве регулювання напруги використовується тоді, коли електрична мережа має багато ліній електропередачі, які мають значну довжину і істотно розрізняються графіками навантажень і режимів роботи споживачів електричної енергії. Як правило, місцеве регулювання напруги використовується у випадках забезпечення харчування електричною енергією споживачів першої категорії, до яких слід віднести споживачів військових об'єктів. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1262 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОКРЕМИХ ЦИЛІНДРІВ БАГАТОЦИЛІНДРОВИХ ДИЗЕЛЬНИХ ТА БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ 2019-02-17T09:16:56+02:00 B. Kononov kafedra.aiep@gmail.com Yu. Musairova kafedra.aiep@gmail.com Наводяться рекомендації щодо підвищення достовірності оцінювання загального технічного стану дизельних та бензинових двигунів внутрішнього згоряння електроагрегатів військових електростанції при використанні в якості діагностичного параметри коефіцієнта корисної дії або питомого розходу палива. Основна увага приділяється способам оцінювання технічного стану окремих циліндрів багатоциліндрових двигунів. Пропонується при оцінюванні ступеня нерівномірності роботи циліндрів двигуна в якості діагностичного параметра використовувати ступінь нерівномірності кутової частоти обертання його вала, пояснюється, як слід вимірювати цю величину, вказується, що на достовірність результатів вимірювань впливають крутильні коливання пружної системи «колінчатий вал – циліндро-поршнева група». Наводяться варіанти технічних рішень, використання яких дозволить усунути вплив крутильних коливань на результати діагностування. Визначено, що дієвим засобом врахування крутильних коливань пружної системи «колінчатий вал – циліндро-поршнева група» при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання вала є використання змінної частоти генерування імпульсів, за допомогою яких здійснюють визначення часу повороту вала на зазначений кут, або визначення кута між спалахами в сусідніх за порядком роботи циліндрів за допомогою індикатора моменту вприскування палива в циліндр двигуна та датчика верхньої мертвої точки. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1263 ЗОНИ ВИЯВЛЕННЯ РЛС МЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ З ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ І ВИКОРИСТАННЯ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ 2019-02-17T09:16:35+02:00 L. Kornienko kafedra.aiep@gmail.com V. Karlov kafedra.aiep@gmail.com A. Artemenko kafedra.aiep@gmail.com Предметом дослідження є методика розрахунку зон виявлення РЛС метрового діапазону, на формування якої істотно впливає Земля. Метою роботи є розробка та аналіз математичної моделі зони виявлення, яка узагальнює відому модель на випадок, коли антена РЛС не має фазового центру або він не збігається з початком обраної системи координат для розрахунку діаграми спрямованості антени. Модель базується на методі відбиттєвої трактовки і враховує особливості побудови антени. Випромінюючі елементи антени у вигляді хвильових каналів розташовані на двох поверхах, що дозволяє підбором висот поверхів і їх збудження сигналами з визначеними амплітудами і початковими фазами зменшити глибину провалів в діаграмі спрямованості в певних кутових секторах.. У таких антенах зазвичай відсутній фазовий центр, тому в математичній моделі зони виявлення враховані не тільки амплітудні, а й фазові характеристики антени. Це дозволило врахувати відмінності фаз полів у напрямках на ціль і точку відображення й уточнити результат інтерференції прямих і відбитих хвиль. Проведено розрахунки зон виявлення, що ілюструють вплив на їх параметри електричних властивостей землі, висот підйому антени і її нахилу відносно горизонту. Математична модель реалізована за допомогою доступного і простого комп'ютерного математичного пакета Mathcad. Комп'ютерна модель дозволяє при змінах конструкції антени або електричних параметрів Землі оперативно оцінювати зони виявлення та можливості їх управління для поліпшення умов виявлення цілей під певними кутами місця. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1264 МЕТОД АДАПТИВНОГО РОЗПОДІЛУ ЗАДАЧ В КОМПЛЕКСІ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 2019-02-17T09:16:14+02:00 O. Chertok kafedra.aiep@gmail.com Yu. Danilov kafedra.aiep@gmail.com A. Mogilatenko kafedra.aiep@gmail.com В статті розглядається метод адаптивного розподілу задач в комплексі засобів автоматизації системи управління спеціального призначення на основі аналізу загальної зовнішньої обстановки та функціонального стану оператора з використанням теорії масового обслуговування. Наведений метод розв’язує протиріччя, яке полягає у невідповідності обсягів задач, що вирішуються з використанням комплекса засобів автоматизації в умовах швидкої зміни загальної обстановки і інформаційного перевантаження операторів та необхідністю забезпечення заданого показника оперативності прийняття рішень. В роботі наведено запропоновану класифікацію оперативно-тактичних задач за типами вирішення в комплексі засобів автоматизації. Визначено параметри та критерії розподілу функцій між оператором та комплексом засобів автоматизації в системі управління спеціального призначення. Наведена схема визначення оптимального варіанту розподілу функцій між комплексом засобів автоматизації та оператором. Визначена структура методу адаптивного розподілу оперативно-тактичних задач в комплексі засобів автоматизації системи управління спеціального призначення. Висновок. За рахунок використання в комплексі засобів автоматизації спеціального призначення методу адаптивного розподілу задач, який враховує зміни зовнішньої обстановки та можливості оператора, підвищується оперативність вирішення задач управління. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1265 НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКІВ НАСИЧЕННЯ 2019-02-17T09:15:54+02:00 O. Denisenko kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є новий спосіб визначення часових інтервалів роз'їзду черг транспортних засобів у стоп-ліній регульованих перетинів і реальних значень потоків насичення (ПН). Метою є розробка способу, що дозволяє підвищити рівень якості світлофорного регулювання за рахунок більш точного визначення значень коефіцієнтів приведення до легкового автомобіля (КПЛА) і ПН. Завдання дослідження: аналіз існуючих підходів до вимірювання ПН і КПЛА, а також визначення основних недоліків відомих рішень; розробка нового способу і моніторингу транспортних потоків (ТП) на регульованих перехрестях, який дозволяв би підвищити точність оперативного визначення ПН; розробка способу, який відповідає вимогам універсальних адаптивних систем, що дозволяють ефективно в динаміці реагувати на зміни умов руху ТП на перехресті. Отримані такі результати. Запропоновано новий спосіб визначення КПЛА і величин реального і ідеального ПН. Показано, що запропонована технологія вимірювання кінцевих параметрів дозволяє ефективно реагувати на зміни умов руху ТП на перехресті. Висновки. Ефективне визначення довжини черги, інтервалів руху, складу. ТП в черзі, поправочних коефіцієнтів і реальних значень ПН по кожній смузі руху протягом світлофорного циклу дає можливість отримати більш повну інформацію для контролю і подальшого оперативного управління рухом на перехресті. При цьому з'являється можливість використання значення ідеального ПН для проектування перспективних перетинів з аналогічними прогнозними значеннями інтенсивностей ТП, топографією і схемою пофазного роз'їзду. Визначення ПН таким способом з високою частотою сканування і по реальним значенням часу роз'їзду, дає можливість істотно підвищити точність вимірювання кінцевих параметрів при визначений-ні оптимальних поточних значень елементів світлофорного циклу. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1266 АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ РЕСОРНИХ ПІДВІШУВАНЬ РЕЙКОВОГО МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ 2019-02-17T09:15:33+02:00 N. Lukashova kafedra.aiep@gmail.com T. Pavlenko kafedra.aiep@gmail.com B. Liubarskyi kafedra.aiep@gmail.com O. Petrenko kafedra.aiep@gmail.com Об’єкт, що розглядається у статті – ресорне підвішування міського рейкового електрорухомого складу. Мета статті: провести аналіз сучасного стану конструкцій ресорних підвішувань рейкового міського електрорухомого складу та виявити перспективні напрямки для їх вдосконалення. Результати. В статті розглянуто сучасні технічні рішення, які використовуються у ресорному підвішування трамвайних вагонів: візок трамвайного вагона Т-3, Чехословаччина; візок трамвайного вагона «Спектр» виробництва ВАТ «Уралтрансмаш», Росія; візок низкопольного трамвайного вагона Flexx Urban 1000 фірми Bombardier, Канада. Проведено аналіз конструкцій ресорних підвішувань трамвайних та метро вагонів міського електрорухомого складу. Висновки. Визначено, що у візках трамвайних та метро вагонів, частіше для гасіння коливань застосовуються фрикційні гасителі коливань, що встановлюються у центральному підвішуванні; в останніх сучасних конструкціях, як на трамвайних вагонах так і на вагонах метро для гасіння коливань стали використовувати пневматичне регульоване підвішування, яке встановлюється замість фрикційного демпфера у другій ступені ресорного підвішування. Перспективними системами для гасіння коливань, які можливо встановити на МРЕРС, можуть бути електромеханічні амортизатори, що поширені в останній час на автомобільному транспорті. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1267 ВИЗНАЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЕНТРОПІЇ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ, ЯКА ЗАДАНА УРІЗАНИМ ПОКАЗНИКОВИМ РОЗПОДІЛОМ 2019-02-17T09:15:10+02:00 S. Gadetska kafedra.aiep@gmail.com V. Dubnitskiy kafedra.aiep@gmail.com Поставлено задачу про визначення диференціальної ентропії випадкової величини, яка задана урізаним показниковим розподілом. Отримано розв’язання цієї задачі для інтервалів урізання наступних видів: [a, b], [0, a], [a, +  ]. Наведено розв’язок поставленої задачі для урізаного показникового розподілу. Доведено, що для показникового розподілу, область визначення якого обмежена тільки зліва, величина ентропії, обчислена праворуч від точки урізання, не залежить від розташування цієї точки на числовій осі і дорівнює ентропії, обчисленої уздовж всієї області визначення. Викладено спосіб чисельного інтегрування інтегралу з нескінченною верхньою границею, що дозволяє звести задачу до чисельного інтегрування в кінцевих границях. Проведено чисельний аналіз отриманих рішень результатів. Введено поняття коефіцієнта урізання, який дорівнює відношенню ентропії, обчисленої для випадкової величини, яка задана урізаним розподілом, до ентропії, обчисленої для випадкової величини, визначеної на всій області її можливих значень, і обчислені його значення. Для показникового розподілу показано зв'язок отриманих розв’язків з неповними гамма-функціями. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1268 ДОСЛІДЖЕННЯ МОДИФІКАЦІЙ МЕТОДУ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ ЗА ОПИСАМИ У ВИГЛЯДІ МНОЖИНИ ДЕСКРИПТОРІВ КЛЮЧОВИХ ТОЧОК 2019-02-17T09:14:48+02:00 V. Gorokhovatskyi kafedra.aiep@gmail.com A. Vasylchenko kafedra.aiep@gmail.com K. Manko kafedra.aiep@gmail.com R. Ponomarenko kafedra.aiep@gmail.com Предметом досліджень статті є моделі для встановлення ступеня релевантності зображень у просторі дескрипторів ключових точок зображень для реалізації структурних методів розпізнавання зорових образів у системах комп’ютерного зору. Метою є проведення експериментального дослідження ефективних за параметром швидкодії модифікацій способів встановлення подібності описів у просторі дескрипторів ключових точок на підставі апарату аналізу бітових даних. Завдання: розроблення математичних та програмних моделей оброблення даних при обчисленні подібності структурних описів, вивчення властивостей та особливостей застосування цих моделей, оцінювання ефективності за результатами оброблення конкретних зображень. Застосовуваними методами є: детектор BRISK для формування дескрипторів ключових точок, інтелектуальний аналіз даних, метод кластеризації к-середніх, методи побітового оброблення та підрахунку частоти входження даних, теорія хешування бітових даних, програмне моделювання. Отримані такі результати. Методи класифікації зображень з використанням подібності описів у просторі дескрипторів ключових точок отримують подальший розвиток та застосування на підставі впровадження апарату аналізу бітових даних. Кластерне подання описів не тільки скорочує час оброблення, але й показує чутливість модифікації методу до незначних особливостей зображення і його можливість широкого застосування у системах комп’ютерного зору. Хешування опису без втрати даних суттєво прискорює (у експерименті у сотні разів) процес обчислення ступеня релевантності описів. Вибрана хеш-функція може впливати на результат і сприяти покращенню рівня розрізнення зображень. Побудова узагальненого опису у вигляді спільного дескриптора значно скорочує час обчислень, при цьому виникає потреба у попередньому обробленні опису з метою формування скороченого опису із списку значущих дескрипторів. Висновки. Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні методу структурного розпізнавання зображень на основі опису як множини дескрипторів ключових точок шляхом застосування апарату кластеризації, виявлення узагальнених властивостей та хешування даних для визначення модифікованих мір релевантності аналізованих та еталонних описів. Практична значущість роботи – досягнення суттєвого рівня підвищення швидкодії обчислення релевантності зображень, підтвердження результативності запропонованих модифікацій на прикладах зображень, отримання прикладних програмних моделей для дослідження та впровадження методів класифікації у системах комп’ютерного зору. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1269 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АЛГОРИТМІВ ДЕТЕКТУВАННЯ ОБЛИЧ ЗА МЕТОДОМ ВІОЛИ-ДЖОНСА 2019-02-17T09:14:28+02:00 K. Dergachov kafedra.aiep@gmail.com L. Krasnov kafedra.aiep@gmail.com O. Cheliadin kafedra.aiep@gmail.com Запропоновано нові методи підвищення ефективності роботи алгоритмів виявлення і детектування облич на цифрових зображеннях і відеопослідовність, заснованих на методі Віоли-Джонса, і використовуваних при вирішенні задач розпізнавання облич. Це дозволяє усунути вплив одного з головних чинників перешкод - компенсувати вплив змін рівня освітленості сцени на якість виявлення осіб. Для цього в класичну структуру цих алгоритмів додатково введена процедура автоматичної стабілізації яскравості кадру. Описано структуру алгоритмів, для них розроблено програмне забезпечення на мові Python з використанням ресурсів бібліотеки OpenCV, що дозволяє вести обробку відеоданих в реальному масштабі часу. Запропоновано і програмно реалізована оригінальна методика оцінки ефективності роботи алгоритму за критерієм максимуму ймовірності правильного виявлення облич і їх головних елементів (очей, носа, рота). Зіставляються результати роботи класичних і запропонованих алгоритмів. Наводяться приклади роботи та результати тестування програмного забезпечення. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1270 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ БПЛА 2019-02-17T09:14:07+02:00 A. Zuev kafedra.aiep@gmail.com D. Karaman kafedra.aiep@gmail.com Сучасні системи з протяжною та розгалуженою інфраструктурою ліній електропередачі та великим різноманіттям електроенергетичних об’єктів потребують постійного моніторингу їх технічного стану для своєчасного виявлення порушень, які можуть призвести до серйозних аварій та техногенних катастроф. З ростом протяжності та складності об’єктів, що підлягають моніторингу, значно зростають складність та затрати заходів з їх профілактики та технічного обслуговування. В статті проведено аналіз існуючих та перспективних рішень для моніторингу об’єктів електроенергетичних мереж, серед яких окремо розглянуті системи з використанням безпілотних літальних апаратів. Сформульовані основні задачі з вирішення проблем для систем моніторингу розподілених промислових та електроенергетичних об’єктів на базі БПЛА. Проведена розробка базової платформи для функціональної одиниці БПЛА, побудована модель комунікації з наземною станцією управління і обробки даних та розглянуті питання забезпечення захисту прикладних даних і інформаційного обміну. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1271 МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ 2019-02-17T09:13:45+02:00 Yu. Meleshko kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення у статті є процес оцінки якості роботи рекомендаційних систем. Метою є виявлення найважливіших показників якості роботи рекомендаційних систем та визначення методів їх оцінювання. Завдання: дослідити методи оцінки якості роботи рекомендаційних систем, дослідити показники якості роботи рекомендаційних систем. Отримані такі результати: Розглянуто основні та додаткові показники якості роботи рекомендаційних систем. Проведено дослідження їх важливості з погляду оцінки різних властивостей списку рекомендацій. Визначено напрямки подальших досліджень для розробки методів оцінки якості роботи рекомендаційних систем. Висновки. Основними показниками якості роботи рекомендаційних систем є точність прогнозування оцінок користувача та покриття простору об’єктів і покриття простору користувачів. Додатковими показниками якості роботи рекомендаційних систем є різноманітність, новизна, неочікуваність, робастність, приватність, ризик тощо. Показники різноманітність, новизна, неочікуваність дозволяють оцінити якість структури рекомендацій та ймовірність появи проблеми бульбашки фільтрів. Показники робастність, приватність, ризик дозволяють оцінити інформаційну безпеку рекомендаційної системи та її користувачів. Для кожного окремого веб-ресурсу чи додатку можна скласти свій набір додаткових показників якості роботи рекомендаційної системи, але розглянуті додаткові показники будуть актуальними практично для будь-якого випадку. Також важливими можуть бути наступні показники: впевненість, довіра, адаптивність, масштабованість, пропускна здатність, корисність, тощо. Оскільки не існує загальноприйнятих способів вимірювання та методів оцінки таких показників якості роботи рекомендаційних систем, як різноманітність, новизна, неочікуваність, приватність, ризик, робастність, – науково-практична задача розробки таких методів є актуальною. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1272 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІЄРАРХІЧНОЇ СИСТЕМИ СКЛАДІВ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ СПОЖИВАЧІВ 2019-02-17T09:13:26+02:00 А. Morozov kafedra.aiep@gmail.com Метою статті є розроблення методики розв’язання задачі формування оптимальної за вибраним показником ефективності топології СП як ІСС та алгоритму її практичної реалізації. Результати. Розглянуто особливості розв’язання задачі формування ієрархічної системи складів для обслуговування територіально розосереджених споживачів. Розглянуто два вихідних варіанти розміщення складів-вузлів - за наявності обмежень на місця можливого розміщення таких складів та без обмежень на місця їх можливого розміщення. Розглянуті та запропоновані найбільш ефективні методи розв’язання шуканої задачі. Запропонована методика вирішення задачі визначення ієрархічної системи складів для визначених споживачів. Висновки. Обґрунтовуючи рішення щодо побудови систем постачання територіально розосереджених споживачів, їх доцільно представляти як багаторівневі, територіально розподілені системи складів. Змістом задачі формування ІСС повинно бути визначення варіанта її побудови кількістю складів вищого рівня, зв’язками між ними – структурою, і їх територіальним розміщенням – топологією. Найбільш ефективними методами розв’язування задачі у такій постановці є комбінаторні методи, зокрема методи направленого перебору. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1273 АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ З ДУАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ 2019-02-17T09:13:06+02:00 О. Morozova kafedra.aiep@gmail.com В роботі показано особливості функціонування сучасних систем з дуальними процесами, які є взаємодією двох самостійних в організаційному та юридичному відношенні сфер. Під системами з дуальними процесами розуміються системи з освітніми процесами та системи з виробничими процесами. Метою даної статті є проаналізувати та виявити особливості функціонування цих систем. Окремо розглянуті особливості кожної з систем, а саме систем з освітніми та виробничими процесами. З точки зору теорії систем структури сучасних освітніх систем 1-2 рівня акредитації, еволюціонували з організаційних структур в організаційно-технічні структури, де важливе місце займають інформаційно-керуючі мережі. Аналізуючи вплив глобальних факторів на освітні системи 3-4 рівнів акредитації виявлені важливі особливості їх функціонування, які відкривають великі можливості у створенні інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, що забезпечують інтеграцію, як з освітніми системами 1-2 рівнів акредитації, так і виробничими системами. Крім цього, в даний час істотний вплив на функціонування систем 3-4 рівня акредитації надають фактори глобалізації, інтеграції та інформатизації. На основі аналізу системоутворюючих виробничих концепцій – виробничих сил та виробничих відносин, а також особливостей підбору кадрів на основі інформаційних технологій, зроблено висновок про необхідність інтеграції процедур навчання та освіти в системах 3-4 рівнів акредитації з інформаційно-технологічними рішеннями, прийнятими на виробництві при підборі кадрів. Показано, що в досліджуваних системах не повною мірою використовуються великі можливості сучасних інформаційних технологій, які дозволяють здійснювати інтеграцію систем з дуальними процесами. Виявлені можливості інтеграції на рівні інформаційно-технологічних рішень сучасних освітніх систем 1-2 та 3-4 рівнів акредитації, а також системи з виробничими процесами. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1274 МЕТОД АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СППР АСУ 2019-02-17T09:12:44+02:00 O. Nesmiian kafedra.aiep@gmail.com M. Pavlenko kafedra.aiep@gmail.com Предмет: У статті розглянуті питання семантичного та синтаксичного аналізу текстів, процесів декомпозиції речення на складові, побудови синтаксичної структури речення; семантичної інтерпретації фрагментів речення природної мови у фрагменти М-мови; композиції фрагментів М-мови в структуру реферату, що описує проблемне середовище. Мета: розробка методу аналізу та обробки інформації в СППР АСУ. Завдання: Провести аналіз досліджень останніх років пов'язаних з вирішенням проблеми аналізу змісту мовних структур з погляду на створення систем діалогу з програмним забезпеченням, зроблено висновки щодо доцільності напрямку досліджень. Виконати детальний опис етапів виконання семантичного та синтаксичного аналізу з описом вхідних, проміжних та вихідних даних. Визначити рекомендації щодо варіативності вхідних даних в залежності від структури речень предметної області (тексту викладеного природною мовою). Запропонувати правила формування предикатів для різних частин української мови. Визначити типовий набір службових слів для наповнення еталонного словника. Обґрунтувати виконання наведених операцій щодо об’єднання в одну обчислювальну структуру, яка виконується за визначеними етапами. Розробити процедури проходження кожного з етапів. Запропонувати правила формування синтаксичних груп з визначених пар лексем. Висновки: Застосування розробленого методу на основі визначених правил до предикатів дозволить виконати вибірку інформативно суттєвої інформації із набору текстової інформації та представити її у вигляді анотації (реферату). 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1275 МЕТОД СИНТЕЗУ ПЕРЕВІРОЧНОЇ МАТРИЦІ ГЕНЕРАТОРІВ В КІНЦЕВОМУ ПОЛІ GF (3) В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ МАТРИЦІ ЗВ'ЯЗКІВ 2019-02-17T09:12:25+02:00 A. Rysovaniy kafedra.aiep@gmail.com Предметом дослідження в даній статті є процес синтезу генераторів нелінійної псевдовипадкової послі-довності в кінцевому полі GF (3) в залежності від виду матриці зв'язків. Мета - розробити метод синтезу ге-нераторов нелінійної псевдовипадкової послідовності в кінцевому полі GF (3), заснований на використанні матриці зв'язків в якості основного елемента генерації. Завдання: на основі аналізу відомих підходів до генерування послідовностей розробити метод, який в порівнянні з двійковим регістром зсуву дозволяє збільшити довжину послідовності з урахуванням матриць зв'язків різних ступенів. Використовуваними підходами є: застосування різних ступенів матриці зв'язків для визначення матриці станів. Отримані наступні результати: метод синтезу генераторів в кінцевому полі GF (3), заснований на використанні матриці зв'язків в якості основ-ного елемента генерації. Наведено математичний апарат опису функціонування регістра зсуву з нелінійної зворотними зв'язками і його класична схема. У роботі показані приклади формування різних ступенів матриці зв'язків, показане місце вільного члена полінома в формуванні перевірочної матриці. Висновки. Запропоновано метод синтезу перевірочної матриці нелінійного регістра зсуву псевдовипадкової послідовності в кінцевому полі GF (3), показані приклади побудови матриць зв'язків в кінцевому полі трійки. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1276 МЕТОД ПОБУДОВИ КОНТЕКСТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРАВИЛ В ТЕМПОРАЛЬНІЙ БАЗІ ЗНАНЬ 2019-02-17T09:12:03+02:00 O. Chala kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є процеси побудови й використання темпоральних знань при управлінні підприємством в умовах невизначеності, що є наслідком неповноти інформації про поточний стан підприємства. Мета полягає в розробці методу побудови темпоральних правил, що враховують зміну контексту виконання дій на різних рівнях організаційної ієрархії при реалізації управління підприємством. Задачі: виділити відмінності контекстно-орієнтованих темпоральних правил від правил, що пов’язують послідовні стани об’єкту управління; розробити метод побудови контекстно-орієнтованих темпоральних правил на основі інформації набір та значення змінних, що характеризують послідовні стани об’єкту управління. Методами, що використовуються, є: методи побудови темпоральних правил, що пов’язують послідовні стани об’єкту управління, метод розрахунку ваг правил в марківській логічній мережі, методи ймовірнісного виведення в темпоральній базі знань. Отримані такі результати. Виділені особливості реалізації контекстно-орієнтованих темпоральних правил для наборів вхідних даних, що задають послідовність станів об’єкту управління у вигляді наборів властивостей його атомарних складових. Розроблено метод побудови контекстно-орієнтованих темпоральних правил, який враховує відмінності між змінними, що задають статичні й динамічні характеристики об’єкту управління. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: запропоновано метод побудови контекстно-орієнтованих темпоральних правил. Правила враховують зміну контексту виконання дій як сукупності властивостей атомарних складових комплексного об’єкту управління. Метод містить етапи відбору підмножини даних про стани об’єкту управління на визначеному рівні деталізації; формування фактів-антецедентів та фактів-консеквентів, що відображають статичні й динамічні характеристики контексту виконання дій на об’єкті управління; побудову, інтеграцію та квантифікацію темпоральних правил. Метод забезпечує можливості аналізу й класифікації поточного стану та прогнозування поведінки об’єкту управління в умовах невизначеності на основі зв’язку між виконаними діями та поточним станом предметної області. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1277 ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 2019-02-17T09:11:44+02:00 L. Chernova kafedra.aiep@gmail.com На етапі ринкових перетворень в Україні можливості збільшення випуску продукції і послуг за рахунок залучення в економічний обіг нових ресурсів стають обмеженішими. Вирішального значення для економічної динаміки набуває перехід економіки до інноваційного типу економічного зростання. Предметом дослідження у даній роботі є процес реалізації інновацій з точки зору побудови інноваційної інфраструктури у межах проектної методології. Метою дослідження є створення концепції ефективної системи обслуговування інноваційного процесу з урахуванням особливостей впровадження методологій управління проектами. Завдання: Проаналізувати особливості інноваційної інфраструктури. Розглянути способи фінансування стадій інноваційного процесу з точки зору проектної методології. Розглянути можливість застосування форсайтингу в рамках проектних методологій. Сформулювати задачу прийняття рішень з оцінки інноваційного потенціалу регіону. Методи дослідження: логічне узагальнення, аналіз та синтез, структурний аналіз. Результати: Сформовано та описано основні елементи інноваційної інфраструктури як системи організаційно-економічних форм та інституціональних структур. Класифіковано елементи інноваційної інфраструктури за різними формами. Запропоновано використовувати диференційований підхід до фінансування стадій інноваційного процесу для різних проектних методологій (проектної, програмної та портфельної). Зроблено висновок про доцільність використання форсайтінгу для реалізації інноваційного підходу, саме як технологію довгострокового прогнозування. Сформовано схему зв'язку методології форсайтінгу та проектної методології створення цінностей. Формалізовано елементи задачі прийняття рішень з оцінки інноваційного потенціалу регіону, побудовану з використанням методології програмного підходу, що може бути використаним регіональними та державними органами влади для оцінки ступеня впливу того чи іншого чинника на стан інноваційного потенціалу території, а також для визначення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку. Висновки. Розглядаючи методологію управління програмами крізь призму форсайтингу можна побачити головні результати від впровадження цієї методології на виробництві, і головне, що використання методології форсайтингу переводить підприємство одразу на четвертий з п’яти рівнів технологічної зрілості. Тобто завдяки використанню наведених вище методологій ми можемо не лише розробити та впровадити інновацію, але й спрогнозувати таке майбутнє при якому зиск від впровадженої інновації буде максимальним. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1278 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ГРАФОВИХ СТРУКТУР 2019-02-17T09:11:24+02:00 D. Shynhalov kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення у статті є процес аналізу та візуалізації соціальних графових структур. Метою є дослідження програмних засобів для аналізу та візуалізації соціальних графових структур. Завдання: дослідити сучасні платформи для побудови соціальних графів та їх статистичного аналізу, порівняти їх переваги та недоліки, дослідити придатність платформ для застосування до великих наборів даних та доцільність їх використання для аналізу соціальних мереж. Отримані такі результати: Досліджено найбільш популярні на ринку платформи для візуалізації графових структур. Здійснено порівняльний аналіз цих платформ з точки зору наявності вільної ліцензії на використання, їх мультиплатформенності та багатоформатності, а також можливості застосування до великих соціальних мереж, та оцінки впливовості агентів, наявності відкритого програмного коду. Висновки. Основними перевагами більшості програмних засобів є підтримка багатьох форматів, багато можливостей для математичного та статистичного аналізу та умовно вільна або вільна ліцензія. Серед недоліків слід відмітити, що не усі платформи призначені для роботи в умовах великих динамічних об’ємів даних отриманих з соціальних мереж, також , нажаль, в усіх програмних засобах зовсім відсутня можливість оцінки впливовості агентів соціальних відносин. Для вирішення даної проблеми необхідне створення програмного забезпечення, яке би аналізувало інформаційні потоки та визначало ступінь впливу поширюваної інформації, а також рівень взаємного впливу між агентами соціальних спільнот. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1279 КАПСУЛЬНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ 2019-02-17T09:11:03+02:00 D. Hlavcheva kafedra.aiep@gmail.com V. Yaloveha kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення є історія становлення та розвиток теорії нейронних мереж, сучасні підходи до проблем розпізнавання та класифікації зображень. Особлива увага приділяється якісному огляду капсульних та згорткових нейронних мереж, принципів їх роботи та визначення основних відмінностей. Метою роботи є аналіз сучасного стану досліджень нейронних мереж та можливих перспектив розвитку цієї галузі. Завдання: проаналізувати історичний розвиток теорії нейронних мереж. Провести порівняння між типами нейронних мереж, що базуються на концепції глибокого навчання: згортковими та капсульними. Методом проведення дослідження є аналіз сучасної літератури та основних тенденцій розвитку глибокого навчання. Результатами проведеного дослідження є виявлення значущих відкриттів, що вплинули на розвиток нейронних мереж. Функціонування нейронних мереж базується на роботі нервової системи біологічних організмів. Зокрема, це принцип активності біологічного нейрону, ансамблі нейронів, виявлення «простих клітин» у зоровій корі мозку. На даний момент найбільший розвиток мають нейронні мережі, що засновані на концепції глибокого навчання, яка дозволяє багатошаровим обчислювальним моделям вивчати дані з кількома рівнями абстракції. Згорткові мережі, що використовують цю концепцію досягли значних успіхів у розпізнаванні зображень, відео та аудіо. Рекурентні мережі виявилися кращі у аналізі тексту та мови. Згорткові нейронні мережі маються низку недоліків, на яких наголошено у роботі. Капсульні нейронні мережі є вдосконаленням концепції згорткових нейронних мереж. В їх основі покладено «капсули», які призначені для виявлення характеристик об’єкта. Капсули як група нейронів характеризуються вектором активації. Запропонований відомими ученими векторний підхід дозволяє врахувати поворот та трансляцію об’єктів. Капсульні нейронні мережі потребують значно меншу навчальну вибірку, ніж згорткові. У висновках роботи визначаються основні перспективи розвитку теорії нейронних мереж, а також можливий стрімкий розвиток неконтрольованого навчання нейронних мереж. Наголошується на важливості критичного аналізу проблем нейронних мереж як вирішального фактору їх майбутнього розвитку. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1280 ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ 2019-02-17T09:10:43+02:00 L. Sakovich kafedra.aiep@gmail.com G. Krykhovetskyi kafedra.aiep@gmail.com Y. Nebesna kafedra.aiep@gmail.com Мета статті – обґрунтування можливості використання теорії множин для моделювання об’єктів зі змінною структурою для уточнення кількісної оцінки значень показників надійності з врахуванням часу роботи окремих частин. Результати. У статті запропонований підхід до аналізу структур радіоелектронних засобів, що відрізняються багатофункціональністю та багаторежимністю, тобто змінюють структуру під час використання за призначенням, із застосування математичного апарату теорії множин. Це дозволяє в подальшому кількісно оцінити значення показників надійності (наробітку на відмову та середнього часу відновлення) залежно від порядку взаємодії підмножин елементів та їх потужності. Висновки. Врахування властивості багаторежимності засобів спеціального зв’язку з впровадженням теоретико-множинної моделі їх структури дозволяє точніше кількісно оцінити значення показників надійності. Отримані результати доцільно використовувати під час розробки математичної моделі і методів оцінки надійності багаторежимних засобів та систем спеціального зв’язку зі змінною структурою. Подальші дослідження слід направляти на формалізацію процесу кількісної оцінки показників надійності об’єктів зі зміною структурою. 2018-10-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##