ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА СУХОПУТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОХОРОНИ

  • Yu. O. Babiy
Ключові слова: рухомий об’єкт, волоконно-оптичні засоби охорони, технічні засоби охорони кордону

Анотація

Автоматичне виявлення рухомого об’єкта на ділянках сухопутного кордону протяжністю більше 15 км на фланг охорони, інваріантність до рельєфу і типу місцевості, необслуговуємість лінійної частини технічних засобів охорони кордону, цілковита маскованість чутливого елемента – всім цим вимогам на сучасному етапі розвитку технічних засобів охорони кордону відповідають тільки волоконно-оптичні засоби охорони. Чутливим елементом лінійної частини засобу здебільшого є розподілений волоконний світловод, що прокладається у ґрунті. Такі засоби знайшли досить широке застосування в охороні трубопроводів, у виявленні їх пошкоджень. Хвилі тиску, що виникають від переміщення правопорушника, на відміну від сейсмічних, мають радіус впливу на світловод до 1 м і є досить слабкими, якщо рухомим об’єктом є людина. Незначний вплив правопорушника на чутливий елемент – світловод обумовлює необхідність підвищення завадостійкості виявлення правопорушника. У даній роботі у ході формалізації процесу моніторингу рухомих об’єктів на сухопутному кордоні України волоконно-оптичними засобами охорони розроблено класифікацію структур волоконно-оптичних датчиків.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Бутусов М.М. Волоконная оптика и приборостроение // М.М. Бутусов. – Л.: Машиностроение, 1987. – 328 с.
2. Волоконно-оптическая техника: история, достижения, перспективы: Сб. ст. / Под ред. С.А. Дмитриева, И. И. Слепова. – М.: Connect, 2000. – 276 с.
3. Удда Э. Волоконно-оптические датчики. Вводный курс для инженеров и научных работников / Под ред. Э. Удда / Перевод с англ. И. Ю. Шкадиной. – М.: Техносфера, 2008. – 518 с.
4. Алексеев А.Э. Волоконная интерферометрия рассеянного излучения и ее применение для регистрации акустических воздействий: дис. … к-та физ.-мат. наук: 01.04.03 / Алексеев Алексей Эдуардович. – Москва, 2014. – 282 с.
5. Лисий М.І. Формалізація синтезу структури підсистеми виявлення волоконно-оптичного типу / М.І. Лисий // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. – Х.: ХУПС, 2008. – Вип. 3. – С. 110-113.
6. Куликов А.В. Волоконные акустооптические антенны и их применение / А.В. Куликов. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 42 с.
7. Дышлюк А.В. Принципы создания оптоэлектронных информационно-измерительных систем мониторинга безопасности эксплуатации техногенных объектов: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 05.11.16 / Дышлюк Антон Владимирович. – Владивосток, 2006. – 174 с.
8. Патент UA 64924, МПК G08B 13/186. Спосіб побудови структури волоконно-оптичного засобу охорони об’єктів / Лисий М.І.; власник Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – № u 200311203; заявл. 10.10.03; опубл. 15.03.2004.
9. Патент. UA 77449, МПК G08В 13/18, G001V 1/28. Спосіб реєстрації сейсмічного сигналу волоконнооптичним датчиком / Лисий М.І., Шинкарук О.М.; власник Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – № 20040503300; заявл. 05.05.2004; опубл. 15.12.2006.
10. Одноволоконные распределенные волоконно-оптические датчики физических величин и полей / А.М. Мамедов, В.Т. Потапов, Т.В. Потапов, Е.К. Смуреев // Фотон-Экспрес / под ред. А. Г. Свинцова. – М.: Экон Информ, 2005. – № 6. – С. 141-151.
11. Патент 2377497 Российская Федерация МПК G01B11/16 Устройство для измерения деформаций на основе квазираспределенных волоконно-оптических датчиков на брэгговских решетках / Барышников Н.В., Тихомиров С.В., Митюрев А.К., Карасик В.Е., Пнев А.Б., Лазарев В.А.; заявитель Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГУП "ВНИИОФИ"); заявл. 15.07.2008; опублик. 21.12.2009.
12. Охрана периметра объектов большой протяженности RaySense [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.klaster-plus.ua/novosti-i-sobytiya/ohranaperimetra-obektov-bolshoy-protyazhennosti-raysense/. – Назва з екрана.
13. Когерентный фазовочувствительный рефлектометр с амплитудно-фазовой модуляцией зондирующих импульсов / А.Э. Алексеев, В.С. Вдовенко, Б.Г. Горшков, В.Т. Потапов, Д.Е. Симикин // Письма в ЖТФ. – 2015. – Т. 41, вып. 2. – С. 41-49.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Babiy Yu.O. Формалізація процесу моніторингу рухомих об’єктів на сухопутному кордоні україни волоконно-оптичними засобами охорони / Yu.O. Babiy // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 215-218. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/750 (дата звернення: 26.03.2019).