ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ РИЗИКІВ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ КВАДРАТИЧНОЇ ДИСКРИМІНАНТНОЇ ФУНКЦІЇ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ

О.Ю. Кропачек

Анотація


Розглянута імовірнісна модель квадратичного дискримінуєючого перетворення вхідних випадкових векторних вимірювальних сигналів в інформаційній системі технічної діагностики, коли коефіцієнти функції перетворення випадкові. Показано, що така модель – це суперпозиція умовних (по класах діагностованих станів) центрального і нецентрального розподілів Фішера, кількість ступенів котрих залежить як від обсягів навчальних вибірок компонент вхідного вектора, так і по класах станів. Запропоновано метод оцінювання достовірності діагностики, як функції не тільки розмірності вхідного вектора вимірюваних інформативних ознак, але і дискримінантної функції.

Ключові слова


діагностика; контроль; достовірність; ймовірність; кумулянт; дискримінантна функція; статистичний ризик

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Раудис Ш. Ограниченность выборки в задачах классификации / Ш. Раудис // Статистические проблемы управления. – Вильнюс. – 1976. – Вып. 18. – С. 1–185.

Мигущенко Р. П. Исследование влияния ограничен-ности априорной информации на вид и размер достовер-ности диагностики / Р. П. Мигущенко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – Белгород : БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2014. – № 6. – С. 201–204.

Уткин Л. В. Модель классификации на основе не-полной информации о признаках в виде их средних значе-ний / Л. В. Уткин, Ю. А. Жук, И. А. Селиховкин // Искус-ственный интеллект и принятие решений. – 2012. – № 3. – С. 71–81.

Щапов П. Ф. Синтез информационной модели процедуры альтернативной функциональной діагностики / П. Ф. Щапов, Р. П. Мигущенко // Приборы и методы измерений. – Минск. – 2014. – Вып. 2. – С. 94–100.

Щапов П. Ф. Повышение достоверности кон-троля и диагностики объектов в условиях неопределённо-сти : монография / П. Ф. Щапов, О. Г. Аврунин. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 191 с.

Щапов П.Ф. Теоретичні та практичні засади си-стем контролю та діагностування складних промислових об’єктів : Монографія / П.Ф. Щапов, Р.П. Мигущенко, О.Ю. Кропачек – Х: НТУ «ХПІ», 2015. – 260 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##