ІНТЕРВАЛЬНІ ОБЧИСЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЦЕНТР - РАДІУС ЗНАЧЕНЬ ГАММА-ФУНКЦІЇ, НЕПОВНОЇ ГАММА-ФУНКЦІЇ, БЕТА-ФУНКЦИИ І ДІГАММА-ФУНКЦІЇ

  • V. Yu. Dubnitskiy
  • A. M. Kobylin
  • O. A. Kobylin
Ключові слова: гамма-функція, неповна гамма-функція, бета-функція, дігамма-функція, інтервальні обчислення, система центр-радіус

Анотація

Для гамма-функції, неповної гамма-функції, бета-функції і дігамма-функції запропоновано алгоритми обчислення їх значень за умови визначення аргументів у вигляді інтервальних чисел, які задано в системі центр-радіус. Результати чисельного експерименту показали, що застосування інтервальних обчислень дозволяє визначати значення функцій з достатньою для практичного застосування точністю і одночасно оцінювати похибку отримуваних результатів. Областю застосування запропонованих методів можуть бути обчислення значень гамма-функції, неповної гаммафункції, бета-функції і дігамма-функції в тих випадках, коли аргументи функцій отримують в результаті експериментальних спостережень.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Заездный А.М. Основы расчётов по статистиче- ской радиотехнике. / А.М. Заездный. – Москва: Изд. «СВЯЗЬ», 1969. - 447 с.
2. Michalowicz J.V. Handbook of DIFFERENTIAL EN- TROPY / J.V. Michalowicz, J.M.Nichols, F.Bucholtz. – Lon- don: A.CHAPVAN@HALL BOOK, 2014. – 220 p.
3. Вадзинский Р.Н. Справочник по вероятностным распределениям / Р.Н. Вадзинский.- М.: НАУКА, 2001- 295с.
4. Дубницкий В.Ю. Решение в явном виде обратной задачи моделирования непрерывной одномерной случайной величины / В.Ю. Дубницкий, И.Г. Скорикова // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2015. – Вип. 1(126). – С. 106-110.
5. Жуковська, О.А. Основи інтервального аналізу: навч. посіб. [Текст] / О.А. Жуковська. – К.: Освіта Украї- ни, 2009. – 136 с.
6. Дубницкий В.Ю. Вычисление значений элементар- ных функций с интервально заданным аргументом, опре- делённым в системе центр-радиус. / В.Ю. Дубницкий, А.М. Кобылин, О.А. Кобылин // Системи обробки інфор- мації. – Х.: ХУПС, 2016. – Вип. 7(144). – С. 107-1102.
7. Справочник по специальным функциям с форму- лами, графиками и математическими таблицами / Под ред. М. Абрамовица.-– М. : Наука, 1979. – 832 с.
8. Кобзарь А.И. Прикладная математическая ста- тистика. Для научных работников и инженеров. / А.И. Кобзарь. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.
9. Calculates the Incomplete gamma functions of the first and second kind γ(a, x) and Γ(a, x). [Электронный ре- сурс] / Режим доступа: http:// keisan.casio.com/exec/system/1180573447.
Опубліковано
2017-07-14
Як цитувати
Dubnitskiy V.Yu. Інтервальні обчислення в системі центр - радіус значень гамма-функції, неповної гамма-функції, бета-функции і дігамма-функції / V.Yu. Dubnitskiy, A.M. Kobylin, O.A. Kobylin // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 4 (44). – С. 35-39. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/375 (дата звернення: 20.07.2018).

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)