ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛОЕМАЛЕВИХ ПОКРИТТІВ ТРУБОПРОВОДІВ ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРОЗІЇ

  • І. І. Бадула Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
  • С. М. Нос Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Анотація

У статті проведений аналіз особливостей розробки родовищ вуглеводневої сировини та проблеми забезпечення надійності і довговічності нафтопромислового обладнання і трубопровідних систем. Розглянуто значення корозійних процесів трубопроводів та причини підвищення їх інтенсифікації. Проаналізовано технологічний процес емалювання труб. Надано оцінку властивостям склоемалевих покриттів нафтопромислового трубопровідного обладнання як ефективного способу захисту від корозії. Сформульовано поняття емалі і здійснено аналіз завдань, що виконує покриття емаллю ме-талу. Визначено основні чинники та детально розглянуто умови отримання якісного склоемалевого покриття. Охарактеризовано марки сталі з точки зору хімічного складу, що краще піддаються ема-левому покриттю, а також визначено основні його переваги та надано номенклатуру трубопроводів і з'єднувальних частин до них. Ключові слова: вуглеводнева сировина, корозія металів, емаль, склоемалеве покриття труб.

Дані про авторів

І. І. Бадула, Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
lecturer
С. М. Нос, Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
lecturer

Посилання

1. Басарыгин Ю.М. Теория и практика пре-дупреждения осложнений и ремонта скважин при их строительстве и эксплуатации.Т.6 / Ю.М.Басарыгин, В.Ф.Будников, А.И.Булатов –М.:ООО «Недра-Бизнесцентр», 2004 − 447с.
2. Гонник А.А. Корозия нефтепромыслового оборудования и меры ее предупреждения / А.А.Гонник– М.: Недра, 1976.−193 с.
3. Варгин В.В. Эмалирования металлических изделий / В.В.Варгин – М.:Машиностроение, 1972. − 494 с.
4. Шаповалов В.И. Влияние водорода на структуру и свойства железоуглеродистых сплавов / В.И. Шаповалов – М.:Металлургия, 1982. – 232 с.
5. Гутман Э.М. Защита нефтепромыслового оборудования от коррозии / Э.М. Гутман, К.Р Низамов, М.Д. Гетманский, Э.А. Назимов – Учебное пособие – М.:Недра, 1983 −150 с.
6. Dietzel A. Emaillierung Wissens chaftliche Grundlagen und Crandzuge der Technologie / A. Dietzel – Springer – Verlag Berlin-Heidelberg, New-York, 1981.– 316 с.
7. Новаковский В.М. Преодоление коррозии – важнейшая задача науки / В.М.Новаковский // II Международный конгр. Защита-95: Тез.докл. ГАНГ им. И.М.Губкина –1995. –С. 67-70.
8. Совершенствование способов боротьбы с парафином в условиях интенсивных солеот-ложений и коррозии месторождений полуост-рова Мангышлак// КазНИПИнефть. Тема 339/ 81. Рук.работы: Н.В. Смольников, А.П. Ивлев – 1981–136 с.
9. Петцольд А., Пешман Г. Эмаль и эмали-рование / А.Петцольд, Г. Пешман – Справоч-ник: Пер. с нем. Е.К. Бухмана – М.: Металлур-гия, 1990– 576 с.
10. Хауфе К. Реакции в твердых телах и на их поверхности / К.Хауфе – Пер. с англ. – М.: ИЛ, 1963 – Т.1. – 272 с.
11. Евдокимов И.Н., Елисеев Н.Ю. Исследо-вание начальных стадий окисления металлов в газовой среде / И.Н. Евдокимов, Н.Ю. Елисеев // II Международный конгр. Защита-95:Тез.докл.ГАНГ им. И.М. Губкина 1995– С.93-98.
12. Бучинський М.Я. Застосування емалей для підвищення корозійної стійкості пар тертя на-сосних агрегатів у нафтогазовидобутку /М.Я. Бучинський,А.М. Чернявський, О.М. Шиян //
Геологія, буріння та експлуатація родовищ нафти і газу : Вип.2 : збірник наук. праць.− К. : ВАТ «Український нафтогазовий інститут», 2000. – 133 с.
Опубліковано
2017-05-31