WYBRANE SYSTEMY CIECZY WIERTNICZYCH STOSOWANYCH PODCZAS WIER-CENIA OTWORÓW I UDOSTĘPNIANIA ZŁÓŻ

  • Małgorzata Uliasz Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
  • Sławomir Błaż Sławomir Błaż Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
  • Grzegorz Zima Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
  • Bartłomiej Jasiński Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,

Анотація

W artykule przedstawiono najważniejsze kierunki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym nad opracowaniem płuczek wiertniczych oraz cieczy specjalnych stosowanych do wiercenia otworów i prac związanych z udostępnianiem złoża i przygotowywaniem odwiertów do eksploatacji.

Дані про авторів

Małgorzata Uliasz, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Sławomir Błaż Sławomir Błaż, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Grzegorz Zima, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bartłomiej Jasiński, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,

Посилання

1. Błaż S. – Nowy rodzaj płuczki zawierającej mikrosfery powietrza do przewiercania warstw o niskim ciśnieniu złożowym. Nafta-Gaz nr 1/2012.
2. Błaż S. – Niekonwencjonalny, ultralekki materiał do regulowania gęstości cieczy wiertniczych. Nafta-Gaz nr 4/2014.
3. Błaż S. – Badania laboratoryjne nad opracowaniem składu płuczki inwersyjnej. Nafta-Gaz nr 3/2015.
4. Herman Z., Uliasz M. – Ciecze robocze w rekonstrukcjach odwiertów. Nafta-Gaz nr 11/2006
5. Uliasz M., Chudoba J., Herman Z. – Płuczki wiertnicze z inhibitorami polimerowymi i ich oddziaływanie na przewiercane skały. Prace INiG nr 139, Kraków 2006.
6. Uliasz M., Chudoba J. – Beziłowa płuczka wiertnicza z blokatorem rozpuszczalnym w wodzie. Wiadomości Naftowe i Gazownicze nr 8/2000.
7. Uliasz M. – Wykorzystanie związków aminowych w technologii płuczek wiertniczych. Nafta-Gaz nr 7/2010.
8. Uliasz M. – Wpływ polimerów z I-rzędowymi grupami aminowymi na właściwości inhibitacyjne płuczki wiertniczej. Nafta-Gaz nr 1/2011.
9. Uliasz M., Zima G., Błaż S. – Analiza wybranych właściwości płuczek wiertniczych do wierceń kierunkowych i poziomych w oparciu o badania laboratoryjne. Wiadomości Naftowe i Gazownicze nr 11/2011.
10. Uliasz M., Rzepka M. – Ciecze i mieszaniny do wypełniania likwidowanych odwiertów. Wiadomości Naftowe i Gazownicze nr 2/2013
11. Uliasz M., Błaż S., Jasiński B. – Właściwości technologiczne cieczy roboczych do rekonstrukcji odwiertów o podwyższonym i obniżonym ciśnieniu złożowym. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka Udostępniania, Rekonstrukcji i Serwisowania Złóż Węglowodorów w Karpatach i na Niżu Polskim”, Bóbrka, 2014.
12. Uliasz M., Zima G., Błaż S., Jasiński B., Wiśniowski R., Wysocki S. – An analysis of the possibilities of using new types of polymeric inhibitors in the technology of drilling fluids in shale formations. Nafta-Gaz nr 11/2015.
13. Zima G., Błaż S. – Wpływ płuczek wiertniczych zawierających modyfikowaną żywicę guarową na właściwości skał w świetle badań laboratoryjnych. XV Międzynarodowa Konferencja NT, WWNiG AGH, Krynica, 2004.
14. Zima G., Uliasz M., Błaż S. – Metodyka badań laboratoryjnych doboru środków chemicznych do rozkładu polimerów stosowanych w składach płuczek wiertniczych. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna i Wystawa „Nowoczesny sprzęt i technologie stosowane przy poszukiwaniach gazu w Polsce”. 5 – 8 maj 2011, Piła.
Опубліковано
2017-05-31