Управління соціально-економічними процесами підприємства на інноваційній основі

  • Olena Khrystenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Mykola Rudenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: економічний потенціал, економічний процес, інновації, інноваційний процес, соціальна сфера, соціально-економічні процеси, конкурентоспроможність, підприємство, управління

Анотація

Метою статті є дослідження управління соціально-економічними процесами підприємства на інноваційній основі. Реалії української економіки пріоритетним фактором ефективного господарювання визначають взаємодію господарюючого суб'єкта з його середовищем. Віддається перевага гуманістичному підходу в управлінні, зростає роль соціальної корисності організації, які створюють перспективи розвитку окремим фірмам, галузям і суспільству в цілому. Зміни у зовнішньому середовищі та орієнтація всіх сфер життєдіяльності на ЄС вимагають від вітчизняних підприємств постійного пошуку нових більш ефективних підходів до управління соціально-економічними процесами підприємства, спрямованих на досягнення і зміцнення конкурентних переваг на ринку і стабільну діяльність у довгостроковій перспективі. Установлено, що соціально-економічні процеси підприємства це сукупність економічних і соціальних процесів його формування і функціонування, що характеризують динаміку зміни параметрів підприємства. Соціально-економічні процеси підприємства характеризуються динамікою зміни початкових (вхідних) і похідних (розрахункових) показників ефективності функціонування соціально-економічної системи за рівнем використання наявних виробничих потужностей та інших ресурсів, конкурентоспроможності продукції та обсягу її виробництва, рівня прибутку і платоспроможності, ефективності праці (включаючи критеріъ прибутковості) і рівня його оплати. Суб’єктами управління соціально-економічними процесами на підприємстві є коло осіб, які зацікавлені в здійсненні управлінського впливу на кожен з певних об’єктів і мають повноваження для його здійснення. Такими суб’єктами виступають власники підприємства, керівники різних рівнів управління, а також працівники економічних і фінансово-економічних підрозділів. Фахівці економічної сфери є професійними суб'єктами, оскільки основним призначенням їх діяльності є здійснення на постійній основі управління соціально-економічними процесами підприємства. Визначено, що в практиці зарубіжних підприємців існує безліч методів здійснення управління економічними процесами, проте найбільш поширеним і дієвим визначається метод контролінгу. У той же час одним з найпоширеніших методів здійснення управління соціальними процесами є проектний метод. Його основними перевагами є можливість у рамках проекту ефективно досягати поставлених цілей в умовах заданих параметрів: термінів, вартості, якості і т.п.

Дані про авторів

Olena Khrystenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Mykola Rudenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

магістрант

Посилання

1. Biliavskyi V.M. Human capital as an instrument for assessing the competitiveness of an organization / V.M. Biliavskyi // Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University. – 2017. – No. 92. – P. 23-31.
2. Vasylieva T.A. Financial Controlling as an Instrument of Management of Economic Processes in the Enterprise / Т.А. Vasylieva, O.V. Riabenkov // Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking. – 2014. – № 1. – P. 84-90.
3. Garmashova E.P. Development of the theory of innovative processes / E.P. Garmashova [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.moluch.ru/archive/25/2626
4. Godes O.D. Financial Controlling at the Enterprise / O.D. Godes // European vector of economic development. – 2013. – № 1. – P. 59-65.
5. Horodetska. L.O. Problems of the assessment of the state and degree of development of social and labor relations [Text] / О.L. Horodetska // Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University. – 2010. – Voip. 19.4 – P. 226-230.
6. Economic Code of Ukraine [Electronic resource] // Bulletin of the Verkhovna Rada. – 2003. – Mode of access to the resource: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
7. Eon B. Indirect strategies / B. Eno., P. Schmidt [Electronic resource]. – Mode of access: http://shkola19.klasna.com/ru/article/vid-tvorchogo-vchitelya-do-tvorchogo-uchnya.html
8. Zabarna E.M. Innovations in the social sphere of the organization: essence, types, distinctive characteristics / E.M. Zabarna // Efektyvna ekonomika. – 2014. – No. 9 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3312
9. Inshyn M.I. Peculiarities of the motivation of workers in the EU / M.I. Inshyn // Journal of the Kyiv University of Law. – 2015. – No. 2. – P. 140-143.
10. Karelina O.V. Modeling of economic processes by means of specialized software / O.V. Karelina, N.M. Harmatii // Modern social and economic problems of the theory and practice of economic systems development: a collective monograph. – T.: FOP Osadzha Yu.V., 2016. – P. 172-191.
11. Kasych A.O. Theoretical and practical aspects of enterprise competitiveness management / A.O. Kasych, D.O. Hluschenko // Economy and the state. – 2016. – №11. – P. 65-70.
12. Lihonenko L. Conceptual principles of economic management of the enterprise / L. Lihonenko // Bulletin of the Kiev National Trade and Economic University. – 2013. – № 3. – S. 5-17.
13. Maliuta L.Ya. Peculiarities of modeling of innovative processes in the enterprise / L.Ya. Maliuta [Electronic resource]. – Access mode: http://library.if.ua/book/4/475.html
14. Matiichuk O. Uniform Tariff Grid in the System of Labor Motivated / O. Matiichuk, I. Matiichuk // Ukraine: Aspects of Labor. – 2017. – №1-2. – P. 32-37.
15. Pakulina A.A. Innovation development and social stability of the economic system of the region: thesis of the report / A.A. Pakulina // Trends and innovations in the modern economy: materials of VII Intern. science-practice conf., april 23-24, 2015, Kharkiv: at 2 ch. – Kharkiv: KhNUBA, 2015. – Ch.2. – P. 240-243.
16. Prisenko H.V. Forecasting of social and economic processes: Teaching. manual / H.V. Prisenko, Ye.I. Ravykovich. – K.: KNEU, 2005. – 378 p.
17. Rudych O.A. Statistical aspects of formation of social monitoring: diss. Cand. econ Sciences: 08.00.10 / О.А. Rudych. – K., 2008. – 241 p.
18. Fedorova O.V. Social policy – the basis of management of social processes and relations in the enterprise / O.V. Fedorova // Responsible Economics. – 2012. – Exp. 4. – P. 139-142.
Опубліковано
2018-09-10
Як цитувати
Khrystenko Olena Управління соціально-економічними процесами підприємства на інноваційній основі / Olena Khrystenko, Mykola Rudenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. (3(70). – С. 80-87. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2018.3(70).1247.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ