Особливості впливу змін на розвиток агропродовольчого сектору економіки України

Ключові слова: агропродовольчий сектор, зміна, макрозміни, розвиток, процес, рух, середовище

Анотація

Проаналізовано  наукової літератури дозволив виділити такі взаємопов’язані поняття, як «розвиток», «зміна», «процес», «рух», «шлях». Сформульовано основні особливості здійснення змін на основі процесного підходу. Визначено, що результативність здійснення змін залежить від ступеня їх досліджування, обґрунтування вибору доцільності методів і підходів, а зміни характеризуються через будову (статику) і процес функціонування (динаміку). Виокремлено об’єкти змін, їх параметри і характер, а також види змін. Визначено вплив політичних, соціальних, науково-технічних змін на розвиток агропродовольчого сектору. Визначено об’єкти економічних змін та їх вплив на агропродовольчий сектор.  Встановлено, що агропродовольчому секторі  України спостерігається постійне коливання показників економічних змін, інколи ці коливання показують негативну динаміку. Доведено, що агропродовольчий сектор як головний виробник продовольства в країні для внутрішніх і зовнішніх споживачів взаємодіє із зовнішнім середовищем через ринки матеріально-технічних ресурсів та агропродовольчої продукції, органи державної влади, інші інституційні чинники. Доведено, що як відкрита система, агропродовольчий сектор відчуває тиск зовнішнього середовища, зокрема через зміну валютного курсу, що впливає на рівень цін ресурсів і продукції, біфуркації соціально-політичної ситуації тощо.

Дані про авторів

L. Boldyrieva, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту  і логістики.

І. Аmelina, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і логістики

Посилання

1. Farm structural change in Central and Eastern Europe and the CAP: Research for agri committee / Szabolcs Biró, Gyula Dudás, Andrew Fieldsend, József Fogarasi, Eszter Hamza, Krisztina Miskó, Gyöngyi Kürthy, Norbert Potori, Katalin Rácz, Ildikó Tikász, Orsolya Tóth, Szabolcs Vágó, Edina Varga, Eszter Varga // Agriculture and Rural Development. – 2016. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573428/IPOL_STU(2016)573428_EN.pdf/
2. John W., McArthur, Gordon C., McCord. Fertilizing growth: agricultural inputs and their effects in economic development // Journal of Development Economics. – Volume 127, July 2017, Pages 133-152
3. Agricultural innovation: invention and adoption or change and adaptation. Volume 42, 2010. – Issue 1: Agricultural Innovation https://doi.org/10.1080/00438240903429649
4. Steven A. Block The post-independence decline and rise of crop productivity in sub-Saharan Africa: measurements and explanations / Oxf. Econ. Pap., 66 (2) (2014), pp. 373-396. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0 84896128914&origin=inward&txGid=e5447bc6771f3f51e3ff8bbdf4b53075
5. Paula Bustos, Bruno Caprettini, Jacopo Ponticelli Agricultural productivity and structural transformation: evidence from Brazil Am. Econ. Rev., 106 (6) (2016), pp. 1320-1365. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84978877128&origin=inward&txGid=32fbb36c92865e5775568faad1dbe23e
6. Douglas Gollin, David Lagakos, Michael E. Waugh The agricultural productivity gap Q.J. Econ., 129 (2) (2014), pp. 939-993. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899907334&origin=inward&txGid=c8d3305bb62b3cfa4dc016c891847eb9
7. David Lagakos, Michael WaughSelection, agriculture, and cross-country productivity diffferences Am. Econ. Rev., 103 (2) (2013), pp. 948-980. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84878528246&origin=inward&txGid=4dcd7f42c8d7132bc94ea3833b482f20
8. Dani RodrikUnconditional convergence in manufacturing Q. J. Econ., 128 (2013), pp. 165-204. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84873585214&origin=inward&txGid=87e4ce0f2cde9b9cde222a469bb8e5a9
9. Kym Anderson. Globalization's effects on world agricultural trade, 1960–2050/ Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2010 Sep 27; 365(1554): 3007–3021. doi: 10.1098/rstb.2010.0131
10. Stefan Frank, Robert Beach, Petr Havlík, Hugo Valin, Mario Herrero, Aline Mosnier, Tomoko Hasegawa, Jared Creason, Shaun Ragnauth & Michael Obersteiner Structural change as a key component for agricultural non-CO2 mitigation efforts Nature Communications volume 9, Article number: 1060 (2018). https://www.nature.com/articles/s41467-018-03489-1
11. Andrea Karin Barrueto. Climate Changes and Their Impact on Agricultural Market Systems: Examples from Nepal / MDPI. Sustainability 2017, 9, 2207; doi:10.3390/su9122207 www.mdpi.com/2071-1050/9/12/2207/pdf
12. D Leclère1, P Havlík1, S Fuss2,1, E Schmid3, A Mosnier1, B Walsh1, H Valin1, M Herrero4, N Khabarov1 and M Obersteiner1 Climate change induced transformations of agricultural systems: insights from a global model Published 18 December 2014 - 2014 IOP Publishing Ltd Environmental Research Letters, Volume 9, Number 12 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/12/124018
13. Woertz, Eckart (2017) ‘Agriculture and Development in the Wake of the Arab Spring’ in G. Luciani (ed.) Combining Economic and Political Development : The Experience of MENA, International Development Policy series 7 (Geneva: Graduate Institute Publications, Boston: Brill-Nijhoff), pp. 144–169 – Order your copy on Brill-Nijhoff’s website.
14. Ram Prasad, Atanu Bhattacharyya and Quang D. Nguyen. Nanotechnology in Sustainable Agriculture: Recent Developments, Challenges, and Perspectives Front. Microbiol., 20 June 2017 |https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01014
15. Аристотель. Сочинения . Т. 4. Москва : Мысль, 1983. 830 с.
16. Болдирєва Л. М. Особливості здійснення змін. Проблеми управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 13 травня 2015 р.). Полтава : ПолтНТУ, 2015. С. 64–66.
Опубліковано
2018-05-19
Як цитувати
Boldyrieva L. Особливості впливу змін на розвиток агропродовольчого сектору економіки україни / L. Boldyrieva, АmelinaІ. // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (2(69). – С. 20-27. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2018.2(69).1161.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ